Search result for

rezension

(57 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rezension-, *rezension*
Possible hiragana form: れぜんしおん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rezension มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rezension*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes. And there's a review too.Da ist eine Rezension drin. Dark Habits (1983)
A review of the strength of our republic.Eine Rezension der Kraft unserer Republik. When Father Was Away on Business (1985)
I want to read the reviews.Ich will die Rezensionen lesen. Opera (1987)
If you have finished your book report, could you explain what your point is?Wenn Ihre Buchrezension beendet ist, würden Sie erklären, worum es geht? The Secret of My Success (1987)
Coming up:Pongos Rezension von "Rocky fünf... tausend". Spaceballs (1987)
But when he finds out that you were a poet... and that you were on the poetry review with me... he'll come after you. He'll swear it's you.Wenn er rausfindet, dass Sie Dichter waren und mit mir Gedichtrezensionen verfasst haben, wird er Sie überführen wollen. Cop (1988)
Did you see Caven's review in The Herald?- Hast du Cavens Rezension gelesen? Barton Fink (1991)
I didn't get here thanks to my Shakespeare reviews. May I say something?Ich bin nicht wegen meiner Shakespeare-Rezensionen hier. Chaplin (1992)
Skip the art criticism, Tick.Überspring bitte die RezensionStrange Days (1995)
Vince got a great review.Vince bekam eine sehr gute RezensionYou've Got Mail (1998)
You never gave me the time of day till I started getting good reviews.Du hast mich erst beachtet, als ich gute Rezensionen bekam. The Royal Tenenbaums (2001)
No, it's the date of the review.Nein, es ist das der RezensionLa sociologie est un sport de combat (2001)
I read her the reviews.Ich lese ihr die Rezensionen vor. Iris (2001)
I read you the reviews, Iris.Ich habe dir die Rezensionen vorgelesen. Iris (2001)
That's the thing about reviews.So ist es mit den Rezensionen. Critical Condition (2002)
Were there any reviews?Gab es Rezensionen? Mr. Monk Goes to the Theater (2003)
That is a money review.Diese Rezension ist super. Mr. Monk Goes to the Theater (2003)
Well, Doctor, uh, I do appreciate feedback from my fans... but I do stand by my reviews.Nun, Doctor, uh, ich schätze wirklich Feed-Back von meinen Fans... aber ich stehe zu meinen Rezensionen. Lying Pig (2004)
I saw your review of my book.Ich kenne Ihre Rezension zu meinem Buch. Basic Instinct 2 (2006)
We'll pack the house with this review.Mit dieser Rezension machen wir das Haus voll! The Illusionist (2006)
In 2002, you increased corporate earnings by 3% while the country suffered through a recession.2002, haben Sie die Unternehmensgewinne um 3% gesteigert während das gesamte Land in einer Rezension steckte. Corporate Crush (2007)
I was, but did you read the review?Ja, aber hast du die Rezension gelesen? - Ja. Lassoed (2007)
- No, but the review in Curve magazine?- Nein, aber die Rezension im Cur ve. Lassoed (2007)
It's pathetic, writing about her own girlfriend in the review.Es ist armselig, in einer Rezension die eigene Freundin zu erwähnen. Lassoed (2007)
We're not in a recession.Wir haben keine RezensionCooter (2008)
I can't wait for the reviews!Ich kann die Rezensionen nicht erwarten. Four Great Women and a Manicure (2009)
He's the one getting the good reviews!Er ist derjenige, der die guten Rezensionen bekommen hat. Four Great Women and a Manicure (2009)
Why do they write a new review of this play every single day?Warum schreiben die jeden Tag eine neue Rezension von dem Stück? Four Great Women and a Manicure (2009)
Lmportant journalists sometimes wrote reviews about the movie that were too light.Wichtige Journalisten schrieben manchmal Rezensionen, die viel zu locker flockig waren. Of Pigs and Men (2009)
So unless my recent write-up here in splits magazine Naming me cheerleading coach of the decade has me driven Completely insane, I'm pretty sure you and ISo, ausgenommen das meine jüngste Rezension im Splits Magazin die mich Cheerleader Coach des Jahrzehnts nennt, mich komplett Verrückt hat werden lassen, bin ich mir ziemlich sicher, dass du und ich eine Abmachung hatten, dass du mir Hairography (2009)
I mean, all the team is trying to do is take advantage of the bad press around Renee.Ich meine, das Team versucht nur aus den schlechten Rezensionen um Renee herum, Vorteil zu ziehen. Now You Lift Your Eyes to the Sun (2009)
See that review in the paper today?Hast du die Rezension gelesen? Nicht schlecht, oder? Barney's Version (2010)
I have this review-lesson thing.Ich habe diese Rezensions-Unterricht Sache. Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
- What's this link? Oh, she also writes online movie reviews.Sie schreibt auch Online-Filmrezensionen. Mystery vs. History (2011)
The "Patriot" is publishing a review tomorrow. I'll be flush by dawn.Im Patriot erscheint morgen eine Rezension, dann bin ich Krösus. The Raven (2012)
Did that marsupial of an editor dare to change my review again?Hat dieser Herausgeber wieder meine Rezension verändert? The Raven (2012)
Where's my review?Wirklich, Mr. Poe. Wo ist meine Rezension, wo? The Raven (2012)
Okay, I know you're nervous, but believe me this neighborhood is a terrific investment, even in a recession.Ich weiß, Sie sind nervös, aber glauben Sie mir, dieses Viertel ist eine großartige Investition, selbst in einer RezensionWanderlust (2012)
Even in a recession.Selbst in einer RezensionWanderlust (2012)
Your review of Hannah's work proves that you're too hysterical... to write a single coherent sentence.Ihre Rezension beweist, dass Sie zu hysterisch sind, um einen schlüssigen Satz zu schreiben. Hannah Arendt (2012)
Safe to say there won't be any Yelp reviews written in the near future.Sicher ist, dass darüber in naher Zukunft keine aufschreienden Rezensionen geschrieben werden. The Fifth Man (2012)
Come on.- Buchrezension. Komm schon. Stay (2012)
And Divine would always say, "Could you read that Pauline Kale review again?"Divine sagte immer: "Liest du noch mal Paulines Rezension vor?" I Am Divine (2013)
And then that review from the New York Times, he was overwhelmed.Die Rezension der "New York Times" überwältigte ihn. I Am Divine (2013)
He's talking about my mom's 2,000-word review of Fifty Shades of Grey.Er redet von der 2.000-Wörter-Rezension meiner Mom von "Fifty Shades of Grey". Band or DJ? (2013)
Well, as long as it isn't kickstarting a poetry review.Nun, solange es keine Rezension eines Gedichtes ist. Fear (2013)
I don't have any interest in being part of an organization that would ask me to remove gum from the sidewalk.Ich kenne jede Rezension. Sie hassten Die Klage der Zikade. Help Me Make It Through the Night (2013)
You've read Ressler's book reports.Sie haben Resslers Buchrezensionen gelesen. The Freelancer (No. 145) (2013)
So, with our celebrity readings, our great grassroots marketing campaign... Thank you, Julie... and the positive reviews we have coming in... we are poised for a really strong roll-out.Mit der Promi-Lesung und dem Grassroot Marketing, danke, Julie, und den positiven Rezensionen... rechnen wir mit einer sehr erfolgreichen Präsentation. Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (2014)
She'd been writing movie reviews for a small, city-wide entertainment guide.Sie hat Filmrezensionen für eine kleine, lokale Unterhaltungsfirma. Ned Rifle (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rezension {f} | gute (schlechte) Rezensionen bekommenreview; write-up | to get a good (bad) press [Add to Longdo]
Rezensionsexemplar {n}review copy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
批評[ひひょう, hihyou] Kritik, Rezension, Besprechung [Add to Longdo]
評論[ひょうろん, hyouron] Kritik, Besprechung, Rezension [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Rezension [reːtsɛnziːoːn] (n) , s.(f )
     review; write-up
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top