Search result for

revision

(85 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revision-, *revision*
Possible hiragana form: れう゛ぃしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revision[N] การปรับปรุงใหม่, See also: การแก้ไขใหม่, Syn. revisal, correction, editing, updating, update
revisionism[N] การปฏิรูปลัทธิของ Marx ใหม่
revisionist[N] ผู้ปรับปรุงใหม่, See also: ผู้แก้ไขใหม่, Syn. progressive, radical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revision(รีวิส'เชิน) n. การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงแก้ไข,กระบวนการปรับปรุงแก้ไข,การชำระใหม่, See also: revisional, adj. revisionary adj., Syn. redaction,updating
revision historyประวัติการปรับปรุงโปรแกรมหมายถึง ประวัติการปรับปรุงโปรแกรมแต่ละรุ่นตามลำดับ เช่น ประวัติการปรับปรุงโปรแกรม Adobe Illustrator จากฉบับ 1.0 ถึงฉบับ 3.2 ว่า ฉบับใดปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง อย่างนี้เป็นต้น
revisionist(รีวิส'เชินนิสทฺ) n.,adj. การยึดถือหลักการหรือทฤษฎีที่หันเหจากเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
revision(n) การแก้ไขใหม่,การทบทวน,การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revisionการแก้ไขปรับปรุง, การตรวจชำระใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revisionการตรวจชำระ, การแก้ไขเพิ่มเติม, การทบทวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revision of statutesการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revisionismลัทธิแก้ (ลัทธิที่แก้ไขลัทธิมากซ์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Angela, how much lead time does the media need, once I'm finished with my revisions?แองเจลา สื่อมวลชนจะต้องใช้เวลาล่วงหน้า เท่าไรหลังจากทีฉันแก้ไขทำแถลงนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Synch and revision:tTy Freesub by Chuck Versus the Dream Job (2009)
Okay, mr. Trinidad, your shunt revision is pretty simple.โอเค คุณทรินิแดด การศัลยกรรม ท่อของคุณ มันค่อนข้างง่าย I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
The effect of the revision of the script isn't bad this time.ผลจากการเปลี่ยนแปลงบทตอนนี้ก็ไม่เลว Episode #1.3 (2010)
I definitely can get the first draft done without you and the manuscript will be done after revisions.ฉันแน่ใจว่าสามารถจบฉบับร่างได้โดยไม่มีเธอ และต้นฉบับจะเสร็จหลังจากแก้อีกครั้ง Episode #1.11 (2010)
I'd like to make a third revision.ฉันต้องการแก้ไขให้มันเสร็จน่ะค่ะ Episode #1.15 (2010)
Well, if you're hands-free, all the better to collate the revisions and the production team's drafts.ถ้ามือคุณว่างนัก ก็ช่วยไปตรวจทานแก้ไข งานฝ่ายผลิตจะดีกว่า Yes, Then Zero (2011)
Revisionist history.ผู้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ Slumber Party (2013)
So, if you've done your revision, there won't be any surprises.ถ้าใครกลับไปทบทวน ก็ไม่มีอะไรเกินคาดเดา A Monster Calls (2016)
Today's story demands a revision of our rulesเรื่องราวของวันนี้ต้องการ revision of กฏของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
All lesson plans must be submitted at the beginning of every term for approval and revision.แผนการเรียนทั้งหมด... ต้องส่งตอนต้นเทอม เพื่อขออนุมัติ... และพิจารณา Mona Lisa Smile (2003)
But I think it would do little good, because what the world remembers... the actuality, the last revision is what counts, apparently.แต่คิดว่าคงไม่มีประโยชน์อะไร เพราะสิ่งที่โลกจะจดจำ... ก็คือความเป็นจริงที่เราแก้ไขมันเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น Primer (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revisionHe advocates a revision of the rules.
revisionIt seemed obvious to me that the plan needed a few revisions.
revisionThe revision of this dictionary took six years.
revisionThis revision of Darwin's ideas came under fire from academic positions.
revisionU.S. revisionists take a hard-line approach to Japanese relations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทบทวน[N] revision, See also: repetition, review, repeat, Syn. การหวนคิด, การรำลึก, การพิจารณาใหม่, Example: วิธีการเรียนเก่งประการหนึ่งคือ การทบทวนบทเรียนที่เรียนมาในแต่ละวัน, Thai definition: การย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ เช่น การทบทวนตำรา, การทวนทบ ก็ว่า, การพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เช่น การทบทวนนโยบาย, การทำซ้ำเพื่อความรอบคอบ
ข้อแก้ไข[N] editing, See also: revision, correction, Syn. การแก้ไข, Example: ข้อแก้ไขของบรรณาธิการทำให้เรื่องเสียความไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทร้อยกรอง[n. exp.] (bot røikrøng) FR: leçon de révision [f]
การพยากรณ์[n.] (kān phayākøn) EN: forecast ; forecasting   FR: prévision [f]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: prévisions météorologiques [fpl]
การพยากรณ์การขาย[n. exp.] (kān phayākøn kān khāi) EN: sales forecast   FR: prévision des ventes [f]
การพยากรณ์ในระยะยาว[n. exp.] (kān phayākøn nai raya yāo) EN: long-rang forecasting   FR: prévision à long terme [f]
การพิจารณาใหม่[n. exp.] (kān phijāranā mai) EN: revision   
การพิจารณาใหม่[n. exp.] (kān phitjāranā mai) EN: revision   
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
ข้อแก้ไข[n. exp.] (khø kaēkhai) EN: editing ; revision ; correction   
ข้อแก้ไข[n.] (khøkaēkhai) EN: editing ; revision ; correction   

CMU English Pronouncing Dictionary
REVISION    R IY0 V IH1 ZH AH0 N
REVISIONS    R IY0 V IH1 ZH AH0 N Z
REVISIONISM    R IY0 V IH1 ZH AH0 N IH2 Z AH0 M
REVISIONIST    R IY0 V IH1 ZH AH0 N IH2 S T
REVISIONISTS    R IY0 V IH1 ZH AH0 N IH2 S T S
REVISIONISTS    R IY0 V IH1 ZH AH0 N IH2 S S
REVISIONISTS    R IY0 V IH1 ZH AH0 N IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revision    (n) (r i1 v i1 zh n)
revisions    (n) (r i1 v i1 zh n z)
revisionism    (n) (r i1 v i1 zh @ n i z @ m)
revisionist    (n) (r i1 v i1 zh @ n i s t)
revisionists    (n) (r i1 v i1 zh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Revision {f}; Nachprüfung {f}revision [Add to Longdo]
Revision {f}; Überprüfung {f}; Nachprüfung {f}revisal [Add to Longdo]
Revision {f}overhaul [Add to Longdo]
Revisionismus {m}revisionism [Add to Longdo]
Revisionsabteilung {f}auditing department [Add to Longdo]
Revisionsöffnung {f}inspection opening [Add to Longdo]
Revisionspläne {pl}as-built drawings [Add to Longdo]
Revisionsrecht {n}right of review [Add to Longdo]
Revisionstür {f}inspection door [Add to Longdo]
Revisionszähler {m}revision number [Add to Longdo]
Revisionszeitfenster {n}revision deadline [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リビジョニスト[, ribijonisuto] (n) revisionist [Add to Longdo]
リビジョン[, ribijon] (n) revision; (P) [Add to Longdo]
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
閲を請う[えつをこう, etsuwokou] (exp,v5u) to ask for a revision [Add to Longdo]
下方修正[かほうしゅうせい, kahoushuusei] (n,vs) downward adjustment; downward revision [Add to Longdo]
価格改定[かかくかいてい, kakakukaitei] (n) price revision [Add to Longdo]
加筆[かひつ, kahitsu] (n,vs) correction; improvement; revision [Add to Longdo]
過去の再審[かこのさいしん, kakonosaishin] (n) historical revisionism [Add to Longdo]
[かい, kai] (n-suf) revision [Add to Longdo]
改案[かいあん, kaian] (n) revision; modified plan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修正主义[xiū zhèng zhǔ yì, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] revisionism [Add to Longdo]
校订[jiào dìng, ㄐㄧㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] revision [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history [Add to Longdo]
改版管理[かいはんかんり, kaihankanri] revision management [Add to Longdo]
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification [Add to Longdo]
大改訂[だいかいてい, daikaitei] major revision [Add to Longdo]
版数管理[はんすうかんり, hansuukanri] version management, revision management [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
改訂[かいてい, kaitei] Revision, Umarbeitung, Neubearbeitung [Add to Longdo]
校訂[こうてい, koutei] Revision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revision \Re*vi"sion\, n. [F. r['e]vision, L. revisio.]
   1. The act of revising; reexamination for correction; review;
    as, the revision of a book or writing, or of a proof
    sheet; a revision of statutes.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is made by revising.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Reexamination; revisal; revise; review.
     [1913 Webster] Revisional

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revision
   n 1: the act of revising or altering (involving reconsideration
      and modification); "it would require a drastic revision of
      his opinion" [syn: {revision}, {alteration}]
   2: the act of rewriting something [syn: {revision}, {revisal},
     {revise}, {rescript}]
   3: something that has been written again; "the rewrite was much
     better" [syn: {rewrite}, {revision}, {rescript}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Revision [reːviːziːoːn] (n) , s.(f )
   appeal; audit; revisal; revision
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top