Search result for

rettern

(50 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rettern-, *rettern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rettern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rettern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"and deep pits with spiked bottoms.""und Fallgruben mit Nagelbrettern." Gallipoli (1981)
We use it to scrub the grease off the boards.Wir benutzen es, um das Öl von den Brettern zu putzen. Birds of a Feather (1985)
Let's rev this baby up and blow right through those doors.Dann bringe ich das Baby auf Touren und wir brettern durchs Tor. KITTnap (1985)
It was deserted, all boarded up.Sie war verlassen und mit Brettern zugenagelt. All That Glitters (1987)
No, don't put me down!Es kann dich nicht anfallen, solange du auf den Brettern stehst. Creepshow 2 (1987)
Now get down or I'll drop you.Sonst lass ich dich fallen. Steh auf den BretternCreepshow 2 (1987)
Keep your feet... on the boards.Stell sicher, dass du auf den Brettern stehst. Creepshow 2 (1987)
But there was evidence to point to this. Chipped cement on window ledges.Es gab dafür Beweise, unter anderem abgebröckelten Zement auf den FensterbretternCop (1988)
I wish we could be chasing cursed surfboard.Ich wäre lieber hinter verfluchten Surfbrettern her. Wedding Bell Blues (1989)
One of those boarded-up homes that they moved outside of town.Die mit Brettern vernagelten Häuser, die jetzt vor der Stadt stehen. Sins of the Father (1990)
I bought me one of these big digital marriage counsellors, right?Ich habe mir einen von diesen großen digitalen Eherettern gekauft. Only the Lonely (1991)
How about our first little pair of lifesaving buddies? Amanda, Wednesday.Unser erstes Paar von LebensretternAddams Family Values (1993)
If we wanted to hit mailboxes we could let Ralph drive!Wenn wir Briefkästen umbrettern wollen, hätten wir Ralph fahren lassen können! Groundhog Day (1993)
The plastic bag protects you from well-meaning rescuers.Die Plastiktüte schützt Sie vor wohlmeinenden RetternNobody Loves Me (1994)
Everyone at Lifesavers is with you.Wir alle bei den Lebensrettern sind bei Ihnen. Mixed Nuts (1994)
Young lady, this restroom is the property of Lifesavers!Junge Dame, diese Toilette gehört den LebensretternMixed Nuts (1994)
Thousands of board feet.Tausende von BretternDarkness Falls (1994)
Most of the windows were boarded up.Fast alle Fenster waren mit Brettern vernagelt. Fight Club (1999)
and our would-be saviors.Den Hazari und unseren angeblichen RetternThink Tank (1999)
Now, this whole place was locked and boarded up tight.Dieser Raum war verschlossen und mit Brettern vernagelt. Trevor (1999)
I can't wait to see them crap their pants in front of everybody, you guys!Die brettern sich vor allen in die Hosen! World Wide Recorder Concert (2000)
Any vacancies with your rescue service?Bei euch Rettern ist auch nichts frei, oder? No Regrets (2001)
No, I'm telling you, it's like the chariots are goin' through the fuckin' house.Als wenn einem die Triumphwagen durchs Haus bretternAnother Toothpick (2001)
Two or three guys can make a design the size of the one in your field overnight using just boards and ropes.2 oder 3 Personen können so ein Zeichen über Nacht schaffen. Mit Brettern und Seilen. Signs (2002)
We're going to board up every window in this house.Wir vernageln alle Fenster mit BretternSigns (2002)
Fuck the Sikhs and Pakistanis, bombing down the avenues in decrepit cabs, curry steaming outta their pores, stinking up my day.Die verdammten Sikhs und Pakistanis brettern die Straßen in klapprigen Taxen runter, Curry dunstet aus ihren Poren, sie verpesten meinen Tag. 25th Hour (2002)
Boarded-up windows, no electricity, sewer access. They like it dark.Mit Brettern vernagelte Fenster, rein kommt man nur durch den Keller. Provider (2002)
If I threw you out of a speeding ice truck... and then ran over your head, you wouldn't be normal either.Würde ich euch aus einem fahrenden Kühlwagen werfen... und über den Schädel brettern, wärt ihr auch nicht mehr gewöhnlich. Bad Boys II (2003)
He must have been going pretty fast to smash through that wall.Die müssen 'n Zacken drauf gehabt haben, um so durch die Wand brettern zu können... House of 1000 Corpses (2003)
Remember, rip it, roll it and punch it!Denkt dran: volle Pulle und rausbretternFinding Nemo (2003)
With wood.Mit Brettern... The Green Butchers (2003)
- Should I just go through?- Soll ich durchbretternHarold & Kumar Go to White Castle (2004)
If we don't, then you're probably going to drive fast again.Ich muss ja davon ausgehen, dass Sie hinter der nächsten Kurve gleich wieder losbrettern, ne? Muxmäuschenstill (2004)
Get off, get off.Bisschen steil, um da runter zu bretternNobody Knows (2004)
" UNDER OUR FEET, PEACE "Frieden hinter Brettern Garçon stupide (2004)
"that had been boarded-up for years."die mit Brettern vernagelt war. Written in the Stars (2004)
Nails coming up on the porch.Aus den Brettern stehen die Nägel raus. Tideland (2005)
Things grow on the windowsill... without the help of pot or soil and there is the faint aroma of sweat socks... and starter cologne lingering in the air at all times.Da wachsen Sachen auf Fensterbrettern, ohne Töpfe und Erde. In der Luft hängt der schwache Duft von Schweißfüßen. Und irgendeinem aufdringlichen Eau de Cologne. Jews and Chinese Food (2005)
You couldn't even balance on two flat pieces of wood.Du konntest nicht mal auf zwei Holzbrettern das Gleichgewicht halten! Slippery Slope (2005)
You do that and spank a curb, it'll break your fucking thumbs off.Tun Sie das und brettern über einen Kantstein, wird es Ihnen Ihre beschissenen Daumen brechen. Soldier (2005)
We are boarding up the church.Wir nageln die Kirche mit Brettern zu. The Cost of Living (2006)
We got skid marks. And we've got a scratch. It's fresh.Wir haben eine Rampe, Spuren von den Brettern und hier einen frischen Kratzer. Mr. Monk and the Buried Treasure (2007)
I have already received reports of ads on craigslist and shop bulletin boards, requesting the butcher's services.Mir liegen bereits Berichte über Anzeigen vor auf Craigslist und an schwarzen Brettern von Kaffee-Shops die um die Dienste des Butchers bitten. Dex, Lies, and Videotape (2007)
I think you should still buy the car and then run over whoever created that turd.- Du solltest immer noch das Auto kaufen und damit über diesen Scheißhaufen bretternHell-A Woman (2007)
nothing like sailing down a slope with the wind in your face..Nichts ist schöner, als eine Piste runterzubrettern mit dem Wind im Gesicht. The Diving Bell and the Butterfly (2007)
Thanks. You done helped the Champ when he was down and halfway out.Du hast dem Champ geholfen, als er angezählt auf den Brettern lag. Resurrecting the Champ (2007)
You done helped the Champ when he was down and damn near out.Du hast dem Champ geholfen, als er angezählt auf den Brettern lag. Resurrecting the Champ (2007)
I'm just about down and out myself.Ich liege selbst angezählt auf den BretternResurrecting the Champ (2007)
How about that? There's spicky boy on his ass.Sieh mal, da liegt das Ölauge auf den BretternResurrecting the Champ (2007)
He been down and almost out.Ja. Er war angezählt und lag auf den BretternResurrecting the Champ (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top