หรือคุณหมายถึง reßource?
Search result for

ressource

(15 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ressource-, *ressource*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But he was ressourcefull.แต่เขาก็มีไหวพริบ Life of Pi (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[n. exp.] (jaonāthī fāi bukkhon) EN: human ressources officer   
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān ngān bukkhon) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration   FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān børihān sapphayākøn manut) EN: human ressources management   FR: gestion des ressources humaines [f]
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān prayat sapphayākøn thammachāt) EN: conservation of natural ressources   FR: conservation des ressources naturelles
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Sapphayākøn Thammachāt lae Singwaētløm) EN: Ministry of Natural Ressources and Environment   FR: ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement [m]
แหล่งน้ำ[n. exp.] (laeng nām) EN: water resource   FR: ressource en eau [f]
แหล่งพลังงาน[n. exp.] (laeng phalang-ngān) EN: source of energy ; source of power ; power resource   FR: source d'énergie [f] ; ressource énergétique [f]
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ[v. exp.] (phatthanā sapphayākøn thammachāt) EN: utilize the natural ressources   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ressource {f} | Ressourcen {pl} | Ressourcen zuweisenresource | resources | to assign resources [Add to Longdo]
Ressourcenzuweisung {f}assigning of resources [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  ressource [rəsurs]
     means; remedy; resources
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ressource [rɛsursə] (n) , s.(f )
     resource
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top