Search result for

reserven

(54 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reserven-, *reserven*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reserven มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reserven*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reserve?"Reserven?" XVIII. (2015)
Although we're to concentrate the last of their fuel and resources.Wo die letzten verfügbaren Reserven eingesetzt werden sollen. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
What's that? - Human Resource Rich Countries."Länder mit Arbeitskraftreserven". The Official Visit (1980)
Where you first explained to me the effect of velocity of circulation on the net growth of money supply.Da hast du mich damals aufgeklärt, Liebling, über den Effekt der Zirkulationsgeschwindigkeit auf das Nettowachstum der Kapitalreserven. Ach ja! The Death List (1981)
Well, actually what I said was, "Do you think our North Sea will produce enough oil?"Ob die Nordsee genug Ölreserven hat? Condorman (1981)
But this is the last time. What do you mean Maldin?- Sie nahmen alle Reserven mit. Buddy Goes West (1981)
- Would you like to start at Fort Knox?- Die Goldreserven von Fort Knox? Rocky III (1982)
It's a good sign that there was reserve power.Gut, daB noch Energiereserven da sind. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Cleared hot one-on-one with two backup.Eins-zu-Eins-Schlacht, zwei ReservenEnemy Mine (1985)
KITT, there comes a time in your life... when you just can't do anymore... when all your energies have been used up.Irgendwann kommt ein Punkt im Leben, ... wo du nicht mehr weiterkannst ... wenn alle Reserven verbraucht sind. - Ob mir so etwas auch passieren kann? The Scent of Roses (1986)
All the pumping stations shut down the purification plant started an automatic backwash the White House switched to reserves.Alle Pumpstationen wurden abgeschaltet, die Kläranlage begann eine automatische Rückspülung, das Weiße Haus schaltete auf Reserven um. It's in the Water (1986)
It's an official Security Council report on the state of our tri-tanium reserves.Ein offizieller Sicherheitsratbericht über unsere Tritanium-ReservenNeed to Know (1986)
I emptied out the water.Ich habe unsere Wasserreserven geleert. A Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
Ordinarily, with reserve power, we could maintain life support for several months.Mit unseren Reserven könnten wir die Lebenssysteme mehrere Monate aufrechterhalten. The Last Outpost (1987)
Oxygen reserves at 40 percent.Sauerstoffreserven bei 40%. Innerspace (1987)
The key to the game is capital reserves.Wesentlich sind die KapitalreservenWall Street (1987)
Capital reserves. This company has 75 million cash in an overfunded pension.Kapitalreserven. 75 Millionen Barreserven in der überbezahlten Rentenkasse. Wall Street (1987)
I must be more realistic about... my energy levels, and... ..about my ability to concentrate... ..for long periods of time under pressure.Ich muss meine Energiereserven und meine Fähigkeit, lange Zeit konzentriert unter Druck zu arbeiten, realistischer sehen. Dead Ringers (1988)
Even with the engines idling, our reserves will be depleted in three hours.Der Energieverlust wird so begrenzt, aber die Reserven sind bald erschöpft. Booby Trap (1989)
Energy reserves are dropping rapidly, sir.Energiereserven nehmen schnell ab, Sir. Booby Trap (1989)
Energy reserves reaching critical.Energiereserven werden kritisch. Booby Trap (1989)
Your reserves will be gone.Ihre Reserven werden verbraucht sein. Q Who (1989)
- Do you have battery back-up?- Haben Sie EnergiereservenWho Watches the Watchers (1989)
Travis Brickley of the United States going on every last ounce of strength as he fights blow for blow with a seemingly exhausted Tung Sung Moon.Travis Brickley von Team USA ruft seine letzten Kraftreserven ab um den Schlagabtausch mit dem gleicher- maßen erschöpften Tung Sung Moon zu bestehen... Best of the Best (1989)
How are my margins holding up? What about my penick and Ford?Wie stehen die ReservenMy Name Is Bill W. (1989)
Shore up my margin on penick and Ford.Aber du musst darauf sehen, dass meine Reserven bei Penick and Ford stehen. My Name Is Bill W. (1989)
Their margins are being closed all over town.Alle Reserven werden aufgehoben. My Name Is Bill W. (1989)
I've already ordered reserves to counterattack.Ich habe bereits die Reserven zum Gegenangriff befohlen. The Winter War (1989)
Nadurel's the outsider.Der Outsider muss jetzt noch nicht an seine ReservenMy New Partner at the Races (1990)
The horses have some energy left.Die Pferde haben noch ReservenMy New Partner at the Races (1990)
BY THE YEAR 2038 ALL NATURAL RESOURCES ON EARTH HAVE BEEN DEPARTED.ALLE ROHSTOFFRESERVEN DER ERDE SIND ERSCHÖPFT. INTERGALAKTISCHE KONZERNE KONTROLLIEREN DIE WELT. Moon 44 (1990)
We're working on maintaining reserves long enough to rescue your crew.Wir arbeiten daran, die Energiereserven zu strecken. The Outcast (1992)
- Power reserves down to 84 percent.- Energiereserven fallen. The Outcast (1992)
Power reserves at 68 percent and dropping.Energiereserven bei 68 Prozent, abnehmend. The Outcast (1992)
We have unlimited manpower and the will to use it.Wir haben unbegrenzte Personalreserven und den Willen, sie einzusetzen. Babylon 5: The Gathering (1993)
Power levels were near zero.Die Energiereserven waren fast auf null. Q-Less (1993)
The power reserves are empty.Die Energiereserven sind verbraucht. Q-Less (1993)
The fuel reserves are empty.Die Energiereserven sind aufgebraucht. Timescape (1993)
Seeing and feeling their fear every day really wore him down.Jeden Tag ihre Angst zu sehen,... ..ging an seine ReservenShadows (1993)
They're notorious for their extraction of terrestrial human livers... due to iron depletion in the Reticulan galaxy.Sie sind berüchtigt für die Entnahme irdischer Menschenleber... ..wegen geringer Eisenreserven in ihrer Galaxie. Squeeze (1993)
Insufficient energy reserves to establish communications.Unzureichende Energiereserven für eine Verbindung. Mind War (1994)
I don't know why your cash reserves were depleted... by unnecessary expenditures, though I have my suspicions.Ich weiß nicht, wieso Ihre Barreserven erschöpft wurden durch unnötige Ausgaben, obwohl ich meine Vermutungen habe. Barbarians at the Planet (1994)
Viologic has got deep pockets.Viologic hat riesige FinanzreservenThe Source (1994)
We have less than two hours of reserve oxygen.Die Sauerstoffreserven reichen keine zwei Stunden. Emergence (1994)
We have reserves.Wir haben ReservenBraveheart (1995)
- Four battalions.- Vier Bataillone, zwei ReservenFirst Knight (1995)
Arm the reserves.Bewaffnet die ReservenFirst Knight (1995)
Babylon 5, on the other hand, has military intelligence and civilian resources.Aber babylon 5 hat einen militärischen Nachrichtendienst und zivile ReservenAll Alone in the Night (1995)
The computers are venting the reserve!Die Computer zehren an den ReservenAlone (1995)
You looted the food reserves?Sie haben die Nahrungsreserven geplündert? State of Flux (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalreserven {pl}capital reserves [Add to Longdo]
Reserve {f} | Reserven {pl} | jdn. aus der Reserve lockenreserve; standby | reserves | to break through sb.'s reserve [Add to Longdo]
Rohstoffreserve {f} | Rohstoffreserven {pl}reserve of raw materials | reserves of raw materials [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Reserven /reːzɛrvən/ 
   reserves

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top