Search result for

ren

(188 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ren-, *ren*. Possible hiragana form: れん
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.
French seam(n) การเย็บแบบซ่อนตะเข็บ เช่น A French seam completely encloses all raw edges within itself.
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
renderทำให้, ยื่นให้, ให้คืน, ให้ตอบแทน, ยอมให้
render marketableนำออกวางตลาด จำหน่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rend    [VI] ฉีกออก, Syn. tear, rip
rend    [VT] ฉีก, See also: ทำให้ขาด, Syn. tear, rip
rent    [N] ค่าเช่า, Syn. fee, hire, payment
rent    [VT] เช่า, Syn. hire, lease
rent    [VT] ให้เช่า, Syn. hire, lease, let
rent    [N] รอยฉีก, See also: รอยขาด, Syn. hole, rift, tear
renal    [ADJ] เกี่ยวกับไต
renew    [VT] ทำใหม่, See also: เริ่มต้นใหม่, ทำขึ้นใหม่, ทำอีกครั้ง, Syn. rebuild, redo, remake
renew    [VI] เริ่มใหม่, See also: เปลี่ยนใหม่, Syn. remake, resume
renew    [VT] ต่อสัญญา, See also: ต่ออายุ, Syn. extend, continue

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ren mobilis; kidney, floating; kidney, hypermobileไตลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ren unguliformis; kidney, horseshoeไตรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ren; kidney; nephrosไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Renaissanceสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Renaissance period; Renaissance, theสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Renaissance, the; Renaissance periodสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
renal calculus; nephrolithนิ่วไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal calixกิ่งกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal capsuleถุงหุ้มไต, เยื่อหุ้มไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal colicอาการปวดนิ่วไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renaissanceสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [TU Subject Heading]
Renal artery obstructionหลอดเลือดไตอุดตัน [TU Subject Heading]
Renal circulationการไหลเวียนของเลือดในไต [TU Subject Heading]
Renal dialysisรีนัล ไดอะลัยซิส [TU Subject Heading]
renameตั้งชื่อใหม่
เปลี่ยนแปลงชื่อของแฟ้มที่เก็บไว้บนจานแม่เหล็ก เนื้อหาของแฟ้มยังคงเดิม แต่ชื่อจะเปลี่ยนไป [คอมพิวเตอร์]
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable Energyพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานใช้ไม่หมด
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) พลังงานน้ำ เราสามารถแปรรูปพลังงานศักย์จากน้ำเพื่อนำมาเป็นพลังงานกล เช่น ใช้แรงของน้ำหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า พลังงานลม โดยการใช้กังหันลมหมุนเครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบดธัญพืช เป็นต้น พลังงานจากมวล ชีวภาพ เช่น มูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ พลังงานจากการเผาไม้ กระดาษ ฟืน แกลบ กากชานอ้อย และ ที่เรียกว่า พลังงานใช้ไม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่าเอาไม้มาทำฟืน หรือปล่อยน้ำจากเขื่อนมาปั่นไฟ หรือแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ดังนี้เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Energy พลังงานหมุนเวียน
พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
renewable energyพลังงานหมุนเวียน, พลังงานหมุนเวียน พลังงานที่ใช้แล้วสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้ในระยะเวลาที่ไม่นานมาก เช่น พลังงานทีได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสง อาทิตย์ ความร้อนใต้พิภาพ ลมและคลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renThe downstairs was rented to a bookseller.
renPlease pay a deposit of two month's rent.
renI want to rent an apartment with two rooms.
renShe rented a four-room flat.
renLet's rent a bike there.
renYou're a month behind in your rent.
renYou are required to provide three months' rent in deposit.
renHow much rent do you pay for the apartment?
renWe soon agreed on a rent for the apartment.
renDid you rent an apartment?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renaissance(เรนนิซานซฺ',-ซานซฺ) n. ความเฟื่องฟู ความรู้ทางศิลปวรรณกรรมในยุโรปสมัยศตวรรษที่ 14-17,สมัยดังกล่าว, See also: renaissance การฟื้นฟูชีวิตพลังความสนใจหรืออื่น ๆ ,ชีวิตใหม่ adj. เกี่ยวกับสมัยดังกล่าว,เกี่ยวกับลักษณะศิลปวรรณกรรมในสมัยดังกล่าว
renaissance mann. ผู้มีความรู้กว้างขวาง
renal(รี'เนิล) adj. เกี่ยวกับไต,เกี่ยวกับบริเวณไต
renal arteryเลือดที่ไปเลี้ยงไต
rename(รี'เนม) vt. ตั้งชื่อใหม่
renascence(รีแนส'เซินซฺ) n. =Renaissance
renascent(รีแนส'เซินท์) adj. เกิดใหม่,มีพลังใหม่
rend(เรนดฺ) {rent,rending,rends} vt.,vi. ฉีก,ฉีกขาด,ตัด,แยก,ผ่า,ดึงออก,รบกวนด้วยเสียงดัง,ทำลายจิตใจ, See also: rendible adj.
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
rendering(เรน'เดอริง) n. การแปล,การถอดความ,การแสดง,แผนผังจำลอง,สิ่งจำลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
Renaissance(n) สมัยฟื้นฟูวิทยาการใหม่
renaissance(n) ชีวิตใหม่,การฟื้นฟูใหม่
rend(vt) พราก,ฉีก,แยก,ตัด,ถอน,ผ่า,แตก
render(vt) ปฏิบัติ,คืนให้,ถอดความ,จ่าย,เสนอ,สลับ
rendezvous(n) การนัดพบ,ที่นัดพบ,ที่ชุนนุม
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
renegade(n) คนหักหลัง,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีรายได้ประจำ    [N] rentier, Example: การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งหมายความว่า การสร้างคนในชุมชนมีอาชีพ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เพื่อทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหา และเกิดความรักสามัคคีในชุมชน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเลี้ยงชีพตัวเองได้ โดยมีรายรับประจำเดือน
ถอดความหมาย    [V] translate, See also: render, interpret, Syn. แปล, ตีความ, Example: นักแปลถอดความหมายคำนี้เป็นภาษาไทยได้ตรงที่สุด
รถเช่า    [N] rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count unit: คัน
สละ    [V] sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
เหมา [V] hire, See also: rent, charter, engage, lease, Syn. ว่า, ว่าจ้าง, Example: ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: ว่าจ้างทั้งหมด
เกียรติคุณ    [N] prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี
ค่าเช่า    [N] rent, See also: rental fee, charge, Example: ในอังกฤษมีบริการให้ทนายเช่าพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไว้ในสำนักงานเสียค่าเช่าเดือนละประมาณ 2,000 บาท, Count unit: บาท
เปลี่ยนบรรยากาศ [V] move to a new environment, See also: renew the place, change an atmosphere, Example: ถ้าให้ภรรยาของคุณได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เธอคงอารมณ์ดีขึ้น, Thai definition: ยักย้ายไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่
ต่อสัญญา    [V] extend a contract, See also: renew a contract/agreement, Ant. หมดสัญญา, Example: บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี, Thai definition: ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน
ต่ออายุ    [V] renew, See also: prolong the life, extend one's life, perform a long life ceremony, lengthen one's life, pr, Syn. ยืดอายุ, สืบชะตา, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย, Thai definition: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference   FR: référence [f] ; note [f]
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REN    R EH1 N
RENE    R AH0 N EY1
RENT    R EH1 N T
RENK    R EH1 NG K
RENN    R EH1 N
RENS    R EH1 N Z
RENO    R IY1 N OW0
RENY    R IY1 N IY0
RENA    R IY1 N AH0
RENZ    R EH1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Reno    (n) (r ii1 n ou)
Rene    (n) (r e n ei1)
rend    (v) (r e1 n d)
rent    (v) (r e1 n t)
renal    (j) (r ii1 n l)
rends    (v) (r e1 n d z)
renew    (v) (r i1 n y uu1)
rents    (v) (r e1 n t s)
Rennes    (n) (r e1 n)
rename    (v) (r ii2 n ei1 m)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
恋愛[れんあい, ren'ai] (n) 1.ความรัก(ฉันคนรัก) 2.พิศวาส
煉瓦[れんが, renga] (n) อิฐ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
連休[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
連休[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
連続殺人[れんぞくさつじん, renzokusatsujin] (n ) ฆาตกรฆ่าต่อเนื่อง , See also: S. serial murders,
連絡先[れんらくさき, renrakusaki] (n ) สถานที่ติดต่อ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
連絡[れんらく, renraku] Thai: การเชื่อมต่อ English: junction (vs)
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร
連立[れんりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร

German-Thai: Longdo Dictionary
Rennwagen(n) |der, pl. Rennwagen| รถแข่ง เช่น Das ist der schnellste Rennwagen der Welt.
renovieren(vt) |renovierte, hat renoviert| ปรับปรุง(สิ่งก่อสร้าง), ทำให้ใหม่ขึ้น เช่น Das Gebäude wird bald renoviert. ตึกนี้จะถูกปรับปรุงเร็วๆ นี้
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
anderen(Ind-pron.) , See also: ander
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, See also: S. leiten
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
ren(vt) |hörte, hat gehört| ฟัง, ได้ยิน เช่น Musik hören ฟังเพลง
ihrenของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rennen (vi) วิ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ren {n}; Rentier {n} [zool.]reindeer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., See also: S. étudier,métier,
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
trente(numéro) สามสิบ, 30
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国人民大学[Zhōng guó Rén mín Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Renmin University of China [Add to Longdo]
[rén, ㄖㄣˊ, ] man; person; people [Add to Longdo]
人不可貌相[rén bù kě mào xiàng, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] (proverb) You can't judge a man by his looks. [Add to Longdo]
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]
人不知鬼不觉[rén bù zhī guǐ bù jué, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] in absolute secrecy [Add to Longdo]
人世[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] human world [Add to Longdo]
人中[rén zhōng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ, ] philtrum; crease on the upper lip; the "human center" acupuncture point [Add to Longdo]
人事[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] personnel [Add to Longdo]
人事管理[rén shì guǎn lǐ, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] personal management [Add to Longdo]
人事部门[rén shì bù mén, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] personnel office [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
サブレンジ[さぶれんじ, saburenji] subrange [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
年金[ねんきん, nenkin] Rente, Pension [Add to Longdo]
[れん, ren] REIN, EHRLICH, BILLIG [Add to Longdo]
廉価[れんか, renka] niedriger_Preis [Add to Longdo]
廉売[れんばい, renbai] billiger_Verkauf, Ausverkauf [Add to Longdo]
恋愛[れんあい, ren'ai] Liebe [Add to Longdo]
恋慕[れんぼ, renbo] -Liebe, Zuneigung [Add to Longdo]
練習[れんしゅう, renshuu] Uebung [Add to Longdo]
[れん, ren] Gruppe, Begleitung [Add to Longdo]
連係[れんけい, renkei] Verbindung, Kontakt [Add to Longdo]
連勝[れんしょう, renshou] Siegesserie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ren \Ren\ (r?n), v. t. & i.
   See {Renne}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ren \Ren\, n.
   A run. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ren
   pure
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ren
   already; by now; yet
   clean
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ren
   kidney
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ren [reːn] (n) , s.(n )
   reindeer
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top