Search result for

reitern

(53 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reitern-, *reitern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reitern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reitern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Miami playing]Und all den Paragraphenreitern vom Fernmeldewesen da draußen: Trust Fund Pirates (1986)
Religion exists only when there is faith.Ja, der Kult besteht noch. Und er verbreitet Unheil. Manche von den Mitstreitern sind ziemlich mächtige Leute. Armour of God (1986)
MAYFIELD: Names of others who share our views and those in the Department of Defense who have been providing us with research.Namen von Mitstreitern und Kontakten im Verteidigungsministerium, die uns mit Daten beliefert haben. One Flew East (1987)
Your Eminence. Au Yeung has brought the men from Wah Mountain.Euer Gehilfe Ujang kommt mit Huan- Chan-Reitern über den Gebirgspass. The Swordsman (1990)
Now, I'll speak to Dr. Westphalen about the quarantine. But I suggest you have a little more confidence in your teammates.Und Sie vertrauen Ihren Mitstreitern ein wenig mehr. Give Me Liberte (1993)
I need to ask the opinion of her prospective in - laws, right?Ich muss ihre zukünftige SchwigereItern es fragen,oder? Barsaat (1995)
Well, I had to pull them up if I'm gonna widen the lanes.Die müssen weg, wenn ich die Spuren verbreitern will. The Pothole (1997)
How are you gonna widen the lanes?Wie willst du die Spuren verbreiternThe Pothole (1997)
We're also supposed to alter the toilets and widen the doorways and so on to make the house accessible.Wir sollen auch die Toiletten umbauen und die Türen verbreitern und so weiter, damit er ins Haus kann. Full Leather Jacket (2000)
They crossed the River Isen on Midsummer's Eve disguised as riders in black.Sie haben den Fluss Isen am Mittsommerabend überquert, in der Gestalt von Schwarzen ReiternThe Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Yeah, I had to have a footprint gas pedal installed.Die mussten den Spoiler verbreiternJoe Dirt (2001)
What, are you gonna steal a horse from one of those Apocalypse guys?Willst du eins von den Reitern der Apokalypse klauen? Siren Song (2002)
Miss Rae Rae, Vision Be Mine and Pie-O-My join the front-runners.Miss Rae Rae, Vision Be Mine und Pie-O-My schließen sich den Spitzenreitern an. Pie-o-My (2002)
And all the professed concerns about the environment do not spare Ken Saro Wiwa and eight other activists from being hung for opposing Shells environment practices in the Niger Delta.Und alle angeblichen Bemühungen um die Umwelt nützen Ken Saro-Wiwa und seinen acht Mitstreitern nichts, Die wegen ihres Kampfes gegen die Zerstörung des Niger-Deltas hingerichtet wurden. The Corporation (2003)
It's no more of a war than there's a war between men and maggots... or dragons and wolves... or men riding dragons, throwing wolves at maggots.Es ist vergleichbar mit einem Krieg zwischen Menschen und Maden, oder zwischen Drachen und Wölfen oder Drachenreitern, die Wölfe auf Maden werfen. Scary Movie 4 (2006)
His patented early lead, ideal for winning but not for falling, led to his being unwittingly trampled by the four other riders in the race, including the jock-off 2000's eventual winner, Olive Snook.Seine patentierte frühe Führung war ideal für's Gewinnen, aber nicht für den Fall, führte dazu, daß er unbeabsichtigt von den anderen 4 Reitern des Rennens zerstampft wurde, inklusive der Jock-off 2000 schließlichen Gewinnerin, Olive Snook. Girth (2007)
Oh, brother. ...Looking for revenge on the riders who mangled him.Oh Bruder auf der Suche nach den Reitern, die ihn verstümmelten. Girth (2007)
The text speaks of four horsemen.Der Text spricht von vier ReiternThe Fury (2007)
This is a tale of Captain Jack Kipling and Lieutenant Peter Carter, that's you, of the Bengal Lancers.Dies ist die Geschichte von Hauptmann Jack Kipling und Leutnant Peter Carter, das bist du, von den bengalischen LanzenreiternMy Boy Jack (2007)
And then I have to deal with the horsemen and the rain of fire and the end of days.Und dann muss ich mich mit dem Apokalyptischen Reitern, dem Fegefeuer und dem Ende der Welt rumschlagen. Resignation (2007)
- Anthony's one of our finest horsemen.- Er gehört zu den besten ReiternThe Death of Wolsey (2007)
One of the boys called you that, when you saved us from the riders.Einer der Burschen hat dich so gerufen, als ihr uns vor den Reitern gerettet habt. Krabat (2008)
And once he touches down, we're talking four horsemen red oceans, fiery skies, the greatest hits.Und wenn er hier landet, dann sprechen wir von 4 apokalyptischen Reitern, roten Meeren und glühenden Himmeln, das ganze Programm. Sympathy for the Devil (2009)
I can have my guys widen those stairs.Ich kann meine Jungs die Treppe verbreitern lassen. Pilot (2009)
I feel that we have an obligation to our fraternity.Ich denke, wir haben eine gewisse Verpflichtung gegenüber unseren alten MitstreiternWatchmen (2009)
- Dong Jin of Jiang Nan reported that he wants to... The South needs 6,000 soldiers to suppress the barbarians. Memorial to be transferred to Military Dept.Der Bezirk Jiang-Nan-Dao bittet um Bereitstellung von 6000 Reitern zur Bekämpfung der Barbaren. Detective Dee: The Mystery of the Phantom Flame (2010)
Master, Qi has brought so much cavalry. Is there anything to concern us about this?Meister, ich mache mir Sorgen um die Übermacht an bewaffneten Reitern, die ich da sehe. Confucius (2010)
Well, four rings from the horsemen.Na ja, die 4 Ringe von den 4 ReiternHammer of the Gods (2010)
The key to the cage, four rings from the horsemen.Der Schlüssel zu dem Käfig, die 4 Ringe von den 4 ReiternThe Devil You Know (2010)
four rings from the Horsemen.vier Ringe von den Reitern. - Wer ist das? Swan Song (2010)
The key to the cage, four rings from the horsemen. DEAN:Der Schlüssel zum Käfig, die 4 Ringe von den 4 ReiternTwo Minutes to Midnight (2010)
They have a track record with horsemen.Sie haben bei 2 Reitern schon Erfolg gehabt. Two Minutes to Midnight (2010)
I shall send out swift horses to all six regions with a plan.Ich werde meinen Plan mit schnellen Reitern in alle sechs Provinzen schicken. Edge of the Empire (2010)
Liboon had the use very weapon and chariot in our arsenalLibun war mit allen Waffen, Reitern und Streitwagen ausgerüstet. Edge of the Empire (2010)
Attack Sun from the rear with 5000 troops.Wir greifen Sun von hinten mit den Reitern an. The Lost Bladesman (2011)
Come on! Oh, my God. Just go!Wir müssen das Loch verbreiternRosewood Lane (2011)
Ser Gregor will head out with 500 riders and set the Riverland on fire from God's Eye to the Red Fork.Ser Gregor wird mit 500 Reitern losziehen und die Flusslande von Gottesauge bis Roten Arm in Brand setzen. Fire and Blood (2011)
Oh, yes, ma'am.Wenn ich gewinne, dann verbreitern wir die Straße. In Havoc & In Heat (2011)
I need to, uh, powder my nose.Sie wollen die Straße verbreitern lassen. In Havoc & In Heat (2011)
They're digging foxholes, expanding the defense line.Und einige heben neue Schützengräben aus, verbreitern die Verteidigungslinie. The Front Line (2011)
Of all my achievements, none of you spoke of my royal mail riders who carry letters from one town to the next.Bei allem, was ich ausführte, sprach niemand von meinen Reitern der königlichen Post, die Briefe von Stadt zu Stadt bringen. Louis XI: Shattered Power (2011)
Mm-hmm. I was cruising, Dr. Dani, channeling Pete Maravich as I wove my way through the competitors.Es lief super, und mithilfe meines inneren Pete Maravich zog ich an meinen Mitstreitern vorbei. Spell It Out (2012)
We have a tradition of burying fallen riders with the buckles we've won so nobody takes the last ride alone.Traitionell geben wir gefallenen Reitern als Grabbeigabe die Schnallen, die wir gewannen, damit keiner allein ist beim letzten Ritt. A Load of Bull (2012)
You presume to assault a force of thirty thousand with merely five thousand mounted soldiers? !Mit gerade mal 5.000 Reitern wollt ihr eine Burg mit 30.000 Mann angreifen? Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey (2012)
There's Indian ponies with riders.Das sind indianische Ponys mit Reitern. Was machen die denn? Blood Moon (2012)
I know you did well with that article on Rufus, and mature readers help broaden your demo.Dein Artikel über Rufus hat mir gefallen. Und reifere Leser verbreitern deine Basis. Portrait of a Lady Alexander (2012)
Not in woods or battlefields against knights.Wüsten mit wenigen Reitern klappte... aber nicht mit Rittern in offener Feldschlacht. The Mountain (2012)
I've spent too many years around lancers and pikemen.Ich verbrachte zu viele Jahre mit Lanzenreitern und Pikenieren. The Bear and the Maiden Fair (2013)
His wound festers.Seine Wunden vereiternA Viking Saga: The Darkest Day (2013)
Then perhaps I might educate you? I'd be honoured.Schussverletzungen können so schnell vereiternThe Good of This City (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eitern; vereitern; schwären | eiternd; vereiternd; schwärendto fester | festering [Add to Longdo]
verbreitern; sich ausweiten | verbreiternd; sich ausweitend | verbreitert | verbreitert | verbreiterteto broaden | broadening | broadened | broadens | broadened [Add to Longdo]
vereitern; eitern | vereiternd; eiternd | vereitert; geeitert | es vereitert; es eitertto ulcerate | ulcerating | ulcerated | ulcerates [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top