Search result for

reh

(118 entries)
(0.0065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reh-, *reh*.
English-Thai: Longdo Dictionary
rehab(n) การบำบัด คำย่อของ rehabilitation

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rehabilitation courtศาลฟื้นฟูกิจการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rehab    [N] คำย่อของ rehabilitation, Syn. renew, restore
rehash    [VT] ปรับปรุงใหม่, See also: ทำใหม่, ทบทวนใหม่, Syn. rework, reiterate
rehash    [VI] ปรับปรุงใหม่, See also: ทำใหม่, ทบทวนใหม่, Syn. rework, reiterate
rehear    [VT] ฟังหรือพิจารณาคดีใหม่
reheat    [VT] ทำให้ร้อนใหม่
reheard    [VT] ฟังหรือพิจารณาคดีใหม่, See also: กริยาช่องที่2 ของ rehear
rehouse    [VT] สร้างหรือจัดเตรียมบ้านให้ใหม่
rehearse    [VI] ซ้อม (ละคร), See also: ฝึกซ้อม, Syn. practise, train
rehearse    [VT] ซ้อม (ละคร), See also: ฝึกซ้อม, Syn. practise, train
rehearse    [VI] เล่า, See also: ท่อง, Syn. retell, repeat

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rehabilitation๑. การฟื้นสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ restitution ๑]๒. (จิตเวช.) การฟื้นสมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitation๑. การฟื้นฟูสภาพ (ชีวิต)๒. การปรับนิสัย, การดัดนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitationการทำให้กลับคืนดี, การฟื้นฟูสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehabilitationการฟื้นฟูสภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehabilitation medicineเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitation nursingการพยาบาลฟื้นสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitiation, vocationalการฟื้นฟูอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reheaterอุปกรณ์อุ่นอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reheating coil; tempering coilคอยล์อุ่นอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehydrationการคืนน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rehabilitationการฟื้นฟูกิจการ
การปรับโครงสร้างธุรกิจอาจโดยเป็นทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารงาน เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถกลับมาดำเนินงานทางธุรกิจและสามารถสร้างผลกำไรได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดหมวด rehabilitation company สำหรับบริษัทที่ต้องเข้าข่ายถูกเพิกถอน แต่กำลังอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ หรือแก้ไขปัญหาให้พ้นจากเหตุแห่งการถูกเพิกถอน [ตลาดทุน]
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
rehabilitationrehabilitation, การฟื้นสภาพ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rehabilitation centersศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Rehabilitation counselingการให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rehAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
rehHe came to take a walk every morning after rehabilitation.
rehThey aren't quarreling, but are rehearsing a play.
rehWith the extra rehearsals work is really tight.
rehMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.
rehI think that, as he's using addictive substances like thinner, the chance of rehabilitation is low.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rehabilitate(ริฮะบิล'ลิเทท) vt. พักฟื้น,ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ,กู้ชื่อเสียง,กู้ฐานะ, See also: rehabilitation n. rehabilitative adj.
rehash(รีแฮช') vt. ปรับปรุงใหม่,ทำให้รูปแบบใหม่,n. การปรับปรุงใหม่,การทำในรูปแบบใหม่,สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงหรือปฏิรูป
rehearsal(รีเฮอร์'เซิล) vi.,n. (การ) ซ้อม,ฝึกซ้อม,บรรยาย., See also: rehearsable adj. rehearser n.
rehearse(รีเฮิร์ส') n. ฝึกซ้อม,บรรยาย
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehensible(แอพพริเฮน'ซิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้. -apprehensibility n.
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
rehabilitate(vt) กู้ฐานะ,ทำให้กลับคืนดี,กู้(ชื่อเสียง),พักฟื้น
rehabilitation(n) การกู้(ชื่อเสียง),การกู้ฐานะ,การพักฟื้น
rehearsal(n) การแจ้ง,การซ้อม,การระบุ,การเล่า,การท่อง
rehearse(vt) แจ้งรายการ,ซ้อม,ระบุ,เล่า,ท่อง,ฝึกซ้อม
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
bareheaded(adj) ไม่สวมหมวก,เปิดศีรษะ
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย    [N] rehappened history, Syn. เรื่องซ้ำรอย, Example: รัฐบาลเตรียมตั้งรับบริษัทสื่อสารต่างชาติที่จะเข้ารุกตลาดไทยเพื่อป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารที่ถูกต่างชาติยึดไปแล้ว, Thai definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เคยเกิดมาแล้ว
ฟื้นฟู    [V] restore, See also: rehabilitate, revive, Example: ทางการกำลังจะฟื้นฟูป่าพรุคันธุลีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น, Thai definition: ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้น
ฟื้นฟูสภาพ    [V] rehabilitate, See also: restore, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, Thai definition: ทำให้ลักษณะหรือภาวะนั้นกลับเจริญงอกงามขึ้น
เวชศาสตร์ฟื้นฟู [N] rehabilitation medicine, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคและการบำบัดโรค
ซ้อม    [V] rehearse, See also: train, practice, Syn. #ลอง, ฝึก, ฝึกซ้อม, Example: นักเรียนซ้อมเต้นรำทุกวัน เนื่องจากต้องไปแสดงในงานของโรงเรียน, Thai definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ซ้อมพยาน    [V] prime a witness, See also: rehearse a witness in how to testify, Example: ทนายถูกกล่าวหาว่าซ้อมพยาน, Thai definition: ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี
ซ้อมซัก    [V] rehearse, See also: drill, train, practice, exercise, Syn. ซักซ้อม, Example: นักแสดงตลกซ้อมซักก่อนขึ้นเวที, Thai definition: สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า
การซ้อม    [N] rehearsal, See also: practice, training, exercise, Syn. การฝึกหัด, การฝึกซ้อม, Example: การซ้อมวันนี้ยังไม่น่าพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saphāp) EN: rehabilitate ; restore   
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse   
จับได้[v. exp.] (jap dāi) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net   FR: arrêter ; appréhender
จับขัง[v. exp.] (jap khang) EN: apprehend ; arrest   FR: appréhender ; arrêter
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend   FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer

CMU English Pronouncing Dictionary
REH    R EH1
REHA    R IY1 HH AH0
REHG    R EH1 JH
REHM    R EH1 M
REHN    R EH1 N
REHAK    R EH1 HH AH0 K
REHAB    R IY0 HH AE0 B
REHOR    R EH1 HH ER0
REHER    R EH1 R
REHEAR    R IY0 HH IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rehab    (n) (r ii1 h a b)
rehash    (n) (r ii1 h a sh)
rehash    (v) (r ii2 h a1 sh)
rehear    (v) (r ii2 h i@1 r)
reheard    (v) (r ii2 h @@1 d)
rehears    (v) (r ii2 h i@1 z)
rehouse    (v) (r ii2 h au1 z)
rehashed    (v) (r ii2 h a1 sh t)
rehashes    (n) (r ii1 h a sh i z)
rehashes    (v) (r ii2 h a1 sh i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
verehren(vt) |verehrte, hat verehrt| ยกย่องบูชา, ให้เกียรติ เช่น Man hat ihn als besten Professor verehrt. ผู้คนยกย่องเขาให้เป็นศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด
drehen(vt) |drehte, hat gedreht, sich/etw.(A)| หมุน
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reh {n} [zool.]roe deer; deer [Add to Longdo]
Reh {n} [cook.]venison [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれ程(P);彼程[あれほど, arehodo] (adv,adj-no) (uk) to that extent; (P) [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
それは;そりゃ;そりゃあ[, soreha ; sorya ; soryaa] (adv) (1) (See それはそれは・2) very; extremely; (exp) (2) that is [Add to Longdo]
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复健[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] rehabilitation; recuperate [Add to Longdo]
热河[rè hé, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ, / ] Rehe province during the Qing dynasty, with capital Chengde 承德, abolished in 1955 and divided among Hebei, Liaoning and Inner Mongolia; (hist.) refers to the Qing imperial resort at Chengde 避暑山莊|避暑山庄 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone [Add to Longdo]
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication [Add to Longdo]
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] comprehensive [Add to Longdo]
包括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Reh [reː] (n) , s.(n )
     (roe) deer
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top