Search result for

regent

(56 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regent-, *regent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regent[N] ผู้สำเร็จราชการ
regent[N] สมาชิกสภามหาวิทยาลัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regent(รี'เจินทฺ) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,อุปราช,ผู้ว่าการ,สมาชิกสภามหาวิทยาลัย,ข้าหลวง adj. เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ปกครอง, See also: regental adj. regentship n.
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
queen regent(รี'เจินทฺ) ราชินีผู้ปกครองแทน,กษัตรี
vice-regent(ไวสฺ'รี'เจินทฺ) n. รองผู้สำเร็จราชการ. adj. เกี่ยวกับตำแหน่งรองผู้สำเร็จราชการ., See also: vice-regency n., Syn. deputy regent

English-Thai: Nontri Dictionary
regent(n) อุปราช,ผู้สำเร็จราชการ,ข้าหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regentผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regentผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have no idea the pressure coming from the Board of Regents.คุณไม่รู้หรอกว่ากรรมการกดดันแค่ไหน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The chase regent.The chase regent. (ชื่อโรงแรม: ผู้แปล) Pleasure Is My Business (2009)
Desecration of the blood or treason against your regent?การดูหมิ่นด้วยเลือด หรือกบฏต่อต้านผู้แทนพระองค์? 9 Crimes (2010)
As the designated regentในฐานะผู้สำเร็จราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง Voyage of Temptation (2010)
You must fulfil your role as Regent.พระองค์ต้องเป็นผู้สำเร็จราชการแทน The Tears of Uther Pendragon (2010)
The prayer robe of Alamut's Regent.เสื้อคลุมหัวหน้านักบวชแห่งอโลเมท Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
May I present the prayer robe of Alamut's Regent.ขอข้ามอบ เสื้อคลุมหัวหน้า นักบวชแห่งอโลเมท Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The Daughters of America had just appointed me state regent.ตอนนั้นสภาลูกสาวอเมริกา เพิ่งแต่งตั้งแม่เป็นตัวแทนประจำรัฐ The Help (2011)
Prince Regent.หยวนซื่อไข่ได้ทำผิดสัญญา 1911 (2011)
"to serve as Lord Regent and Protector of the Realm upon my death, to rule in my stead until my son Joffrey comes of age."Ѻ˹繼Ҫ м黡ͧԹᴹ ͧ¡õ¢ͧ 黡᷹ͧ You Win or You Die (2011)
Lord Stark, King Joffrey and the Queen Regent request your presence in the Throne Room.ลอร์ดสตาร์ค กษัตริย์จอฟฟรีย์ และราชินีผู้สำเร็จราชการ เรียกท่านเข้าพบ ที่ห้องโถงขอรับ You Win or You Die (2011)
Protector of the Realm, to rule as Regent until the heir come of age."黡ͧԹᴹ Ѻ˹ Ҫ ҷҷ ؤúࡳ You Win or You Die (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์[N] regent, Example: การรักษาความปลอดภัยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นหน้าที่ของกรมราชองครักษ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ ในกรณีที่พระองค์จะไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักร หรือในกรณีที่ทรงบริหารราชการไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สำเร็จราชการ[n. exp.] (phū samret rātchakān) EN: regent   FR: régent [m]
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์[n. exp.] (phū samret rātchakān thaēn phra-ong) EN: regent   FR: régent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REGENT    R IY1 JH AH0 N T
REGENTS    R IY1 JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regent    (n) (r ii1 jh @ n t)
regents    (n) (r ii1 jh @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regentag {m}rainy day [Add to Longdo]
Regent {m} | Regenten {pl}regent | regents [Add to Longdo]
Regentanz {m}rain dance [Add to Longdo]
Regentropfen {m} | Regentropfen {pl}raindrop | raindrops [Add to Longdo]
Regentschaft {f}regency [Add to Longdo]
Bergsittich {m} [ornith.]Regent Parrot [Add to Longdo]
Warzenhonigfresser {m} [ornith.]Regent Honeyeater [Add to Longdo]
Gelbnacken-Laubenvogel {m} [ornith.]Regent Bowerbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーゼント[, ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
リーゼントスタイル[, ri-zentosutairu] (n) regent style (hair fashion); ducktail [Add to Longdo]
虎ノ門事件;虎の門事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923) [Add to Longdo]
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period [Add to Longdo]
執権[しっけん, shikken] (n) regent to the shogunate [Add to Longdo]
摂家[せっけ, sekke] (n) (line of) regents and advisers (advisors) [Add to Longdo]
摂関[せっかん, sekkan] (n) regents and advisers (advisors) [Add to Longdo]
摂関家[せっかんけ, sekkanke] (n) line of regents and advisers (advisors) [Add to Longdo]
摂政[せっしょう, sesshou] (n) regent; regency [Add to Longdo]
北の政所[きたのまんどころ, kitanomandokoro] (n) (hon) (See 摂政,関白,大臣・だいじん,大納言・1,中納言) legal wife of a regent, of the imperial adviser, or of an official at the Grand Council of State [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄政王[shè zhèng wáng, ㄕㄜˋ ㄓㄥˋ ㄨㄤˊ, / ] regent, #57,434 [Add to Longdo]
摄政[shè zhèng, ㄕㄜˋ ㄓㄥˋ, / ] regent, #70,397 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
執権[しっけん, shikken] Regent [Add to Longdo]
摂政[せっしょう, sesshou] Regentschaft, Regent [Add to Longdo]
雨垂れ[あまだれ, amadare] Regentropfen [Add to Longdo]
雨滴[うてき, uteki] Regentropfen [Add to Longdo]
雨粒[あまつぶ, amatsubu] Regentropfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regent \Re"gent\ (r?"jent), a. [L. regens, -entis, p. pr. of
   regere to rule: cf. F. r['e]gent. See {Regiment}.]
   1. Ruling; governing; regnant. "Some other active regent
    principle . . . which we call the soul." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Exercising vicarious authority. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Queen regent}. See under {Queen}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regent \Re"gent\, n. [F. r['e]gent. See {Regent}, a.]
   1. One who rules or reigns; a governor; a ruler. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, one invested with vicarious authority; one who
    governs a kingdom in the minority, absence, or disability
    of the sovereign.
    [1913 Webster]
 
   3. One of a governing board; a trustee or overseer; a
    superintendent; a curator; as, the regents of the
    Smithsonian Institution.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng.Univ.) A resident master of arts of less than five
    years' standing, or a doctor of less than twwo. They were
    formerly privileged to lecture in the schools.
    [1913 Webster]
 
   {Regent bird} (Zool.), a beautiful Australian bower bird
    ({Sericulus melinus}). The male has the head, neck, and
    large patches on the wings, bright golden yellow, and the
    rest of the plumage deep velvety black; -- so called in
    honor of the Prince of Wales (afterward George IV.), who
    was Prince Regent in the reign of George III.
 
   {The Regents of the University of the State of New York}, the
    members of a corporate body called the University of New
    York. They have a certain supervisory power over the
    incorporated institution for Academic and higher education
    in the State.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regent
   adj 1: acting or functioning as a regent or ruler; "prince-
       regent"
   n 1: members of a governing board [syn: {regent}, {trustee}]
   2: someone who rules during the absence or incapacity or
     minority of the country's monarch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top