Search result for

regeneration

(42 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regeneration-, *regeneration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regeneration[N] การปฏิรูป, See also: การฟื้นฟูใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regeneration๑. การงอกใหม่, การเจริญทดแทน๒. การซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regenerationการสร้างใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerationรีเจนเนอร์เรชั่น
รีเจนเนอเรชัน รีเจนเนอเรชัน หมายถึง การทำให้เรซินหรือถ่านกัมมันต์(Activated Carbon) ที่หมดอำนาจเพราะว่าไอออนอิสระส่วนใหญ่ถูกนำไปแลกกับไอออนอื่นในน้ำจนหมดสิ้นไปแล้วกลับฟื้นตัวขึ้นมามีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนใหม่อีก - การทำรีเจนเนอเรชัน เรซินที่หมดอำนาจ (ชั่วคราว) เป็น ได้แก่ การขับไล่ไอออนในเรซินที่แลกมาจากน้ำ และเติมไอออนอิสระให้กับเรซิน ทำให้เรซินกลับคืนสภาพเดิม และมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนอีกครั้งหนึ่ง สารเคมีที่ใช้เติมไอออนอิสระให้กับเรซินที่เสื่อมอำนาจไปแล้วเรียกว่า สารรีเจนเนอแรนต์ (Regenerant) ตัวอย่างของสารรีเจนเนอแรนต์ ได้แก่ NaCl ซึ่งใช้เติม Na+ หรือ Cl- ให้กับเรซิน หรือ H2SO4 ซึ่งใช้เติม H+ ให้กับเรซิน เป็นต้น - การรีเจนเนอเรชันถ่านกัมมันต์เพื่อฟื้นอำนาจการดูดติดผิวและนำกลับมาใช้ใหม่อีก สามารถนำไปทำรีเจนเนอเรชันได้ตลอดไป แต่ทุกครั้งที่มีการทำรีเจนเนอเรชันต้องเติมคาร์บอนใหม่จำนวนหนึ่งเพื่อทดแทนคาร์บอนที่กลายเป็นผงไปในระหว่างการฟื้นอำนาจ และการสูญเสียคาร์บอนไม่ควรเกิน 5% ของคาร์บอนทั้งหมด ซึ่งจะใช้การรีเจนเนอเรชันด้วยวิธีเคมีและวิธีชีวก็อาจใช้ได้แต่ไม่ได้ผลดีเท่าวิธีที่ใช้ความร้อนสูง โดยวิธีเผาในเตาที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งควบคุมปริมาณออกซิเจนและความชื้นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Regenerationการงอกใหม่ (อวัยวะ) [TU Subject Heading]
regenerationรีเจเนอเรชัน, การเจริญทดแทน, การสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใหม่ขึ้นมาทดแทนเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเก่าที่หลุดหรือขาดออกไป  เช่น การเจริญทดแทนของหางจิ้งจก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Regeneration (Biology)การสืบต่อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration (Botany)การงอกใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration of a depressionการก่อตัวขึ้นใหม่ ของดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Levitation, teleportation, tissue regeneration...การลอยตัว, การหายตัว การสังเคราะห์เนื้อเยื่อ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
These marshes are indispensable environments for the regeneration and purification of water.ห้วยหนองคลองบึงเหล่านี้ มีความสำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งอนุบาลชีวิตใหม่ และบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ Home (2009)
Ah,the whole tissue regeneration thing-เนื้อเยื่อหนูสร้างตัวเองใหม่ได้ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
- Spinal regeneration?สร้างสไปนอลขึ้นมาใหม่? To Hell... And Back (2009)
Shield regeneration on stand-by.ระบบฟื้นฟูเกราะสแตนด์บาย Cat and Mouse (2010)
In a nanite regeneration chamber,ในห้องฟื้นฟูสภาพ Over There: Part 1 (2010)
cellular regeneration.การผลิตเซลส์ใหม่ Chuck Versus the Subway (2010)
Create a protective system of regeneration and healing.มันสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ที่ฟื้นตัวและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทน Captain America: The First Avenger (2011)
Rapid cell regeneration.การแบ่งเซลอย่างรวดเร็ว Keep Your Enemies Closer (2013)
The word is the restaurant's regeneration is mostly down to a young chef from India.กล่าวกันว่าการปฏิรูปวงการอาหาร... อยู่ในมือของเชฟหนุ่มจากอินเดีย The Hundred-Foot Journey (2014)
If you brought him to my lab, the Regeneration Cradle could do this in 20 minutes.หมอโช สร้างเนื้อเยื่อให้เขาใหม่ นี่ถ้าพาไปแล็ปฉัน จะสร้างเนื้อเยื่อเขา ได้ใน 20 นาที Avengers: Age of Ultron (2015)
The Regeneration Cradle prints tissue.หวังให้เจ้ารู้เหตุผล - เปล Avengers: Age of Ultron (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
REGENERATION    R IY0 JH EH1 N ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regeneration    (n) (r i1 jh e2 n @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regeneration {f}; Wiederbildung {f}regeneration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回生[かいせい, kaisei] (n,vs) resurrection; resuscitation; regeneration; (P) [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]
再生法[さいせいほう, saiseihou] (n) regeneration process; rehabilitation method; recovery [Add to Longdo]
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] (n) {comp} implicit regeneration [Add to Longdo]
信号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] (n) {comp} signal regeneration [Add to Longdo]
代謝[たいしゃ, taisha] (n,vs,adj-no) (abbr) renewal; regeneration; metabolism; (P) [Add to Longdo]
電力回生[でんりょくかいせい, denryokukaisei] (n) electricity regeneration [Add to Longdo]
都市再生[としさいせい, toshisaisei] (n) urban regeneration [Add to Longdo]
甦生;蘇生[そせい, sosei] (n,vs,adj-no) rebirth; resuscitation; rehabilitation; reorganization; reorganisation; regeneration; resurrection; reviving [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, ] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]
信号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regeneration \Re*gen`er*a"tion\ (-?"sh?n), n. [L. regeneratio:
   cf. F. r['e]g['e]neration.]
   1. The act of regenerating, or the state of being
    regenerated.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) The entering into a new spiritual life; the act
    of becoming, or of being made, Christian; that change by
    which holy affectations and purposes are substituted for
    the opposite motives in the heart.
    [1913 Webster]
 
       He saved us by the washing of regeneration, and
       renewing of the Holy Chost.      --Tit. iii. 5.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) The reproduction of a part which has been removed
    or destroyed; re-formation; -- a process especially
    characteristic of a many of the lower animals; as, the
    regeneration of lost feelers, limbs, and claws by spiders
    and crabs.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physiol.)
    (a) The reproduction or renewal of tissues, cells, etc.,
      which have been used up and destroyed by the ordinary
      processes of life; as, the continual regeneration of
      the epithelial cells of the body, or the regeneration
      of the contractile substance of muscle.
    (b) The union of parts which have been severed, so that
      they become anatomically perfect; as, the regeneration
      of a nerve.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regeneration
   n 1: (biology) growth anew of lost tissue or destroyed parts or
      organs
   2: feedback in phase with (augmenting) the input [syn: {positive
     feedback}, {regeneration}]
   3: the activity of spiritual or physical renewal
   4: forming again (especially with improvements or removal of
     defects); renewing and reconstituting [syn: {re-formation},
     {regeneration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top