ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

referat

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -referat-, *referat*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา referat มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *referat*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tsitelman delivers a report.Zitelman soll don't ein Referat halten. Nine Days of One Year (1962)
There's been no report. There's no Tsitelman.Ohne Referat ist er weg vom Fenster. Nine Days of One Year (1962)
Tsitelman delivers a report on antiparticles!Zitelman hält ein Referat über Antiteilchen! Nine Days of One Year (1962)
Do you know I've been the local authority on you ever since?CHARLOTTE: Ich habe Referate über dich gehalten. Lolita (1962)
Is that so?So, ein Referat hast du... Lolita (1962)
Now the case goes to the Juvenile Squad.Aber jetzt bin ich gezwungen, den Fall ans Referat für Minderjährige abzugeben. Le Cercle Rouge (1970)
My research notes, my thesis...Referate, Diplomarbeit... Solaris (1971)
He thought this area would give me what I need for my paper.Er dachte, hier gäbe es Material für mein ReferatThe Competition (1975)
Now, I'm waiting for reports from some of you.Einige von lhnen müssen Referate abgeben. Animal House (1978)
It was our joint participation in presenting the views... contained in the Regional Committee's Executive Report.Unser gemeinsamer Anteil an der Stellungnahme, die im Referat des Parteiaktivs des Wojewod- schaftskomitees geäußert wurde. Man of Iron (1981)
You've all been graded on those latest reports.Die Noten für eure Referate stehen fest. Bad Boys (1983)
Well, I thought I'd do it on the psychological effects of the soap opera.Wechseln wir lieber das Thema. Was ist eigentlich das Thema für dein Psycho-ReferatThe Initiation (1984)
Our new teacher wants us to write a paper about our family's history.Unser neuer Lehrer lässt uns ein Referat über unsere Familiengeschichte schreiben. A Night to Remember (1987)
Mom, I really have to write this paper, okay?Mom, ich muss wirklich dieses Referat schreiben, ok? A Night to Remember (1987)
You see, while you've been away, young Mayhurst has been heading up your section.Wissen Sie, während Sie weg waren, hat Meheurst Ihr Referat übernommen. The Fourth Protocol (1987)
Fargas, no medical presentation please.Fahrgas, bitte kein Medizinisches Referat Leere Welt (1987)
The state psychiatric board asked me to give you time off next week.Das... Ministerialreferat für Psychiatrie bat mich, Sie freizustellen. And Now the News (1988)
You always say that before you give a paper.Das sagst du immer vor einem ReferatThe Bourne Identity (1988)
One that wasn't at the lecture.Eine, die nicht im Referat von Bertinelli war. The Bourne Identity (1988)
Her lecture is only a repeat.Das Referat heute Nachmittag ist wie eine Probe. L'étudiante (1988)
I can't go very far with that lecture and all.Das ist blöd mit dem Referat. Ich kann nicht weit gehen. L'étudiante (1988)
Then even the Pfilzing University invited me for a presentation.Dann hat mich die Universität Pfilzing sogar aufgefordert, ein Referat zu halten. The Nasty Girl (1990)
But I had read his paper and his work was extraordinary.Aber ich las sein Referat und fand es sehr interessant. Suspicions (1993)
- I am working on a presentation for our men's group.Ich schreibe ein Referat für die Männergruppe. Maybe... Maybe Not (1994)
- Klaus-Dieter, when you give that presentation about the "Young daughter's hot thighs" ... let me know, I'm really interested to hear about that.Also, macht es gut! ... Ach, Klaus-Dieter! Wann hältst du das Referat über die "heißen Schenkel"? Maybe... Maybe Not (1994)
- What presentation?Welches ReferatMaybe... Maybe Not (1994)
Commissioner Saito of the Environmental Agency.Das ist Mr. Saito vom UmweltreferatGamera: Guardian of the Universe (1995)
I finished my paper and I don't have anything to do.Ich habe mein Referat fertig und nichts mehr zu tun. Higher Learning (1995)
you don't appear to take any kind of position in this paper.Miss Connor, Sie nehmen in diesem Referat keinerlei Position ein. Higher Learning (1995)
That'd make a good paper.Das wird ein gutes ReferatHigher Learning (1995)
Did you write this paper?Haben Sie dieses Referat geschrieben? Higher Learning (1995)
I have this report due on the most interesting person I know, and I picked you.Ich muss über den Interessantesten, den ich kenne, ein Referat halten und ich habe dich ausgesucht. Bachelor of the Year (1995)
If you keep on handing in papers like this, you're gonna be the only real man still stuck in the eighth grade.Wenn du weiter solche Referate abgibst, wirst du der einzige Mann sein, der noch in der 8. Klasse ist. The Route of All Evil (1995)
Tell them I'm not hungry. I'm doing this paper and my math at the same time.Sag, ich habe keinen Hunger. Ich versuche, dieses Referat und gleichzeitig Mathe zu machen. The Route of All Evil (1995)
I'll never get this paper in.Ich werd das Referat nie fertig kriegen. The Route of All Evil (1995)
Did the teacher grade that paper on the Franco-Prussian War?Warte, hat der Lehrer dieses Referat über den Preußisch-Französischen Krieg benotet? The Route of All Evil (1995)
I wrote a 20-minute bit about how homework stinks.Ich hab ein 20-Minuten-Referat darüber, wie blöd Hausaufgaben sind. The Switch (1995)
There will be four short papers.Wir werden Referate schreiben. The Mirror Has Two Faces (1996)
Yes, I have breasts. They cannot, however, be the subject for a paper.Die können nicht das Thema des Referats sein. The Mirror Has Two Faces (1996)
How's your paper coming?Was macht dein ReferatMr. Wilson's Opus (1996)
I just finished my paper, Brad.Mein Referat ist fertig, Brad. Mr. Wilson's Opus (1996)
I wrote a 20-minute bit about how homework stinks.Ich hab ein 20-Minuten-Referat darüber, wie blöd Hausaufgaben sind. The Abstinence (1996)
I knew that my paper was controversial but I had no idea that it would turn the entire conference upside-down.Ich wusste, dass mein Referat umstritten war, aber ich ahnte nicht, dass es die ganze Konferenz auf den Kopf stellen würde. ...Nor the Battle to the Strong (1996)
That paper stepped on quite a few toes, I can tell you.Mit dem Referat bin ich einigen auf die Füße getreten. ...Nor the Battle to the Strong (1996)
Mom with all due respect this is to get out of his science project because his bug died.Mom... Der will sich doch nur um sein Bioreferat drücken, weil seine Heuschrecke verreckt ist. Home Alone 3 (1997)
Top people, Albanian desk.Holen Sie die vom Albanien-ReferatWag the Dog (1997)
I borrowed it for a report I'm doing, The Selfish Middle Class.Ich lieh ihn mir für ein Referat aus: Die egoistische Mittelschicht. Room at the Top (1997)
My paper!Mein ReferatRoom at the Top (1997)
I've been trying to work on this paper all day.Ich arbeite den ganzen Tag an diesem ReferatRoom at the Top (1997)
And then, today Brad spilled a soda on my paper, Mark's asking for skulls, and before I knew it, I was asking my husband to start construction on an office.Brad kippte Saft auf mein Referat, Mark soll ich Totenköpfe annähen. Und bevor ich es merkte, fragte ich meinen Mann, ob er mir ein Büro ausbauen könnte. Room at the Top (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abteilung {f}; Ressort {n}; Gebiet {n}; Referat {n}; Sektion {f} | Abteilungen {pl} | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]
Fachreferat {n}subject specialization [Add to Longdo]
Personalabteilung {f}; Personalreferat {n}; Personaldezernat {n}; Personalbereich {m}human resources department; HR department [Add to Longdo]
Referat {n}report; presentation [Add to Longdo]
Referat {n}; Vortrag {m}lecture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Referat /reːfeːraːt/ 
   department; lecture; report

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top