Search result for

re

(260 entries)
(0.0064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -re-, *re*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
reacts[รี แอ็คส์] ปฏิกิริยาตอบสนองกลับ
rechtsstaat (n ) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน
require (vi vt ) ต้องการ

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Refugee AgencyUNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, aka UN Refugee Agency
See also: S. UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, UN Refugee Agency, R. UNHCR

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Reiseführerin (n ) tour guide

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
review見直し

English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,
reception(n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
reflexology(n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.
rehab(n) การบำบัด คำย่อของ rehabilitation

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ
ready made clothesเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ready made clothes (n ) เสื้อผ้าสําเร็จรูป
Real Estate (n) บ้านและที่ดิน
See also: S. properties,
real representative (n) ผู้จัดการมรดก
real time (n ) ตามเวลาจริง
reality showประเภทของรายการโทรทัศน์
Really? (phrase ) จะจริงหรือ?, จะใช่หรือ?
rear sight (n ) ศูนย์ (เล็ง) หลัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
re    [PRF] หลัง, See also: อีก
re    [ABBR] คำย่อของ regarding
re    [PREP] กรณีของ (คำย่อของ in re), See also: เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
Re [ABBR] สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium
red    [N] สีแดง
red    [ADJ] (สี) แดง, Syn. crimson, ruddy
red    [N] ฝ่ายซ้าย, See also: คอมมิวนิสต์, Syn. communist
ref    [ABBR] กรรมการ (คำย่อของ referee)
ref    [SL] กรรมการตัดสิน
reg    [N] บริเวณทะเลทรายกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยกรวดและหินก้อนเล็กๆ (ทางธรณีวิทยา)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Re (L.)ว่าด้วย, เกี่ยวกับเรื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-electionการเลือกเข้ารับตำแหน่งอีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-eligibilityคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกตั้งซ้ำ, คุณสมบัติที่จะได้รับแต่งตั้งซ้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
re-engagement orderคำสั่งให้รับกลับเข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-entrant angleมุมกลับใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
re-entrant procedureกระบวนงานกลับเข้าใหม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
re-entry๑. การกลับเข้าครอบครอง (ก. แพ่ง)๒. การกลับเข้าเมืองอีก (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
re-entry into the labour forceการกลับเข้าสู่กำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
re-entry permitใบอนุญาตให้กลับเข้าเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
re-establishกลับคืนสู่ฐานะเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Re-performanceการทดลองปฏิบัติ [การบัญชี]
Reach ช่วงน้ำ
ระยะทางช่วงสั้น ๆ ตามลำน้ำ; ระยะทางระหว่างจุดที่ตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ 2 จุดตามลำน้ำ; ความยาวของคลองในช่วงที่ส่วนชลศาสตร์มีค่าคงที่ [สิ่งแวดล้อม]
reachreach, ช่วง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
reactant [initial substance]สารตั้งต้น, ตัวทำปฏิกิริยา, อะตอม โมเลกุลหรือไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น  เช่น   HCl + NaOH ------>  NaCl +  H2O      ในปฏิกิริยานี้ HCl และ NaOH คือสารเริ่มต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reactionปฏิกิริยา, การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเริ่มต้นแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reactionแรงปฏิกิริยา, แรงกระทำตอบของวัตถุต่อแรงกิริยา (แรงที่มากระทำ) และมีขนาดเท่ากับ แรงกิริยาแต่ทิศทางตรงกันข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reaction Tank ถังปฏิกิริยา
ถังในระบบผลิตหรือระบบบำบัดซึ่งเกิดปฏิกิริยา เคมี หรือชีววิทยา เช่น ถังย่อย ถังเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Reactive Domainด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Reactive Hazardous Waste ของเสียเสี่ยงอันตรายปฏิกิริยา
1) ของเสียซึ่งทั่วไปยังมีสภาวะไม่คงตัวและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี อย่างรุนแรงได้ทันที แต่ไม่ถึงขั้นระเบิดหรือเป็นของเสียที่มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำได้ถึง ขั้นระเบิด หรือเป็นของ เสียที่ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อผสมกับน้ำ 2) ขอของเสียที่มีปฏิกิริยาถึงขั้นระเบิดได้แต่ต้องอาศัยสื่อชักนำที่รุนแรง หรือเป็นของเสียที่ให้ความร้อนภายใต้การชักนำด้วยสภาวะบีบอัด 3) ของเสียที่สามารถระเบิดได้อย่างทันที หรือเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิและความดันปกติ [สิ่งแวดล้อม]
Reactive power (Electrical engineering)กำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
re(เร,รี) n. เสียงดนตรีเสียงหนึ่งในจำนวน7 prep. ในกรณี,เกี่ยวกับ,อนุสนธิ
re-Pref.แก้,ตอบ,โต้ตอบ,ปฏิ-,อีก,หลัง,ท้าย,ไปข้างหลัง"
re-act(รีแอคทฺ',รี'แอคทฺ) vt. กระทำอีก
re-claim(รีเคลม') vi. เรียกร้องกลับ,เรียกคืน,เรียกร้องอีก
re-collection(รีคะเลค'เชิน) n. การเก็บอีกครั้งหนึ่ง
re-creation(รีครีเอ'เชิน) n. การสร้างใหม่,การผลิต,การประกอบใหม่
re-dress(รีเดรส') vt. แต่งตัวใหม่,ซ่อมแซมใหม่,ทายาบนบาดแผลใหม่
re-lease(รีลิส') vt. ให้เช่าอีก
re-prove(รีพรูฟว') vt.,vi. พิสูจน์อีก
re-serve(รีเซิร์ฟว') vt.,vi. บริการอีก

English-Thai: Nontri Dictionary
reach(n) ขอบเขต,การบรรลุ,การยื่น,การเอื้อม
reach(vi) ยื่นออกมา,เอื้อม,ไปถึง,ครอบงำ,เจาะทะลุ
reach(vt) บรรลุ,มาถึง,ไปถึง,เอื้อม,ยื่น
react(vt) ทำซ้ำ,กระทำตอบ,แสดงอีก
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reactionary(adj) ตรงข้าม,แย้ง,เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ,เกี่ยวกับการตอบสนอง
read(vi,vt) ดู,อ่าน,ทำนาย,แปล,คาดการณ์
readable(adj) อ่านง่าย,น่าอ่าน
reader(n) ผู้อ่าน,คนตรวจเรื่อง,คนตรวจปรู๊ฟ,คนทำนาย
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
re"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
re"Six pence per second" Bob reminds her.
re"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.
re"Do you want a shirt?" "Yes, I want a red one."
re"You had better not wear the red dress." "Why not?"
re"No, I'm not," replied the Englishman coldly.
re"No," repeated the Englishman.
re"Forever and always!" replied the little white rabbit.
reHave you ever read Gulliver's Travels?
re"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
reRight, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.
re"I really do," replied the little black rabbit.
re"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.
re"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."
re"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.
re"That's fine," replied the girl. "I'll take ten yards."
re"Do you have anything to do?" "No, not really."
re"When did you return?" "I came back the day before yesterday."
reWhat are you referring to by "relationship"?
re"How's your research coming along?" "Not so bad."

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Making a responsible choice for my future.สร้างอนาคตที่มีเหตุผลให้คนอย่างฉัน The Sweet Taste of Liberty (2005)
Hey, guess where I am. I'm on a... ready?ทายสิว่าฉันอยู่ไหน ฉันอยู่บน... The Sweet Taste of Liberty (2005)
Plane to... ready?เครื่องบินไป... The Sweet Taste of Liberty (2005)
I demand you release us immediately!ผมขอสั่งให้คุณปล่อยเราเดี๋ยวนี้! The Sweet Taste of Liberty (2005)
Sir, I'm gonna have to ask you to remain calm.คุณครับ กรุณาอยู่ในความสงบด้วยนะครับ The Sweet Taste of Liberty (2005)
Those bags were your responsibility.นายต้องรับผิดชอบกระเป๋าพวกนั้นนี่! The Sweet Taste of Liberty (2005)
Can't remember the last time I saw an international businessman with an untucked shirt.ผมไม่คิดว่า.. นักธุรกิจระหว่างประเทศจะไม่สอดเสื้อใส่ในกางเกง The Sweet Taste of Liberty (2005)
In addition, we received this footage taken over the last few months.นอกจากนี้ เรายังมีภาพเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา The Sweet Taste of Liberty (2005)
Sir, lower your voice, or I will restrain you.คุณครับ เบาเสียงหน่อย หรือจะให้ผมกักตัวคุณไว้ The Sweet Taste of Liberty (2005)
Dude, seriously, relax.เพื่อน.. ใจเย็นน่า The Sweet Taste of Liberty (2005)
You both retain the right to refuse to answer any questions without an attorney present, so don't say anything until I get there, all right?พวกนายมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามใดๆถ้าไม่มีทนายอยู่ด้วย เพราะงั้นอย่าพูดอะไรจนกว่าฉันจะไปถึง เข้าใจมั้ย? The Sweet Taste of Liberty (2005)
Oh, relax, Ted. We didn't do anything wrong.ใจเย็นน่า เท็ด เราไม่ได้ทำอะไรผิด The Sweet Taste of Liberty (2005)
Yeah, we just got released and we're heading back on the next flight.เราเพิ่งจะได้ปล่อยตัวมา เดี๋ยวขึ้นเครื่องถัดไปกลับแล้ว The Sweet Taste of Liberty (2005)
So, the ring's really off, huh?ตกลงเธอถอดแหวนจริงๆเหรอ? The Sweet Taste of Liberty (2005)
Really, really awesome.ยอด ยอดเยี่ยมเลย The Sweet Taste of Liberty (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกค่าเสียหาย [V] recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
ครองสติ    [V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
คำขานรับ    [N] answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป
คำวิงวอน    [N] request, See also: appeal, desire, Syn. คำขอร้อง, คำร่ำร้อง, Example: การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน
ด่าว่า    [V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ถ่ายเสียง    [V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
นักปฏิรูป    [N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ประคองตัว    [V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ปลื้มปิติ    [V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
ผละออก    [V] repel, See also: flee (from), Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: เธอเพ่งมองเข้าไปในความมืดสลัวอยู่ครู่หนึ่งก็ผละออกมา, Thai definition: ออกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   

CMU English Pronouncing Dictionary
RE    R EY1
RE    R IY1
REM    R EH1 M
REG    R EH1 G
REE    R IY1
REC    R EH1 K
REH    R EH1
REF    R EH1 F
REA    R IY1
RED    R EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
re    (n) (r ei1)
re    (in) (r ii)
Rey    (n) (r ei1)
Reg    (n) (r e1 jh)
Rev    (n) (r e1 v)
Rex    (n) (r e1 k s)
re-    (j) - (r ii -)
rec    (n) (r i1 s ii1 v d)
red    (n) (r e1 d)
ref    (n) (r e1 f)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レバー[ればー, reba-] (n) คันโยก, คันบังคับ
レバー[ればー, reba-] (n) ตับ, See also: REF="search/S">S. 肝臓,
冷房[れいぼう, reibou] (n) เครื่องปรับอากาศ, แอร์ (ทำความเย็น), See also: REF="search/A">A. 暖房,
冷延[れいえん, reien] (vt) (เหล็ก)รีดเย็น
礼拝[れいはい, reihai] (n) นมัสการ กราบไหว้
礼拝堂[れいはいどう, reihaidou] สถานที่นมัสการทางศาสนา, คริสต์จักรหรือโบสถ์ในศาสนาคริสต์
礼拝する[れいはいする, reihaisuru] นมัสการ (สำหรับศาสนาคริสต์)
冷血動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, See also: REF="search/A">A. 温血動物,
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแรง
レコード[れこーど, reko-do] (n) แผ่นเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
礼金[れいきん, reikin] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
冷剛[れいごう, reigou] พริก
麗人[れいじん, reijin] (n) คนสวย
冷水[れいすい, reisui] น้ำเย็น
冷蔵庫[れいぞうこ, reizouko] (n) ตู้เย็น
冷凍[れいとう, reitou] อาหารแช่แข็ง การถนอมอาหารโดยการแช่แข็ง
冷媒[れいばい, reibai] (n) สารทำความเย็น
レストラン[れすとらん, resutoran, resutoran , resutoran] (n ) ภัตตาคาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
連絡[れんらく, renraku] Thai: การเชื่อมต่อ English: junction (vs)
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร
連立[れんりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example
歴史[れきし, rekishi] Thai: ประวัติศาสตร์ English: history

German-Thai: Longdo Dictionary
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
reagieren(vi) |reagierte, hat reagiert| ทำปฏิกิริยา เช่น Wasser reagiert nicht mit Sauerstoff. น้ำไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
Reaktion(n) |die, pl. Reaktionen| ปฏิกิริยา, See also: Related: reagieren
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยา เช่น Das Reaktionszentrum dieses Enzyms ist bei allen Virussubtypen gleich gebaut und verändert sich im Gegensatz zur Virushülle nicht.
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.
Realzahl(n) |die, pl. Realzahlen| จำนวนจริง, ระบบจำนวนจริง, See also: A. die Imaginärzahl
Rechenbrett(n ) |das, pl. Rechenbretter| ลูกคิด เช่น Als der einfachste »Computer« unserer Geschichte kann das Rechenbrett betrachtet werden., See also: S. der Abakus
rechnenคำนวณ
Rechner(n) |der, pl. Rechner| เครื่องคำนวณ, คอมพิวเตอร์, See also: der Computer
recht(adj) ด้านขวา ทางขวา เช่น die rechte Hand

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
refurbishment (n) การทำใหม่ , การทำให้เป็นของใหม่
Reichsflaggengesetzไรชกิจจานุเบกษา
Reichskreis (n ) เครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Reichstag (n ) รัฐสภาเยอรมัน
rennen (vi) วิ่ง
resp. : respektive (abbrev) ตามลำดับ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
AntwortRe : reply [Add to Longdo]
Betr. : Betreff, betrifft (in Briefen)re : regarding [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
recherche(n) |f| งานวิจัย, การวิจัย, See also: S. étude,
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี
reine(n) |f| ราชินี
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
repas(n) n.m. อาหาร, See also: S. nourriture,
Image:
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
replace (n vt)
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一再[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, REF="search/一">一REF="search/再">再] repeatedly [Add to Longdo]
一口[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, REF="search/一">一REF="search/口">口] readily; flatly (deny) [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, REF="search/一">一REF="search/问">问REF="search/三">三REF="search/不">不REF="search/知">知 / REF="search/一">一REF="search/問">問REF="search/三">三REF="search/不">不REF="search/知">知] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一团[yī tuán, ㄧ ㄊㄨㄢˊ, REF="search/一">一REF="search/团">团 / REF="search/一">一REF="search/團">團] regiment [Add to Longdo]
一带[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, REF="search/一">一REF="search/带">带 / REF="search/一">一REF="search/帶">帶] region; district [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, REF="search/一">一REF="search/步">步REF="search/登">登REF="search/天">天] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
三藩叛乱[Sān fān pàn luàn, ㄙㄢ ㄈㄢ ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, REF="search/三">三REF="search/藩">藩REF="search/叛">叛REF="search/乱">乱 / REF="search/三">三REF="search/藩">藩REF="search/叛">叛REF="search/亂">亂] rebellion against the Qing of 1670s, pacified by Kangxi [Add to Longdo]
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, REF="search/不">不REF="search/住">住] repeatedly; continuously; constantly [Add to Longdo]
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, REF="search/不">不REF="search/动">动REF="search/产">产 / REF="search/不">不REF="search/動">動REF="search/產">產] real estate; immovable property; immovables [Add to Longdo]
不劳而获[bù láo ér huò, ㄅㄨˋ ㄌㄠˊ ㄦˊ ㄏㄨㄛˋ, REF="search/不">不REF="search/劳">劳REF="search/而">而REF="search/获">获 / REF="search/不">不REF="search/勞">勞REF="search/而">而REF="search/獲">獲] reap without sowing; profit by other people's toil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] Rezession, wirtschaftliche_Flaute [Add to Longdo]
与党[よとう, yotou] Regierungspartei [Add to Longdo]
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] repraesentativ [Add to Longdo]
[れい, rei] BEFEHL [Add to Longdo]
令嬢[れいじょう, reijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
会計[かいけい, kaikei] Rechnung [Add to Longdo]
余命[よめい, yomei] Rest_des_Lebens, die_letzten_Lebensjahre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re \Re\ (r[=a]). [It.] (Mus.)
   A syllable applied in solmization to the second tone of the
   diatonic scale of C; in the American system, to the second
   tone of any diatonic scale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re- \Re-\ (r[=e]-). [L. re-, older form (retained before vowels)
   red-: cf. F. re-, r['e]-.]
   A prefix signifying back, against, again, anew; as, recline,
   to lean back; recall, to call back; recede; remove; reclaim,
   to call out against; repugn, to fight against; recognition, a
   knowing again; rejoin, to join again; reiterate; reassure.
   Combinations containing the prefix re- are readily formed,
   and are for the most part of obvious signification.
   [1913 Webster]
 
   Note: With the increase of electronic connunications, in
      which the vowels with a diaeresis (e.g. ["e]) are
      seldom used in contrast with printed materials, some
      words with re followed by a vowel are now spelled with
      a hyphen to indicate that the two vowels are to be
      pronounced as two syllables rather than as one
      syllable, as in re-emerge rather than re["e]merge. The
      unbroken forms (e.g. reemerge) are, however, usually
      more commonly used, and the pronunciation with two
      syllables for the two vowels is taken as understood.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Re
   n 1: a rare heavy polyvalent metallic element that resembles
      manganese chemically and is used in some alloys; is
      obtained as a by-product in refining molybdenum [syn:
      {rhenium}, {Re}, {atomic number 75}]
   2: ancient Egyptian sun god with the head of a hawk; a universal
     creator; he merged with the god Amen as Amen-Ra to become the
     king of the gods [syn: {Ra}, {Re}]
   3: the syllable naming the second (supertonic) note of any major
     scale in solmization [syn: {re}, {ray}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 RE
  /R?E/, n.
 
   Common spoken and written shorthand for {regexp}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RE
     RAID Edition (WD, RAID)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RE
     Recommendation Engine (OP, Oracle, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RE
     Research and Engineering, "R&E"
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 re‐
   re‐
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 re‐
   re‐
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Re [re]
   Ra; Re
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 re‐
   re‐
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 re
 
 1. (müz.) gamda ikinci nota, re.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top