Search result for

rd

(103 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rd-, *rd*, r
English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
coordinate(v) ประสานงาน
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek
bird flu(n) ไข้หวัดนก, influenza
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
coordinator(n) ผู้ประสานงาน
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา
lanyard(n) สายคล้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Rd[ABBR] คำย่อของ Road
Rd.[ABBR] คำย่อของ Road

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)

English-Thai: Nontri Dictionary
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accord(vi,vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, McCullen uses NATO to fund his RD and then he steals the warheads back.งั้น,แม็คคัลเลนหลอก นาโต้ให้ออกทุนวิจัย แล้ว เขาก็ขโมยหัวรบกลับไป G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Everybody, into the RDV! You, too, Hurley.สิ่งที่คุณไม่ต้องออกจากจุดนี้. G-Force (2009)
This is a kinetic-kill, side-winder vehicle with a secondary cyclotrimethylenetrinitramine RDX burst.มันคืออาวุธคลื่นแม่เหล็กสังหาร พร้อมพลังระเบิด ไซโคลไทรเม็ททิลีน ทรีนิตามีน.RDIron Man 2 (2010)
We tred to get rd of him many times, but failed.เราพยายามกำจัดเขาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ Airiseu: Deo mubi (2010)
Well, I guess it was the other arms dealer who modifies Lokken 2-12 rounds with an RD-X compound.เอาล่ะ ผมเดาว่า มันคงมาจาก พ่อค้าคนอื่น ใครที่ปรับปรุง ล๊อคเคน 2-12 ด้วย ดินปืน RD-X 2.0 (2010)
Dr. Warren Blake. A scientist working in the company's RD department.เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอยู่ใน แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท Concentrate and Ask Again (2011)
Company directory has her listed as Amy Sawyer, RD.สารบรรณของบริษัทบันทึกว่าชื่อ เอมี ซอว์เยอร์ แผนกวิจัยและพัฒนา Deadline (2011)
I want Q.C. reports, stage-four clinical trials, and RD for all products launched within the last six months --ผมต้องการรายงานควบคุมคุณภาพ การทดลองยาระดับสี่ และ R D สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เปิดตัว ย้อนหลังไป 6 เดือน Deadline (2011)
Head of RD. Let's go talk to him.หัวหน้าแผนกค้นคว้าและพัฒนา ไปกันเลย ไปคุยกับเขากันหน่อย Deadline (2011)
Rd dog hates...หมา เกลียด... Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
His RD had produced nothing for years.หน่วยวิจัยและพัฒนาของเขาไม่ได้ผลิตอะไรออกมาเลย หลายปี Wolf and Cub (2012)
This pet project of yours has cannibalized every other RD budget for too long.โครงการสัตว์เลี้ยงของคุณ เขมือบงบวิจัยอื่นๆนานเกินไปแล้วนะคะ The New World (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rd    (n) (r ou1 d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Behörden, See also: Behörde
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Mrd.คำย่อของ Milliard
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
außerdemนอกเหนือจากนี้
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
rdeจะ- (รูป Konjunctiv II) (กรณีเป็นกริยาช่วย), See also: werden
rdenจะ- (รูป Konjunctiv II) (กรณีเป็นกริยาช่วย), See also: werden
werde, See also: werden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rd. : rund (ungefähr)roughly [Add to Longdo]
Str. : StraßeRd : Road [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
カード[かーど, ka-do] card [Add to Longdo]
カードケージ[かーどけーじ, ka-doke-ji] card cage [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 RD \R&D\ ([aum]r"[a^]n*d[=e]"), n. [research and development.]
   Research and development; used mostly to refer to the
   division of a corporation responsible for performing research
   and developing new products, or the activitie performed by
   that division; -- a commonly used abbreviation.
 
   Syn: R and D, research and development. [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RD
     Receive Data (MODEM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RD
     Recursive Design (CASE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RD
     Remove Directory (DOS, OS/2)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RD
     Research and Development, "R&D"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RD
     Route Descriptor
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top