Search result for

rb

(86 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rb-, *rb*
English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
suburb(n) ชานเมือง
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ
activated carbon(n) ถ่านกัมมันต์
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.
masturbate(vt ) ช่วยตัวเอง (ทางเพศ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Rb[ABBR] สัญลักษณ์ย่อของธาตุรูบิเดียม rubidium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rbcคำย่อ ของ red blood cells
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ,-ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม,ยาดูดซึม, Syn. absorbency)
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
ad verbum(แอดเวอ' บัม) l. ตามคำเดิม
adsorb(แอดซอร์บ', -ซอร์บ') vt. ดูดซับ, ดูดเข้าที่ผิวหนัง -adsorbent adj.,n. -adsorption n.
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
adverb(แอด' เวอบ) n กิริยาวิเศษณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
adsorb(vt) ดูดซึม,ดูดซับ
adverb(n) กริยาวิเศษณ์
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
afterbirth(n) รก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RBC อาร์บีซี
ดู Rotating Biological Contactor [สิ่งแวดล้อม]
RBC Medium ตัวกลางอาร์บีซี
ตัวกลางสำหรับจุลินทรีย์เกาะอาศัยในระบบบำบัด แบบอาร์บีซี มักออกแบบให้มีพื้นที่ผิวสูง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Hate on me," an rb song?"Hate on me," เพลงอาร์แอนด์บี? Throwdown (2009)
Rb you're both going to dig,พวกนาย2คนจะต้องขุดมัน Faith (2010)
Every time you data swap with one of your survey RB's, you gotta do it on a secure channel in the compound.ทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับลูกทีมสำรวจ คุณจะต้องใช้ช่องทางที่ปลอดภัย ทั้งไปทั้งกลับ Now You See Me (2011)
One of our RBs on the northern perimeter just spotted the Phoenix convoy.สถานีส่งแห่งหนึ่งของเรา ทางเขตรอยต่อด้านเหนือ จับสัญญานของ ขบวนฟีนิกซ์ได้ Occupation (2011)
That was decent RB forgive me then I'm drained. Let's take a break.นี่คือวธีที่คุณร้องอาร์แอนด์บี มันเหนื่อยจริงๆ... Episode #1.20 (2011)
It feels like the first time it's going down, fade to Blackstreet The homies got RB, collab' creations.It feels like the first time it's going down, fade to Blackstreet The homies got RB, collab' creations. Pitch Perfect (2012)
Good luck. (* RB playing on stereo *) So he's taking me on a trip.โชคดีครับ เขาเลยจะพาฉันไปเที่ยว Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
Conner4Real is being sued by RB singer Seal for $5 million.ซีลฟ้องคอนเนอร์โฟร์เรียล กรณีถูกหมาป่าทำร้าย คอนเนอร์โฟร์เรียลถูกซีล นักร้องอาร์แอนบี ฟ้องเป็นเงินห้าล้าน Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
And I opened them and found in it a complete set of Monsanto files dealing with toxicological testing of cows who'd been given RBGH.พอผมเปิดดูก็พบว่าในกล่องนั้น มีเอกสารเกี่ยวกับมอนซานโตครบชุด เป็นเรื่องการทดสอบพิษวิทยาในวัว The Corporation (2003)
The cows get sicker when they're injected with RBGH.เมื่อวัวถูกฉีด RBGH มันจะป่วย The Corporation (2003)
We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety including RBST.เราถูกกดดันและถูกข่มขู่ ให้ออกใบอนุญาตแก่ยาที่มีปัญหาความปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งฮอร์โมน RSBT The Corporation (2003)
Canada and Europe have upheld the ban on RBGH.แคนาดากับยุโรปยังคงสั่งห้ามฮอร์โมน rBGH The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อนุญาโตตุลาการ[n.] (anuyātōtulākān) EN: arbitrator ; umpire   FR: arbitre [m]
อสนีบาต[n.] (asanībāt) EN: thunderbolt ; lightning   FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
อัดลม[n.] (atlom) EN: carbonated water ; soda water ; soda   
อะตอมคาร์บอน[n. exp.] (atǿm khābǿn) FR: atome de carbone [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RB    AA1 R B IY1

German-Thai: Longdo Dictionary
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
arbeiten(vt) arbeitete, hat gearbeitet| ทำงาน, See also: die Arbeit
vorbeiผ่านไป
Herbst(n phrase) |der| ฤดูใบไม้ร่วง
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง

French-Thai: Longdo Dictionary
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
TCA回路[ティーシーエーかいろ, tei-shi-e-kairo] (n) (See トリカルボン酸回路) TCA (tricarboxylic acid) cycle [Add to Longdo]
be動詞[ビーどうし, bi-doushi] (n) {ling} (See 一般動詞) the 'to be' verb [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガベジ[がべじ, gabeji] garbage [Add to Longdo]
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
ゴミ[ごみ, gomi] garbage [Add to Longdo]
バスアービトレーション[ばすあーびとれーしょん, basua-bitore-shon] bus arbitration [Add to Longdo]
バス調停[バスちょうてい, basu choutei] bus arbitration [Add to Longdo]
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer) [Add to Longdo]
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] interblock gap [Add to Longdo]
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.) [Add to Longdo]
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard [Add to Longdo]
ラバーバンド[らばーばんど, raba-bando] rubberband [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rb
   n 1: a soft silvery metallic element of the alkali metal group;
      burns in air and reacts violently in water; occurs in
      carnallite and lepidolite and pollucite [syn: {rubidium},
      {Rb}, {atomic number 37}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top