Search result for

rast

(94 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rast-, *rast*
English-Thai: Longdo Dictionary
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Rastafarian[N] ผู้นับถือลัทธิของศาสนาหนึ่งที่มีพฤติกรรมและการแต่งตัวเฉพาะตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rasterแรสเตอร์ <คำอ่าน>หมายถึง การที่ลำแสงอิเล็กตรอนผ่านวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วส่งเข้าสู่จอภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในการกราดภาพ (scan) คือการยิงลำแสงอิเล็กตรอนให้ผ่านภาพไปอย่างต่อเนื่องทีละเส้น แล้วส่งขึ้นบนจอภาพ ตั้งแต่บรรทัดบนสุดจนถึงล่างสุด เราจะมองเห็นเส้นใหม่ก่อนที่เส้นเก่าจะหายไป เส้นที่มองเห็นนี้จะรวมกันเป็นภาพที่เราต้องการ เรียกว่าภาพ "แรสเตอร์"
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast
drastic(แครส'ทิค) adj. รุนแรงมาก,ดุเดือดมาก,อย่างสุดขีด, Syn. radical
infrastructure(อิน'ฟระสทรัคเชอะ) n. พื้นฐานของโครงสร้าง เช่น ถนนหนทาง สิ่งก่อสร้าง
paraphrastn. ผู้ถอดความ,
parastitism(แพ'ระไซทิสซึม) n. ความเป็นปรสิต
periphrastic(เพอริแฟรส'ทิค) adj. อ้อมค้อม
procrastinate(โพรแครส'ทิเนท) vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ชักช้า,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน, See also: procrastination n. procrastinative,procrastinatory adj. procrastinator n., Syn. put off

English-Thai: Nontri Dictionary
contrast(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม
contrast(vi) ตัดกัน,ผิดแผกกัน,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
contrast(vt) เทียบเคียง,เปรียบ,เทียบ
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด
neurasthenia(n) โรคประสาทอ่อน
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
procrastination(n) การหน่วงเหนี่ยว,การผัดวันประกันพรุ่ง,การเลื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rasterแรสเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rasterแรสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
raster pattern; stacked patternแบบคลื่นเรียงแนวตั้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
raster graphicsแรสเตอร์ กราฟิกส์
การแสดงภาพกราฟิกส์ทางจอภาพแบบแรสเตอร์ให้เป็นจุดภาพในแนวนอนและแนวตั้ง [คอมพิวเตอร์]
raster scanแรสเตอร์ สแกน
วิธีการแสดงจอภาพทางโทรทัศน์โดยสร้างเส้น (แรสเตอร์) ขึ้นบนจอภาพ โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของจอ แล้วฉายกราดไปทางขวา พร้อมกับเลื่อนจากด้านบนของจอภาพ มาทางด้านล่างจนเกิดเป็นเส้นซิกแซกบนจอภาพ การกราดลำอิเล็กตรอนนี้ใช้วงจรควบคุมสองวงจร และมีวงจรที่สามสำหรับควบคุมกระแสของลำอิเล็กตรอนขณะที่กราดไปบนผิวของจอ ความเข้มของลำแสงทำให้เกิดเป็นภาพต่างๆ บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Rastrelliger brachysomaปลาทู [TU Subject Heading]
Rastrelliger kanagurtaปลาลัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whether you're a Christian or a Buddhist or Muslim or Rastafarian...ชาร์ลี 2012 (2009)
Rast...ราสท์... Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Rast to the Rangers.รัสต์ หน่วยลาดตระเวน You Win or You Die (2011)
It'd be like calling me Rastle or Tassel... or No-hassle Castle.ไม่เอาน่าก็เหมือนเียกพ่อว่า แลสเซิล An Embarrassment of Bitches (2012)
Rast: What's the matter, Piggy?เป็นอะไรไป เจ้าอ้วน Dark Wings, Dark Words (2013)
- Rast... you're responsible for him.- ราสต์... เจ้าต้องรับผิดชอบเขา Dark Wings, Dark Words (2013)
Jamaican kids with Rastafarian cancer?ให้เด็กจาไมกัน ที่เป็นมะเร็ง? Naked (2013)
Help me with these straps. - (woman whimpering) - (Rast laughing) Rast:ช่วยข้าเรื่องนางโลมพวกนี้ ราสท์ : Internment (2013)
Where's Rast? (wind howling) (panting)ราสต์ หายไปไหน ยังมีนี่อีก จอน Internment (2013)
Where's Rast?รัสต์อยู่ไหน First of His Name (2014)
When the wisest rasta I ever sawเมื่อพ่อหนุ่มผมยาว ที่ฉลาดสุดที่ฉันเคยเห็นมา Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
"An ape or Rastafarian."ลิงหรือ Rastafarian Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัง[N] species of marine fish, See also: Rastrelliger brachysomus, Syn. ปลาลัง, Example: ปลาลังมีครีบฝอยจำนวน 5 ครีบ อยู่ถัดไปทางโคนหาง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง รูปร่างลักษณะคล้ายปลาทู แต่ขนาดใหญ่และลำตัวแคบกว่าเล็กน้อย ข้างตัวมีลายเส้น มีชุกชุมในบริเวณห่างฝั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūaphāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly   
การชะลอ[n.] (kān chalø) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation   
การผัดวันประกันพรุ่ง[n. exp.] (kān phatwanprakanphrung) EN: procrastination   FR: procrastination [f] (litt.)
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ข้อเปรียบเทียบ[n. exp.] (khø prīepthīep) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature   
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng pheūnthān) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis   FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēktāng) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation   FR: différence [f] ; nuance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAST    R AE1 S T
RASTER    R AE1 S T ER0
RASTUS    R AE1 S T AH0 S
RASTEROP    R AE1 S T ER0 AA2 P
RASTEROPS    R AE1 S T ER0 AA2 P S
RASTETTER    R EY1 S T EH0 T ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
位图[wèi tú, ㄨㄟˋ ㄊㄨˊ, / ] raster graphics, #70,205 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raster {n}grid [Add to Longdo]
Rast {f}; Pause {f}rest; break [Add to Longdo]
Rastalocken {pl}dreadlocks; dreads [Add to Longdo]
Raste {f}catch [Add to Longdo]
Raster {n}graticule [Add to Longdo]
Raster {n}; Rastermuster {n}raster [Add to Longdo]
Rasterbild {n}halftone picture; frame (TV) [Add to Longdo]
Rasterdecke {f}ceiling grid [Add to Longdo]
Rasterdruck {m}halftone printing [Add to Longdo]
Rasterelektronenmikroskop {n}scanning electron microscope [Add to Longdo]
Rasterelektronenmikroskopie {f}scanning electron microscopy [Add to Longdo]
Rasterfahndung {f}computer search [Add to Longdo]
Rastergestaltung {f}grid design [Add to Longdo]
Rasterpunkt {m}matrix dot [Add to Longdo]
Rasterpunkt {m}screen dot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
ではある[, dehaaru] (exp,v5r-i) (である with は) (See である) to be (in contrast to something that is not the case) [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely [Add to Longdo]
イントラスタット[, intorasutatto] (n) {comp} intrastat [Add to Longdo]
インフラ[, infura] (n) (abbr) (See インフラストラクチャー) infrastructure; (P) [Add to Longdo]
インフラストラクチャー;インフラストラクチャ[, infurasutorakucha-; infurasutorakucha] (n) infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャモード[, infurasutorakuchamo-do] (n) {comp} infrastructure mode [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
ビットマップフォントのこと[びっとまっぷふぉんと のこと, bittomappufonto nokoto] raster font, bit-map font [Add to Longdo]
ラスタ[らすた, rasuta] raster [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[らすたぐらふぃっくす, rasutagurafikkusu] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタスキャン[らすたすきゃん, rasutasukyan] raster scan [Add to Longdo]
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ化[らすたか, rasutaka] rasterization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
休憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] Rastplatz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  rast
   repose; rest

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  rast /rast/
   speeds

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Rast /rast/ 
   break; rest

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top