Search result for

rand

(169 entries)
(0.0523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rand-, *rand*, ran
English-Thai: Longdo Dictionary
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
brand new(adj) ใหม่ล่าสุด
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rand[N] ขอบ
randy[ADJ] ลามก, See also: มีตัณหาราคะ
random[ADJ] โดยการสุ่ม
random[ADJ] ซึ่งไม่มีแบบแผน, See also: ตามอำเภอใจ, Syn. haphazard
randomly[ADV] อย่างไร้แบบแผน, Syn. incoherently
randomise[VT] สุ่มตัวอย่าง, See also: สุ่ม
randomize[VT] สุ่มตัวอย่าง, See also: สุ่ม
randomness[N] ความไม่มีแบบแผน
random-access memory[N] หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อคือ RAM)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rand(แรนดฺ) n. แถบหนังในรองเท้าบริเวณสันเท้า,ที่ราบสูงริมแม่น้ำ,คันนา,คันดิน,ขอบ
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใช้ตัวย่อว่า RAM (อ่านว่า แรม) เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไปจะมีแรมประมาณ 1 - 8 เมกะไบต์ ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จใหญ่ ๆ หลายโปรแกรม เจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแรมอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ดู read only memory เปรียบเทียบ
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่มเป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) หน่วยเก็บในที่นี้หมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด นอกจากนั้นยังหมายถึงจานบันทึก ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเท่ากันหมดเช่นกัน
random fileแฟ้มสุ่มหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บระเบียน (record) กระจายออกไปในเนื้อที่จัดเก็บบนสื่อต่าง ๆ (medium) โดยไม่เรียงไปตามลำดับก่อนหลังอย่างแฟ้มลำดับ (sequential file) ตำแหน่งของระเบียนมักจะขึ้นอยู่กับเขตหลัก (key field) เขตหลักนี้จะขึ้นกับฟังก์ชันแบบแฮช (hashing function) เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนในที่จัดเก็บมีความหมายเหมือน direct fileดู random access ประกอบ
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
aggrandise(อะแกรน' ไดซ, แอก' กระไดซ) vt. เพิ่ม, ขยาย, คุยโว. -aggradizement n., Syn. enlarge, inflate ###A. deflate, constrict)
aggrandize(อะแกรน' ไดซ, แอก'กระไดซ) vt. =aggrandise, Syn. promote,augment)
aranda(อะแรน'ดะ) n., (pl. -das) Arunta

English-Thai: Nontri Dictionary
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ
aggrandize(vt) ขยาย,เพิ่ม,คุยโว
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
brand(vt) ตีตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ประทับตรา
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
brandy(n) เหล้าบรั่นดี
errand(n) ธุรกิจ,กิจ,กิจการ,การใช้ไปทำธุระ
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
randomสุ่ม, สุ่ม ๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
randomสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
random accessการเข้าถึงโดยสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random access memory (RAM)หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (แรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random access memory (RAM)หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (แรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random fileแฟ้มสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
random fluctuationการขึ้นลงแบบสุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
random matingการจับคู่แบบสุ่ม [ดู panmixia] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
random number generatorตัวสร้างเลขสุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม [TU Subject Heading]
Random Access Memory ( RAM)แรม, หน่วยความจำหลัก ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากการประมวลผลเป็นการชั่วคราว ซึ่งอนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ และรวดเร็วพอสมควรแต่จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นหากเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งจะสูญหายไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
random drainage systemrandom drainage system, ระบบระบายสุ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
random experimentการทดลองสุ่ม, การทดลองที่ทราบผลลัพธ์ว่าจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ไม่สามารถจะพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งว่าจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็นได้เหล่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
random fillrandom fill, ส่วนวัสดุถมสุ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Random number generatorตัวกำเนิดจำนวนสุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Random number generatorsตัวสร้างเลขสุ่ม [TU Subject Heading]
random samplingการสุ่มตัวอย่าง, การเลือกตัวอย่างสมาชิกของประชากรโดยที่ทุกสมาชิกในกลุ่มมีโอกาสได้รับเลือกเท่า ๆ กันโดยไม่เจาะจง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
random samplingการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ, การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิเหมาะสำหรับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่มีกรอบตัวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้ตามเขตที่อยู่อาศัยของผู้ตอบ หรือแบ่งตามลักษณะของผู้ตอบ การเลือกตัวอย่างแบบนี้มีข้อดีก็คือสามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Random variableตัวแปรสุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ayn rand.แอน แรน Brothers in Arms (2008)
Just random, unmemorable trial numbers.การสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการบันทึก Adverse Events (2008)
If you were just being self-destructive, you'd be having random sex with men.ถ้าคุณเคยทำลายตัวเอง คุณอาจจะสุ่มเลือกกับผู้ชายก็ได้ Lucky Thirteen (2008)
That there's randomness and chaos in the universe.มันคือการสุ่มและความยุ่งเหยิงของจักรวาล Dying Changes Everything (2008)
Melvin White, 1502 Randolph Apartments.เมวิน ไวท์ 1502 แรดอล์ฟ อพาร์ทเมนท์ The Dark Knight (2008)
Just a random security check.- เปล่าครับ แค่การสุ่มตรวจน่ะครับ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Random, huh?- สุ่มเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The point is, boys... even though I love havin' sex with some hot, random trim... a day hasn't gone by where I haven't thought of Tashonda.ประเด็นก็คือ... แม้ว่าฉันจะชอบการมีเซ็กส์ กับสาวฮอท เล็มขนนิดหน่อย... แต่ก็ไม่มีวันไหน ที่ฉันไม่คิดถึงทาชอนด้าเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We will strike at random, across Europe, then America, continually.เราจะโจมตีโดยไม่ระบุล่วงหน้า ทั้งยุโรป อเมริกาอย่างต่อเนื่อง Body of Lies (2008)
I usually always agree with Paula and Randy.ฉันมักจะเห็นด้วยกับ พอลล่า กับแรนดี้นะ The House Bunny (2008)
We're into dozens of randomly associated cells.เราสุ่มเชื่อมโยงเบอร์มือถือได้เป็นโหล WarGames: The Dead Code (2008)
There's no way that you are having a party in a club where there's drinking, and it's full of randy men.ไม่มีทางที่ลูกจะจัดปาร์ตี้ ในคลับ ที่มีเหล้า เต็มไปด้วยผู้ชายขี้เมา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
randAnimals seem to move at random.
randSince he is the movie crazy, he watches a movie randomly.
randThe opinion poll was based on a random sample of adults.
randShe took a book at random from the shelf.
randHe listened to his CDs at random.
randLosing the way, he chose the road at random.
randI used to read novels at random in those days.
randHe always tells at random.
randHe always speaks at random.
randThe questionnaires were distributed at random.
randChoose three books at random.
randHe fired a shot at random.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรม[N] Random Access Memory, See also: RAM, Syn. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
ตะลุมพุก[N] Randia uliginosa Poir., See also: kind of plant, Syn. ไม้ตะลุมพุก, กระลำพุก, กระลุมพุก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Randia uliginosa Poir. ในวงศ์ Rubiaceae
การสุ่มตัวอย่าง[N] random sampling, Example: งานวิจัยหลายๆ ชิ้นมีการสุ่มตัวอย่างประชากรที่หลากหลาย ทำให้ข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือ, Thai definition: การหาตัวอย่างเพื่อแทนกลุ่มโดยไม่เฉพาะเจาะจง เช่น การสุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจคุณภาพ
คว้าง[ADV] aimlessly, See also: randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้างเคว้ง, Example: เรือลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
แบบสุ่ม[X] (baēp sum) EN: random ; at random   
บัญชีแยกประเภท[n. exp.] (banchī yaēk praphēt) EN: ledger   FR: grand-livre [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บ้านใหญ่[n. exp.] (bān yai) EN: big house   FR: grande maison [f] ; maison spacieuse [f]
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
เบอร์ใหญ่[n. exp.] (boē yai) EN: large size   FR: grande taille [f]
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau

CMU English Pronouncing Dictionary
RAND    R AE1 N D
RANDO    R AA1 N D OW0
RANDS    R AE1 N D Z
RANDA    R AA1 N D AH0
RANDY    R AE1 N D IY0
RANDI    R AE1 N D IY0
RANDOL    R AE1 N D AH0 L
RANDAL    R AE1 N D AH0 L
RANDLE    R AE1 N D AH0 L
RANDER    R AE1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rand    (n) (r a1 n d)
rands    (n) (r a1 n d z)
randy    (j) (r a1 n d ii)
random    (n) (r a1 n d @ m)
Randall    (n) (r a1 n d @ l)
randier    (j) (r a1 n d i@ r)
Randolph    (n) (r a1 n d o l f)
randiest    (j) (r a1 n d i i s t)
randomly    (a) (r a1 n d @ m l ii)
randomness    (n) (r a1 n d @ m n i s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Strand(n) |der, pl. Strände| ชายหาดทะเล, ริมหาดทะเล เช่น Ich liege gerne am Strand. ฉันชอบนอนเล่นที่ชายหาด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rand {m}brim [Add to Longdo]
Rand {m} | Ränder {pl}brink | brinks [Add to Longdo]
Rand {m}; Einfassung {f}; Umrandung {f}fringe [Add to Longdo]
Rand {m}rim [Add to Longdo]
Rand {m} | Ränder {pl}verge | verges [Add to Longdo]
Rand {m}; Begrenzung {f} | Ränder {pl} | am Rande | mit Rand versehen | mit Rand versehendmargin | margins | marginally | margined | margining [Add to Longdo]
Rand {m}; Saum {m}edge [Add to Longdo]
Rand {m}; Grenze {f}; Einfassung {f} | Ränder {pl} | ohne Rand | am Rande des Untergangs stehen | gefährlich nahe am Rand des Abgrundesborder; edge | borders | borderless | to be on the edge of disaster | on the ragged edge [Add to Longdo]
Rand {m} [math.]boundary [Add to Longdo]
Rand {m}; Tülle {f}; Schnauze {f}lip [Add to Longdo]
Rand (eines Gefäßes)seam [Add to Longdo]
Randabschluss {m} (von Gefäß)lip [Add to Longdo]
Randabschlussblende {f}facing panel [Add to Longdo]
Randalierer {m} | Randalierer {pl}rioter; hooligan | rioters; hooligans [Add to Longdo]
Randbedingung {f} | Randbedingungen {pl}constraint; marginal condition; edge condition | constraints; marginal conditions; edge conditions [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
grand(adj) |-e| ใหญ่, สูง เช่น Mon copain est trés grand. แฟนฉันนะ สูงเชียวล่ะ, See also: A. petit
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂感[zá gǎn, ㄗㄚˊ ㄍㄢˇ, / ] random thoughts (a literary genre), #92,028 [Add to Longdo]
随机数[suí jī shù, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] random number, #97,529 [Add to Longdo]
散记[sǎn jì, ㄙㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] random jottings; travel notes, #98,187 [Add to Longdo]
随机存取[suí jī cún qǔ, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, / ] random access (memory), #115,702 [Add to Longdo]
偶然事件[ǒu rán shì jiàn, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] random accident; chance event [Add to Longdo]
随机存取存储器[suí jī cún qǔ cún chǔ qì, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] random access memory (RAM) [Add to Longdo]
随机存取记忆体[suí jī cún qǔ jì yì tǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] Random access memory (RAM) [Add to Longdo]
随机时间[suí jī shí jiān, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] random period of time; random interval [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペランド[おぺらんど, operando] operand [Add to Longdo]
グランド[ぐらんど, gurando] ground [Add to Longdo]
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM) [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job [Add to Longdo]
ブランド名[ブランドめい, burando mei] brand name [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ラム[らむ, ramu] lamb, rump, rum, RAM (random access memory) [Add to Longdo]
ランダマイズルーチン[らんだまいずるーちん, randamaizuru-chin] randomizing routine [Add to Longdo]
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rand \Rand\ (r[a^]nd), n. [AS. rand, rond; akin to D., Dan.,
   Sw., & G. rand, Icel. r["o]nd, and probably to E. rind.]
   1. A border; edge; margin. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. A long, fleshy piece, as of beef, cut from the flank or
    leg; a sort of steak. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. A thin inner sole for a shoe; also, a leveling slip of
    leather applied to the sole before attaching the heel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rand \Rand\ (r[a^]nd), n. [D.] (D. pron. r[.a]nt)
   Rim; edge; border. [South Africa]
 
   2. The monetary unit of the Union of South Africa.
    [PJC]
 
   {The Rand}, a rocky gold-bearing ridge in South Africa, about
    thirty miles long, on which Johannesburg is situated;
    also, the gold-mining district including this ridge.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rand \Rand\, v. i. [See {Rant}.]
   To rant; to storm. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I wept, . . . and raved, and randed, and railed. --J.
                          Webster.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rand
   n 1: the basic unit of money in South Africa; equal to 100 cents
   2: United States writer (born in Russia) noted for her polemical
     novels and political conservativism (1905-1982) [syn: {Rand},
     {Ayn Rand}]
   3: a rocky region in the southern Transvaal in northeastern
     South Africa; contains rich gold deposits and coal and
     manganese [syn: {Witwatersrand}, {Rand}, {Reef}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RAND
     Rural Area Network Design
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 rand
   border; brim; brink; edge; edging; fringe; rim
   rand
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 rand [rã]
   rand
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 rand
   rand
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rand‐
   peripheral
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rand [rɑnt]
   border
   margin
   outskirts; periphery
   border; brim; brink; edge; edging; fringe; rim
   rand
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rand [rant] (n) , s.(m )
   boarder; border; brim; brink; edge; fringe; margin; rim; side; verge
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rand... [rant]
   surrounding
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top