Search result for

rain

(174 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rain-, *rain*
Possible hiragana form: らいん
English-Thai: Longdo Dictionary
rain check(n, idiom (สำนวน) ) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
training(n) การฝึกอบรม
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบๆ
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rain[N] ฝน, See also: น้ำฝน
rain[N] ฤดูฝน, See also: หน้าฝน
rain[VI] ฝนตก
rain[VI] ตกลงมาเหมือนฝนเท, See also: ไหลหลั่งราวกับฝน, ตกลงมาราวกับห่าฝน, Syn. bucket down
rainy[ADJ] ซึ่งมีฝนตก, See also: ซึ่งเปียกฝน
rain in[PHRV] (ฝน) สาด, See also: ซึมเข้า, เทเข้า, ไหลเข้า
rainbow[N] รุ้ง, See also: รุ้งกินน้ำ, แถบสีหลายสีเรียงกัน, Syn. spectrum
rainbow[N] สีรุ้ง
rainbow[N] ความหวังที่เลื่อนลอย
rain off[PHRV] เลื่อน, See also: ยกเลิก, Syn. snow off be rained off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rain(เรน) n. ฝน,น้ำฝน vi. ฝนตก,ตกลงมาคล้ายฝน. vt. ส่งลงมา,ทำให้ตกลงมาเป็นจำนวนมาก,ให้อย่างมากมาย,เสนอให้อย่างมากมาย, -Phr. (rain cats and dogs ฝนตกลงมาอย่างหนักหรือไม่ขาดสาย), See also: rains n. ฤดูฝน,หน้าฝน,การหลั่งไหลลงมาอย่างแรง
rain gagen. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน,มาตรวัดน้ำฝน
rain gaugen. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน,มาตรวัดน้ำฝน
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่
rain-proof(เรน'พรูฟ) adj. กันฝน,ป้องกันฝน
rainbow(เรน'โบ) n. รุ้ง,สีรุ้ง,ระดับต่าง ๆ ,ความเพ้อฝัน,สิ่งลึกลับ
raincoat(เรน'โคท) n. เสื้อฝน,เสื้อกันฝน
raindrop(เรน'ดรอพ) n. หยดน้ำฝน
rainfall(เรน'ฟอล) n. ฝนตก,ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง
rainspout(-สเพาทฺ) n.ท่อน้ำฝน,ท่อระบายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
rain(n) ฝน
rain(vi) โปรยปราย,ฝนตก
rainbow(n) สีรุ้ง,รุ้งกินน้ำ
raincloud(n) เมฆฝน
raincoat(n) เสื้อฝน,เสื้อกันฝน
raindrop(n) น้ำฝน,หยดฝน
rainfall(n) ปริมาณน้ำฝน
rainmaking(n) การทำฝนเทียม,การขอฝน
rains(n) หน้าฝน,ฤดูฝน,วสันต์ฤดู
rainstorm(n) พายุฝน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rain forest; evergreen rain forest; seasonal evergreen rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rain insuranceการประกันภัยฝน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rain shieldครอบกันฝน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rain ฝน หรือน้ำฝน หรือพิรุณ
น้ำฟ้าในลักษณะของหยดน้ำซึ่งมีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางโตกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) แต่ถ้าฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างขนาดของเม็ดฝน อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 มม. [สิ่งแวดล้อม]
Rainฝน [อุตุนิยมวิทยา]
Rain and rainfallฝน [TU Subject Heading]
Rain Drop เม็ดฝน
ดู Rain - ฝน [สิ่งแวดล้อม]
Rain dropเม็ดฝน [อุตุนิยมวิทยา]
Rain forest conservationการสงวนรักษาป่าเขตร้อน [TU Subject Heading]
Rain forest ecologyนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rain forest ecologyนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน [TU Subject Heading]
Rain forest plantพืชในป่าเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rain forestsป่าเขตร้อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
raincheck (n) a raincheck means a chance to go another time. โอกาสหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boy. Some rain.ฝนตกหนักเนอะ 21 Grams (2003)
Rain!ฝนตก Faith Like Potatoes (2006)
When raindroрs сome tumblingเมื่อเม็ดฝ? นมาไม้ลอย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ The Great Dictator (1940)
Oh, well, it stopped raining anyway.โอ้ก็ก็หยุดฝนตกล่ะค่ะ Pinocchio (1940)
Hello. It's starting to rain. We'd better hurry up.ฝนลงเม็ดเเล้ว เราต้องรีบกันเเล้วล่ะ Rebecca (1940)
It started raining.ฝนก็เริ่มโปรยลงมา Rebecca (1940)
- It's gonna rain.- มันจะมีฝนตก 12 Angry Men (1957)
Oh, boy. Look at that rain. There goes your ball game.โอ้เด็ก ดูฝนตกที่ มีเกมลูกของคุณไป 12 Angry Men (1957)
Swami, it's raining on your...สวามีมีฝนตกบน หลังจากที่พวกเขา Help! (1965)
Like rain it was.เหมือนฝนมันเป็น How I Won the War (1967)
It is raining bullets."และนั่นก็คือเมื่อเราสูญเสีย ชาร์ลส์สีดำ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rainA beautiful rainbow is spanning the sky.
rainA bicycle will rust if you leave it in the rain.
rainA boy was giving out newspapers in the rain.
rainAbsence of rain caused the plants to die.
rainA button has come off my raincoat.
rainAccording the TV, it will rain tomorrow.
rainAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
rainAccording to the weather forecast, the rainy season will set in before long.
rainAccording to the weather forecast, the rainy season will set in next week.
rainAccording to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
rainAcid rain in drinking water affects human health.
rainAcid rain is not a natural phenomenon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายฝน[N] rain, See also: rainfall, Syn. ฝน
รุ้ง[N] rainbow, Syn. รุ้งกินน้ำ, Example: หลังฝนตก พวกเด็กๆ จะรอมองดูรุ้งด้วยความตื่นเต้น, Count unit: ตัว, Thai definition: แสงที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเป็นแถบโค้งสีต่างๆ 7 สี คือ สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง
ปริมาณน้ำฝน[N] rainfall, Example: ภาคอีสานมีปริมาณน้ำฝนมาก แต่ดินเป็นดินทรายจึงเก็บน้ำไม่อยู่, Count unit: ลูกบาศก์เมตร, Thai definition: ความมากน้อยของจำนวนน้ำฝน
กันฝน[ADJ] rainproof, Example: ทุกวันนี้ เราต้องนำร่มกันฝนติดตัวไปทุกวันเพราะฤดูกาลในบ้านเราปรวนแปรไป
เมฆฝน[N] nimbus, See also: rain cloud, Example: เมฆฝนตั้งเค้าครึ้มทึม และสายลมก็กรรโชกเข้ามาในห้องเป็นครั้งคราว, Thai definition: เมฆลอยต่ำที่จะละลายตัวลงมาเป็นน้ำ
สายรุ้ง[N] rainbow, Syn. รุ้งกินน้ำ, รุ้ง, Example: สายหมอกค่อยๆ จางหายพร้อมๆ กับสายรุ้งเบื้องหน้า, Count unit: สาย, Thai definition: แสงที่ปรากฏบนท้องฟ้าเป็นแถบโค้งสีต่างๆ 7 สี
สายรุ้ง[N] rainbow paper, Syn. กระดาษสายรุ้ง, Example: ภายในงานถูกตกแต่งด้วยดอกไม้และสายรุ้ง, Count unit: เส้น, Thai definition: กระดาษสีต่างๆ ทำเป็นแถบเล็กยาว ใช้ขว้างแสดงความรื่นเริงหรือตกแต่งสถานที่
หยาดฝน[N] raindrop, Example: หยาดฝนจากชายคาหยดเยาะลงร่องน้ำหน้าบ้าน, Thai definition: เม็ดฝน หรือน้ำค้างที่ไหลยืดหยดลง
ฝน[N] rain, Syn. พรรษา, วสันต์, วรุณ, พิรุณ, วรรษ, พรรษ, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่าหากทำอะไรวิตถารหรือสัปดนแล้วฝนจะตก เช่น แห่นางแมว, Count unit: เม็ด, ห่า, Thai definition: น้ำที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ดๆ
ฝนชะช่อมะม่วง[N] rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence, Syn. ฝนชะลาน, Example: ฝนชะช่อมะม่วงจะตกในฤดูที่มะม่วงกำลังออกช่อ, Thai definition: ฝนที่ตกเล็กน้อยประปรายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงออกช่อพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิปไตย[n.] (athippatai = athipatai) EN: sovereignty   FR: souveraineté [f]
อธิปไตยของประเทศ[n. exp.] (athippatai khøng prathēt) FR: souveraineté nationale [f]
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner

CMU English Pronouncing Dictionary
RAIN    R EY1 N
RAINE    R EY1 N
RAINY    R EY1 N IY0
RAINS    R EY1 N Z
RAINA    R EY1 N AH0
RAINES    R EY1 N Z
RAINER    R EY1 N ER0
RAINED    R EY1 N D
RAINEY    R EY1 N IY0
RAINIE    R EY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rain    (v) (r ei1 n)
rains    (v) (r ei1 n z)
rainy    (j) (r ei1 n ii)
rained    (v) (r ei1 n d)
rainbow    (n) (r ei1 n b ou)
rainier    (j) (r ei1 n i@ r)
raining    (v) (r ei1 n i ng)
Rainford    (n) (r ei1 n f @ d)
rainbows    (n) (r ei1 n b ou z)
raincoat    (n) (r ei1 n k ou t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, ] rain, #1,891 [Add to Longdo]
下雨[xià yǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄩˇ, ] rainy, #4,791 [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] rainbow, #8,692 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] rainbow, #8,692 [Add to Longdo]
彩虹[cǎi hóng, ㄘㄞˇ ㄏㄨㄥˊ, ] rainbow, #8,800 [Add to Longdo]
降水[jiàng shuǐ, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] rain and snow; precipitation (meterology), #10,978 [Add to Longdo]
雨量[yǔ liàng, ㄩˇ ㄌㄧㄤˋ, ] rainfall, #20,154 [Add to Longdo]
暴风雨[bào fēng yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ, / ] rainstorm; storm; tempest, #20,726 [Add to Longdo]
雨季[yǔ jì, ㄩˇ ㄐㄧˋ, ] rainy season, #21,133 [Add to Longdo]
虹桥[Hóng qiáo, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] Rainbow bridge (name); district of Shanghai including the old Hongqiao airport, #23,377 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
来年[らいねん, rainen] (n) ปีหน้า
来日[らいにち, rainichi] (vt) มาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ライン川[らいんがわ, raingawa] Thai: ชื่อเฉพาะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regentanz {m}rain dance [Add to Longdo]
Regenwald {m}rain forest; rainforest [Add to Longdo]
Regenwolke {f}rain cloud [Add to Longdo]
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.] [Add to Longdo]
Regenecho {n}rain scatter [Add to Longdo]
Regenhaube {f}rain hood [Add to Longdo]
Regenmesser {m} | Regenmesser {pl}rain gauge; pluviometer | rain gauges; pluviometers [Add to Longdo]
Regenzone {f}rain belt [Add to Longdo]
Versprechen {n} für die Zukunftrain check [Add to Longdo]
Es goss in Strömen.Rain fell in sheets. [Add to Longdo]
Regenwachtel {f} [ornith.]Rain Quail [Add to Longdo]
Rainammer {f} [ornith.]Lark Sparrow [Add to Longdo]
Rainfords Grundel {f} (Amblygobius rainfordi) [zool.]court jester goby [Add to Longdo]
Spurrille {f}rain groove [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
Bスプライン関数[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
おたんこなす[, otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
インライン[いんらいん, inrain] in-line (a-no) [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オンライン[おんらいん, onrain] online, on-line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
来年[らいねん, rainen] kommendes_Jahr, naechstes_Jahr [Add to Longdo]
来日[らいにち, rainichi] nach_Japan_kommen [Add to Longdo]
[はん, han] RAIN, FELDRAIN, DAMM (ZWISCHEN DEN REISFELDERN) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rain \Rain\ (r[=a]n), n. & v.
   Reign. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rain \Rain\ (r[=a]n), n. [OE. rein, AS. regen; akin to OFries.
   rein, D. & G. regen, OS. & OHG. regan, Icel., Dan., & Sw.
   regn, Goth. rign, and prob. to L. rigare to water, to wet;
   cf. Gr. bre`chein to wet, to rain.]
   Water falling in drops from the clouds; the descent of water
   from the clouds in drops.
   [1913 Webster]
 
      Rain is water by the heat of the sun divided into very
      small parts ascending in the air, till, encountering
      the cold, it be condensed into clouds, and descends in
      drops.                  --Ray.
   [1913 Webster]
 
      Fair days have oft contracted wind and rain. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: Rain is distinguished from mist by the size of the
      drops, which are distinctly visible. When water falls
      in very small drops or particles, it is called mist;
      and fog is composed of particles so fine as to be not
      only individually indistinguishable, but to float or be
      suspended in the air. See {Fog}, and {Mist}.
      [1913 Webster]
 
   {Rain band} (Meteorol.), a dark band in the yellow portion of
    the solar spectrum near the sodium line, caused by the
    presence of watery vapor in the atmosphere, and hence
    sometimes used in weather predictions.
 
   {Rain bird} (Zool.), the yaffle, or green woodpecker. [Prov.
    Eng.] The name is also applied to various other birds, as
    to {Saurothera vetula} of the West Indies.
 
   {Rain fowl} (Zool.), the channel-bill cuckoo ({Scythrops
    Novae-Hollandiae}) of Australia.
 
   {Rain gauge}, an instrument of various forms for measuring
    the quantity of rain that falls at any given place in a
    given time; a pluviometer; an ombrometer.
 
   {Rain goose} (Zool.), the red-throated diver, or loon. [Prov.
    Eng.]
 
   {Rain prints} (Geol.), markings on the surfaces of stratified
    rocks, presenting an appearance similar to those made by
    rain on mud and sand, and believed to have been so
    produced.
 
   {Rain quail}. (Zool.) See {Quail}, n., 1.
 
   {Rain water}, water that has fallen from the clouds in rain.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rain \Rain\ (r[=a]n), v. t.
   1. To pour or shower down from above, like rain from the
    clouds.
    [1913 Webster]
 
       Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain
       bread from heaven for you.      --Ex. xvi. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow in a profuse or abundant manner; as, to rain
    favors upon a person.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rain \Rain\, v. i. [imp. & p. p. {Rained} (r[=a]nd); p. pr. &
   vb. n. {Raining}.] [AS. regnian, akin to G. regnen, Goth.
   rignjan. See {Rain}, n.]
   1. To fall in drops from the clouds, as water; -- used mostly
    with it for a nominative; as, it rains.
    [1913 Webster]
 
       The rain it raineth every day.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fall or drop like water from the clouds; as, tears
    rained from their eyes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rain
   n 1: water falling in drops from vapor condensed in the
      atmosphere [syn: {rain}, {rainfall}]
   2: drops of fresh water that fall as precipitation from clouds
     [syn: {rain}, {rainwater}]
   3: anything happening rapidly or in quick successive; "a rain of
     bullets"; "a pelting of insults" [syn: {rain}, {pelting}]
   v 1: precipitate as rain; "If it rains much more, we can expect
      some flooding" [syn: {rain}, {rain down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top