Search result for

radtour

(53 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radtour-, *radtour*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา radtour มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *radtour*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you kill me, Hoax, were never gonna make that motorcycle trip together.Wenn du mich umbringst, können wir die Motorradtour vergessen. 976-EVIL (1988)
If I'd listened to you, I'd never have gone cycling with the Bloom sisters.Hätte ich auf dich gehört, hätte ich nie die Radtour mit den Bloom-Schwestern unternommen. Family (1990)
- Do kids go on bike rides anymore? - Yes!- Machen Kinder noch Fahrradtouren? Mr. Lisa Goes to Washington (1991)
A bike ride?Eine RadtourBeyond Silence (1996)
Seventeen years ago, we were biking through the wine--Vor 1 7 Jahren, auf einer Radtour durch die Wein... Fathers' Day (1997)
I was telling him a story about me and a girl biking through the wine--Ich erzählte ihm eine Geschichte, von einer Radtour mit einem Mädchen... Fathers' Day (1997)
Seventeen years ago, your mother and I were pedaling through the wine country.Vor 17 Jahren waren deine Mutter und ich... auf einer Radtour in den Weinbergen. Fathers' Day (1997)
I was beginning to think you'd taken him for a chopper ride.Ich dachte schon, ihr habt 'ne Motorradtour mit ihm gemacht. The Idiots (1998)
Well, I just got back from my bike ride... quick five miles up and down the coast... would you believe it? Someone took a pot shot at me with a bottle!Ich komme gerade von meiner Fahrradtour zurück, da wirft doch tatsächlich jemand mit einer Flasche nach mir. Evil Under the Sun (2001)
Maybe after the party we can take it out for a spin.Vielleicht können wir dann mal eine Fahrradtour machen. My Lucky Day (2002)
- Dididid a bike trip. Dididid it rain."Ham ma mal 'ne Radtour gemacht, hat dat da geregnet." The Miracle of Bern (2003)
Save it for our weekend bike ride.Heben Sie sich das für die Radtour am Wochenende auf. My Drama Queen (2003)
Yeah, that's when we took a bike trip together.Ja, da waren wir zusammen auf 'ner RadtourThe Day After Tomorrow (2004)
She took a bike ride down to the beach.Die macht gerade 'ne Radtour runter zum Strand. Wedding Crashers (2005)
Loves dogs, children and long, meandering bike rides.Liebt Hunde, Kinder und lange Fahrradtouren. Must Love Dogs (2005)
And when was the last time you rode a bike?Und wann hast du das letzte Mal 'ne Fahrradtour gemacht? Must Love Dogs (2005)
- Why don't we take our bikes, Odinslund?- Was ist mit 'ner Radtour nach Odislund? Den utvalde (2005)
We were supposed to go on a bike tour in Provence.Wir wollten eine Radtour in der Provence machen. Heart of the Matter (2006)
I'm talking about a road trip, or a canoe trip, even.Ich meine so was wie 'ne Spritztour, 'ne Kanutour, 'ne MotorradtourNew York, I Love You (2008)
- A cycling holiday. Just two days.Eine kleine Fahrradtour. 2 Tage. The Reader (2008)
How was the bike ride?Wie war die FahrradtourLunar Cycle (2008)
It's just a travelogue I once wrote about a cycling tour of Sri Lanka.Das sind nur so Reiseberichte, die ich mal geschrieben hab über "ne Fahrradtour in Sri Lanka. Phantom Pain (2009)
We were on a biking trip, he and his wife and me and my wife, through Tuscany, and on the last day of the trip, they announced that they were in love.Er, seine Frau, ich und meine Frau machten eine Fahrradtour durch die Toskana. Und am letzten Tag der Reise sagten sie uns, dass sie sich verliebt haben. It's Complicated (2009)
- Tomorrow we'll go biking. - Biking?Morgen machen wir eine RadtourCamping (2009)
Instead of fishing, we'll bike to the tomb of King Humble.Statt angeln zu gehen, machen wir eine Radtour zu König Humbles Grab. Camping (2009)
They take a scooter ride, go dancing, enjoy a beer in the cafe, while they gaze about the village, contented, hopeful.Sie machen Radtouren, gehen tanzen, genießen ein Bier im Cafe, während Sie das dörfliche Treiben beobachten. Diskutieren. Sind voller Erwartungen. Episode 1: Arrival (2009)
How 'bout we go on a bike ride this weekend?Was hältst du von einer Fahrradtour? Au ja! Trust (2010)
And all in time for my big bike ride announcement.Und genau rechtzeitig für meine große Radtour-Ankündigung. German Guy (2011)
You can't afford to wait around till spring so it's nice enough to take a bike ride.Sie können nicht bis zum Frühjahr warten, dass es schön wird für eine RadtourArgo (2012)
Getting ready to go for my ride.Ich mache mich für meine Radtour fertig. This Is 40 (2012)
Let 'ne bike ride!Machen wir 'ne RadtourMargarita (2012)
Pizza would have been better as this bike ride!Pizza wäre besser gewesen als diese RadtourMargarita (2012)
We'll do a tour of Europe by bike, to be closer to people.Ich organisiere eine große Radtour, um den Menschen näher zu sein. Rapace (2012)
Nice cycling trip, Bruce?Wie war die Radtour, Bruce? Filth (2013)
Dad didn't teach us. Henry hated bicycles.- Eine Fahrradtour auf Hawaii. The Angriest Man in Brooklyn (2014)
Cycling trips are the most exhausting way to look crap.Fahrradtouren sind offiziell die anstrengendste Art, beschissen auszusehen. Tour de Force (2014)
But why are we going on a cycling trip?Aber warum darf er jetzt hier 'ne Radtour? Ich... Tour de Force (2014)
A cycling trip would never have occurred to me.Ohne euch wär' ich nie auf die Idee gekommen, 'ne Fahrradtour zu machen. Tour de Force (2014)
I go biking 60 km through the countryside.Ich mache Radtouren, 60, 70 km, hier in der Gegend. Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)
- "Oh, hi, Pen. How was your bike ride?""Hi, Penny, wie war die Radtour?" Altar (2014)
That day before the bike ride.An dem Tag vor der RadtourA Bridge Not Quite Far Enough (2014)
I had an aunt who went on a bike ride-- healthiest woman in the world.Ich hatte eine Tante, die auf eine Fahrradtour ging, die gesündeste Frau auf der Welt. The Mutilation of the Master Manipulator (2014)
Uh, there's bike rides and lake activitiesEs gibt Fahrradtouren und Aktivitäten am See. She's No Angel (2015)
I'm going to cycle around the world.Ich mache eine Radtour um die Welt. The Student and Mister Henri (2015)
I'm saving up for a bike trip, a long trip.Ich spare für eine Motorradtour. Eine lange. Milwaukee, America (2015)
Are you cyclists too?Macht ihr auch eine RadtourGoodbye Berlin (2016)
The Dave he ate crossed the finish line on a cross-country bicycle ride for charity, and then got hit by a drunk driver.Der Dave, den er aß, fuhr am Ende einer Wohltätigkeits-Radtour durchs ganze Land ins Ziel und wurde dann von einem Betrunkenen überfahren. Pour Some Sugar, Zombie (2016)
...go for long distance bike rides....lange Radtouren. Vegan Cinderella (2016)
- I told you, the biking trip, three nights camping at Half Moon Bay.- Ich habe dir doch von der Fahrradtour erzählt. Drei Nächte an der Half Moon Bay campen. Okay. Unlocking Your Hidden Powers (2016)
You thought it was inappropriate to go on a motorcycle ride together and now, I'm supposed to come over to your bedroom, help you from your bed into your bathtub so you can pop some pills and loosen up?Du fandest es unangemessen, zusammen 'ne Motorradtour zu machen, und jetzt willst du, dass ich in dein Schlafzimmer komme und dir vom Bett in die Badewanne helfe, damit du dir 'n paar Pillen einschmeißen und dich locker machen kannst? CHIPS (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radtour {f}cycle tour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Radtour [raːtuːr] (n) , s.(f )
     cycle tour
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top