Search result for

radiator

(45 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radiator-, *radiator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radiator[N] เครื่องนำความร้อน, Syn. heater
radiator[N] หม้อน้ำรถยนต์
radiator[N] สิ่งที่ปล่อยรังสี, Syn. emitter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radiator(เร'ดิเอเทอะ) n. สิ่งที่ปล่อยรังสี,เครื่องนำความร้อน,หม้อน้ำรถยนต์,หม้อที่ต่อกับท่อน้ำร้อนริมผนัง
radiator capn. ฝาหม้อน้ำรถยนต์
radiator grillen. หน้าหม้อน้ำรถยนต์ชั้นนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
radiator(n) หม้อน้ำรถยนต์,ท่อนำความร้อน,ผู้ปล่อยรังสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radiatorหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiator capฝาหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiator hoseท่ออ่อนหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiator pressure cap; pressure capฝาหม้อน้ำความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiatorsเครื่องกระจายความร้อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
radiator[เรดิเอเตอร์] (n ) ธาตุกัมมันตรังสี, ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ (ธาตุสุดท้ายของแต่ละหมู่ของตารางธาตุและธาตุที่ไม่เสถียรต่างๆ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A radiator hissing. A curtain blowing.เครื่องทำความร้อนหอน ผ้าม่านปลิวไสว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yeah. My fuel pump's deceased. You have a radiator cap for me?ครับ หัวจ่ายน้ำมันผมพังไปแล้ว คุณมีฝาปิดหม้อน้ำมั๊ย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Nerd bludgeoned by radiator?หรือเครื่องทำความร้อนนี่? Chuck Versus the Colonel (2009)
You can't kill me with that radiator.คุณไม่สามารถใช้ เครื่องทำความร้อนฆ่าผมได้หรอก Chuck Versus the Colonel (2009)
And if she drove away without water in the radiator, it explains the overheating.และถ้าเธอขับรถออกมาโดยที่ไม่มีน้ำในหม้อน้ำ มันก็อธิบายเรื่องที่เครื่องร้อนจัดได้ Roadkill (2009)
In the winter, that seat's close enough to the radiator so he's warm yet not so close that he sweats.เขานั่งที่อื่นไม่ได้เหรอ ไม่ได้ ไม่ได้ เห็นไหมว่า พอหน้าหนาว ที่นั่งจะใกล้กับฮีตเตอร์พอ ที่เขาจะอุ่น The Gorilla Experiment (2009)
The r.V.'s radiator hose is shot.โฮสของเรามันเสีย Tell It to the Frogs (2010)
Is that them in the back room, behind the radiator? Aah! Whoo!อยู่หลังเวทีรึป่าว ตรงหม้อน้ำน่ะ วันนี้สนุกดีนะ Searching (2011)
If you can't find a radiator hose here...ถ้าหาท่อยางหม้อน้ำจากที่นี่ไม่ได้... What Lies Ahead (2011)
Radiator hose clamp is always a flathead.ท่ออ่อนหม้อน้ำ สองแฉกตลอด What Lies Ahead (2011)
Ain't you supposed to be fixing that radiator?คุณต้องซ่อมหม้อน้ำไม่ใช่เหรอ What Lies Ahead (2011)
I had to handcuff him to a radiator.ผมเคยใส่กุญแจมือเขา ไว้กับเครื่องทำความร้อน Code Breaker (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโปรงหน้ารถ[N] radiator bonnet, See also: radiator hood
รังผึ้ง[N] radiator, Example: เขาเอาปลายเหล็กหมุนหน้าหม้อสอดเข้าในรูที่อยู่ใต้รังผึ้ง, Count unit: แผง, Thai definition: เครื่องสำหรับระบายความร้อนของหม้อน้ำรถยนต์ มีลักษณะคล้ายรวงผึ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาหม้อน้ำ[n. exp.] (fā mønām) EN: radiator cap   FR: bouchon de radiateur [m]
กระโปรงหน้ารถ[n. exp.] (kraprōng nā rot) EN: radiator bonnet ; radiator hood   
หม้อน้ำ[n.] (mønām) EN: radiator   FR: radiateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RADIATOR    R EY1 D IY0 EY2 T ER0
RADIATORS    R EY1 D IY0 EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radiator    (n) (r ei1 d i ei t @ r)
radiators    (n) (r ei1 d i ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heizkörper {m}; Radiator {m} | Heizkörper {pl}; Radiatoren {pl}radiator | radiators [Add to Longdo]
Heizkörperprüfstand {m}radiator test rig [Add to Longdo]
Kühlerverkleidung {f} [auto]radiator grill; radiator cowling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラジエーター[, rajie-ta-] (n) radiator; (P) [Add to Longdo]
放熱器[ほうねつき, hounetsuki] (n) a radiator [Add to Longdo]
冷却器[れいきゃくき, reikyakuki] (n) refrigerator; cooler; freezer; radiator (of a car) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暖气机[nuǎn qì jī, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, / ] radiator; heater [Add to Longdo]
暖气片[nuǎn qì piàn, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] radiator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radiator \Ra"di*a`tor\ (r[=a]"d[i^]*[=a]`t[~e]r), n.
   1. That which radiates or emits rays, whether of light or
    heat; especially, that part of a heating apparatus from
    which the heat is radiated or diffused; as, a steam
    radiator.
    [1913 Webster]
 
   2. Any of various devices for cooling an internal substance
    by radiation, as a system of rings on a gun barrel for
    cooling it, or a nest of tubes with large radiating
    surface for cooling circulating water, as in an
    automobile.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Wireless Teleg.) An oscillator.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 radiator
   n 1: any object that radiates energy
   2: heater consisting of a series of pipes for circulating steam
     or hot water to heat rooms or buildings
   3: a mechanism consisting of a metal honeycomb through which hot
     fluids circulate; heat is transferred from the fluid through
     the honeycomb to the airstream that is created either by the
     motion of the vehicle or by a fan

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 radiator [radijatɔr]
   radiator
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top