Search result for

rad

(176 entries)
(0.0044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rad-, *rad*.
English-Thai: Longdo Dictionary
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
free radical(n) อนุมูลอิสระ
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
trade school(n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Radeonจีพียูการ์ดแสดงผลสามมิติของ ATI
radiant orchidสีม่วงกล้วยไม้
radiator[เรดิเอเตอร์] (n ) ธาตุกัมมันตรังสี, ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ (ธาตุสุดท้ายของแต่ละหมู่ของตารางธาตุและธาตุที่ไม่เสถียรต่างๆ)
radical (n ) คนหัวรุนแรง
See also: S. กก, A. กกก, R. กกก
radiological technologist[เรดิโอโลจิคัล เทคโนโลจีส] (n uniq ) นักรังสีเทคนิค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radar    [N] เรดาร์, See also: อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่
radge    [SL] บ้า
radii    [N] คำนามพหูพจน์ของ radius
radii    [N] รัศมี (คำพหูพจน์ของคำว่า radius)
radio    [PRF] แท่ง, See also: รัศมี, รังสี
radio    [N] วิทยุ, See also: เครื่องรับวิทยุ
radio    [N] การสื่อสารทางวิทยุ
radio    [VT] ติดต่อกันทางวิทยุ
radio    [ADJ] ที่เกี่ยวกับวิทยุ, See also: ที่ส่งโดยวิทยุ
radio    [ADJ] ที่เกี่ยวกับรังสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radectomy; amputation, root; radiectomyการตัดรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radectomy; radiectomy; root amputationการตัดรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial๑. -รัศมี๒. -แผ่รัศมี [มีความหมายเหมือนกับ radiant ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radial blade fanพัดลมใบตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial drainage patternแบบรูปทางน้ำรัศมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radial parenchyma; ray parenchymaพาเรงคิมาแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radial pulseชีพจรข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radial runoutความส่ายจากแนวรัศมี, ความเบี้ยวจากแนวรัศมี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial sectionภาคตัดแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radial symmetryสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radappertizationการทำปลอดจุลินทรีย์ด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทด้วยปริมาณรังสีสูงกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค หรือ จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย เพื่อให้อาหารนั้นเก็บรักษาได้นานหลายเดือนหรือเป็นปีที่อุณหภูมิห้อง อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อทำให้ปลอดจุลินทรีย์ เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่งวงรมควัน อาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ (ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
radappertization การทำให้ปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ด้วยรังสี, คือ การนำอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีสูงกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคหรือจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ยังผลให้อาหารนั้นเก็บได้นานหลายเดิอน หรือเป็นปี โดยไม่ต้องใช้ความเย็น เช่น การทำอาหารแช่แข็ง หรือใช้ความร้อน เช่น การทำอาหารกระป๋อง ตัวอย่างอาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อทำให้ปลอดจุลินทรีย์ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อไก่งวงรมควัน อาหารสำหรับคนไข้ และอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ [พลังงาน]
Radarเรดาร์ [TU Subject Heading]
Radarเรดาร์ [อุตุนิยมวิทยา]
radarเรดาร์, ย่อมาจาก radio detection and ranging 1. อุปกรณ์ตรวจสอบหาตำแหน่งวัตถุระยะไกล  2. วิธีการตรวจสอบหาตำแหน่งและทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุ (เรือ เครื่องบิน)  โดยใช้วิธีการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ไมโครเวฟ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Radar in surveyingเรดาร์ในการสำรวจ [TU Subject Heading]
Radar meteorologyเรดาร์อุตุนิยมวิทยา [TU Subject Heading]
Radarsondeเรดาร์ซอนด์ หรือเครื่องเรดาร์หยั่งอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
radial flow pumpradial flow pump, เครื่องสูบน้ำแบบไหลวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
radial gateradial gate, บานโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radNewspapers, television, and radio are called the mass media.
radThe government watched the activities of radical groups carefully.
radThe ship's captain ordered the radio operator to send a distress signal.
radThe President will make a speech over the radio.
radWho discovered radium?
radWho was radium discovered by?
radThe discovery of electric waves made radio possible.
radHis face radiated enthusiasm.
radHis mobile phone produced radio emissions that interfered with other phones.
radHe is radical in thoughts.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radar(เร'ดาร์) n. เรดาร์
radial(เร'เดียล) adj. แผ่ออกจากศูนย์กลาง,แผ่รัศมี,เกี่ยวกับรัศมี,เกี่ยวกับกระดูกแขนท่อนนอก,เกี่ยวกับลูกสูบที่เคลื่อนเข้าออกจากจุดกลางหรือเพลา, See also: radially adv. radiality n.
radian(เร'เดียน) n. เส้นโค้งของวงกลมที่มีความยาวเท่ากับรัศมีของความโค้งของมัน/เป็นส่วนโค้ง (arc) ที่เท่ากับ 57.2958องศา/ใช้อักษรย่อว่า.rad.
radiance(เร'เดียนซฺ) n. ความสว่างหรือแสงที่แผ่รัศมี,ความร่าเริงแจ่มใส., Syn. radiancy
radiant(เร'เดียนทฺ) adj. ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง,ปล่อยแสง,สว่าง,ส่องสว่าง,ส่องสว่าง. n. รังสีที่แผ่ออก, Syn. shining,bright
radiate(เร'ดิเอท) vi. แผ่รังสี,ปล่อยออกมาเหมือนรังสี,ปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง,แวววาวไปด้วย. adj. ออกจากจุดศูนย์กลาง,ซึ่งมีรังสีออกจากจุดสูนย์กลาง, See also: radiability n. radiably,adv., Syn. shine,spread out
radiation(เรดิเอ'เชิน) n. การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,พลังงานรังสี,สิ่งที่ถูกปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง,กัมมันตภาพรังสี.
radiation sicknessn. โรคที่เกิดจากการถูกกัมมันตภาพรังส'
radiator(เร'ดิเอเทอะ) n. สิ่งที่ปล่อยรังสี,เครื่องนำความร้อน,หม้อน้ำรถยนต์,หม้อที่ต่อกับท่อน้ำร้อนริมผนัง
radiator capn. ฝาหม้อน้ำรถยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
radial(adj) เป็นแฉก,เป็นรัศมี,เป็นดาว
radiance(n) ความร่าเริง,ความแจ่มใส,ความสว่าง,การแผ่รัศมี
radiant(adj) ช่วงโชติ,แจ่มใส,เปล่งปลั่ง,สว่าง,แผ่ออก
radiate(vi,vt) แผ่รังสี,ส่งแสง,กระจายเสียง,ปล่อยออกมา
radiation(n) กัมมันตภาพรังสี,การส่งแสง,การแผ่รังสี,การฉายแสง
radiator(n) หม้อน้ำรถยนต์,ท่อนำความร้อน,ผู้ปล่อยรังสี
radical(adj) สุดขีด,รุนแรง,ลึกซึ้ง,เป็นรากฐาน,เป็นรากศัพท์
radicalism(n) ลัทธินิยมความรุนแรง
radii(n) pl ของ radius
radio(n) วิทยุ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานีวิทยุกระจายเสียง    [N] radio station, Syn. สถานีวิทยุ, Example: คุณสามารถรับฟังเทคนิคการผลิตทางการเกษตรจาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้ทุกวัน, Count unit: สถานี, Thai definition: หน่วยที่ตั้งหรือเป็นที่ทำการเพื่อส่งคลื่นวิทยุ
กระโปรงหน้ารถ    [N] radiator bonnet, See also: radiator hood
ช่างวิทยุ    [N] radio technician, See also: radio repairman, Syn. ช่างซ่อมวิทยุ, Example: วิทยุเสียต้องส่งไปให้ช่างวิทยุซ่อม, Count unit: คน
ผู้จัดรายการ    [N] radio presenter, See also: DJ, disc jockey, disk jockey, Example: สถานีนี้มีแต่ผู้จัดรายการสูงอายุทั้งนั้น ไม่ดึงดูดวัยรุ่นอย่างพวกเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่วางระเบียบหรือเรียงเรื่องราวตามลำดับให้ผู้ชมหรือผู้ฟังรับทราบ เป็นต้น
เปล่งปลั่ง [ADJ] radiant, See also: glowing (with health), Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง, Ant. หมอง, Example: เธอมีใบหน้าที่เปล่งปลั่งเป็นเสน่ห์ทำให้มีคนมาชอบอยู่เรื่อย, Thai definition: ที่มีน้ำมีนวลดี
รังสี    [N] radioactivity, See also: radiation, ray, light, Example: จากการตรวจวัดรังสีพบว่า จำนวนปริมาณรังสีแพร่กระจายออกมามีขนาดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นอันตราย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิทยุ    [N] radio, See also: wireless, radio message, radio receiver, Example: เมื่อภรรยาของข้าพเจ้าทราบข่าวจากวิทยุและหนังสือพิมพ์ เธอก็เป็นลมแล้วฟื้นอยู่หลายครั้ง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกสู่อากาศ
วิทยุกระจายเสียง    [N] radio broadcast, Example: การใช้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีข้อจำกัดในเรื่องการรับฟังและรับชม
วิทยุโทรภาพ    [N] radio facsimile, See also: radio picture, Syn. โทรทัศน์, Example: นายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยกับประชาชนทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรภาพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่, Count unit: เครื่อง
วิทยุโทรเลข    [N] radio telegraph, See also: radiogram, wireless telegraph, Count unit: เครื่อง, Thai definition: โทรเลขไม่มีสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
แบ่งเป็นขีด[v. exp.] (baeng pen khīt) FR: graduer
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAD    R AE1 D
RADA    R AA1 D AH0
RADI    R AA1 D IY0
RADY    R EY1 D IY0
RADO    R AA1 D OW0
RADU    R AA1 D UW0
RADHA    R AA1 D AH0
RADDE    R AE1 D
RADLE    R EY1 D AH0 L
RADEL    R AE1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
RADA    (n) (r aa1 d @)
radar    (n) (r ei1 d aa r)
radii    (n) (r ei1 d i ai)
radio    (n) (r ei1 d i@ @)
radial    (n) (r ei1 d i@ l)
radio-    (j) - (r ei2 d i@ u -)
radios    (n) (r ei1 d i@ u z)
radish    (n) (r a1 d i sh)
radium    (n) (r ei1 d i@ m)
radius    (n) (r ei1 d i@ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rad(n) |das, pl. Räder| วงล้อ, ล้อรถ
Rad fahren(vt) |fuhr Rad, ist Rad gefahren| ขี่จักรยาน
radfahren(vi) |fuhr rad, ist radgefahren| ขี่จักรยาน
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
gerade(adj) ตรง, เป็นเส้นตรง
Fahrrad(n) |das, pl. Fahrräder| จักรยาน
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
Grad(n) |der, pl. Grad| องศา (หน่วยของอุณหภูมิและมุม)
das fünfte Rad am Wagen(idiom) เหมือนเป็นส่วนเกิน เป็นคนที่ไม่สำคัญ เช่น Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rad fahren; radfahren [alt]to cycle; to ride a bicycle (bike); to bike [Add to Longdo]
Rad fahrend; radfahrend [alt]bicycling [Add to Longdo]
Rad fahrend; radfahrend [alt]pedaling [Add to Longdo]
Rad {n} mit Einpresstiefe nullcenter disc wheel [Add to Longdo]
Rad gefahren; radgefahren [alt]pedaled [Add to Longdo]
Rad schlagen; radschlagen [alt] | Rad schlagend; radschlagend | Rad geschlagen; radgeschlagen [alt]to turn wheels; to turn cartwheels | turning wheels; turning cartwheels | turned wheels [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央广播电台[Zhōng yāng guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] Radio Taiwan International (RTI) [Add to Longdo]
光冲量[guāng chōng liàng, ㄍㄨㄤ ㄔㄨㄥ ㄌㄧㄤˋ, / ] radiant exposure [Add to Longdo]
光辉[guāng huī, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄟ, / ] radiance; glory; brilliant; magnificent [Add to Longdo]
半径[bàn jìng, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] radius [Add to Longdo]
喜洋洋[xǐ yáng yáng, ㄒㄧˇ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, ] radiant with joy [Add to Longdo]
圆光[yuán guāng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄤ, / ] radiance emanating from the head; halo [Add to Longdo]
基团[jī tuán, ㄐㄧ ㄊㄨㄢˊ, / ] radical (chem.) [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] radio- (chem.); shoot [Add to Longdo]
射电[shè diàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] radio wave (astronomy) [Add to Longdo]
射频噪声[shè pín zào shēng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄣˊ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, / ] radio frequency noise [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
クラッド径[クラッドけい, kuraddo kei] clad(ding) diameter [Add to Longdo]
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade [Add to Longdo]
スペクトル[すぺくとる, supekutoru] spectrum (radio) [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デジタルラジオ[でじたるらじお, dejitarurajio] digital radio [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中継[ちゅうけい, chuukei] Radiouebertragung, Fernsehuebertragung [Add to Longdo]
放射性[ほうしゃせい, houshasei] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
放射能[ほうしゃのう, houshanou] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
放送[ほうそう, housou] Radiosendung, Fernsehsendung [Add to Longdo]
矯激[きょうげき, kyougeki] radikal, ueberspannt, exzentrisch [Add to Longdo]
競輪[けいりん, keirin] Radrennen [Add to Longdo]
車軸[しゃじく, shajiku] Radachse, Wagenachse, Welle [Add to Longdo]
[き, ki] RADSPUR, WAGENSPUR [Add to Longdo]
部首[ぶしゅ, bushu] Radikal, Klassenzeichen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rad \Rad\ (r[a^]d), n. [radiation absorbed dose.]
   A unit of measurement of the amount of ionizing radiation
   absorbed by an object, equal to an energy of 100 ergs per
   gram of irradiated material (equal to 0.01 gray).
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rad \Rad\ (r[a^]d), obs.
   imp. & p. p. of {Read}, {Rede}. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rad
   n 1: a unit of absorbed ionizing radiation equal to 100 ergs per
      gram of irradiated material
   2: the unit of plane angle adopted under the Systeme
     International d'Unites; equal to the angle at the center of a
     circle subtended by an arc equal in length to the radius
     (approximately 57.295 degrees) [syn: {radian}, {rad}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RAD
     Rapid Access Disk
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RAD
     Rapid Application Development [toolkit] (Delphi, Borland)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RAD
     Research And Development [data communications] (manufacturer)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 rad
   file; line; rank; row; turn
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rad [rɑt]
   wheel
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rad [raːt] (n) , s.(n )
   wheel
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top