ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rv

   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rv-, *rv*
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))
ayurvedic(adj) เกี่ยวกับอายุรเวช
curvity(adj) ความโค้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
RV[ABBR] คำย่อของ recreational vehicle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
acervate(อะเซอ' เชท) adj. งอกเป็นกลุ่ม
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
arborvitae(อาร์บอไว'ที) n. ต้นไม้จำพวก Thuja ในอเมริกา (pinaceous trees)
arvo(อาร์'โว) n. ตอนบ่าย (คำแสลงของภาษาออสเตรเลีย) (afternoon)
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา

English-Thai: Nontri Dictionary
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
carver(n) ช่างแกะสลัก
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
clairvoyant(n) หมอดู,ผู้วิเศษ,ผู้มีตาทิพย์,ผู้มีญาณทิพย์
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservationist(n) นักอนุรักษ์
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
conservative(n) นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was really wondering how much you selling your RV for.ผมสงสัยว่าคุณขายมันเท่าไหร่ Map 1213 (2006)
All right. You know what? The RV is going to start now.เอาล่ะ นายรู้อะไรไหม รถบ้านเคลื่อนที่กำลังสตาร์ทเครื่องติดตอนนี้ Cat's in the Bag... (2008)
The RV is going to start right now.รถบ้านเคลื่อนที่กำลังสตาร์ทเครื่องติดตอนนี้ Cat's in the Bag... (2008)
Every week, new RVs bring us new suckers, who bring us new food.ทุกๆอาทิตย์ คนหน้าใหม่ๆจะเอาอาหารใหม่ๆมาให้กับเรา Bolt (2008)
Like a little hamster, who once spent his days in a RV park.เหมือนกับแฮมสเตอร์อย่างฉัน \ ที่ใช้เวลาอยู่ทีสวนสาธารณะอาร์วีนั่น Bolt (2008)
What if we just take some stuff off of the RV and build it into something completely different?และสร้างบางอย่างที่แตกต่าโดยสิ้นเชิง เหมือนกับรถม้า 4 Days Out (2009)
- Get Rossi and Morgan on the closest rv parks.ให้รอสซี่กับมอร์แกนไปที่จอดรถบ้านที่ใกล้ที่สุด โอเค Bloodline (2009)
Which means the rv park owner was right.ดูเหมือนว่าเจ้าของที่พูดถูกนะ Bloodline (2009)
We need you to call every rv park in the area.เราอยากให้พวกคุณโทรหาที่จอดรถบ้านที่ที่ในบริเวณนี้ Bloodline (2009)
Concentrate on those that are an easy drive from the rv parks you locate.มุ่งเป้าไปที่ที่ๆขับจากลานจอดรถบ้านไปง่ายๆ Bloodline (2009)
We got a report of an rv on fire about 20 miles from here.เราได้รับรายงาน ว่ามีรถบ้านถูกเผาห่างจากที่นี่ 20 ไมล์ Bloodline (2009)
What you want with an RV for?นายจะเอารถบ้านเคลื่อนที่ไปทำอะไรว่ะ Más (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อมตะ[n.] (ammata) EN: nirvana   FR: nirvana [m]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunlaphinit) FR: pourvoir discrétionnaire [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten
hervorrufen(vt) |ruft hervor, hat hervorgerufen| ก่อให้เกิด, เป็นผลให้เกิด, See also: verursachen, führen zu
Kurve(n) |die, pl. Kurven| เส้นโค้ง, ทางโค้ง เช่น in die Kurve fahren
Hyperventilation(n) |die, pl. Hypoventilationen| การหายใจถี่เร็ว
Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,
Nervenkitzel(n) |der, pl. Nervenkitzel| สิ่งเร้าใจ, เรื่องที่น่าหวาดเสียว เช่น Fans von purer Action und Nervenkitzel sollten im Juni unbedingt AXN einschalten., See also: S. Erregung

French-Thai: Longdo Dictionary
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
serviette en cuir(n) กระเป๋าหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
Jカーブ効果[ジェーカーブこうか, jie-ka-bu kouka] (n) J-curve effect [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
R;r[アール, a-ru] (n) (1) R; r; (2) {math} (esp. r) radius; (3) (uk) curve [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 RV
   n 1: a motorized wheeled vehicle used for camping or other
      recreational activities [syn: {recreational vehicle}, {RV},
      {R.V.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top