Search result for

rtl

(52 entries)
(0.1223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rtl-, *rtl*
English-Thai: Longdo Dictionary
shortly afterwards(adv phrase ) หลังจากนั้นไม่นาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้,จำนวนมาก
chortle(คอร์'เทิล) vt. vi.,n. หัวเราะฮะฮะ.
courtly(คอร์ท'ลี) adj. สภาพ,สุภาพเรียบร้อย,ช่างประจบสอพลอ,เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก adv. อย่างสุภาพเรียบร้อย,ช่างเอาใจ, See also: courtliness n. ดูcourtly, Syn. ceremonial
dartle(ดาร์ท'เทิล) {dartled,dartling,dartles} vt.,vi. โถมเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ยิงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง,ฉายแสงเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
heartland(ฮาร์ท'แลนด์) n. ดินแดนส่วนกลางที่ยากแก่การถูกโจมตีมักมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold
hurtle(เฮฮ'เทิล) v.,n. (การ) พุ่ง,เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมาก,เบียดและผลักอุตลุด,กระทบ,ชน., Syn. charge,rush,crash
partlet(พาร์ท'ลิท) n. ยายแก่
partly(พาร์ท'ลี) adv. บางส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
courtliness(n) ความสง่างาม,ความสุภาพเรียบร้อย,ความสุภาพ
courtly(adj) สง่างาม,สุภาพ,ช่างเอาใจ,ขี้ประจบ
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
hurtle(n) การทุ่ม,การขว้าง,การโยน,การกระทบ,การชน
hurtle(vi) ทุ่ม,ขว้าง,โยน,กระทบ,ชน
myrtle(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
partly(adv) เป็นบางส่วน,ไม่ทั้งหมด
portly(adj) ท้วม,กำยำล่ำสัน,สง่า,ตุ๊ต๊ะ,ผึ่งผาย,ใหญ่โต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is RTLM, Hutu Power Radio.นี่คือ คลื่น RTLM วิทยุพลัง ฮูตู(สถานีวิทยุต้นตอสาเหตุปลุกปั่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ) Hotel Rwanda (2004)
This is RTLM, Hutu Power Radio.นี่คือ RTLM วิทยุพลังฮูตู Hotel Rwanda (2004)
This is RTLM.จาก RTLHotel Rwanda (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
บางส่วน[adv.] (bāng suan) EN: partly ; in part   FR: partiellement ; en partie
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible

German-Thai: Longdo Dictionary
Sportler(n) |der, pl. Sportler| นักกีฬาชาย เช่น Es ist jedoch eine Tatsache, dass zahlreiche Sportler, die Schnellkraft- und Muskelsportarten betreiben, Topathleten sind.
Sportlerin(n) |die, pl. Sportlerinnen| นักกีฬาหญิง เช่น Bei jugendlichen Sportlerinnen, die Sportarten betreiben, bei denen das Körpergewicht eine Rolle spielt, wurde über eine höhere Prävalenz von Menstruationsstörungen berichtet als bei Sportlerinnen, die in anderen Sportarten aktiv sind.

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
ぎくり[, gikuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (with a) start; (vs) (2) to be startled [Add to Longdo]
ぎょっと[, gyotto] (adv,n,vs) (on-mim) being startled; (P) [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
でっぷりした[, deppurishita] (adj-f) stout; fat; corpulent; portly [Add to Longdo]
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P) [Add to Longdo]
どきり;どっきり;ドッキリ[, dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled [Add to Longdo]
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RTL
     Register Transfer Level
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RTL
     Register Transfer Language (GCC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RTL
     Resistor-Transistor Logic
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RTL
     RunTime Library
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RTL
     Real Time Language
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top