Search result for

rp

(91 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rp-, *rp*
English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
lance corporal(n) สิบตรี
hyperpolyglot(n) ผู้ที่รู้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 6 ภาษาขึ้นไป, R. polyglot, multilingual
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
corpsman(n) ทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกรหรือผู้ช่วยในโรงพยาบาล, ทหารเสนารักษ์
purple swamphen(n name uniq ) นกอีโก้ง
counterpropaganda(n ) การต่อต้านการชวนเชื่อ เช่น He has participated in planning for the Soviet campaign of counterpropaganda and agitation., S. counter-propaganda

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rpgอาร์พีจี <คำอ่าน>ย่อมาจาก report program generator เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เหมาะกับงานด้านธุรกิจ คล้ายกับภาษาโคบอล (COBOL) โดยเฉพาะการออกแบบรายงานต่าง ๆ
rpmอาร์พีเอ็ม <คำอ่าน>ย่อมาจาก revolutions per minute หมายถึงจำนวนครั้งที่หมุนรอบตัวเองต่อนาที ใช้เป็นหน่วยวัดความเร็วของการหมุนของอุปกรณ์บางอย่าง เป็นต้นว่า จานบันทึก
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
acarpelous(เอคาร์' เพลลัส) adj. ซึ่งไร้โพรงเกสรตัวเมีย (acar, pellous)
acarpous(เอคาร์' พัส) adj. ไม่ให้ผล, ไม่ออกผล (sterile, barren)
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
airplane(แอร์'เพลน) n. เครื่องบิน.

English-Thai: Nontri Dictionary
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
adsorption(n) การดูดซึม,การดูดซับ
airplane(n) เครื่องบิน
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
carp(n) ปลาคาร์พ
carp(vi) แคะไค้,บ่นว่า,จับผิด,หาเรื่อง
carpel(n) เกสรดอกไม้
CARPENTER carpenter bee(n) แมลงภู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
RPG (Report Program Generator)(ภาษา)อาร์พีจี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rpm (revolution per minute)อาร์พีเอ็ม (รอบต่อนาที) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
RPN (reverse Polish notation)อาร์พีเอ็น (สัญกรณ์โพลิชผันกลับ) [มีความหมายเหมือนกับ postfix notation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RPG (Computer program language)อาร์พีจี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Model 7 Russian State's Armory RPGs.เครื่องยิงระเบิดรัสเซีย โมเดล7 Death Race (2008)
RPG. Take them out now.อาร์พีจี จัดการได้เลย Body of Lies (2008)
RPG!อาร์พีจี Body of Lies (2008)
They're pumping rp-7 into an underground depot.พวกนั้นกำลังเติมเชื้อเพลิง RP7 ไปยังถังใต้ดิน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
What's rp-7?อะไรคือ RPDay 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Pumping rp-7 rocket fuel into an underground depotกำลังเติมเชื้อเพลง RP7 ซึ่งเป็นเชื้อเพลงสำหรับจรวด ลงไปในถังใต้ดิน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
The only purpose for rp-7 rocket fuelเหตุผลเดียวที่มีการเติมเชื้อเพลง RPDay 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Rp-7 rocket fuel burns at 5,000 degrees.เชื้อเพลง RP จะเผาไหม้ที่ 5000 องศา Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Is your RPG out of ammo.RPG นายกระสุนหมดแล้วเหรอ? The Breath (2009)
Quinn fabray rpects me,would never lie to me,never.ควินน์ ฟาเบรย์ เคารพฉัน ไม่โกหกฉันแน่ ไม่มีทาง Throwdown (2009)
And a true artist with an RPN.แล้วก็เป็นศิลปินอาร์พีเอ็นตัวจริงด้วย RED (2010)
Just past the RPGs.อยู่ตรงอาร์พีจีน่ะ RED (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[n.] (aēphøt) EN: airport   FR: aéroport [m]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
อันทเวิร์ป[TM] (Antwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter

CMU English Pronouncing Dictionary
RPF    AA1 R P IY1 EH1 F
RPM    AA1 R P IY1 EH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rpm    (n) (aa2 p i e1 m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์
rperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
rperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
rperteil(n) |der, pl. Körperteile| ส่วนลำตัว เช่น แขน, ขา
rperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, See also: S. der Körperbehinderte,
Schwerpunkt(n) |der, pl. Schwerpunkte| ความสำคัญ, จุดสำคัญ, สิ่งที่มีความสำคัญ
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: S. kontrollieren, testen,
Morphologie(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Formenlehre,
morphologisch(adj) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematische) morphologische Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: R. morphologie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückantwort bezahltRP : reply paid [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
harpe(n) |f| พิณ

Japanese-English: EDICT Dictionary
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
キュービック補間[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] cubic interpolation [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コマンドインタープリタ[こまんどいんたーぷりた, komandointa-purita] command interpretor [Add to Longdo]
データ補間[データほかん, de-ta hokan] data interpolation [Add to Longdo]
プロセス間通信[プロセスかんつうしん, purosesu kantsuushin] InterProcess Communication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RP
     Relay Party (IRC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RP
     Rendezvous Point (PIM, Multicast)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top