Search result for

rms

(47 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rms-, *rms*, rm
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่,ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour
comrade in armsn. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
farmsteadn. ฟาร์มพร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างบนฟาร์ม
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
man-at-arms(แมน'อัท อาร์มซ) n. ทหารม้าที่ติดอาวุธหนัก
master-at-arms(มาส'เทอะ อัท'อาร์มซ) n. ทหารเรือชั้นจ่ามีหน้าที่ควบคุมวินัยในเรือ,เจ้าหน้าที่ควบคุมความมีระเบียบวินัย pl. masters-at-arms
sergeant at armsn. ตำรวจศาล,ตำรวจสภา
small armsn. อาวุธเบา,อาวุธถือมือเดียวหรือสองมือขณะยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
arms(n) อาวุธ,สรรพาวุธ
COAT OF coat of arms(n) ตราประจำครอบครัวขุนนาง
farmstead(n) ทุ่งนาที่มีโรงเรือน
firearms(n) ปืนผาหน้าไม้,อาวุธปืน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"The RMS Titanic was the largest passenger steamship in the world when it made its maiden voyage across the north Atlantic in 1912.""เรืออาร์เอ็มเอสไททานิก "คือเรือโดยสาร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก \"การเดินทางครั้งแรก\ My Heart Will Go On (2011)
Right now, my address is the RMS Titanic.ในขณะนี้ที่อยู่ผมคือเรือไททานิค Titanic (1997)
I've been working with RMS Medical Supplies to get them but it's so expensive.ฉันทำงานกับ อาร์เอ็มเอสเมดิเคิลซัพพลาย เพื่อจะได้สิ่ง เหล่านี้ แต่มันก็แพงมาก Fireproof (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsuan seung māk kwā søng phot) EN: ratios with more than two terms   
อาวุธ[n.] (āwut) EN: weapon ; arms ; weaponry   FR: arme [f]
อาวุธยุทธภัณฑ์[n. exp.] (āwut yutthaphan) EN: armaments ; weapon ; arms   FR: armement [m]
อาวุธยุทโธปกรณ์[n. exp.] (āwut yutthōpakøn) EN: arms ; weapon ; armaments   FR: armement [m]
ดาร์มสแทดเทียม[n.] (dāmsathaētthīem) EN: darmstadtium   FR: darmstadtium [m]
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
หิ้วปีก[v.] (hiupīk) EN: support under both arms   
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest   FR: porter dans les bras
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow   FR: être surchargé de paquets

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
うじゃうじゃ[, ujauja] (adv,n,vs) in swarms [Add to Longdo]
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お姫様抱っこ;お姫様だっこ;お姫さま抱っこ;お姫さまだっこ;御姫様抱っこ;御姫様だっこ[おひめさまだっこ, ohimesamadakko] (n,vs) (col) (See 横抱き) carrying a person in one's arms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泰坦尼克号[Tài tǎn ní kè hào, ㄊㄞˋ ㄊㄢˇ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄏㄠˋ, / ] RMS Titanic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回復管理機能[かいふくかんりきのう, kaifukukanrikinou] RMS, Recovery Management Support [Add to Longdo]
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms [Add to Longdo]
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]
連続紙[れんぞくし, renzokushi] continuous forms, continuous forms paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RMS
     Reliant Monitor Services (FSC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RMS
     Reason Maintenance System (AI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RMS
     Remote Monitoring System [bus]
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RMS
     Richard Matthew Stallman (FSF, EMACS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RMS
     Rights Management Services (MS, Windows, NGSCB)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top