Search result for

rif

(141 entries)
(0.0881 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rif-, *rif*
English-Thai: Longdo Dictionary
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rife[ADJ] ซึ่งแพร่กระจาย, See also: แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, Syn. plentiful, widespread, Ant. scarce
rife[ADJ] มีอยู่ทั่วไป, See also: มีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง, Syn. ubiquitous
riff[N] ท่อนซ้ำในเพลงแจ๊ส
rift[N] ความแตกร้าว, See also: ความแตกแยก, Syn. breach, rupture
rifle[N] ปืนเล็กยาว, See also: ปืนยาว, ปืนไรเฟิล, Syn. shotgun
rifle[VT] ทำเป็นเกลียวร่องในลำกล้องปืน, Syn. groove
rifle[VT] ค้น, See also: รื้อค้น
rifle[VI] ปล้น, See also: ปล้นสะดม, ขโมย, Syn. rob, steal
rifle[VT] ปล้น, See also: ปล้นสะดม, ขโมย, Syn. rob, steal
riffle[N] ปืนยาว, See also: ปืนไรเฟิล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rife(ไรฟฺ) adj. มีอยู่ทั่วไป,แพร่หลาย,อุดม,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้, See also: rifeness n., Syn. prevalent
rifle(ไร'เฟิล) n. ปืนยาว,ปืนเล็กยาว,ปืนไรเฟิล, rifles กองทหารปืนยาว vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นร่องในลำกล้องปืน
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
aeriferous(แอริฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งนำพาอากาศ., Syn. aeriferous
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
air rifleปืนลม (air gun with rifled bore)
auriferous(ออริฟ'เฟอรัส) adj. ให้หรือประกอบด้วยทอง (yielding of containing gold)

English-Thai: Nontri Dictionary
rife(adj) เต็ม,มากมาย,อุดม,แพร่หลาย,แน่นหนา
rifle(n) ปืนยาว,ปืนร.ศ.,ปืนไรเฟิล
rifle(vt) ค้นหา,ตีชิง,ปล้นสะดม,ขโมย
rift(n) ช่องโหว่,รอยแตก,ร่องรอย,ช่อง
rift(vt) ทำให้ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้เป็นช่อง
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
centrifugal(adj) ห่างจากศูนย์กลาง
clarification(n) การทำให้กระจ่าง,การอธิบาย
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riftความแตกร้าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift valley; fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rifle-rangesสนามยิงปืน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bribery is rife at Camelot.การติดสินบนมีอยู่ทั่วคาเมลอท To Kill the King (2008)
My box and those of my friends may have been rifled.ตู้ฉันและของเพื่อนฉัน อาจถูกค้นออกมา The Bank Job (2008)
This sword will drive a rift between Baegeuk and King Daeso.ดาบเล่มนี้จะผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างแพกิอุกและกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
Please fill in all these holes and relocate the riff-raff.นายช่วยกลบหลุมพวกนี้ แล้วย้ายพวกยีราฟไปอยู่ที่อื่นด้วย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
[Diamond Salesman] Rifka![พนักงานขายอัญมณี] ริฟก้า New York, I Love You (2008)
Rifka!ริฟก้า! New York, I Love You (2008)
Give me the rifle.เอาไรเฟิลมาให้ผม 24: Redemption (2008)
I say we ambush him with long-range rifles and silencers. Long-range, that's a better idea. Yeah, we can get in close, Dad.เราดักยิงไกลด้วยไรเฟิล หรือยิงไกลในที่เก็บเสียง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well, first of all, as a result of our incursion into Cambodia, we picked up 22,000 rifles,แล้วทำไมท่านถึงยังทำ? ครับ ก่อนอื่น การบุกเข้าไปในกัมพูชา เราขนปืนไรเฟิลไป 22,000 กระบอก Frost/Nixon (2008)
In fact, I am rife with too much information.ที่จริงแล้วฉันว่าฉันพูดเรื่องตัวเอง มากไปแล้วด้วยซ้ำ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Gentlemen, shortly you will be provided Thompson submachine guns, bars and a.351 Winchester semi-automatic rifle.ฟังนะ ทุกคนจะได้รับแจกปืนกลอัตโนมัติทอมสัน ปืนบราวนิ่ง และวินเชสเตอร์ 351 ไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rifHe equipped himself with a rifle.
rifThey armed themselves with rifles.
rifHe picked up the rifle and aimed it at the target.
rifSuddenly there was a rifle shot.
rifBenjamin shot a bear with a rifle.
rifHe always walks with a rifle.
rifA rifle shot broke the peace of the early morning.
rifThe soldier refused to fire his rifle at the enemy.
rifHe carried a rifle on his shoulder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืนยาว[N] rifle, Example: นายพรานนอนเหยียดยาวหนุนหัวด้วยขอนไม้และกอดปืนยาวไว้แนบอก, Count unit: ด้าม, กระบอก
รอยร้าว[N] rift, See also: cleavage, Example: ความแตกแยกระหว่างรัฐบาลกลางกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ขยายรอยร้าวระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางให้มากยิ่ง, Thai definition: เค้า หรือท่าทีแห่งการแตกแยก
รอยร้าว[N] crack, See also: rift, cleft, cleavage, Example: โคบอลต์ 60 ใช้ในอุตสาหกรรมแทนรังสีเอกซ์ สำหรับถ่ายรูปโลหะ ตรวจดูรอยร้าว รอยหัก และรอยต่อภายหลังการเชื่อม
มณฑก[N] rifle, Syn. ปืนมณฑก, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนเล็กยาวชนิดหนึ่ง, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
อัตรา[n.] (attrā) EN: tariff   FR: tarif [m]
อัตราอากร[n. exp.] (attrā ākøn) EN: customs tariff ; tariff   
อัตราภาษี[n. exp.] (attrā phāsī) EN: tax rate ; rate of taxation ; tariff   
อัตราภาษีศุลกากร[n. exp.] (attrā phāsī sunlakākøn) EN: customs tariff   FR: tarif douanier [m]
ใบยอ[n. exp.] (bai yø) EN: Morinda citrifolia   
บ้านนอก[adj.] (bānnøk) EN: rural ; countrified   FR: rural ; campagnard
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun   
บูชายัญ[v.] (būchāyan) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIFE    R AY1 F
RIFT    R IH1 F T
RIFF    R IH1 F
RIFFE    R IH1 F
RIFTS    R IH1 F T S
RIFFS    R IH1 F S
RIFLE    R AY1 F AH0 L
RIFKIN    R IH1 F K IH2 N
RIFFLE    R IH1 F AH0 L
RIFFEY    R IH1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rife    (j) (r ai1 f)
riff    (n) (r i1 f)
rift    (n) (r i1 f t)
riffs    (n) (r i1 f s)
rifle    (v) (r ai1 f @ l)
rifts    (n) (r i1 f t s)
riffle    (v) (r i1 f l)
rifled    (v) (r ai1 f @ l d)
rifles    (v) (r ai1 f @ l z)
riffled    (v) (r i1 f l d)

German-Thai: Longdo Dictionary
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
in Angriff nehmenเริ่มจัดการ, เริ่มลงมือ เช่น Der Arzt nimmt gleich die Operation in Angriff.; Der Ingenieur will nun den Bauplan in Angriff nehmen., See also: beginnen
Griff(n) |der, pl. Griffe| ที่จับ เช่น หูหม้อ, Fenstergriff ที่เปิดหน้าต่าง
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung,
schriftlich(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเขียน, (การสอบ)โดยการเขียนตอบ, See also: A. mündlich,
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
Gutschrift(n) |die, pl. Gutschriften| ยอดคงเหลือในบัญชี, จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, บัญชีรายรับ, See also: A. Lastschrift,
Anschrift(n) |die, pl. Anschriften| ที่อยู่, See also: S. Adresse,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riff {n} | Riffe {pl}reef | reefs [Add to Longdo]
Riff {m} [mus.]riff [Add to Longdo]
Riffel {f} [techn.]ripple [Add to Longdo]
Riffelblech {n}checkered sheet [Add to Longdo]
Riffeln {pl}ripples [Add to Longdo]
Riffelung {f}; Riefelung {f}riffle [Add to Longdo]
riffelnto riffle [Add to Longdo]
riffigreefy [Add to Longdo]
Riffreiher {m} [ornith.]Eastern Reef Heron [Add to Longdo]
Rifftriel {m} [ornith.]Great Australian Stone Plover [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา

Japanese-English: EDICT Dictionary
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来复枪[lái fù qiāng, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤ, / ] rifle (loan word); also written 來福槍|来福枪 [Add to Longdo]
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet) [Add to Longdo]
来福枪[lái fú qiāng, ㄌㄞˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧㄤ, / ] rifle; (loan word); also written 來復槍|来复枪 [Add to Longdo]
步枪[bù qiāng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄤ, / ] rifle [Add to Longdo]
裂罅[liè xià, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄚˋ, ] rift; crevice; fissure [Add to Longdo]
裂谷[liè gǔ, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, ] rift valley [Add to Longdo]
裂谷热病毒[liè gǔ rè bìng dú, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Rift Valley fever virus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
グリフ[ぐりふ, gurifu] glyph [Add to Longdo]
グリフ形状[ぐりふけいじょう, gurifukeijou] glyph shape [Add to Longdo]
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
グリフ集合[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RIF
     Requirements Interchange Format (HIS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RIF
     Routing Information Field (Token Ring)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rif [rif]
   reef
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top