Search result for

qual

(167 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qual-, *qual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualm[N] ความรู้สึกไม่สบายใจ, See also: ความรู้สึกกระวนกระวายใจ, Syn. scruple
qualm[N] ความรู้สึกหวาดหวั่น
qualm[N] ความรู้สึกวิงเวียน, See also: อาการหน้ามืด
qualify[VI] ้เหมาะสม, See also: มีคุณสมบัติเหมาะสม, Syn. suit, fit, Ant. fail, be unsuited
qualify[VT] ทำให้มีคุณสมบัติ, See also: ทำให้มีคุณวุฒิ
qualify[VT] ดัดแปลง, See also: แก้ไข, Syn. modify
qualify[VI] มีอำนาจ, See also: มีสิทธิ
quality[N] คุณภาพ, Syn. potential, quality, ability, capability
quality[N] คุณลักษณะ, See also: คุณสมบัติ, Syn. attribute, character, feature
quality[ADJ] ซึ่งมีคุณภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualification(ควอลละฟะเค'เชิน) n. คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ความเหมาะสม,ข้อจำกัด,ข้อแม้., See also: qualificatory adj., Syn. modification
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable
qualify(ควอล'ละไฟ) vt. ทำให้มีคุณสมบัติ,เรียกชื่อ,ปรับตัว,พรรณนา vi. มีคุณสมบัติ, See also: qualifiable adj. qualifyingly adv.
qualitative(ควอล'ลิเททิฟว) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติ,เกี่ยวกับคุณภาพ
quality(ควอล'ลิที) n. คุณภาพ,ลักษณะ,ความดีเลิศ,คุณภาพสูง,น้ำเพชร,การประสบความสำเร็จ adj. ชั้นดีเลิศ,มีคุณภาพสูง, Syn. attribute,excellence
quality controln. การควบคุมคุณภาพ
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal
disqualificationn. การตัดสิทธิ,ภาวะที่ถูกตัดสิทธิ,สิ่งที่ถูกตัดสิทธิ
disqualifyvt. ตัดสิทธิ,ทำให้ไม่เหมาะสม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ., See also: disqualifiable adj., Syn. incapacitate

English-Thai: Nontri Dictionary
qualification(n) คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ข้อจำกัด,ข้อแม้,ใบสุทธิ,ประกาศนียบัตร
qualified(adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ
qualify(vi) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีความเหมาะสม
qualify(vt) ปรับตัว,แก้ไข,ทำให้เหมาะสม,ทำให้มีคุณสมบัติ
qualitative(adj) เกี่ยวกับคุณสมบัติ,เกี่ยวกับคุณลักษณะ,เกี่ยวกับคุณภาพ
quality(n) ลักษณะ,คุณภาพ,ชนิด,ระดับ,เนื้อหา
qualm(n) ความประหวั่นพรั่นพรึง,ความกระวนกระวาย,ความวิงเวียน
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ
equal(adj) เท่ากัน,สมน้ำสมเนื้อ,เสมอกัน,เสมอภาค,สมดุล
equal(n) สิ่งที่เท่ากัน,ผู้ที่เท่าเทียมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualificationคุณสมบัติที่กำหนดไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualificationองค์คุณ, คุณสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualification sharesจำนวนหุ้นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติ (ในการเป็นกรรมการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualification, votingคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified acceptanceการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified electorผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้เลือกตั้ง [ดู qualified voter ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified estateสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified indorsementการสลักหลังตั๋วเงินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified privilegeเอกสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข (เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified opinionความเห็นแบบมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualitativeเชิงคุณภาพ [TU Subject Heading]
qualitative analysisคุณภาพวิเคราะห์, การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาชนิดของธาตุอนุมูลหรือองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
qualitative dataข้อมูลเชิงคุณภาพ, ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นจำนวนได้โดยตรง แต่อธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Qualitative researchวิจัยเชิงคุณภาพ [TU Subject Heading]
Qualityคุณภาพ [TU Subject Heading]
Quality คุณภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Quality assuranceประกันคุณภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
qualification allowanceเงินวิทยฐานะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With Blair's qualifications,คุณสมบัติของแบลร์ New Haven Can Wait (2008)
You actually believe you're qualified?คุณคิดว่าคุณีคุณสมบัติหรือ? Odyssey (2008)
Because at least she knows she's not qualified for the job.เพราะว่าอย่างน้อยเธอก็รู้ เธอไม่ดีพอที่จะเอามาเลี้ยง Joy (2008)
May I recommend that only those who are qualified for these delicate peace talks participate in them.ข้าขอแนะนำว่าพวกเขาเหมาะสมมาก สำหรับการเจรจาสันติที่ละเอียดอ่อนอย่างนี้ Bombad Jedi (2008)
It's not the worst quality in the world.ไม่แย่ที่สุดในโลกหรอก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
What qualifies you, really, to talk to us?คุณมีคุณสมบัติอะไร มาตั้งคำถามพวกเรา? Passengers (2008)
I qualified for parole 3 years ago.ฉันผ่านการทดสอบของเพอโรล3ปีที่แล้ว Death Race (2008)
But, like downloading quality porn from the internet, progress bar's gonna tell me when it's time to rock and roll.แต่ชั้นชอบดาวน์โหลดหนังแหล่มๆ จากเนทมากกว่า แถบสถานะจะบอกผมว่า เมื่อไหร่จะถึงเวลา Breaking and Entering (2008)
- Patience. Not as a personal quality...-อดทน ไม่ให้ล้ำเส้น Body of Lies (2008)
Not as a personal quality, but an operational requirement, and you can't do it?มันเป็นปฏิบัติการร่วมกัน ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Body of Lies (2008)
Would his Holiness staying on qualify as an extension?ท่านกูรูจะอยู่จนได้รับรอง\ การออกรายการใช่มั้ยครับ? The Love Guru (2008)
I look for three qualifications.คุณสมบัติ 3 ประการที่ผมกำลังมองหา Bangkok Dangerous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualLet's qualify this gin with tonic water.
qualThis machine is superior in quality to that one.
qualI always buy a top quality product even if it is slightly more expensive.
qualIn order to qualify for the home stay you must have an interview with the sponsors.
qualStrictly speaking, she's not qualified for the job.
qualI support his proposal with certain qualifications.
qualIt is quality, not quantity that counts.
qualHe has plenty of quality.
qualYour watch is superior in quality to mine.
qualA sale of quality-brand goods is being held at that department.
qualIt will take her at least two years to be qualified for that post.
qualHow are you finding the Quality Control department?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบควบคุมคุณภาพ[N] quality control, See also: Q.C., Syn. ระบบคิวซี
ระบบประกันคุณภาพ[N] quality assurance, See also: QA
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[N] elector, See also: qualified voter
การควบคุมคุณภาพ[N] quality control, See also: QC, Example: ในการผลิตยาจะต้องตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติทุกขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพยา, Thai definition: เทคนิคการดำเนินงานและกิจกรรมที่ใช้เพื่อสนองความต้องการของคุณภาพ
มีคุณสมบัติดีพร้อม[V] qualified, Example: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้, Thai definition: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ
คุณภาพชีวิต[N] quality of life, Example: รัฐพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการจัดทำบัตรประกันสังคม, Thai definition: ลักษณะของการดำรงชีวิต, การใช้ชีวิต
คุณภาพสิ่งแวดล้อม[N] quality of environment, Example: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเร่งเดินเครื่องเต็มที่ในการวางแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว, Thai definition: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น
วุฒิ[N] qualification, Syn. ภูมิรู้, Example: สำหรับตัวผมนั้นคงจะได้รับเลือก เพราะมีวุฒิสูงกว่าคุณสมบัติอย่างอื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สรรพคุณ[N] properties, See also: qualities, effect, characteristics, physiological actions, Syn. คุณสมบัติ, Example: อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรยาไทยโบราณ ล้วนแล้วแต่หามาได้จากป่าแทบทั้งนั้น, Count unit: สรรพคุณ, Thai definition: สิ่งที่เป็นประโยชน์, คุณทั้งหลาย, Notes: (สันสกฤต)
ลักษณะ[N] quality, See also: character, characteristic, appearance, Example: การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประมวลผลข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน, Count unit: ลักษณะ, Thai definition: เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
บริการไม่ดี[n. exp.] (børikān mai dī) EN: bad service ; poor service   FR: service de mauvaise qualité [m]
บุคลิกความเป็นผู้นำ[n. exp.] (bukkhalik khwām pen phūnam) EN: leadership qualities   
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang

CMU English Pronouncing Dictionary
QUAL    K W AA1 L
QUALE    K W EY1 L
QUALLS    K W AA1 L Z
QUALEY    K W EY1 L IY0
QUALEX    K W AA1 L EH0 K S
QUALMS    K W AA1 L M Z
QUALMS    K W AA1 M Z
QUALLS    K W EY1 L Z
QUALIFY    K W AA1 L AH0 F AY2
QUALLEY    K W AO1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualm    (n) (k w aa1 m)
qualms    (n) (k w aa1 m z)
qualify    (v) (k w o1 l i f ai)
quality    (n) (k w o1 l i t ii)
qualified    (v) (k w o1 l i f ai d)
qualifier    (n) (k w o1 l i f ai @ r)
qualifies    (v) (k w o1 l i f ai z)
qualities    (n) (k w o1 l i t i z)
qualifiers    (n) (k w o1 l i f ai @ z)
qualifying    (v) (k w o1 l i f ai i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Qual(n) |die, pl. Qualen| ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวด , See also: Related: Leid

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
qualitativer Leistungsabfall {m}drop in quality [Add to Longdo]
Qual {f} | Qualen {pl}agony | agonies [Add to Longdo]
Qual {f}; Verzweiflung {f}; Kummer {m} | Qualen erleidenanguish | to be in anguish [Add to Longdo]
Qual {f}distress [Add to Longdo]
Qual {f} | Qualen {pl}dolor [Am.]; dolour [Br.] | dolors [Add to Longdo]
Qual {f}excruciation [Add to Longdo]
Qual {f} | Qualen {pl}pain | pains [Add to Longdo]
Qual {f} | Qualen {pl}torment | torments [Add to Longdo]
Qual {f}; Folterqual {f} | Qualen {pl}; Folterqualen {pl}torture | tortures [Add to Longdo]
Qualifizierung {f}qualification [Add to Longdo]
Qualifizierungsanforderung {f}qualification requirements [Add to Longdo]
Qualifizierungsmaßnahme {f} | Qualifizierungsmaßnahmen {pl}qualification measure | qualification measures [Add to Longdo]
Qualifizierungsprozess {m}qualification process [Add to Longdo]
Qualifikation {f}qualification [Add to Longdo]
Qualifikationsbedarf {m}qualification requirements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
QOL[キューオーエル, kyu-o-eru] (n) (See クオリティーオブライフ) quality of life; QOL [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
これ[, kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo [Add to Longdo]
ごみごみ[, gomigomi] (adv,adv-to,vs) (on-mim) squalid; messy [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中心语[zhōng xīn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄩˇ, / ] qualified word [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task [Add to Longdo]
合格[hé gé, ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ, ] qualified; eligible (voter) [Add to Longdo]
品质[pǐn zhì, ㄆㄧㄣˇ ㄓˋ, / ] quality [Add to Longdo]
定性分析[dìng xìng fēn xī, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] qualitative inorganic analysis [Add to Longdo]
定性理论[dìng xìng lǐ lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] qualitative theory [Add to Longdo]
师资[shī zī, ㄕ ㄗ, / ] qualified teachers; teachers [Add to Longdo]
思想素质[sī xiáng sù zhì, ㄙ ㄒㄧㄤˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] quality of thought (in ideological education) [Add to Longdo]
服务质量[fú wù zhì liàng, ㄈㄨˊ ˋ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] Quality of Service; QOS [Add to Longdo]
生命素质[shēng mìng sù zhì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] quality of life [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
クオリティ[くおりてい, kuoritei] quality [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality [Add to Longdo]
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
品質[ひんしつ, hinshitsu] Qualitaet, Guete [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] Qual, Schmerzen, Leiden [Add to Longdo]
資格[しかく, shikaku] Qualifikation, Eignung, Berechtigung [Add to Longdo]
[しつ, shitsu] QUALITAET, NATUR [Add to Longdo]
[しつ, shitsu] Qualitaet, Natur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Qual [kvaːl] (n) , s.(f )
     agony; anguish; distress; dolor; excruciation; pain; torment; torture
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top