Search result for

quaker

(33 entries)
(0.0381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quaker-, *quaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Quaker[N] สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerly[ADV] เป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerish[ADJ] ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerism[N] การเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quaker(เคว'เคอะ) n. สมาชิกสมาคมReligious Society of Friendsในอังกฤษเป็นสมาคมที่เคร่งศาสนา. -Quakerish adj. -Quakerism n. -Quakerly adj.,adv.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quakersคเวคเกอส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think you frame the question to him as a Quaker.ผมว่าเราจุดประำกายคำถามให้เขา เหมือนพวกเคร่งศาสนา Frost/Nixon (2008)
"How do you feel as a Quaker about annihilating an entire people?"เหมือนพวกเคร่งศาสนา พวกล้มล้างคนทั้งหมดรึ? Frost/Nixon (2008)
"Now, Henry, I'm a Quaker. You're a Jew."เอาล่ะ เฮนรี่ ผมมันเคร่งศาสนา ส่วนคุณเป็นยิว Frost/Nixon (2008)
Stop a bullet like a soft wank against a Quaker girl.กันกระสุน เช่นปกป้องแรงปะทะอย่างนุ่มนวล One Minute (2010)
And she ripped into his torso, like a gerbil shredding a quaker oats box, sending chunks of viscera and an aerosol mist of blood all over the skanky concubine.ที่กินแวมไพร์ที่เห็นแก่ตัวเป็นอาหาร แล้วหล่อนก็ฉีกร่างเขา เหมือนหนูเกอร์บิลฉีกกล่อง Quaker Oats ตับไตไส้พุงไปคนละทิศละทาง Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
The daughter of a Quaker went missing.ลูกสาวของนายคนเคร่งศาสนาหายตัวไป Seven Psychopaths (2012)
The killer accepted such an idea as beautiful, for he knew that at least in Hell the Quaker would not be there.นักฆ่ายอมรับนับถือว่าเป็นเรื่องที่สวยงาม มันรู้ว่าอย่างน้อยในนรก จะไม่มีเควกเกอร์อยู่ที่นั่น Seven Psychopaths (2012)
And the last thing that the killer ever saw was the Quaker take out a cut-throat razor, put it to his own throat, and slice.สิ่งสุดท้ายที่ฆาตกรได้เห็นคือ เควกเกอร์หยิบมีดโกนออกมา จ่อที่คอตัวเอง แล้วเฉือน Seven Psychopaths (2012)
Kaya, that Quaker story,คาย่า เรื่องเควกเกอร์นั่น Seven Psychopaths (2012)
It's more of a Hell story. It's all about this Quaker psychopath.มันเป็นเรื่องนรกเสียมากกว่า ทั้งหมดเกี่ยวกับคนโรคจิตผู้เคร่งศาสนา Seven Psychopaths (2012)
You don't got a gun, do you, Quaker?นายไม่มีปืนใช่มั้ย พ่อคนเคร่งศาสนา? Seven Psychopaths (2012)
We had to whack that Quaker guy.เราต้องเก็บไอ้คนเคร่งศาสนา Seven Psychopaths (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อดำจุดขอบ[n. exp.] (phīseūa dam jut khøp) EN: Forest Quaker   
ผีเสื้อขอบไร้จุด[n. exp.] (phīseūa khøp rai jut) EN: Common Quaker   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUAKER    K W EY1 K ER0
QUAKERS    K W EY1 K ER0 Z
QUAKER'S    K W EY1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Quaker    (n) (k w ei1 k @ r)
Quakers    (n) (k w ei1 k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クエーカー[, kue-ka-] (n) Quaker; Society of Friends; (P) [Add to Longdo]
フレンド教会[フレンドきょうかい, furendo kyoukai] (n) Society of Friends; Quakers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桂格[Guì gé, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄜˊ, ] Quaker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quaker \Quak"er\, n.
   1. One who quakes.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a religious sect founded by George {Fox}, of
    Leicestershire, England, about 1650, -- the members of
    which call themselves Friends. They were called Quakers,
    originally, in derision. See {Friend}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
       Fox's teaching was primarily a preaching of
       repentance . . . The trembling among the listening
       crowd caused or confirmed the name of Quakers given
       to the body; men and women sometimes fell down and
       lay struggling as if for life.    --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) The nankeen bird.
    (b) The sooty albatross.
    (c) Any grasshopper or locust of the genus {Edipoda}; --
      so called from the quaking noise made during flight.
      [1913 Webster]
 
   {Quaker buttons}. (Bot.) See {Nux vomica}.
 
   {Quaker gun}, a dummy cannon made of wood or other material;
    -- so called because the sect of Friends, or Quakers, hold
    to the doctrine, of nonresistance.
 
   {Quaker ladies} (Bot.), a low American biennial plant
    ({Houstonia c[ae]rulea}), with pretty four-lobed corollas
    which are pale blue with a yellowish center; -- also
    called {bluets}, and {little innocents}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nankeen \Nan*keen"\, n. [So called from its being originally
   manufactured at Nankin (Nanjing), in China.] [Written also
   {nankin}.]
   1. A species of cloth, of a firm texture, originally brought
    from China, made of a species of cotton ({Gossypium
    religiosum}) that is naturally of a brownish yellow color
    quite indestructible and permanent.
    [1913 Webster]
 
   2. An imitation of this cloth by artificial coloring.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Trousers made of nankeen. --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   {Nankeen bird} (Zool.), the Australian night heron
    ({Nycticorax Caledonicus}); -- called also {quaker}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Quaker
   n 1: a member of the Religious Society of Friends founded by
      George Fox (the Friends have never called themselves
      Quakers) [syn: {Friend}, {Quaker}]
   2: one who quakes and trembles with (or as with) fear [syn:
     {quaker}, {trembler}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 quaker [kwakər]
   Quaker
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Quaker‐
   Quaker
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top