Search result for

puders

(59 entries)
(0.0516 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puders-, *puders*, puder
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา puders มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *puders*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You don't use face powder, do you?Du verwendest doch keinen Gesichtspuder, oder? Gigi (1958)
Don't wear powder;Kein Puder auflegen. Gigi (1958)
Careful, the vitamins are in the sugar can.Achtung, der Puder ist in der Zuckerdose. Big Deal on Madonna Street (1958)
And the sugar in the talc can.Und der Zucker in der Puderdose. Big Deal on Madonna Street (1958)
I left my dusting powder in my room.Ich hab sowieso den Puder vergessen. Operation Petticoat (1959)
- My dusting powder.- Mein Puder. - Oh, ich verstehe. Operation Petticoat (1959)
(lou) Sewing needles, yarn, Marvelous plastic shoelaces, Genu ine static eradicator Will f it Any stan dard radio,Nähnadeln, Garn, sagenhafte künstliche Schnürsenkel, echte statische Geräuschkiller, die in jedes Radio passen, Sonnenmilch, Flechtenpuder, Rasierklingen, Anti-Fußpilzpaste, oder wie wäre es mit künstlichen Kaschmirsocken...? One for the Angels (1959)
Give me the powder and my purple dressing gown.- Nur ein Raucherhusten. Ich habe geschlafen und muss mich pudern. The Devil's Eye (1960)
Hattie. Why don't you run along and powder your nose.Hattie, warum gehen Sie sich nicht mal die Nase pudern? The Grass Is Greener (1960)
KEEP YOUR POWDER DRY, DARLING.Nicht das Puder vergessen, Verehrteste. The After Hours (1960)
O I NTM ENTS, SALVES, POWDERS, SOVERE IG N REM EDI ES, N ECTARS, LOTUS BLOSSOMS, TOXI NS, TON ICS, ANTI-TOXI NS, DECOCTIONS, CONCOCTIONS AND POTIONS--Salben, Salbei, Puder, Allheilmittel, Nektare, Lotusblüten, Toxine, Tonika, Antitoxine, Mixturen, Aufgüsse und Tränke. The Chaser (1960)
You take off for the powder room and that's the last I see you.Du gehst zum "Puder-Raum" und dann bist du verschwunden. Breakfast at Tiffany's (1961)
And when you asked for a little change for the powder room, what do I give you?Du batest mich um Geld für den "Puder-Raum". Breakfast at Tiffany's (1961)
A girl can do as well as that on trips to the powder room.Ich bekomme genauso viel, wenn ich zum "Puder-Raum" gehe. Breakfast at Tiffany's (1961)
I mean, any gentleman with the slightest chic will give a girl a $50 bill for the powder room.Jeder Gentleman gibt einem Mädchen $50 für den "Puder-Raum". Breakfast at Tiffany's (1961)
Do they really give you $50 whenever you go to the powder room?Geben sie Ihnen wirklich $50 für den "Puder-Raum"? Breakfast at Tiffany's (1961)
"Mr Fitzsimmons, powder room, $50.""Mr Fitzsimmons. "Puder-Raum", $50." Breakfast at Tiffany's (1961)
In spite of the fact that most of these rats fork up $50 for the powder room like little dolls, I find I have again by actual count $9 less in the old bank account than I had six months ago.Trotz der Tatsache, dass diese Ratten $50 blechen für den "Puder-Raum", stelle ich fest, dass ich $9 weniger auf dem Konto habe als vor sechs Monaten. Breakfast at Tiffany's (1961)
$50 for the powder room.$50 für den "Puder-Raum". Breakfast at Tiffany's (1961)
Just like a baby, all pink and powdered up.Wie ein Baby, ganz rosa und gepudert. The Hustler (1961)
- Powder compact.- Puderdose. Birdman of Alcatraz (1962)
Hey, you got a pretty face under that powder too.Hey, und unter dem Puder haben Sie auch ein hübsches Gesicht. How the West Was Won (1962)
Ladies bathed before noon, after their 3:00 naps... and by nightfall were like soft tea cakes... with frosting 's of sweat and sweet talcum.Die Damen badeten vor dem Mittagessen, nach ihrem Schläfchen um 15 Uhr... und bei Einbruch der Dunkelheit waren sie wie weiches Teegebäck... mit einem Zuckerguss aus Schweiss und süssem TalkumpuderTo Kill a Mockingbird (1962)
- Gloria, the talcum powder.Gloria, den Talkumpuder8½ (1963)
Nadine, hurry up with the powder!Beeil dich mit dem Puder8½ (1963)
An ordinary tin of talcum powder.Eine normale Dose TalkumpuderFrom Russia with Love (1963)
I hope he hasn't forgot the powder for his little you-know-what!Ich hoffe, er hat das Puder für seinen kleinen Sie-wissen-schon nicht vergessen. Carry On Jack (1964)
- Not really. They don't need any. - We'll powder them off for the shine.-Nein, nur etwas Puder gegen den Glanz. A Hard Day's Night (1964)
The shine, you know.den Glanz wegpudern, weißt du? A Hard Day's Night (1964)
Maybe that's all right for a bunch of powdered gewgaws like you. But I'm feeling decidedly straight- jacketed.Das mag euch gepuderten Deppen genügen, aber ich fühle mich eingezwängt. A Hard Day's Night (1964)
Sprinkle me with parmigian, stab me with a breadstick.Pudern Sie mich mit Parmesan, erdolchen Sie mich mit Brot. Kiss Me, Stupid (1964)
I haven't got my powder puff. Have you got one?Hast du eine Puderquaste dabei? Marnie (1964)
Excuse me, please. I'll powder my nose.Entschuldigt bitte, ich muss meine Nase pudern. Send Me No Flowers (1964)
George, your nose needs a little powder too.George, - deine Nase könnte auch etwas Puder gebrauchen. Send Me No Flowers (1964)
You've loved me for three months, you can wait three days.Nicht soviel PuderUne Femme Mariée (1964)
Now, the first thing to do is... Ah, yes. Yes, yes.Um den Trank zu brauen, benutze eine Tasse gepudertes Walherz einen Teelöffel Nachtigallenzunge ein wenig Hexachlorophin einen Hauch Frank Sinatra und eine geheime Zutat eine Frauenträne. My Fair Munster (1964)
Goodbye!Ein bisschen PuderThe Sucker (1965)
No, none of that!Kein PuderThe Sucker (1965)
A bit of powder, now.Ein bisschen Puder, so. The Secret Killer (1965)
So go and powder your cute little pussycat nose~ ...also geh und pudere deine süße kleine Pussycat-Nase ~ What's New Pussycat (1965)
So, put that away, powder your nose and make your phone call and I shall go for a brisk six-mile trot.Also, packen Sie das wieder weg, pudern Sie sich die Nase und machen Sie Ihren Telefonanruf und ich mache mich auf zu einem flotten Sechs-Meilen-Trab. What's New Pussycat (1965)
One day, I tried to use powder.Einmal habe ich Puder benutzt. Viva Maria! (1965)
No more powder.Weg war das PuderViva Maria! (1965)
LeBeau, please, could I have some of the foot powder the Red Cross gave you?- Gib mir was von dem Fußpuder. - Ihr habt doch da was vom Roten Kreuz. Happiness Is a Warm Sergeant (1965)
A nice cup of foot powder?- Ein bisschen FußpuderHappiness Is a Warm Sergeant (1965)
Put in the sulfur powder.Mach den Schwefelpuder rein. Return of the Killer: Part 2 (1966)
Jack, take her up to the clinic and dust those wire burns off.Jack, auf die Krankenstation damit und die Scheuerstellen einpudern. Predator of Wameru (1966)
We can, if you'll just give me a chance to powder my nose... ... andmakeoneteeny-weenylittle phone call. Don't you go away.Weil ich mir nur ganz kurz die Nase pudern gehen und einen klitzekleinen Anruf tätigen muss. The Glass Bottom Boat (1966)
The powder room.Das Puderzimmer. The Glass Bottom Boat (1966)
The cutting is done with discs glazed with powdered diamonds.Der Schnitt wird mit diamantenpuder- beschichteten Scheiben gemacht. Trans-Europ-Express (1966)

CMU English Pronouncing Dictionary
PUDER    P Y UW1 D ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babypuder {n}baby powder [Add to Longdo]
Puder {n}; Pulver {n}powder [Add to Longdo]
Puderzucker {m}; Staubzucker {m} [cook.]icing sugar [Add to Longdo]
Staub {m}; Puder {n}; Pulver {n}powder [Add to Longdo]
mit feinem Staub oder Puder bedecktglaucous [Add to Longdo]
pudernto powder [Add to Longdo]
Puderspecht {m} [ornith.]Great Slaty Woodpecker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top