หรือคุณหมายถึง prü?
Search result for

prue

(15 entries)
(0.0686 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prue-, *prue*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Si prueba demasiada sangre no tenemos a dónde correr. Lincoln, what are you doing?มันกำลังมาแล้ว และเราไม่มีทางหนีรอด ลินคอล์น คุณทำอะไรของคุณน่ะ? Magus (2012)
I'm Warren Newton and this is Prue Flannery from the Department of Community Services.ผมชื่อวอเร็น นิวตัน และนี่พรู แฟรนเนอร์รี่ เรามาจากกรมสังคมสงเคราะห์ The Babadook (2014)
I'm Prue and this is Warren.ฉันชื่อพรูนะ นี่วอเร็น The Babadook (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PRUE    P R UW1
PRUER    P R UW1 ER0
PRUESS    P R UW1 S
PRUETT    P R UW1 T
PRUETER    P R UH1 T ER0
PRUETTE    P R UW0 EH1 T

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体罰[たいばつ, taibatsu] Pruegelstrafe, koerperliche_Zuechtigung [Add to Longdo]
審査[しんさ, shinsa] Pruefung, Untersuchung [Add to Longdo]
検察[けんさつ, kensatsu] Pruefung, Untersuchung [Add to Longdo]
答案[とうあん, touan] Pruefungsarbeit, Examensarbeit [Add to Longdo]
試金石[しきんせき, shikinseki] Pruefstein [Add to Longdo]
試験[しけん, shiken] Pruefung, Examen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top