Search result for

prozeduren

(52 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prozeduren-, *prozeduren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prozeduren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prozeduren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's absolutely right and fair that those found guilty should pay for their periods of detention and for the information retrieval procedures used in their interrogation.Es ist absolut richtig und gerecht, dass für schuldig befundene Personen für ihre Haftzeiten zahlen müssen, wie auch für bei ihrer Befragung angewandte InformationsbeschaffungsprozedurenBrazil (1985)
The admitting office will answer your questions about the legal procedures for committing your husband.Das Zulassungs-Büro wird Ihre Fragen bezüglich der rechtlichen Prozeduren zur Zulassung Ihres Mannes beantworten. My Name Is Bill W. (1989)
As in many radical procedures, there are serious side effects to this operation.Wie bei vielen radikalen Prozeduren gibt es ernsthafte Nebenwirkungen bei dieser Operation. Darkman (1990)
We're tapped into Star Labs' security system but we haven't neutralized all the emergency countermeasures.Wir sind ins Sicherheitssystem gekommen, aber wir konnten die Notfallprozeduren nicht alle ausschalten. Sight Unseen (1991)
They knew police procedures.Sie kannten die ProzedurenLethal Weapon 3 (1992)
- Initiating emergency landing.- Leite Notlandeprozeduren ein. Power Play (1992)
If you require all vessels to endure such lengthy docking procedures, you'll have a lot of traffic out there.Wenn hier alle Schiffe so lange Andockprozeduren durchstehen müssen, wird es da draußen viel Verkehr geben. Past Prologue (1993)
I'm running every stabilisation routine I know.Ich führe alle Stabilisierungsprozeduren durch. Homeward (1994)
So I suggest you study your emergency procedures.Du solltest dich mit den Notfallprozeduren befassen. Thine Own Self (1994)
I want whatever you guys got on these power procedures.Ich will, was immer ihr habt zu diesen EnergieprozedurenApollo 13 (1995)
Odyssey, I want to double check some re-entry procedures... right after we jettison the LEM, which is coming up in 30 seconds.Odyssee, ich will noch einmal einige Eintrittsprozeduren prüfen... gleich nach dem Abwurf des Landemoduls in 30 Sekunden. Apollo 13 (1995)
Begin evacuation procedures.Evakuierungsprozeduren einleiten. Coda (1997)
Being an officer of the Drug Enforcement Agency, I am authorized by law to conduct certain... procedures.Als Zollbeamter... kann ich einige Prozeduren verlangen. Babe: Pig in the City (1998)
Federation procedures have made this more difficult than it needed to be.Ihre Föderationsprozeduren erschweren diese Mission. Star Trek: Insurrection (1998)
Chief Exobiology Specialist Cardassia Prime, ...to perform all surgical procedures.- Physische Prozeduren durchführen. Nothing Human (1998)
I won't let my personal feelings interfere with Starfleet procedure.Meine Gefühle dürfen keinen Einfluss auf die Prozeduren der Sternenflotte haben. Pathfinder (1999)
We have standard procedures--Wir haben Standardprozeduren... Planet of the Apes (2001)
They will subject you to detailed, invasive, and painful procedures in the name of extracting your lost memory.Sie werden dich schmerzhaften Prozeduren aussetzen, um an deine Erinnerungen zu kommen. A Missing Link (2003)
With inspection procedures as tight as they are, probably murdered on base.Bei den strengen Kontrollprozeduren wurde er wohl auf der Basis ermordet. Sub Rosa (2003)
Squadrons initiate Area 1 4 procedures.Geschwader... Prozeduren für Areal 14 einleiten. Ultraviolet (2006)
Look me in the eyes and tell me you are not putting this man through painful and unnecessary procedures because you're trying to win a contest.Schauen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, sie lassen diesem Mann nicht diese schmerzvollen und unnötigen Prozeduren durchmachen lassen, weil Sie versuchen, einen Wettbewerb zu gewinnen. Where the Wild Things Are (2008)
Second, the prison's operating procedures were consistent with industry standards.Zweitens, die Prozeduren der Gefängnisführung stimmten mit den Branchenstandards überein. Guardians and Gatekeepers (2008)
And through time, with nano technology and other highly advanced forms of science, it is not far fetch to see how even complex medical procedures could be performed by machines as well.Mit der Zeit ist es - mit Nanotechnologie und anderen hochentwickelten Formen der Wissenschaft - nicht weit her geholt, dass selbst komplexe medizinische Prozeduren ebenso durch Maschinen verrichtet werden könnten Zeitgeist: Addendum (2008)
See if you can pull up the operating procedures for tank one.Schauen sie, ob sie die Operationsprozeduren für Tank 1 starten können. Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2009)
If William had followed the usual procedures... You see, Often when we experimented on children...Wenn William die gewöhnlichen Prozeduren befolgt hat,... versteht ihr, oftmals, wenn wir an Kindern experimentiert haben...-- Bad Dreams (2009)
There are four more standard action procedures.Es gibt vier weitere StandardprozedurenThe Waters of Mars (2009)
To leave your personal feelings out of these procedures.Ihre Persönlichen Gefühle aus diesen Prozeduren herauszulassen. Identity (2010)
And, um... we planned a number of procedures.Und... Wir planten eine Reihe von ProzedurenThe Time Warp (2010)
I want your ships to commence extraction procedures on your human residents immediately.Ich will, dass ihr auf euren Schiffen die Extrahierungsprozeduren bei euren menschlichen Bewohnern einleitet. Heretic's Fork (2010)
There's just all this red tape and all this new protocol...Sobald die offiziellen Prozeduren und neuen Vorschriften... Love & Other Drugs (2010)
We should go over field trip procedures again.Wir sollten wieder zu Exkursionsprozeduren übergehen. Empire of the Son (2011)
But pretty soon, we began noticing some things, like how curious they were about camp security procedures.Aber recht schnell, fingen wir an Dinge zu bemerken, zum Beispiel wie sehr sie neugierig auf die Sicherheits-Prozeduren des Lagers waren. Genesis: Part 1 (2011)
It's not always enough to follow procedures and take precautions.Die Prozeduren werden nicht immer genügend respektiert.  ()
Fargo, I was wondering if we could review the latest security lockdown procedures.Fargo, ich würde gerne die neuesten Sicherheitsprozeduren besprechen. Double Take (2012)
Aren't we going for standard procedure?Halten wir nicht die Standardprozeduren ein? Guantanamo Blues (2012)
Our procedures are all described in this booklet.Hier steht, wie die verschiedenen Prozeduren ablaufen. I Belong (2012)
She's already undergone a large number of medical procedures.Sie wurde bereits einer Menge medizinischer Prozeduren unterzogen. The Vast Abyss (2013)
Hernias are one of the most common general surgery procedures.Hernien sind eine der meisten und gewöhnlichsten Prozeduren der Allgemeinchirurgie. The Face of Change (2013)
I don't really know how these things work, but...Ich kenne mich mit solchen Prozeduren nicht besonders aus, aber... Romantik Komedi 2: Bekarliga Veda (2013)
On the whole, very well cared for, If you don't count the never-ending series Of medical procedures.Man kümmerte sich sehr gut um mich, sieht man von den endlosen medizinischen Prozeduren ab. Playing with Fire (2013)
Well, 83% of your procedures over the last 4 years have been back fusions.83% ihrer Prozeduren der letzten vier Jahre sind Rückenoperationen gewesen. Open Invitation (2013)
Activating emergency procedures.Leite Notfallprozeduren ein. Dead Man on Campus (2013)
Programed him with over 10,000 medical procedures.Er kennt mehr als 10.000 medizinische ProzedurenBig Hero 6 (2014)
He had a team of scientists working around the clock, using procedures that no good doctor would ever allow.Ein Team aus Wissenschaftlern arbeitete rund um die Uhr, und sie wendeten Prozeduren an, die kein guter Arzt je zulassen würde. The Magical Place (2014)
Mr Reid... would stay in there whilst... such work was performed? !Mr. Reid, würde er dabei bleiben bei solchen ProzedurenHeavy Boots (2014)
- You'll live. It's okay. Okay, now I need a volunteer to help me with some emergency procedures.Okay, jetzt brauche ich einen Freiwilligen, der mir bei ein paar Notfallprozeduren hilft. Cruise (2014)
Glad I got through fifth grade... so I can understand these very, very complicated procedures.Ich kam zum Glück bis zur fünften Klasse... deshalb kann ich diese hoch komplizierten Prozeduren verstehen. Ratter (2015)
Someone went through the shutdown procedures.Jemand ist die Abschaltprozeduren durchgegangen. Dulcinea (2015)
All procedures and tests according to the strictest guidelines.Alle Prozeduren und Tests nach den striktesten Richtlinien. Misconduct (2015)
In these nations, you don't fix emotional arguments with rules of procedure.In diesen Ländern verordnet man sich keine Regeln und ProzedurenOnce Bitten, Twice Die (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prozedur {f}; Verfahren {n}; Handlungsweise {f}; Vorgehensweise {f} | Prozeduren {pl}; Verfahren {pl}; Handlungsweisen {pl}procedure | procedures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Prozeduren /proːtseːduːrən/ 
   procedures

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top