Search result for

prozedere

(50 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prozedere-, *prozedere*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prozedere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prozedere*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Malcolm, I'm thinking of a way to save at least a day and a half on each operation.Malcolm, ich weiß, wie wir das Prozedere noch um eineinhalb Tage verkürzen können. Autumn Croakus (1964)
- Damn corporate procedures.- Dieses ganze ProzedereHow to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
This procedure is not legal!Das Prozedere ist unrechtmäßig! Il venditore di morte (1971)
Same procedure.Selbes ProzedereLost Planet of the Gods: Part 1 (1978)
You're angry I didn't have to go through the channels like everyone else.Sie waren wütend, weil Raymond mich ohne das ganze Prozedere einstellte. Presumed Innocent (1990)
I know the procedure for the challenge.Ich kenne das Prozedere einer Anklage. Sins of the Father (1990)
That means he'd start it, uh, in three hours.Das Prozedere beginnt nach drei Stunden. 12:01 (1993)
McCoullough wrote the revised first contact procedures for Starfleet.McCoullough novellierte das Prozedere der Sternenflotte beim Erstkontakt. Move Along Home (1993)
With all due respect to procedures, I have had it.Prozedere schön und gut, mir reicht's. Move Along Home (1993)
The law committee held four meetings last week... and will hold two meetings this week... in order to finalize the regulations and procedures...Das Justizkomitee hat letzte Woche 4 Versammlungen abgehalten und wird sich in dieser Woche zu 2 Versammlungen zusammenfinden, um die Satzungen und das Prozedere für die Einrichtung eines neuen The Stand (1994)
That's the scariest thing I've heard since I came in here.Fail Safe Prozedere... die nicht vom Menschen abhängen. Fail Safe (2000)
Protect us from the fools in the world. -I'd sleep a lot better.Vielleicht brauchen sie ein idiotensicheres Prozedere Fail Safe (2000)
We got fighter planes in the air.Ok. Standard Operating ProzedereFail Safe (2000)
We'll need to see blueprints. There's an approval process.Wir müssen die Baupläne einsehen, das ist das ProzedereThe Glass House (2001)
It's a legal thing.Es geht ums ProzedereEmployee of the Month (2001)
Okay, you know the drill.Ok, Sie kennen das Prozedere ja. My Three Witches (2003)
- Where we're from, a site search is called procedure, yeah?- Da, wo ich herkomme, gehört eine Tatort-Durchsuchung zum Prozedere, ja? Mindhunters (2004)
Perhaps Torp would let me finish according to procedure?Torp möchte bitte warten, bis ich fertig bin. Wir haben das Prozedere nicht geändert. King's Game (2004)
Non, but the procedure it has been followed quite correctly and, until the police arrive, all we can do is to ensure that the body it is undisturbed.Nein, aber das Prozedere ist doch korrekt abgelaufen. Und bis die Polizei kommt, können wir nur sicherstellen, dass die Leiche unberührt bleibt und dass sich niemand an den Beweismitteln zu schaffen macht. The Hollow (2004)
Using CO2 is a simple and natural process.Bei einem Familiengrab ist es ein einfaches ProzedereÀ ce soir (2004)
He's completely single-minded and has no regard for the political process.Er ist zielstrebig und hat fürs demokratische Prozedere nichts übrig. V for Vendetta (2005)
Keys are often passed on and first-time users are sometimes uncertain of protocol.Schlüssel werden häufig vererbt... und beim ersten Besuch kennt man das Prozedere natürlich nicht. The Da Vinci Code (2006)
But, well, in the meantime, let's do this the right way.Aber in der Zwischenzeit starten wir das übliche ProzedereThe Benders (2006)
- so it would be out-patient proceedure we wanted to avoid major surgery for what it's worth I was very fond of your mother- Du hast die Endoskopie gemacht? - also es wäre ein Tagespatient Prozedere gewesen wir wollten eine große Operation vermeiden wenn es dir was wert ist, ich habe deine Mutter sehr gemocht Let the Truth Sting (2007)
It's standard procedure To see if your ability improves.Das ist das Standard-Prozedere um zu sehen, ob deine Fähigkeiten sich erweitern. Chapter Six 'The Line' (2007)
Codes, procedures. The tactical situation down on the planet surface.Codes, Prozedere, die taktische Situation auf dem Planeten da unten. Rapture (2007)
Usual procedure - searched the home,spoken to all friends and relatives, made publicity appeals,but no significant leads...- Das übliche Prozedere, das Haus durchsucht, den Computer überprüft, mit allen Freunden und Verwandten gesprochen, öffentliche Aufrufe gemacht aber keine nützlichen Hinweise. Adrift (2008)
Standard industry practice.Standard Industrie ProzedereEarning a Crust (2008)
It's not enough that she mocks me,but that isn't even the correct procedure for a cootie shot.Es ist nicht genug, dass sie mich verspottet,... aber das war ja noch nicht mal das richtige Prozedere für ein Spritzchen. The Vartabedian Conundrum (2008)
And if you've got time, study the procedure, SergeantUnd wenn Sie Zeit haben, lernen Sie das Prozedere, Sergeant. I'll Never Die Alone (2008)
This is just standard procedure.Das ist das normale ProzedereTransformers: Revenge of the Fallen (2009)
In that case, 'usual procedure'?Wenn das so ist... - Das übliche ProzedereOSS 117: Lost in Rio (2009)
- Usual procedure.- Das übliche ProzedereOSS 117: Lost in Rio (2009)
And I am here with our resident nuclear physicist, Jimmy Johnson. Can you simplify it for our viewers, Jimmy?Und unser Bord-Nuklearphysiker Jimmy Johnson wird versuchen, unseren Zuschauern das Prozedere möglichst einfach zu erklären. Virtuality (2009)
ELlSE: --we encourage an open adoption philosophy in which birth parents and adoptive parents....Von daher wollen wir uns bemühen, das Prozedere für Sie so leicht und angenehm wie nur möglich zu machen. T-Minus-6 (2009)
That is a general rule for this kind of studies.Das ist Standardprozedere bei Fällen wie diesem. The Girl Who Kicked the Hornet's Nest (2009)
Mr. Carey,it's standard procedure for you to stamp every page of discovery before handing it over to the defense,is it not?Mr. Carey, es ist Standart-Prozedere für Sie, jede Seite der Befunde zu stempeln, bevor es an die Verteidigung ausgehändigt wird, oder? Products of Discovery (2009)
I'm fine.Okay Jason, du kennst das Prozedere, in mein Büro. Snowmen (2010)
Um... This process may alarm you.Ähm, das Prozedere beunruhigt dich vielleicht etwas. The Science of Illusion (2010)
Well, all right, good folks, let's just do the drill.- Also schön, liebe Leute, bringen wir das Prozedere hinter uns. Felling and Swamping (2010)
You know the drill.Sie kennen das ProzedereDrive Angry (2011)
The procedure almost looked like a livestock auction.Das Prozedere gleicht dem eines Viehmarktes. Almanya: Welcome to Germany (2011)
Okay. I'm only taking this because I'm a little worried about making rent, and they told me the procedure for selling eggs takes three weeks.Okay, ich nehme das aber nur, weil ich im Moment nicht mit der Miete weiß... und sie mir sagten, dass das Prozedere zum Eier-Verkauf drei Wochen dauert. Celebrity Pharmacology 212 (2011)
I got hurt bad.Sorry, ProzedereMiracle Day: Escape to LA (2011)
I know your usual procedure is to wait 24 hours before declaring a missing person.Ich weiß, dass nach Ihrem Standardprozedere 24 Stunden verstreichen müssen, bis jemand als vermisst gemeldet wird. Parenting Made Easy (2011)
This protocol du jour thing's creeping my cheese.Dieses tägliche Prozedere geht mir auf die Nerven. Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
You know the procedure.Du kennst das Prozedere ()
You know the drill.Du kennst das ProzedereScorched Earth (2012)
Listen, I hate to interrupt, but if we're gonna keep to your release schedule, we need to get moving on the exit process, which unfortunately means one last blood draw.Ich hasse es zu unterbrechen, aber wenn Sie ihren Zeitplan einhalten wollen müssen wir uns mit dem Entlassungsprozedere beschäftigen, was unglücklicher weiße auch eine letzte Blutentnahme bedeutet. Destiny (2012)
You want me to dust the subway tunnel?- Das übliche ProzedereSpiders 3D (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top