Search result for

projekte

(55 entries)
(1.3048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -projekte-, *projekte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา projekte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *projekte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Private projects are more sociallyresponsible with government money, and government projects are more efficient with private investment.Oh ja. Private Projekte sind mit Regierungsgeldern sozial verantwortungsbewusster, Regierungsprojekte sind effizienter mit privatem Investment. Jobs for the Boys (1980)
Well, it's just that... certain projects havecertain aspects which, with sensitive handling,given reasonable discretion, when events permit,there is no prima facie reason why, with appropriate give and take,if if all goes well,Ich finde, es haben doch gewisse Projekte gewisse Aspekte, die wenn man sensitiv vorgeht und mit angemessener Diskretion, wenn nichts dazwischen kommt, kann es keinen Primafaziegrund geben, aus dem bei berechtigtem Entgegenkommen, wenn alles gut läuft, Jobs for the Boys (1980)
Only today you have publiclyidentified yourself with the success of the project.Im Grunde ja. Doch Sie haben sich heute im Rundfunk identifiziert mit dem Erfolg dieses Projektes. Jobs for the Boys (1980)
You said you needed peace and quiet - you had new projectsDu sagtest, du hättest Ruhe und Frieden - du hattest neue ProjekteEvery Man for Himself (1980)
The room was once the office of a film-production company specialising in ornithological projects.Der Raum gehörte einmal einer Filmproduktionsgesellschaft ornithologischer ProjekteThe Falls (1980)
He inaugurated grand and extensive projects that other less gifted statisticians completed.Er leitete großartige und weitläufige Projekte ein, die andere, weniger begabte Statistiker ausführten. The Falls (1980)
In the five years before the Violent Unknown Event, amongst other unfinished projects,In den fünf Jahren vor dem GUE leitete Erhaus, neben anderen Projekten, The Falls (1980)
True to form, all 17 incomplete surveys have, in various ways, spawned further projects.Wie zu erwarten, erzeugten alle 17 unvollendeten Untersuchungen auf ihre Weise weitere ProjekteThe Falls (1980)
These seven, like Falluper himself now speak Abcadefghan, have superlative night vision, are welcomed at children's parties, can whistle well, fear flying, loathe the FOX and inaugurate projects that others less gifted invariably complete.Diese sieben sprechen nun, wie Falluper selbst, Abcadefghan, sehen ausgezeichnet bei Nacht, sind bei Kinderfesten willkommen, können gut pfeifen, haben Angst vorm Fliegen, hassen FOX und leiten Projekte ein, die andere, weniger Begabte, vollenden. The Falls (1980)
There have been no more grand projects.Es gab keine großen Projekte mehr. The Falls (1980)
Major planning, huge projects.Große Pläne, wichtige ProjekteThe Move (1981)
I'll agree to your terms if-- if-- in addition to yourself... you hand over to me all data and material... regarding the project called Genesis.Ich gehe darauf ein, wenn wenn... Sie sich selbst ergeben und sämtliches Material des Genesisprojektes übergeben. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
When you see him, tell him that Barnswell worked for the C.I. A... on several top-Secret pilot projects... before retiring last year.Wenn du ihn siehst, sage ihm, er arbeitete für die CIA an... mehreren streng geheimen Pilotprojekten, bevor er vor einem Jahr in Rente ging. A Nice, Indecent Little Town (1983)
Some of our members live on the premises while working on projects and studies.Einige Mitglieder leben auf dem Gelände, während sie an Projekten arbeiten. Chariot of Gold (1983)
He spent a ton of money on a bunch of weird projects that never went anywhere.Er hat einen Haufen Geld für Projekte ausgegeben, die zu nichts führten. If Thoughts Could Kill (1983)
We'd be much further along, Ogden if Stetson hadn't put a stop to my Agency projects.Wir wären schon viel weiter, Ogden, wenn Stetson nicht meine Agency-Projekte aufgehalten hätte. If Thoughts Could Kill (1983)
Why can't we get into the satellite-project computer that easy?Wäre es nur so einfach, in den Computer des Satellitenprojektes einzudringen. The ACM Kid (1983)
But the codes for these projects are top-secret.Die Codes für diese Projekte sind höchste Geheimstufe. The ACM Kid (1983)
It's in the open project file.Unter "Offene Projekte", Mike. Brainstorm (1983)
SPECTRE's most audacious enterprise of any next to which our previous ventures are inconsequential.SPECTREs kühnstes Unternehmen gegen das unsere früheren Projekte bedeutungslos erscheinen. Never Say Never Again (1983)
Sometimes you get a pooch that can't be screwed.Aber es gibt Projekte, wo auch das nichts ausmacht. The Right Stuff (1983)
Ravenstein, Real Estate Construction and Development.Baugesellschaft, Konstruktion und Projektentwicklung. Wir betreuen den Komplex. The Lift (1983)
Wilton Knight's miracle car!Ich garantiere, wenn er dieses Auto tatsächlich gebaut hat, lässt das all unsere Projekte im Vergleich erblassen. A Good Knight's Work (1984)
MIT is presenting two research projects for funding.MIT hat zwei förderungswürdige Forschungs- projekteKnight of the Drones (1984)
Most ofhis projects never make it to the screen... but he always manages to walk away with a fistful of dough.Die meisten seiner Projekte werden nie realisiert, aber er konnte sich trotzdem bereichern. Cast in Steele (1984)
Who have since gone on to, uh, bigger and better things.Sie haben inzwischen größere ProjekteSteele at It (1984)
Uh, we need to talk to Angelo about the secret military projects he was exposed to.Äh, wir müssen mit Angelo über diese geheimen, militärischen Projekte reden. Lost and Found (1984)
As the official European representative of the CORA project, it has to be Felix.Als offizieller europeische Vertreter des CORA-Projektes, muss Felix Kronenberg mit der Besatzung sprechen. Das Arche Noah Prinzip (1984)
That's the real reason you're here, isn't it? I'm... I'm here because I'm your friend.Eins... eins der Projekte, die ich überwache, beschäftigt die hervorragendsten Spezialisten auf dem Gebiet der Dreamscape (1984)
He has worked on several projects:Er hat an verschiedenen Projekten gearbeitet: Runaway (1984)
We can take all those projects we didn't have time for.Wir könnten all die Projekte machen, für die wir keine Zeit hatten. This Is Spinal Tap (1984)
Julian, you... know my commission can't be compromised... in this matter.Julian, meine Kommission darf sich mit solchen Projekten nicht gefährden. KITTnap (1985)
One of Dr. Freeman's projects, a microcomputer guidance system... is on its way to a testing facility this very moment.Eines von Dr. Freemans Projekten, ein Mikrocomputersteuerungssystem ist gerade unterwegs zu einer Testvorführung. Knight in Retreat (1985)
You're going on an unofficial security investigation for Macroplex Incorporated.Und da Macroplex an Projekten für das Pentagon arbeitet, die den Krieg der Sterne aussehen lassen wie einen Western, ist wirklich alles ungewöhnlich. Knightlines (1985)
You'd still be working in conjunction with the agency on most projects.Sie arbeiten bei den meisten Projekten immer noch mit der Agentur zusammen. Murder Between Friends (1985)
You never overheard anybody mentioning Black World projects?Sie haben nie zufällig was von Projekten der Schwarzen Welt gehört? The Falcon and the Snowman (1985)
'Current projects:Derzeitige ProjekteRemo Williams: The Adventure Begins (1985)
I got a lot of projects going, 20 hours a day, you know what I mean?Ich habe eine Menge Projekte am Laufen, 20 Stunden am Tag. Man to Man (1986)
I assure you, my dear benefactors, that this is a time of great joy for all of us.Ich darf Ihnen, Freunde und Förderer unseres Projektes, versichern, dass dies eine Zeit der Freude ist. The Assassin (1986)
How can I, wearing bogus I. D... get my hands on a red-flagged project without being challenged?Wie komme ich mit einem Fantasieausweis einfach so an Unterlagen für Geheimprojekte? Können Sie mir das verraten? Bonds of Steele (1986)
That is what the late Mr. Burnett stumbled onto- millions of dollars being paid to people and projects he couldn't verify.Das hatte Mr. Burnett herausgefunden. Es wurden Millionen von Dollar an Projekte gezahlt, die nicht existierten. Bonds of Steele (1986)
- Take care of this. When the plant at hillside starts production we can cope with our needs...Nächsten Monat, nachdem die 3 Projekte in Betrieb kommen, werden wir es schaffen. Armour of God (1986)
Then this past week, all the projects, Kate, was a dream?Dann war die ganze letzte Woche, mit all den Projekten und Kate bloß ein Traum? The Gift of Life (1987)
We have art projects and a game recommended by Psychology Today.Wir haben Kunstprojekte und... ein Spiel aus Psychologie heute. Peggy Sue Got Work (1987)
We have to sit down and look at all your projects...Wir müssen deine Projekte durchgehen A Matter of Choice (1987)
Kracklite gets bored or impatient... or disillusioned with his projects... and I get anxious.Kracklite langweilt sich, ist ungeduldig und ernüchtert bei seinen Projekten, und ich kriege Zustände. The Belly of an Architect (1987)
I have theatre, film and TV offers, and even a soap. But I can't talk till the contracts are signed.- Projekte fürs Theater, Kino, Fernsehen, einen Fotoroman, aber ich will nicht zu viel sagen, bevor es unterschrieben ist. Law of Desire (1987)
I got a couple of environmental projects that I know that Thornton would have wanted you to commandeer.Ich habe da ein paar Umweltprojekte, die Thornton Ihnen gerne übertragen hätte. Early Retirement (1988)
Just as I know this organization has an agenda to meet which includes those environmental projects.So wie ich weiß, dass diese Organisation einige Umweltprojekte zu erfüllen hat. Early Retirement (1988)
Is it protocol to scrap your whole agenda the day after you leave the Foundation?Ist es protokollkonform, sofort alle deine Projekte zu streichen? Early Retirement (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwicklung von Projektenprojects being executed [Add to Longdo]
Arbeitsumfang {m} | Arbeitsumfang eines Projektesscope of work (SOW) | project scope of work [Add to Longdo]
Projekt {n} | Projekte {pl} | ein Projekt fördern | ein Projekt in Autrag gebenproject | projects | to promote a project | to commission a project [Add to Longdo]
Projekteröffnungsbesprechung {f}project kick-off meeting [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top