Search result for

profits

(48 entries)
(0.6143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profits-, *profits*, profit
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your profits?กำไรคุณเหรอ? Cheating Death (2008)
For too long we've scraped out profits from pills and injections.นานมาแล้วที่เราได้กำไรอันน้อยนิด จากโครงการต่างๆ Superhero Movie (2008)
We buy, and give them profits.เราซื้อ และแบ่งปันผลกำไร Quantum of Solace (2008)
It's one thing to take my ideas and keep all the profits, but to dump something because a new VP doesn't want to be upstaged by a woman...เป็นวิธีที่แม่เก็บสิ่งประดิษฐ์ แต่ทิ้งบางอย่าง เพราะผู้บริหารคนใหม่ ไม่อยากให้ผู้หญิงได้หน้า WarGames: The Dead Code (2008)
For us, at Comintex, profits reflect that this has been a year of acquisitions, both of APL and of the Dutch fiber-optic company, Zandak.สำหรับเรา ที่ Comintex ผลกำไรแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้เติบโต ทั้งใน APL และ ไฟเบอร์ ออพติก ในดัชท์, แซนดัก Confessions of a Shopaholic (2009)
You're talking about more of a management role, taking a piece of the profits, stuff like that.แต่ถ้าเกิดมันเป็นไปไม่ได้ ผมก็เข้าใจแต่ผมคงต้องไป ตามทางของผม คุณกำลังพูดถึงบทบาทการจัดการ The Girlfriend Experience (2009)
UNR is making record profits... using toxic chemicals and you're sitting here in a jumpsuit, paying for their sins.UNR กำลังทำบันทึก เรื่องผลประโยชน์เรื่องใช้สารพิษ และคุณกำลังนั่งอยู่ที่นี่ เพื่อชดใช้แทนพวกเค้า I Knew You Were a Pig (2009)
Unr is making record profits using toxic chemicals.UNR กำลังทำบันทึก เรื่องผลประโยชน์เรื่องใช้สารพิษ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I don't spend a nickel if I can help it unless it somehow profits my mileage account.ผมไม่ยอมเสียเงินสักแดงถ้าทำได้ เว้นเสียแต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มคะแนนไมล์สะสมในบัญชีของผมได้ Up in the Air (2009)
It affected profits. It... I screwed up.มันกระทบกับยอดขาย ผมทำเสียเรื่อง It's a Terrible Life (2009)
If we do well, you get a cut of the profits.ถ้าเราขายดี เธอจะได้ส่วนแบ่งจากผลกำไร Mama Spent Money When She Had None (2009)
I split the prison profits, fifty-fifty.ฉันต้องแบ่งผลกำไรให้คนในคุกอีก 50-50 Service (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profitsAre the profits exclusive of taxes?
profitsA third party makes off with the profits.
profitsA wise man profits from his mistakes.
profitsA wise person profits by his mistakes.
profitsCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
profitsCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
profitsHe claimed his share of the profits.
profitsHis company makes profits from car exports.
profitsI could not resist the lure of great profits.
profitsIt is from advertising that a newspaper earns most of its profits.
profitsIt is not easy to combine hobbies with profits.
profitsIt's a tragedy that rainforests are being destroyed for the sake of profits.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk kān damnoēnkān) EN: operating profits   
การแสวงหากำไร[n. exp.] (kān sawaēnghā kamrai) EN: realization of profits   
การทำกำไร[n. exp.] (kān tham kamrai) EN: realization of profits   
กินกำไร[v. exp.] (kin kamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage   FR: rechercher un profit exagéré
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidāi) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns   FR: revenu [m]
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai sasom) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus   
ภาษีกำไรยามสงคราม[n. exp.] (phāsī kamrai yām songkhrām) EN: war profits tax   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFITS    P R AA1 F AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profits    (v) (p r o1 f i t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reibach {m} [ugs.] | einen Reibach machenprofits | to make a killing [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
掛かり負け;掛り負け[かかりまけ, kakarimake] (exp) expenses being higher than profits [Add to Longdo]
企業収益[きぎょうしゅうえき, kigyoushuueki] (n) corporate earnings; corporate profits [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
享持[きょうじ, kyouji] (n) securing rights and profits [Add to Longdo]
業務純益[ぎょうむじゅんえき, gyoumujun'eki] (n) net business profits [Add to Longdo]
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P) [Add to Longdo]
減益[げんえき, gen'eki] (n,vs) decrease in profits; (P) [Add to Longdo]
厚利[こうり, kouri] (n) large profits [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] profits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profits
   n 1: the excess of revenues over outlays in a given period of
      time (including depreciation and other non-cash expenses)
      [syn: {net income}, {net}, {net profit}, {lucre}, {profit},
      {profits}, {earnings}]
   2: something won (especially money) [syn: {winnings}, {win},
     {profits}] [ant: {losings}, {losses}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top