ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

procedere

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -procedere-, *procedere*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา procedere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *procedere*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We had to perform a procedure.Das ist unser Procedere By the Skin and the Teeth (2006)
So, Let's proceed to the most delicate part of the operation.Also dann kommen wir zum delikatesten Teil des ProcedereThe Missing Lynx (2008)
There are intermediaries, procedures.Es gibt Vermittler und ProcedereThe Target (2011)
Uh, I think it's standard operating procedure.Ist wohl das übliche ProcedereTaken 3 (2014)
You know the drill.Sie kennen das ProcederePenguin One, Us Zero (2014)
Basic field agent procedure.Standard-Procedere zum Aushorchen. Livewire (2015)
It's standard procedure while we run safety protocols.Standardprocedere während der Sicherheitschecks. Human for a Day (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Procedere {n}; Vorgehen {n} [med.]procedure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top