ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

probe

P R OW1 B   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probe-, *probe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probe[N] เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล
probe[N] การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ
probe[N] การสืบสวน, Syn. inquiry
probe[VT] ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ
probe[VT] สืบสวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
probe[VI] ตรวจสอบ, See also: ค้นหา
probe into[PHRV] แหย่เข้าไป, See also: แทงหา
probe into[PHRV] ตรวจสอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probe๑. หมุดแยง, แท่งควาน๒. หัวตรวจ๓. แยง, ควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probeการสอบหาข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probeการไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probe, periodontal; periodontal probeเครื่องมือตรวจปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Probe หัววัด, โพรบ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the M153 probe remotely operated weapon station on topด้านบนติดตั้งสถานีอาวุธควบคุมระยะไกล MI53 โปร The Fate of the Furious (2017)
Your probe plan won't work.แผนสอบสวนของคุณจะไม่ทำงาน The Martian (2015)
Now, we finished the Iris probe in sixty-two days.ตอนนี้เราเสร็จสิ้นการสอบสวนไอริสใน 62 วัน The Martian (2015)
So, now, I have to hold out... until the probe gets here with more food.ดังนั้นตอนนี้ฉันมีที่จะถือออก จนกว่าการสอบสวนที่ได้รับที่นี่กับอาหารมากขึ้น คุณต้องการที่จะเห็นสิ่งที่ The Martian (2015)
Is the probe going to be ready on time?คือการสอบสวนจะมีความพร้อมในเวลา? The Martian (2015)
Sorry, but they're asking for the probe courses.ขออภัยแค่พวกเขากำลังขอให้ The Martian (2015)
That puts the probe to Mars on SOL 868.ที่ทำให้การสอบสวนไปยังดาวอังคารในโซล 868 The Martian (2015)
Now, the first probe will play with your sight, your hearing and your balance, just with the subtlest of manipulations.เอาล่ะ เข็มแรกจะเล่นกับการมองเห็น การได้ยิน และการรักษาสมดุล Spectre (2015)
I can take you to the probe sites, but I don't think... these conditions are gonna hold.but I don't think this... these conditions are gonna hold. I think we should wait. Interstellar (2014)
Just when did this probe become a "he," professor?Just when did this probe become a 'he' professor? -TARS is the obvious candidate. Interstellar (2014)
Deactivate probe heater one, two and three.2 และ3 - เช็ค Interstellar (2014)
Our latest probe images will give you an idea of what's happening on the enemy planet.แถวตรง Ender's Game (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
probeInvestigators are running a probe into what caused the crash.
probeProbe into the cause of the accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบค้น[V] investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
สืบรู้[V] inquire, See also: probe, go into, explore, investigate, inspect, look into, Example: เขาสืบรู้หมดแล้วว่าพวกมันมีการต่อรองกันอย่างไร, Thai definition: เสาะหาข้อเท็จจริงจนรู้
สืบสาว[V] investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, Example: สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้, Thai definition: สืบถามให้ได้เรื่อง
หยั่งเชิง[V] sound out, See also: probe, canvass, Syn. หยั่งท่าที, Example: รัฐบาลหยั่งเชิงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับมาตรการขึ้นภาษีน้ำมันที่กำลังจะใช้ว่ารับได้หรือไม่, Thai definition: คาดคะเนดูท่าที
หยั่งท่าที[V] sound out, See also: probe, canvass, Syn. หยั่งเชิง, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบกับประธานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อหยั่งท่าทีในการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มชาติอุตสาหกรรมตะวันตก, Thai definition: คาดคะเนดูท่าที
หยั่ง[V] explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า
หยั่งเชิง[V] probe, See also: explore, sound out, Syn. หยั่งท่าที, Thai definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่งดูท่าที[V] probe, See also: explore, sound out, Syn. ีหยั่งเชิง, หยั่งท่าที, Thai definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่ง[V] explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: search ; seek ; explore ; probe   FR: chercher ; rechercher
คลำ[v.] (khlam) EN: find out ; search for ; probe into   
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at   FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
สัต[adj.] (sat) EN: good ; excellent ; virtuous ; honest ; wise   FR: intègre ; probe
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect   FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบสวน[v.] (seūpsūan) EN: investigate ; inquire ; look into ; sift ; probe   FR: enquêter ; investiguer
วิจัย[n.] (wijai) EN: research ; investigation ; examination ; inspection ; study ; probe   FR: recherche [f] ; investigation [f] ; analyse [f] ; inspection [f]
แยง[v.] (yaēng) EN: search ; probe ; poke ; pick   FR: fouiller ; trifouiller (fam.)
หยั่ง[v.] (yang) EN: explore ; probe ; research ; sound out ; feel out   FR: sonder ; explorer

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBE    P R OW1 B
PROBED    P R OW1 B D
PROBES    P R OW1 B Z
PROBE'S    P R OW1 B Z
PROBERT    P R AA1 B ER0 T
PROBENECID    P R AA2 B EH1 N AH0 S IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probe    (v) prˈoub (p r ou1 b)
probed    (v) prˈoubd (p r ou1 b d)
probes    (v) prˈoubz (p r ou1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探针[tàn zhēn, ㄊㄢˋ ㄓㄣ, / ] probe, #22,474 [Add to Longdo]
探测字[tàn cè zì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄗˋ, / ] probe (character) [Add to Longdo]
探测词[tàn cè cí, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄘˊ, / ] probe word [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Zellprobe(n) |die, pl. Zellproben| ตัวอย่างเซลล์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น Die erhaltene Zellprobe wird in einem Labor eingefärbt und von Spezialisten (Zytologen) unter dem Mikroskop begutachtet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergänzungsfrage {f}probe question [Add to Longdo]
Probe {f}probe [Add to Longdo]
Probe {f}rehearsal [Add to Longdo]
Probe {f}rehearse [Add to Longdo]
Probe {f}; Muster {n}specimen [Add to Longdo]
Probe {f}test; tryout [Am.] [Add to Longdo]
Probe {f}; Muster {n}; Warenmuster {n}sample [Add to Longdo]
Probe {f}prob [Add to Longdo]
Probe...probational [Add to Longdo]
Probeabzug {m}proof [Add to Longdo]
Probeauftrag {m} | Probeaufträge {pl}trial order | trial orders [Add to Longdo]
Probebelastung {f}proof load [Add to Longdo]
Probedruck {m}proof copy [Add to Longdo]
Probeentnahme {f}; Probennahme {f}sampling [Add to Longdo]
Probeexemplar {n}; Musterexemplar {n}: Belegexemplar {n}specimen copy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プローブ[, puro-bu] (n) probe [Add to Longdo]
宇宙探査機[うちゅうたんさき, uchuutansaki] (n) space probe [Add to Longdo]
宇宙探査船[うちゅうたんさせん, uchuutansasen] (n) (See 宇宙探査機) space probe [Add to Longdo]
海底探査[かいていたんさ, kaiteitansa] (n) seabed probe; probe of the ocean floor; submarine prospecting [Add to Longdo]
見極める[みきわめる, mikiwameru] (v1,vt) to see through; to probe; to make sure of; (P) [Add to Longdo]
消息子[しょうそくし, shousokushi] (n) probe [Add to Longdo]
真相究明[しんそうきゅうめい, shinsoukyuumei] (n) probe into the truth (of the matter); dig into the real facts of the case; get at the root of a matter [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] (n,vs) percussion; tapping (medical); sounding someone out; probe; (P) [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication [Add to Longdo]
探り[さぐり, saguri] (n) sounding; probing; probe; stylet; spy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe [Add to Longdo]
打診[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
試作[しさく, shisaku] probeweise_Herstellung, probeweise_Zuechtung [Add to Longdo]
試練[しれん, shiren] Probe, Pruefung [Add to Longdo]
試運転[しうんてん, shiunten] Probefahrt, Probelauf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probe \Probe\, v. t. [imp. & p. p. {Probed}; p. pr. & vb. n.
   {Probing}.] [L. probare to try, examine. See {Prove}.]
   [1913 Webster]
   1. To examine, as a wound, an ulcer, or some cavity of the
    body, with a probe.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: to search to the bottom; to scrutinize or examine
    thoroughly. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The growing disposition to probe the legality of all
       acts, of the crown.          --Hallam.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probe \Probe\, n. (Surg.)
   An instrument for examining the depth or other circumstances
   of a wound, ulcer, or cavity, or the direction of a sinus, of
   for exploring for bullets, for stones in the bladder, etc.
   --Parr.
   [1913 Webster]
 
   {Probe scissors}, or {Probe-pointed scissors} (Surg.),
    scissors used to open wounds, the blade of which, to be
    thrust into the orifice, has a button at the end.
    --Wiseman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 probe
   n 1: an inquiry into unfamiliar or questionable activities;
      "there was a congressional probe into the scandal" [syn:
      {probe}, {investigation}]
   2: a flexible slender surgical instrument with a blunt end that
     is used to explore wounds or body cavities
   3: an exploratory action or expedition
   4: an investigation conducted using a flexible surgical
     instrument to explore an injury or a body cavity
   v 1: question or examine thoroughly and closely [syn: {probe},
      {examine}]
   2: examine physically with or as if with a probe; "probe an
     anthill" [syn: {probe}, {dig into}, {poke into}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Probe /proːbə/ 
  prob; probational; probe; proof; rehearsal; rehearse; sample; specimen; test; trial; tryout [Am.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top