Search result for

pressung

(58 entries)
(0.0977 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressung-, *pressung*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pressung มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pressung*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Blackmail.- ErpressungDeadline (1973)
Blackmail.ErpressungJobs for the Boys (1980)
Blackmail.ErpressungKITTnap (1985)
- Serena, that's bribery.- Serena, das ist ErpressungThe Furlough (1980)
He's not about to give in to any dirty little blackmail scheme.Er lässt sich nicht durch einen Erpressungsversuch kleinkriegen. The Changeling (1980)
- This isn't blackmail.- Das ist keine ErpressungThe Changeling (1980)
Subject suspected of being blackmailed by FOX over a tar-and-feathering prosecution.Es wird vermutet, dass der Betroffene Opfer einer Erpressung durch FOX sei. The Falls (1980)
Obsian worked such long hours, Gaspara thought he was being blackmailed by FOX, the Society For Ornithological Extermination, and suggested he might like to change his name to avoid persecution.Obsian arbeitete so schwer, dass Raspara an eine Erpressung durch FOX glaubte, der Gesellschaft für Ornithologische Vernichtung, und eine Namensänderung vorschlug, damit man ihn nicht verfolgte. The Falls (1980)
- That's blackmail!- Das ist ErpressungThe Aviator's Wife (1981)
It's blackmail!Das ist ErpressungDiva (1981)
Stay with us for blood-chilling suspense blackmail, murder, intrigue and love.Bleiben Sie dran und erleben Sie Hochspannung... Erpressung, Mord, Intrigen und Liebe. Neighbors (1981)
I don't like shakedowns, Frank, ...and I don't think your boss does either.Ich mag keine Erpressungen, Frank und Ihr Boss sicher auch nicht. The Nesting (1981)
Bribe solicitation, probably extortion.Anstiftung zur Bestechung, vermutlich ErpressungPrince of the City (1981)
- Like a subtle form ofblackmail.-Wie eine kleine ErpressungJust My Bill (1982)
It can't be blackmail if you care.-Das ist doch keine ErpressungJust My Bill (1982)
You know, Felicia, I detect a note of blackmail in your voice.Felicia, höre ich da etwa Erpressung heraus? Thou Shalt Not Steele (1982)
No kippers, no English herringbone tweeds, no meat pies... no Rolls-Royce petrol caps... no original pressings of Hey Jude.Keine Bücklinge, kein englisches Fischgräten-Tweed, keine Fleischpasteten, keine Tankverschlüsse für Rolls Royce, keine Originalpressungen von Hey Jude. Diamonds 'n Dust (1983)
Yeah. I know what extortion and a protection racket is, too, pal.Ja, und was Schutzgelderpressung ist, weiß ich auch, Kumpel. There's Always a Catch (1983)
Eight arrests for grand theft, larceny, and extortion. Name a crime, and he's been accused of it.8 Verhaftungen wegen Autodiebstahl, Raub und ErpressungBlind Spot (1983)
Let me have the CPU for 24 hours and I'll let you have it and the car back intact.Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber ich mag keine Erpressung. Und ich mache keine Geschäfte. Soul Survivor (1983)
But this sounds like a cheap shake down to me.Doch das hier klingt nach einer billigen ErpressungSteele Flying High (1983)
Terror and extortion.TerrorismusundErpressungNever Say Never Again (1983)
I am supreme commander of SPECTRE the Special Executive for Counterintelligence Terrorism, Revenge and Extortion.Ich bin der Oberbefehlshaber von SPECTRE der Spezialeinheit für Erpressung, Korruption, Terrorismus Rache, Umsturz und Mord. Never Say Never Again (1983)
He's obviously an adventurer with possible blackmail on his mind.Er ist offensichtlich ein Abenteurer, der vielleicht auf Erpressung aus ist. Octopussy (1983)
- The next blackmail.- Die nächste ErpressungTeil 5 (1984)
No kippers, no English herringbone tweeds, no meat pies... no Rolls-Royce petrol caps... no original pressings of Hey Jude.Keine Bücklinge, kein englisches Fischgräten-Tweed, keine Fleischpasteten, keine Tankverschlüsse für Rolls Royce, keine Originalpressungen von Hey Jude. Curtain Call (1984)
What was it, some kind of winter-spring romance that ended up in blackmail?War es eine Frühlings-Romanze, die für Sie mit einer Erpressung endete? Halloween Knight (1984)
She was just a kid.Kinderpornos, Erpressung und mindestens sieben Morde. Heart of Darkness (1984)
It's filled with sex, blackmail, suicide.- Voll von Sex, Erpressung, Selbstmord. Elementary Steele (1984)
Ah, well, blackmail is far more profitable, Mildred.Tja, Erpressung ist rentabler. Lofty Steele (1984)
- [ Mrs. Dumont ] Exactly.- Erpressung. - Genau. Molten Steele (1984)
Mr. Dumont, we can't be sure... that Muller was the only one involved in the blackmail.Wir wissen nicht, ob nur Muller an der Erpressung beteiligt war. Molten Steele (1984)
The fact that Muller was blackmailing your wife... gives her a prime motive for killing him.Ihre Frau hat durch die Erpressung ein Mordmotiv. Molten Steele (1984)
Nuclear extortion?Nukleare Erpressung The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
- Is this the test pressing?- Ist das die ProbepressungThis Is Spinal Tap (1984)
What's the motive?ErpressungCustom Made Killer (1985)
I see you haven't lost your street instincts. I have some evidence... and a great deal more speculative information that... that's exactly what it is.Ich habe ein paar Informationen, die die Vermutung zulassen, dass es Erpressung ist. Custom Made Killer (1985)
No more rock, no more hard place.Kein Ärger mehr und keine ErpressungKITTnap (1985)
If the name Eastside Reality or Keith Lawson pops up...Wenn der Name Eastside-Immobilien oder Keith Lawson auftaucht, könnten wir sie festnageln wegen ErpressungKnight Song (1985)
She did a fine job of blackmailing him for us.Ihre Erpressung war großartige Arbeit. Now You Steele It, Now You Don't (1985)
However, I can see that blackmail is not going to work with Mr. Steele.Erpressung wird bei Mr. Steele nicht funktionieren. Now You Steele It, Now You Don't (1985)
Breaking and entering, extortion, assault and battery- quite an agenda.Einbruch, Erpressung, Körperverletzung. Sehr viel zu tun. Steele Blushing (1985)
Speaking of crime what do you call blackmail?Apropos Verbrechen, was ist Erpressung für Sie? A Little Sex, a Little Scandal (1985)
-Kidnapping, extortion, murder.- Entführung, Erpressung, Mord. Car Wars (1985)
Like hanging a ton of paper in Beirut, extortion in Athens phony gold certificates in Johannesburg?Z.B., Scheckreiterei in Beirut, Erpressung in Athen, gefälschte Goldzertifikate in Johannesburg? Welcome to America, Mr. Brand (1985)
That's blackmail!Das ist ErpressungCat's Eye (1985)
Blackmail depends on secrecy.Erpressung beruht auf Schweigen. Clue (1985)
You admit he's blackmailing you.Sie geben die Erpressung zu. Clue (1985)
It seemed the best way to do it, and free you from blackmail too, was to get everyone face to face, confront Mr Boddy with his crimes, and turn him over to the police.Um das zu erreichen, und den Erpressungen ein Ende zu setzen, wollte ich Mr Boddy Auge in Auge mit seinen Untaten konfrontieren und der Polizei übergeben. Clue (1985)
- The point is, blackmail.- Es ging um ErpressungClue (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erpressung {f} | Erpressungen {pl}blackmail | blackmails [Add to Longdo]
Erpressung {f} | Erpressungen {pl}extortion | extortions [Add to Longdo]
Erpressungsversuch {m}attempted extortion [Add to Longdo]
Kompression {f}; Komprimierung {f}; Verdichtung {f}; Pressung {f}compression [Add to Longdo]
Verpressung {f}grouting [Add to Longdo]
gegenläufige sich kreuzende Einpressungenopposite crossing ribs [Add to Longdo]
Überpressung {f}rubber fold [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
強請[きょうせい, kyousei] zudringliches_Bitten, Erpressung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top