ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

präses

   
750 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -präses-, *präses*, präse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา präses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *präses*)
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
nurse practitioner (n ) พยาบาลเวชปฏิบัติ

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
พันพรือ[pan-prau] (vt ) อย่างไร
See also: S. how,

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรคประจำตัว[rook-pra-cam-tua] (n ) 持病(じびょう)

English-Thai: Longdo Dictionary
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn,
Image:
green tiger prawn(n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, R. Penaeus semisulcatus
Image:
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pram[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage
pram[N] เรือเล็กท้องแบน
pray[VI] ภาวนา, See also: สวดมนต์, อธิษฐาน, Syn. supplicate, entreat
pray[VT] ภาวนา, See also: สวดมนต์, อธิษฐาน, Syn. supplicate, entreat
copra[N] เนื้อมะพร้าวแห้ง (สำหรับทำน้ำมันมะพร้าว)
prang[VT] ทำให้เสียหาย
prank[N] การล้อเล่น, See also: การเล่นตลก, การเล่นพิเรนทร์, การพูดตลก, Syn. game, escapade, joke
prank[VI] อวดโก้, See also: แสดงโอ้อวด
prank[VT] แต่งตัวหรูหราเกินไป
prate[VI] พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย, Syn. blabber, clack, jabber
prate[VT] พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย
prate[N] การพูดพร่ำ, See also: การพูดเรื่อยเปื่อย
prawn[N] กุ้ง
prawn[VI] จับกุ้ง
sprat[N] ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
spray[N] ละอองน้ำ, See also: น้ำที่กระเซ็นเป็นฝอย, Syn. drizzle, fine mist
spray[N] การพ่นน้ำ, See also: การฉีดน้ำ, การพ่น, Syn. scatter, splash
spray[N] กระป๋องฉีด, See also: กระบอกฉีด, เครื่องฉีด, Syn. atomizer, sprinkler
spray[VT] พ่น, See also: ฉีด, Syn. scatter, sprinkle
spray[N] กิ่งไม้เล็กๆ ที่มีดอกหรือผล, Syn. branch, sprig
praise[N] การสรรเสริญ, See also: การยกย่อง, การชื่นชม, Syn. applause, applauding, esteem, Ant. contempt, hatred
praise[N] คำพูดยกย่อง, See also: คำสรรเสริญ, Syn. eulogy, laud, regard, Ant. blame, condemnation
praise[VT] ชมเชย, See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ, Syn. eulogize, laud, cheer, admire
prance[VI] เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, กระฉับกระเฉง, Syn. frisk
prance[VI] เคลื่อนไหวด้วยท่าทางโอ้อวด
prance[N] การเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา
prayer[N] การสวดมนต์, See also: การอธิษฐาน, Syn. request, praise, petition
prayer[N] บทสวดมนต์, Syn. supplication, devotions, rogation
prayer[N] ผู้สวดมนต์, See also: ผู้ภาวนา, ผู้อ้อนวอน
sprain[N] อาการเคล็ด, See also: การเคล็ดขัดยอก, Syn. wrench
sprain[VT] ทำให้เคล็ด, See also: บิด, เคล็ด, Syn. twist, wrench
sprang[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ spring
sprang[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ spring
sprawl[VI] นอนกางแขนกางขา, See also: นอนเหยียดแขนเหยียดขา, Syn. lounge, stretch out
sprawl[VI] ตวัดไปมาอย่างไร้ระเบียบ (เช่น ลายมือ)
sprawl[N] การนอนกางแขนกางขา, See also: การนอนเหยียดแขนเหยียดขา
sprawl[N] เมืองที่ขยายออกไปรอบนอก, Syn. suburbia
deprave[VT] ทำให้ทุจริต (มักใช้รูป passive), See also: ทำให้ผิดศีลธรรม, Syn. degrade, corrupt
praetor[N] ผู้พิพากษาสมัยกรุงโรมโบราณ
prairie[N] ทุ่งหญ้า, Syn. grassland, savanna, steppe
praline[N] ขนมหวานชนิดหนึ่ง
prattle[VI] พูดไร้สาระ, See also: พูดจ้อ, Syn. chitchat, chat, twaddle
prattle[N] การพูดไร้สาระ
pray to[PHRV] สวดอ้อนวอนกับ
respray[VT] พ่นสีใหม่, See also: ทาสีใหม่
soprano[N] นักร้องที่ร้องเสียงสูงสุด, See also: นักร้องโซปราโน, Syn. falsetto, treble
soprano[N] เสียงร้องเพลงสูงสุด, See also: เสียงโซปราโน
sprayer[N] เครื่องพ่น, See also: เครื่องฉีด, Syn. spray
upraise[VT] ลอยขึ้น, See also: เลื่อนขึ้นไป, Syn. lift, raise
appraise[VT] ประเมินคุณค่า, See also: ประเมินคุณภาพ, Syn. evaluate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน,การตีราคา., Syn. appraisement, estimate)
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.
apraxia(อะแพรด'เซีย) n. ความผิดปกติของระบบประสาทที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวบางอย่างได้. -apraxic adj.
aranya pradesn. อรัญประเทศ
chamber practicen. การรับปรึกษาคดี (ไม่ใช่ว่าความ) ของทนายความ
chiropracticn.,adj. การบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง .
chiropractor(ไค'ระแพรคเทอะ) n. ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการบำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง
comprador(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
compradore(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
copra(คอพ'พระ) n. เนื้อมะพร้าวแห้ง
dementia praecoxn. (- พรี'คอคซฺ) n. จิตแพทย์
deprave(ดิเพรฟว') vt. ทำให้เลวหรือเลวลง,ทำให้เสื่อมทรามลง, See also: depravation n. depraver n., Syn. corrupt
depraved(ดิเพรฟวดฺ') adj. ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,ผิดปกติ., See also: depravedness n. ดูdepraved, Syn. corrupt,evil
depravity(ดิเครฟ'วิที) n. ภาวะที่เสื่อมทรามลง,ความชั่วช้า., Syn. degeneracy
dispraisevt.,n. (การ) ดูหมิ่น,กล่าวร้าย,ด่า
general practitionern. แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป (แตกต่างกับแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง)
hairsprayn. น้ำยาสเปย์ฉีดผมให้ทรงรูป
impracticable(อิมแพรค' ทะคะเบิล) adj. ทำไม่ได้, ไม่เหมาะ, ผ่านไม่ได้, ใช้ไม่ได้, จัดการไม่ได้, See also: impracticability, impracticableness n. impracticably adv.
impractical(อิมแพรค' ทิเคิล) adj. ทำไม่ได้, ปฏิบัติไม่ได้, จัดการไม่ได้, เพ้อฝัน., See also: impracticality, impracticalness n.
malpractice(แมลแพรค'ทิส) n. การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประกอบโรคศิลปะที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประพฤติผิด
parapraxian. พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล,การไม่สารมารถ เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ
parapraxisn. พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล,การไม่สารมารถ เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ
practicable(แพรค'ทิคะเบิล) adj. ปฏิบัติได้,ทำได้,ใช้ได้,เหมาะสม,ผ่านได้., See also: practicability,practicableness n. practicably adv., Syn. feasible
practical(แพรค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการกระทำ,ใช้ได้,เหมาะสม,มีประโยชน์,ตามความเป็นจริง,เน้นในทางปฏิบัติ,ได้ผล., See also: practicality,practicalness n.
practical joken. การแกล้งคน., See also: practical joker n.
practically(แพรค'ทิเคิลลี) adv. ได้ผล,อย่างทำได้,ในทางปฏิบัติ, Syn. virtually
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ., Syn. practised ,experienced
practician(แพรคทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญ,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์,ผู้ปฏิบัต', Syn. practitioner
practise(แพรค'ทิส) vt.,vi. =practice, See also: practiser n.
practitioner(แพรคทิช'ชะเนอะ) n. ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
praetor(พรี'เทอะ) n. ผู้พิพากษาหรือขุนนางผู้ปกครองของกรุงโรมโบราณ., See also: praetorship n.
pragmatic(แพรคแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับความเป็นจริง,เกี่ยวกับผลที่แท้จริง,เกี่ยวกับการเน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์,พลการ,ยุ่ง,เสือก,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ n. ผู้ยุ่ง,ผู้ทำโดยพลการ,ผู้ดื้อรั้น,ผู้ถือทิฐิ, See also: pragmaticism n.
prague(พราก) n. ชื่อเมืองหลวงของเชโกสโลวะเกีย
prairie(แพร'รี) n. ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ (ที่แทบจะไม่มีต้นไม้) ,ทุ่งหญ้า
prairie wolfn. =coyote
praise(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
pram(แพรม) n. = perambulator (ดู) ,รถเข็นส่งนม,เรือเล็กท้องแบน
prance(แพรนซฺ,พรานซฺ) vi.,n. (การ) (ม้า) ชูขาหน้าขึ้นทั้ง2ขา,ขี่ม้าอย่างสบาย,ไปอย่างแคล่วคล่อง,การขี่ม้าเดินโอ้อวด., See also: prancer n. prancingly adv.
prandial(แพรน'เดียล) adj. เกี่ยวกับมื้ออาหาร (โดยเฉพาะอาหารมื้อเย็น)
prank(แพรงคฺ) adj. การล้อเล่น,การเล่นตลก,การเล่นพิเรน,การพูดตลก vi. แต่งตัวเสียหร,อวดโก้,แสดงโอ้อวด, See also: prankish adj.
prankster(แพรงคฺ'สเทอะ) n.คนขี้เล่น,คนพิเรน
prate(เพรท) vi.,vt.,n. (การ) พูดพร่ำ,พูดเรื่อยเปื่อย, See also: prater n. pratingly adv., Syn. babble
pravda(พราฟว'ดะ) n. หนังสือพิมพ์ทางการของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต
prawn(พรอน) n. กุ้งนาง
pray(เพร) vt. สวดมนต์,อธิษฐาน,ขอร้อง,วิงวอน,ภาวนา,ขอได้โปรด., See also: prayingly adv.
prayer(แพร) n. การสวดมนต์,การอธิษฐาน,คำสวดมนต์,คำอธิษฐาน,การขอร้อง,การภาวนา,สิ่งที่อ้อนวอน,สิ่งที่ขอ,ผู้สวดมนต์,ผู้อธิษฐาน,ผู้วิงวอน
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary
prayer bookn. หนังสือสวดมนต์,สมุดทำวัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
chiropractor(n) หมอนวด
copra(n) เนื้อมะพร้าวแห้ง
deprave(vt) ทุจริต,ทำให้เสื่อมทราม
depraved(adj) เลวทราม,ต่ำช้า,ไม่มีศีลธรรม,ชั่วช้า
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
impracticable(adj) ใช้การไม่ได้,ไม่สามารถทำได้,จัดการไม่ได้
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่
practicable(adj) ปฏิบัติได้,ทำได้,ผ่านไปได้,ใช้ได้,เหมาะสม
practical(adj) เกี่ยวกับภาคปฏิบัติ,ปฏิบัติจริง,เป็นการเป็นงาน,ได้ผล
practically(adv) อย่างจริงจัง,แท้จริง,ปฏิบัติจริง,ได้ผล
practice(n) การฝึกหัด,การปฏิบัติ,การประกอบพิธี,กิจวัตร,นิสัย
practise(vt) ฝึกหัด,ปฏิบัติ,ใช้,กระทำ,ประกอบ
practised(adj) คล่อง,มีประสบการณ์,มีสมรรถภาพ
practitioner(n) ผู้ฝึกหัด,ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง
prairie(n) ทุ่งหญ้า
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
praise(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,สดุดี,ยกยอ,เยินยอ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
prance(n) การเหยาะย่าง,การเดินอวด
prance(vi) เหยาะย่าง,หกหลัง,เดินอวด
prank(n) การเล่นตลก,ความคึกคะนอง,การเล่นพิเรน
prate(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prate(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ
prattle(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ
prawn(n) กุ้ง
pray(vt) สวดมนตร์,อ้อนวอน,โปรด,ภาวนา,ขอร้อง,อธิษฐาน
PRAYER prayer book(n) หนังสือสวดมนตร์
prayer(n) การสวดมนตร์,คำอ้อนวอน,การภาวนา,การอธิษฐาน
soprano(n) เสียงร้องสูงสุดของผู้หญิง
sprain(n) การบิด,อาการเคล็ด
sprain(vt) บิด,ทำให้เคล็ด
sprang(vt) pt ของ spring
sprat(n) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
sprawl(vi,vt) แผ่บริเวณ,แผ่กิ่งก้านสาขา,นอนเหยียด
spray(n) ละอองน้ำ,เครื่องฉีดน้ำ,ยาฉีดต้นไม้,ช่อดอกไม้
spray(vt) สาด,พ่นน้ำ,ฉีด,พรม,โปรย
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ
unpractised(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pain, postprandialอาการปวดหลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paranephros; gland, adrenal; gland, suprarenalต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postcibal; postprandial-หลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas praecox; puberty, precociousภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberty, precocious; pubertas praecoxภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta praevia; placenta previa; presentation, placental๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta previa; placenta praevia; presentation, placental๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postprandial; postcibal-หลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postprandial painอาการปวดหลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pragmatismปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prandial-อาหาร (มื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Prandtl numberเลขพรันด์เทิล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
prataksinaประทักษิณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-; prae-ก่อน, ข้างหน้า [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย prae- ดูที่ pre-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placental presentation; placenta praevia; placenta previa๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance appraisalการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perl (Practical Extraction and Reporting Language)(ภาษา)เพิร์ล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
practical examinationการสอบภาคปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
practiceการปฏิบัติ, การประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practice, generalเวชปฏิบัติทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
practise industrial artsการประกอบศิลปะอุตสาหกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practitionerผู้ประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practitioner, generalแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prae-; pre-ก่อน, ข้างหน้า [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย prae- ดูที่ pre-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
praemorseปลายแหว่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pragmaข้อความสั่งละได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pragmatic theory of truthทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, placental; placenta praevia; placenta previa๑. รกเกาะต่ำ๒. รกขวางปากมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pocket, suprabonyร่องลึกปริทันต์เหนือสันกระดูก, พ็อกเก็ตเหนือสันกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precocious puberty; pubertas praecoxภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour practice, unfairการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiopraxisรังสีเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrogression; degeneration; depravation; deteriorationการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, suprapubicบริเวณเหนือหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, supraclavicularบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Rules of Practiceกฎวิธีการปฏิบัติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supraclavicularเหนือกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraclavicular regionบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supracondylar fractureกระดูกหักเหนือปุ่มข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraduction; superversion; supravergence; supraversion; sursumduction; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprafoliarบนใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
supragingival calculusหินน้ำลายเหนือเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
suprahepaticเหนือตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraliminalเกินขีดรับรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraliminal stimulusตัวกระตุ้นเหนือระดับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supramalleolarเหนือตาตุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superoccipital; supraoccipitalเหนือท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sprag clutchคลัตช์ทางเดียวแบบค้ำยัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sprain; stremmaการเเพลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Black tiger prawnกุ้งกุลาดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Appraisal Wellหลุมประเมินผล
หลุมที่เจาะในพื้นที่ที่ได้มีการเจาะหลุมสำรวจ พบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้ว และเจาะหลุมประเภทนี้เพื่อหาขนาด ขอบเขต และประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Copraเนื้อมะพร้าวแห้ง [เศรษฐศาสตร์]
Corrupt practiceการประพฤติทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
Discriminatory trade practiceการเลือกปฏิบัติทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Restrictive business practiceข้อจำกัดทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Multiple currency practiceอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุล [เศรษฐศาสตร์]
Best practicesวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ [การจัดการความรู้]
Community of practiceชุมชนนักปฏิบัติ, ชุมชนนักปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการใช้ในความหมาย ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ชุมชนแนวปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Spray dryingการอบแห้งแบบพ่นกระจาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge practitionerผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ [การจัดการความรู้]
Spraying equipmentเครื่องพ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Appraisersนักประเมินราคาทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Architectural practiceการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Bouea macrophylla ; Maprangมะปราง [TU Subject Heading]
Communities of practiceการจัดการความรู้ร่วมชุมชน [TU Subject Heading]
Cookery (Maprang)การปรุงอาหาร (มะปราง) [TU Subject Heading]
Customs and practicesประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Customs appraisalการประเมินราคาศุลกากร [TU Subject Heading]
Family practiceการประกอบวิชาชีพเวชกรรม [TU Subject Heading]
Flame sprayingการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน [TU Subject Heading]
Green tiger prawnกุ้งกุลาลาย [TU Subject Heading]
Ksitigarbhapranidhanasutraกษิติครรภ์ปณิธานสูตร [TU Subject Heading]
Machine-shop practiceปฏิบัติการโรงงาน [TU Subject Heading]
Malpracticeการปฏิบัติโดยมิชอบ [TU Subject Heading]
Metal sprayingการพ่นเคลือบด้วยโลหะ [TU Subject Heading]
Nurse practitionersพยาบาลเวชปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Nursing, Practicalการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Office practiceปฏิบัติการสำนักงาน [TU Subject Heading]
Office practice in governmentปฏิบัติการสำนักงานราชการ [TU Subject Heading]
Office practice--Automationสำนักงานอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Paperwork (Office practice)งานหนังสือ (ปฏิบัติการสำนักงาน) [TU Subject Heading]
Parliamentary practiceกฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ [TU Subject Heading]
Participatory rural appraisalการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Phrachetiyavisakhabujanusornsakonlokprakadborvornbujawanvisakhaพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์สกลโลกประกาศบวรบูชาวันวิสาขะ [TU Subject Heading]
Plasma sprayingการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนแบบพลาสม่า [TU Subject Heading]
Politics, Practicalการเมือง [TU Subject Heading]
Practiceระเบียบปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Practice (Philosophy)การปฏิบัติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Practice guidelinesแนวเวชปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Practice of lawวิชาว่าความ [TU Subject Heading]
Pragmaticsวัจนปฏิบัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Pragmatismปฏิบัตินิยม [TU Subject Heading]
Praiseการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Praise in literatureการสรรเสริญในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Prasat Preah Vihear (Cambodia)ปราสาทเขาพระวิหาร [TU Subject Heading]
Pratityasamutpadaปฏิจจสมุปบาท [TU Subject Heading]
Prayerการสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayer booksบทสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayers and devotionsบทสวดมนต์และการสวดมนต์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
Airbag {m}; Luftkissen {n}; Prallsack {m}; Schutzkissen {n} [auto] (n ) ถุงลมนิรภัย
appraising (n ) การประเมิน
child rearing practice (n) ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
how about pragü?Praque เป็นงัยบ้าง
Penological Practiceส่วนทัณฑปฎิบัติ
Plants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 aPlants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 and 29.85 days, respectively; P = 0.997),
practicalเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ, นำมาใช้ประโยชน์ได้
praetorian (n) ทหารโรมัน
pragmaticข้อตกลงในการใช้ภาษา เช่นการเว้นช่องไฟระหว่างคำ และควรพูดนานแค่ไหน แล้วจึงเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามพูดบ้าง
pragmatics (n) วัจนปฏิบัติศาสตร์
Prague[ปราก] (n ) ชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
praline[พรา-ลีน] (n ) ถั่วที่เคลือบด้วยน้ำเชื่อมหรือคาราเมล nuts which was coated with sugar syrup or caramel
prame[เปรม] เปรมสุดหล่อ นกบินหนี หมีลงท่อ
pramool ( ) เว็บประมูล [ http://www.pramool.com ]
Reduction to Practice (n ) การนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ
salary in practicing periodตกเบิก
spicy prawn soup (n ) ต้มยำกุ้ง
See also: S. Tom Yum Goong, R. ต้มยำกุ้ง
sprayprigthai[sa-pray-prig-thai] (n) สเปรย์พริกไทย
See also: S. pepper spray,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Collect.R-Gespräch. Harper (1966)
Collect.R-Gespräch. Bad Time on the Border (1983)
2x72TV4User präsentiert: Charlie Gets Trashed (2014)
♪ ♪PRÄSENTIERT Nashville (2015)
I do.DIE PRÄSIDENTEN-KLÄGERIN Get Me Roger Stone (2017)
Yes, for we seem to be too sober for this talk.Schenke ein, wir sind zu nüchtern für ein solches Gespräch. Tikhiy Don (1957)
And until next week we say goodbye to Bobo Brannigansky, your friendly Jungle Man and star of the first adult monkey-series, brought to you by Flake-Off, the friendly skin-peel.Bis nächste Woche verabschieden wir uns von Bobo Brannigansky, dem freundlichen Urwaldmensch und Star der ersten Affenserie für Erwachsene. Präsentiert von Flake-Off, dem hautfreundlichen Peeling. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
April Hunter, president of the East 73rd Street chapter of your fan club.April Hunter, Präsidentin des Fanclubs der East 73rd Street. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Bobo, interviewed in a Hollywood jungle after a long-distance conversation with Rita, had this to say to our Hollywood reporter, Dick Whittinghill.Bobo wurde in einem Urwald in Hollywood nach einem Ferngespräch mit Rita von unserem Reporter Dick Whittinghill interviewt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
It's like when the president speaks.Das ist wie bei einer Rede des Präsidenten. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
After our conversation that day, I started thinking. I hadn't done any thinking since I inherited the agency.Nach unserem Gespräch von neulich habe ich nachgedacht, zum ersten Mal, seit ich die Agentur geerbt habe. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Who elects the presidents?Wir. Wer wählt unseren Präsidenten? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- On October 8.Wann war das Gespräch? Witness for the Prosecution (1957)
You want to take me to court?Ein Prozess gegen die Präfektur? Montparnasse 19 (1958)
Note that the judge was very fair, very understanding, but...Der Präfekt war sehr verständnisvoll. - Aber... wie soll ich sagen... Inspector Maigret (1958)
That was really clever.Hier, das war ja prächtig. Mon Oncle (1958)
Next week we shall be back with another story...Nächste Woche präsentieren wir Ihnen eine neue Geschichte. Lamb to the Slaughter (1958)
So I thought I'd audition for your husband the only way I could.Und das hier war die einzige Möglichkeit, mich Ihrem Mann zu präsentieren. Little White Frock (1958)
The Russians don't tell anybody anything, including Ike and the President.Die Russen verraten nichts, nicht mal Ike oder dem Präsidenten. Another Time, Another Place (1958)
Odd, isn't it, how the presence of someone you love... can make a whole place beautiful?Seltsam, nicht, wie durch die Präsenz eines Menschen, den man liebt, - ein Ort wunderschön erscheint? Another Time, Another Place (1958)
Our chairman, your husband, was such a dynamic personality.Unser Präsident, Ihr Gatte, war ein so dynamischer Mann. Elevator to the Gallows (1958)
I am Saemon-No-Kami Tamura, Governor of the prefecture of Shimoda.Ich bin Saemon-No-Kami Tamura, Gouverneur der Präfektur Shimoda. The Barbarian and the Geisha (1958)
And sitting before you, Henry, eating this sowbelly and hardtack... is an envoy extraordinaire from President Pierce.Vor Ihnen sitzt, Henry, während er Schweinebauch mit Zwieback isst, ein Sonderbeauftragter von Präsident Pierce. The Barbarian and the Geisha (1958)
My instructions from President Pierce were, quote:Meine Anweisung von Präsident Pierce war, ich zitiere: The Barbarian and the Geisha (1958)
That's not a bad likeness to President Pierce at a dollar and a half.Für eineinhalb Dollar sieht das doch beinahe wie Präsident Pierce aus. The Barbarian and the Geisha (1958)
May it please Your Highness... I'm directed to express the wish... of the President of the United States of America... for your health and your happiness.Wenn Eure Hoheit gestatten, möchte ich die besten Wünsche des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika für seine Gesundheit und sein Glück überbringen. The Barbarian and the Geisha (1958)
Some personal telephoning.Persönliche Gespräche. Bell Book and Candle (1958)
It's a mighty fine house, Major Terrill.Ein prächtiges Haus haben Sie, Major Terrill. The Big Country (1958)
This must've been a fine old house in its day.Das muss einmal ein prächtiges Haus gewesen sein. The Big Country (1958)
Today, I represent Professor Maki!- Ich repräsentiere Professor Makis Meinung! The H-Man (1958)
He did seem more willing to talk when we were at the police station.Auf dem Polizeiposten schien er noch viel gesprächiger. The Blob (1958)
Last time we had a long chat at a comparatively small cocktail party.Letztes Mal hatten wir ein langes Gespräch auf einer Cocktailparty. Bonjour Tristesse (1958)
Captain Wilkes reporting from President Madison, sir.Captain Wilkes erstattet Bericht von Präsident Madison, Sir. The Buccaneer (1958)
On this map, all the territory that you see in green is the Louisiana Purchase, which President Thomas Jefferson bought from Napoleon.Auf dieser Karte stellen alle grünen Gebiete den Louisianakauf dar, welchen Präsident Thomas Jefferson mit Napoleon tätigte. The Buccaneer (1958)
Is the President safe?Ist der Präsident in Sicherheit? The Buccaneer (1958)
But for the next few weeks, the government's going to be run from the saddle of the President's horse.Aber in den folgenden Wochen wird die Regierung aus dem Sattel des Präsidenten erfolgen. The Buccaneer (1958)
Jean, my father was sent down here by the President to bring some sort of unity to this country.Jean, mein Vater wurde vom Präsidenten hierher entsandt, um Einheit für dieses Land zu bringen. The Buccaneer (1958)
Let's not leave it like this.Lass uns dieses Gespräch nicht so enden. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Let's not leave it like this.Lass uns dieses Gespräch nicht so enden. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Like all them other talks we've had.Wie alle unseren anderen Gespräche. Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Harris, want to see a prairie eel?Harris, willst du einen Prärie-Aal sehen? Cowboy (1958)
His horse might even have stumbled in a prairie dog hole some dark night.Vielleicht wäre sein Pferd gestolpert... über das Loch eines Präriehundes, in einer dunklen Nacht. Cowboy (1958)
You're the Mayor, right?Sind Sie der Gemeinde-Präsident? - Jawohl, der bin ich! It Happened in Broad Daylight (1958)
Every evening these phone conversations.Jeden Abend diese Telefongespräche. It Happened in Broad Daylight (1958)
We won't get any bonus this time.Unsere Prämien sind zum Teufel. Eve Wants to Sleep (1958)
So precise and practical, and yet so...So präzise und praktisch, und doch so... The Fly (1958)
Over there is the memorial to Thomas Jefferson, the third President of the United States.Da drüben ist das Thomas Jefferson-Denkmal. Er war der dritte Präsident der Vereinigten Staaten. Houseboat (1958)
Your father, the Chief of Police, will be so happy.Dein Vater, der Polizeipräsident, wird sich aber freuen! Houseboat (1958)
THEY DON'T REALIZE THAT A MONSTER,James Duncan, der prähistorische Mann. How to Make a Monster (1958)
I ACCIDENTALLY ADDED NOVOCAINE? OF COURSE. JAMES DUNCAN, PREHISTORIC MAN.Es wirkt in chemischer Hinsicht ähnlich wie eine präfrontale Lobotomie. How to Make a Monster (1958)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีค่า[V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
อุโบสถ[N] pray in every fortnight, Thai definition: เรียกการแสดงพระปาติโมกข์ของพระสงฆ์ทุกๆ กึ่งเดือนว่า การทำอุโบสถ
เตารีดไอน้ำ[N] steam, spray, and dry iron
สดุดี[V] praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
สเปรย์[V] spray
ขอฝน[V] pray for rainfall, Example: ในประเพณีแห่นางแมวชาวบ้านจะขอฟ้าขอฝน ด้วยเหตุที่ฝนมาล่าช้ากว่าปกติ จึงต้องทำพิธีแห่นางแมว เพื่อให้ฝนเทลงมา
แบบฝึกหัด[N] exercise, See also: practice, Example: แบบฝึกหัด เป็น สื่อการเรียนที่ให้นักเรียนได้ฝึกหัด เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะและความรู้ในบทเรียน, Thai definition: แบบตัวอย่างปัญหาหรือคำสั่งที่ตั้งขึ้น เพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ
ผู้ดำเนินการ[N] operator, See also: handler, practitioner, Example: ในปัจจุบันมีหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก
ภาคปฏิบัติ[N] practical part, See also: practical section, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: แนวคิดและทฤษฎีบางอย่าง เมื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถกระทำได้จริง, Thai definition: ส่วนที่มีการลงมือกระทำกันจริงๆ
สเปรย์[N] spray, Example: สเปรย์ฉีดผมจัดเป็นเครื่องสำอางสำหรับเสริมแต่งความงามชนิดหนึ่ง, Thai definition: ที่ฉีดหรือพ่นออกมาเป็นละอองน้ำ, เป็นฝอยละออง, Notes: (อังกฤษ)
ประเมินคุณค่า[V] appraise, See also: evaluate, assess, estimate, judge, Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า, Example: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป, Thai definition: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด
สิทธิ์[N] possibility, See also: feasibility, likelihood, potentiality, practicability, Example: การแข่งขันครั้งนี้เขามีสิทธิ์ที่จะชนะ เพราะดูคู่แข่งแล้วสู้เขาไม่ได้เลย, Thai definition: ความเป็นไปได้, มีโอกาสเป็นไปได้
เหมาะมือ[V] be handy, See also: be useful, be helpful, be easy to use, be practical, Example: มีดอันเก่าเหมาะมือมากกว่าที่ซื้อมาใหม่, Thai definition: พอดีมือ, ถือหรือจับได้สะดวก
กุ้งชุบแป้งทอด[N] fried prawn balls, Example: กุ้งชุบแป้งทอดจานนี้ เราคัดสรรกุ้งมาอย่างดี นำมาชุบแป้งกับเกล็ดขนมปัง, Thai definition: อาหารคาวชนิดหนึ่งทำจากกุ้งที่ปอกเปลือก นำมาคลุกกับแป้งแล้วนำไปทอด
การปฏิบัติ[N] practice, See also: performance, commitment, Syn. การกระทำ
โบแดง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
ในทางปฏิบัติ[ADV] practically, See also: in practice, Example: ในทางปฏิบัติเราอาจจะสามารถประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้กับกรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขได้
เบี้ย[N] cowrie, See also: cowrie shell, cowrie shell money, Cypraea moneta money, Syn. เงิน, อัฐ, Thai definition: คนโบราณใช้เปลือกหอยเบี้ยเป็นวัตถุกลางสำหรับซื้อขายสิ่งของ เรียกว่า เบี้ย มีอัตรา 100 เบี้ย เป็น 1 อัฐ จึงเรียกคำว่า เบี้ย เป็นเงินติดมาจนทุกวันนี้ เช่น เบี้ยประชุม เบี้ยประกัน เบี้ยเลี้ยงชีพ
เบี้ย[N] cowrie, See also: Cypraea moneta, cowrie shell, Syn. หอยเบี้ย, Example: พ่อหมอล้วงงาช้าง กระดองเต่า หอยเบี้ยและกระดูกผีออกมากองบนผ้าแดงคร่ำเขรอะ, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิดในสกุล Cypraea วงศ์ Cypraeidae เปลือกแข็ง ผิวเป็นมัน หลังนูน ท้องแบน ช่องปากยาวแคบและไปสุดตอนปลายทั้ง 2 ข้าง เป็นลำราง ริมปากทั้ง 2 ด้านหยักหรือมีฟัน ไม่มีฝาปิด เรียกรวมๆ ว่า หอยเบี้ย
เพลงสวด[N] hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
ภาคปฎิบัติ[N] practical part, See also: field training, practical section, practice, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ, Thai definition: ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
ภาวนา[V] pray, See also: wish, hope, Example: พวกเราได้แต่ภาวนาให้สงครามยุติได้โดยเร็ว, Thai definition: สำรวมใจตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี)
ยกย่องชมเชย[V] praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
ยอ[V] praise, See also: flatter, extol, laud, Syn. เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ, Ant. ตำหนิติเตียน, Example: พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ, Thai definition: กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
ระเบียบปฏิบัติ[N] practice, Example: ทุกคนทำตามนโยบายและตามหน้าที่จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติ
รุน[N] bag-net for catching prawns and shrimps, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องช้อนกุ้งชนิดหนึ่ง
เรื่องขบขัน[N] comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count unit: เรื่อง
เรื่องตลก[N] joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count unit: เรื่อง
เลวร้าย[V] be bad, See also: be evil, be immoral, be wicked, be depraved, Syn. ไม่ดี, ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ทราม, Example: ถึงผู้หญิงคนนั้นจะเลวร้ายแค่ไหน เธอก็ยังรักลูกของเธออยู่, Thai definition: มีนิสัยไม่ดีมากๆ
สวด[V] pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
หลงลิ้น[V] be taken in by compliment, See also: be fooled by praise/compliment, Syn. หลงคารม, หลงลม, หลงลมปาก, Example: อย่าไปหลงลิ้นเขาเชียวนะ, Thai definition: หลงเชื่อคำยอ
หัด[V] practice, See also: train, drill, Syn. ฝึก, ฝึกฝน, ฝึกหัด, Ant. ชำนาญ, ช่ำชอง, Example: ถ้าหากเราหัดเขียนเลขไทยมาเสียตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เราก็จะเขียนเลขไทยได้สวยงาม, Thai definition: ทำให้ชำนาญ
อธิษฐาน[V] pray, See also: hope, Example: ท่านแม่ทัพใหญ่จะต้องไปอธิษฐานกับพระพุทธรูปให้ชนะก่อนออกศึกสงครามเสมอ, Thai definition: ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทบจะ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
การประเมิน[N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
เคารพบูชา[V] worship, See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate, Syn. เทิดทูนบูชา, เคารพสักการะ, Example: ประชาชนมาเคารพบูชาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พระมหาสถูปอันศักดิ์สิทธิ์, Thai definition: แสดงอาการนับถือ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใส
ความเลวทราม[N] wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
เพ้อเจ้อ[V] drivel, See also: blather, babble, prate, Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน, Example: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
พูดพร่ำ[V] chatter, See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze, Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ, Example: คุณอย่ามัวพูดพร่ำอยู่เลย จะทำอะไรก็ทำลงไปเลย, Thai definition: ี่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ
พูดเหลวไหล[V] talk nonsense, See also: drivel, talk through one's hat, blather, babble, prate, Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ, Example: พ่อว่าน้องพูดเหลวไหลเรื่องผีที่เจอในห้องนอน, Thai definition: พูดอย่างไม่มีสาระเชื่อถือไม่ได้
กุ้ง[N] shrimp, See also: prawn, crayfish, crawfish, lobster, Example: เมื่ออยู่ที่ญี่ปุ่นได้บริโภคอาหารต่างๆ ที่ส่งมาจากเมืองไทยเช่นกุ้ง ผลไม้ ไก่ ฯลฯ อยู่ทุกๆ วัน, Count unit: ตัว, กิโลกรัม, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีหลายวงศ์ หายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้องๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและ อกก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและอก มี 10 ขา มีทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม
กุ้งนาง[N] prawn, See also: crayfish, crawfish, Syn. กุ้งก้ามกราม, กุ้งก้ามเกลี้ยง, Example: ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกุ้งนางกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ แถบภาคกลางของประเทศไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: กุ้งก้ามกรามตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้เสมอ เมื่อมีอายุเท่ากัน
กุ้งฟัด[N] dried prawn without skin, Example: มื้อไหนที่แม่นำกุ้งฟัดมาผัดกับบวบ มื้อนั้นฉันจะกินข้าวได้เยอะมาก, Count unit: กิโลกรัม, Thai definition: กุ้งแห้งที่เอาเปลือกออก
กุ้งหลวง[N] giant freshwater prawn, See also: big-head prawn, big-head shrimp, Syn. กุ้งก้ามกราม, Example: กุ้งหลวงเป็นสัตว์น้ำที่กินอาหารทุกชนิดแต่ที่ชอบคือ อาหารจำพวกเนื้อสัตว์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกุ้งน้ำจืดชนิด Macrobrachium rosenbergii ในวงศ์ Palaemonidae ตัวโต เปลือกสีครามปนเขียว ก้ามสีฟ้า มีหนาม วางไข่ในน้ำกร่อย
กุ้งแห้ง[N] dried salted prawn, See also: dried shrimp, Example: นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อของที่ระลึกจำพวก กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง และงอบแบบต่างๆ ได้จากร้านค้าทั่วไปในเขตอำเภอแหลมงอบ, Thai definition: กุ้งทะเลที่ตากแห้ง
กุ้งก้ามกราม[N] giant freshwater prawn, See also: Macrobrachium rosenbergii, Syn. กุ้งหลวง, Example: การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งได้พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ดีและแข็งแรง, Count unit: ตัว, Thai definition: กุ้งตัวโต ก้ามสีฟ้ามีหนาม ในวงศ์ Palaemonidae อยู่ในน้ำจืด แต่เวลาจะวางไข่ต้องไปวางในน้ำกร่อย เพื่ออาศัยความเค็มของน้ำช่วยให้ไข่เป็นตัวเร็วขึ้น
เกร็ดความรู้[N] useful hint or idea, See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact, Example: การกินหมากให้ถูกต้องเป็นอย่างไรนี้มีลักษณะที่เป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ด้วย, Thai definition: ความรู้เบ็ดเตล็ด
ขัดยอก[V] sprain, See also: feel sore, feel stiff, feel pain, Syn. ปวดเมื่อย, เคล็ด, ยอก, Example: เขารู้สึกขัดยอกหลังเวลาที่ต้องขับรถนานๆ, Thai definition: เคล็ดและรู้สึกเจ็บปวด
เข้าวัดเข้าวา[V] go to temple to practise Buddhist teaching, Syn. เข้าวัด, Example: เธอลองหัดเข้าวัดเข้าวาเสียบ้าง อาจช่วยลดความเครียดให้บรรเทาลงได้, Thai definition: ไปที่วัดเพื่อฟังคำสั่งสอนของพระ, ไปสงบจิตสงบใจที่วัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices   
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge   FR: faire le voeu de
ใช้การได้สะดวก[adj.] (chai kān dai sadūak) EN: practical   
ใช้ไม่สะดวก[adj.] (chai mai sadūak) EN: impractical   FR: peu pratique
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt   FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ช่อดอกไม้[n. exp.] (chø døkmāi) EN: bouquet ; spray of flowers   FR: bouquet de fleurs [m]
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise   FR: rendre hommage ; exalter
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ดังกล่าว[X] (dang klāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid   FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
ดีดีที[n.] (Dī.Dī.Thī.) EN: DDT (for spraying)   FR: DDT [m]
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies
โดยการปฏิบัติ[X] (dōi kān patibat) EN: by doing   FR: par la pratique
ฝังเข็ม[v.] (fangkhem) EN: perform acupuncture   FR: pratiquer l'acupuncture
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice   FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill   
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกสมาธิ[v. exp.] (feuk samāthi) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.)   
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
ฝึกสอน[v.] (feuksøn) EN: practise teaching   
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray   
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise   FR: entraîner ; former
หัดพูดภาษาอังกฤษ[xp] (hat phūt phāsā Angkrit) EN: practise spoken English   FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
หัดยิง[v. exp.] (hat ying) EN: practise marksmanship ; do target practice   
จากแนวคิดสู่การปฏิบัต[n. exp.] (jāk naēokhit sū kān patibat) EN: from concept to practice   FR: du concept à la pratique
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts   
จังหวัดปราจีนบุรี[n. prop.] (Jangwat Prājīn Burī) EN: Prachin Buri province   FR: province de Prachin Buri [f]
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[n. prop.] (Jangwat Prajūap Khīrī Khan) EN: Prachuap Khiri Khan province   FR: province de Prachuap Khiri Khan [f]
จังหวัดสมุทรปราการ[n. prop.] (Jangwat Samut Prākān) EN: Samut Prakan province   FR: province de Samut Prakan [f]
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkhā) EN: commercial ethics ; business ethics   FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
จารีต[n.] (jārīt) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice   FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: recite a prayer   
เจริญพระพุทธมนต์[v. exp.] (jaroēn Phraphuthamon) EN: chant prayers   FR: chanter des prières
เจริญวิปัสสนา[v. exp.] (jaroēn wipatsanā) EN: practice meditation   FR: pratiquer la méditation
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of   FR: être expérimenté ; être spécialisé
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de
ก้ามกราม[n.] (kāmkrām) EN: large sized prawn   
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRAN    P R AA1 N
APRA    EY1 P R AH0
PRAN    P R AE1 N
PRAB    P R AE1 B
PRAY    P R EY1
COPRA    K OW1 P R AH0
SUPRA    S UW1 P R AH0
PRAYS    P R EY1 Z
PRATO    P R AA1 T OW0
PRADA    P R AA1 D AH0
PRATT    P R AE1 T
PRAHL    P R AA1 L
PRATS    P R AE1 T S
PRAWN    P R AO1 N
PRAUN    P R AO1 N
PRALL    P R AO1 L
ISPRA    IH1 S P R AH0
SPRAY    S P R EY1
PRANK    P R AE1 NG K
PRADO    P R AA1 D OW0
CAPRA    K AE1 P R AH0
OPRAH    OW1 P R AH0
PRAGMA    P R AE1 G M AH0
SPRAIN    S P R EY1 N
PRAXIS    P R AE1 K S IH0 S
PRACHT    P R AE1 K T
PRANGE    P R EY1 N JH
SPRAGG    S P R AE1 G
PRAGUE    P R AA1 G
PRANKS    P R AE1 NG K S
SPRANG    S P R AE1 NG
PRATTE    P R AE1 T
PRAUSE    P R AO1 Z
PRALLE    P R EY1 L
PRAYER    P R EH1 R
PRASEK    P R AA1 S EH0 K
PRAISE    P R EY1 Z
PRAZAK    P R AA1 Z AH0 K
PRAVDA    P R AE1 V D AH0
PRANCE    P R AE1 N S
PRASAD    P R AE1 S AH0 D
CHOPRA    CH AA1 P R AH0
PRAWNS    P R AO1 N Z
PRAYED    P R EY1 D
DUPRAS    D AH0 P R AA1 Z
SPRATT    S P R AE1 T
PRAPAS    P R AA1 P AH0 S
PRATAP    P R AA1 T AH0 P
PRATER    P R EY1 T ER0
PRAYER    P R EY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pram    (n) prˈæm (p r a1 m)
pray    (v) prˈɛɪ (p r ei1)
Prato    (n) prˈaːtou (p r aa1 t ou)
copra    (n) kˈɒprə (k o1 p r @)
prams    (n) prˈæmz (p r a1 m z)
prank    (n) prˈæŋk (p r a1 ng k)
prate    (v) prˈɛɪt (p r ei1 t)
prawn    (v) prˈɔːn (p r oo1 n)
prays    (v) prˈɛɪz (p r ei1 z)
sprat    (n) sprˈæt (s p r a1 t)
spray    (v) sprˈɛɪ (s p r ei1)
supra    (a) sˈuːprə (s uu1 p r @)
Prager    (n) prˈægər (p r a1 g @ r)
Prawer    (n) prˈɔːər (p r oo1 @ r)
Prague    (n) prˈaːg (p r aa1 g)
praise    (v) prˈɛɪz (p r ei1 z)
prance    (v) prˈaːns (p r aa1 n s)
pranks    (n) prˈæŋks (p r a1 ng k s)
prated    (v) prˈɛɪtɪd (p r ei1 t i d)
prates    (v) prˈɛɪts (p r ei1 t s)
prawns    (v) prˈɔːnz (p r oo1 n z)
prayed    (v) prˈɛɪd (p r ei1 d)
prayer    (n) prˈɛəʳr (p r e@1 r)
sprain    (v) sprˈɛɪn (s p r ei1 n)
sprang    (v) sprˈæŋ (s p r a1 ng)
sprats    (n) sprˈæts (s p r a1 t s)
sprawl    (v) sprˈɔːl (s p r oo1 l)
sprays    (v) sprˈɛɪz (s p r ei1 z)
deprave    (v) dˈɪprˈɛɪv (d i1 p r ei1 v)
praetor    (n) prˈiːtər (p r ii1 t @ r)
prairie    (n) prˈɛəʳriː (p r e@1 r ii)
praised    (v) prˈɛɪzd (p r ei1 z d)
praises    (v) prˈɛɪzɪz (p r ei1 z i z)
pranced    (v) prˈaːnst (p r aa1 n s t)
prances    (v) prˈaːnsɪz (p r aa1 n s i z)
prating    (v) prˈɛɪtɪŋ (p r ei1 t i ng)
prattle    (v) prˈætl (p r a1 t l)
prawned    (v) prˈɔːnd (p r oo1 n d)
prayers    (n) prˈɛəʳz (p r e@1 z)
praying    (v) prˈɛɪɪŋ (p r ei1 i ng)
soprano    (n) sˈəprˈaːnou (s @1 p r aa1 n ou)
sprains    (v) sprˈɛɪnz (s p r ei1 n z)
sprawls    (v) sprˈɔːlz (s p r oo1 l z)
sprayed    (v) sprˈɛɪd (s p r ei1 d)
sprayer    (n) sprˈɛɪər (s p r ei1 @ r)
appraise    (v) ˈəprˈɛɪz (@1 p r ei1 z)
depraved    (v) dˈɪprˈɛɪvd (d i1 p r ei1 v d)
depraves    (v) dˈɪprˈɛɪvz (d i1 p r ei1 v z)
practice    (n) prˈæktɪs (p r a1 k t i s)
practise    (v) prˈæktɪs (p r a1 k t i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chēng, ㄔㄥ, / ] to call; to praise; to weigh; to estimate; to consider; to address; to name; to say; commend, #365 [Add to Longdo]
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] actual; reality; practice, #723 [Add to Longdo]
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, / ] almost; nearly; practically, #941 [Add to Longdo]
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to put into practice, #986 [Add to Longdo]
故事[gù shì, ㄍㄨˋ ㄕˋ, ] old practice, #1,036 [Add to Longdo]
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] habit; custom; usual practice; to be used to, #1,214 [Add to Longdo]
实践[shí jiàn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to practice; to put into practice; to fulfill, #1,362 [Add to Longdo]
落实[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, / ] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable, #1,475 [Add to Longdo]
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice, #1,496 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] invoke; pray to; wish; to express good wishes; surname Zhu, #1,642 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, / ] to allow; to permit; to praise; somewhat; perhaps, #1,828 [Add to Longdo]
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, / ] implement; put into practice; carry out, #2,098 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, / ] to discuss; to comment; to criticize; to judge; to choose (by public appraisal), #2,101 [Add to Longdo]
做法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, ] way of doing things; a (regular) practice; a behavior, #2,133 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] to develop; to evolve; to practice; to perform; to play; to act, #2,163 [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] to practice; to train; to drill; to perfect (one's skill); exercise, #2,231 [Add to Longdo]
[cāo, ㄘㄠ, ] to grasp; to hold; to operate; to manage; to control; to steer; to exercise; to drill (practice); to play; to speak (a language), #2,633 [Add to Longdo]
切实[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical, #2,826 [Add to Longdo]
鉴定[jiàn dìng, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to appraise; to identify; to evaluate, #3,032 [Add to Longdo]
考核[kǎo hé, ㄎㄠˇ ㄏㄜˊ, / ] to examine; to check up on; to assess; to review; appraisal; review; evaluation, #3,225 [Add to Longdo]
[shǎn, ㄕㄢˇ, / ] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan, #3,297 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] to praise, #3,424 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] to patronize; to support; to praise, #3,424 [Add to Longdo]
实用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, / ] practical; functional; pragmatic; applied (science), #3,630 [Add to Longdo]
[pēn, ㄆㄣ, / ] to puff; to spout; to spray; to spurt, #3,918 [Add to Longdo]
[téng, ㄊㄥˊ, / ] to soar; to gallop; to rise; to prance; to hover; to move out, #4,464 [Add to Longdo]
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, / ] exercise; drill; practice, #4,515 [Add to Longdo]
随机[suí jī, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] according to the situation; pragmatic; random, #5,074 [Add to Longdo]
[xiā, ㄒㄧㄚ, / ] shrimp; prawn, #5,213 [Add to Longdo]
演习[yǎn xí, ㄧㄢˇ ㄒㄧˊ, / ] exercise; practice; to put on a play; to act, #5,975 [Add to Longdo]
评审[píng shěn, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄣˇ, / ] to appraise; to evaluate; to judge, #6,690 [Add to Longdo]
草原[cǎo yuán, ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, ] grassland; prairie, #6,864 [Add to Longdo]
实习[shí xí, ㄕˊ ㄒㄧˊ, / ] to practice; field work, #7,062 [Add to Longdo]
[huāng, ㄏㄨㄤ, ] out of practice; uncultivated, #7,236 [Add to Longdo]
扎实[zhā shi, ㄓㄚ ㄕ˙, / ] strong; solid; sturdy; firm; practical, #7,294 [Add to Longdo]
[sǎ, ㄙㄚˇ, / ] to sprinkle; to spray; to spill; to shed, #7,508 [Add to Longdo]
施行[shī xíng, ㄕ ㄒㄧㄥˊ, ] to put in place; put into practice; take effect, #7,538 [Add to Longdo]
祈祷[qí dǎo, ㄑㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] to pray; to say one's prayers; prayer, #7,638 [Add to Longdo]
修炼[xiū liàn, ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ, / ] (of Taoists) practise austerities; practise asceticism, #7,762 [Add to Longdo]
务实[wù shí, ㄨˋ ㄕˊ, / ] pragmatic; dealing with concrete issues, #7,892 [Add to Longdo]
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] practiced; proficient; skilled; skillful, #8,124 [Add to Longdo]
表扬[biǎo yáng, ㄅㄧㄠˇ ㄧㄤˊ, / ] to praise; to commend, #8,184 [Add to Longdo]
实物[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ, / ] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.), #8,187 [Add to Longdo]
称赞[chēng zàn, ㄔㄥ ㄗㄢˋ, / ] to praise; to acclaim; to commend; to compliment, #8,457 [Add to Longdo]
实事求是[shí shì qiú shì, ㄕˊ ㄕˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕˋ, / ] to seek truth from facts (成语 saw); to be practical and realistic, #8,555 [Add to Longdo]
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, / ] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety, #8,598 [Add to Longdo]
规矩[guī ju, ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, / ] rules; customs; practices; well-behaved, #8,958 [Add to Longdo]
实事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] fact; actual thing; practical matter, #9,163 [Add to Longdo]
赞扬[zàn yáng, ㄗㄢˋ ㄧㄤˊ, / ] to praise; to approve of; to show approval, #9,177 [Add to Longdo]
演练[yǎn liàn, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; practice, #9,205 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ใช้การได้ English: to be practical (logical, feasible)
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable

German-Thai: Longdo Dictionary
Gespräch(n) |das, pl. Gespräche| การสนทนา
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
Sprache(n) |die, pl. Sprachen| ภาษา
Gespräche(n) |pl.|, See also: das Gespräch
ein Gespräch führenนำหรือทำการเจรจา, เจรจา
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
Supraleiter(n) |der, pl. Supraleiter| ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
sprachlos(adj) อึ้งจนพูดไม่ออก หรือ ดีใจ,ประหลาดใจจนพูดไม่ออก (vor Freude; Schreck; Überraschung; Erstaunen sprachlos sein), See also: Related: die Sprachlosigkeit
Fremdsprache(n) |die, pl. Fremdsprachen| ภาษาต่างประเทศ, ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่, See also: A. die Muttersprache
Muttersprache(n) |die, pl. Muttersprachen| ภาษาแม่, See also: A. die Fremdsprache
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
Münzen prägen(vt) ผลิตเหรียญกษาปณ์, See also: Related: prägen
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, See also: S. beeinflussen,
Sprachkurs(n) |der, pl. Sprachkurse| คอร์สเรียนภาษา, หลักสูตรเรียนภาษา เช่น Pattara wird einen Sprachkurs am Goethe-Institut nehmen.
Präposition(n) |die, pl. Präpositionen| คำบุพบท, คำที่ส่วนใหญ่อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งสถานที่หรือเวลา ในภาษาเยอรมันคำบุพบทอาจตามด้วย Dativ หรือ Akkusativ ซึ่งถูกกำหนดโดยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wo หรือ wohin ถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wo บุพบทตามด้วย Dativ และถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wohin ที่บ่งการเคลื่อนไหวบุพบทตามด้วย Akkusativ นอกเหนือจากนี้คำบุพบทยังสามารถตามด้วย Genetiv ก็ได้ Präpositionen mit Dativ เช่น aus, von, nach, zu, bei, mit, seit, gegenüber ส่วน Präpositionen mit Akkusativ เช่น bis, gegen, ohne, um, durch, per
Telefongespräch[เท-เล-โฟน-เก-ฉะ-เปรค] (n) |das, pl. Telefongespräche| การสนทนาทางโทรศัพท์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน
Sprachgebrauch {m} (n ) การใช้ภาษา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdruck {m}; Gepräge {n} | Abdrücke {pl}imprint | imprints [Add to Longdo]
Abtasten; Repräsentativbefragung {f}sampling [Add to Longdo]
Abwendung {f}; Verhütung {f}; Vorbeugung {f}; Prävention {f} (gegen)prevention (of) [Add to Longdo]
Anwesenheitsprämie {f}attendance bonus [Add to Longdo]
Aufzeichnungsgerät {m} für Gesprächevoice-recorder [Add to Longdo]
Ausgangsposition {f} eines Gesprächespoint of departure [Add to Longdo]
Auslandsgespräch {n}; Auslandsverbindung {f} (Telefon)international call [Add to Longdo]
Barbitursäurepräparat {n} | Barbitursäurepräparate {pl}barbiturate | barbiturates [Add to Longdo]
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost [Add to Longdo]
Bonus {m}; Prämie {f}; Provision {f}premium [Add to Longdo]
Botschafter {m}; Repräsentant {m}ambassador [Add to Longdo]
Charakteristik {f}; Ausprägung {f}characteristic [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}; Ausprägung {f}markedness [Add to Longdo]
Dialog {m}; Zwiegespräch {n}; Wechselrede {f} | Dialoge {pl}dialogue; dialog [Am.] | dialogues; dialogs [Am.] [Add to Longdo]
Dienstgespräch {n}official call [Add to Longdo]
Direktwahl-Gespräch {n}automatically dialed call [Add to Longdo]
Eigenheit {f}; Eigenart {f}; Eigentümlichkeit {f}; Ausprägung {f} | Eigenheiten {pl}peculiarity | peculiarities [Add to Longdo]
Eigenschaft {f}; Prädikat {n}predicate [Add to Longdo]
Fachgespräch {n}shop talk [Add to Longdo]
Fall {m}; Kasus {m} [gramm.] | Nominativ {m}; erster Fall | Genitiv {m}; zweiter Fall | Dativ {m}; dritter Fall | Akkusativ {m}; vierter Fall | Instrumental {n}; fünfter Fall | Ablativ {m}; fünfter Fall | Präpositiv {m}; sechster Fall | Vokativ {m} (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Fangprämie {f}; Abschussprämie {f}bounty [Add to Longdo]
Ferngespräch {n}long-distance call [Add to Longdo]
Gegenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes Präsenspresent tense | present continuous [Add to Longdo]
Generalrepräsentanz {f}exclusive agency; sole distribution [Add to Longdo]
Geschenk {n}; Präsent {n} | Geschenke {pl} | als Geschenk | jdm. etw. zum Geschenk machen; jdm. etw. schenken | sich über ein Geschenk freuenpresent | presents | as a present | to make sb. a present of sth. | to be pleased with a present [Add to Longdo]
Geschwätzigkeit {f}; Gesprächigkeit {f}talkativeness [Add to Longdo]
Gespräch {n} | ein Gespräch abbrechen | ein Gespräch führenconversation | to break off a conversation | to conduct a conversation [Add to Longdo]
Gespräch {n}interlocution [Add to Longdo]
Gespräch {n} | Gespräche {pl}talk | talks [Add to Longdo]
Gesprächigkeit {f}communicativeness [Add to Longdo]
Gesprächsform {f}interlocutory form [Add to Longdo]
Gesprächspartner {m}interlocutor [Add to Longdo]
Gesprächsstoff {m}topics of conversation [Add to Longdo]
Goldbarren {m}; Silberbarren {m}; Bullion {n}; ungeprägtes Edelmetall | Goldbarren {pl}; Silberbarren {pl}bullion | bullions [Add to Longdo]
Heißverprägung {f}heat stake [Add to Longdo]
Höhenreißer {m}; Präzisionshöhenreißer {m}vernier height gauge [Add to Longdo]
Imprägnieren {n}soak [Add to Longdo]
Imprägnierung {f}impregnation [Add to Longdo]
Imprägnierung {f}waterproofing [Add to Longdo]
Istprämie {f}actual premium [Add to Longdo]
Jahresprämie {f}annual premium [Add to Longdo]
Kandidat für die Vizepräsidentschaftrunning mate [Add to Longdo]
Kraft {f}; Einfluss {m}; Wirkung {f}; Zwang {m} | Kräfte {pl} | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft {f} | eingeprägte Kraft {f} | generalisierte Kraft {f}; verallgemeinerte Kraft {f} | konservative Kraft {f}force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
Kürze {f}; Prägnanz {f}conciseness [Add to Longdo]
Leistungsprämie {f}incentives [Add to Longdo]
Leistungssystem {n}; Prämienlohnsystem {n}incentive system [Add to Longdo]
Ministerpräsident {m} [pol.]prime minister [Add to Longdo]
Mitarbeiter-Beurteilungsgespräch {n}appraisal interview [Add to Longdo]
Mitarbeiterbeurteilungsgespräch {n}performance review [Add to Longdo]
Mitarbeiterfördergespräch {n}personnel development review [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
そやす[, soyasu] (v5s,vt) (arch) (See 褒めそやす) to praise; to extol [Add to Longdo]
たんぽ槍[たんぽやり, tanpoyari] (n) padded spear (for practice) [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
べちゃべちゃ[, bechabecha] (adj-na,adv,vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.) [Add to Longdo]
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[, pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]
アーバンスプロール[, a-bansupuro-ru] (n) urban sprawl [Add to Longdo]
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
アオイソハゼ[, aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アヴェマリア;アベマリア[, avemaria ; abemaria] (exp) Ave Maria (prayer) (lat [Add to Longdo]
イタ電[イタでん, ita den] (n) (abbr) (from いたずら電話) prank call; nuisance call [Add to Longdo]
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
イミプラミン[, imipuramin] (n) imipramine [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
カイロテック[, kairotekku] (n) (abbr) chiropractic [Add to Longdo]
カイロプラクター;カイロプラター[, kairopurakuta-; kairopurata-] (n) chiropractor [Add to Longdo]
カイロプラクティック;カイロプラクチック[, kairopurakuteikku ; kairopurakuchikku] (n) chiropractic [Add to Longdo]
カラースプレー[, kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
キュプラ[, kyupura] (n) cupra [Add to Longdo]
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
コプラ;コピュラ[, kopura ; kopyura] (n) (1) (コプラ only) copra; (2) {ling} copula [Add to Longdo]
コロラトゥーラソプラノ;コロラチュラソプラノ[, kororatou-rasopurano ; kororachurasopurano] (n) coloratura soprano (ita [Add to Longdo]
サイマさいまき[, saima saimaki] (n) (See 車海老) kuruma prawn (esp. a small one, i.e. less than 10 cm in length) [Add to Longdo]
シートノック[, shi-tonokku] (n,vs) fielding practice (practise) (wasei [Add to Longdo]
シブレット[, shiburetto] (n) (See チャイブ) chive (Allium schoenoprasum) (fre [Add to Longdo]
シャモア[, shamoa] (n) chamois (Rupicapra rupicapra) (fre [Add to Longdo]
スピードスプレーヤー[, supi-dosupure-ya-] (n) speed sprayer [Add to Longdo]
スプレー[, supure-] (n,vs) spray; (P) [Add to Longdo]
スプレーガン[, supure-gan] (n) spray gun [Add to Longdo]
スプレードライ[, supure-dorai] (n) spray-dry [Add to Longdo]
スプレーヤー[, supure-ya-] (n) sprayer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form [Add to Longdo]
応用技術[おようぎじゅつ, oyougijutsu] practical technology [Add to Longdo]
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research [Add to Longdo]
ピーラム[ぴーらむ, pi-ramu] PRAM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
不便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
主宰者[しゅさいしゃ, shusaisha] Praesident, Vorsitzender, Fuehrer [Add to Longdo]
京都府[きょうとふ, kyoutofu] Praefektur_Kyoto [Add to Longdo]
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] repraesentativ [Add to Longdo]
[い, i] (Praefix) [Add to Longdo]
会話[かいわ, kaiwa] Unterhaltung, Gespraech [Add to Longdo]
会談[かいだん, kaidan] Gespraech, Besprechung [Add to Longdo]
便利[べんり, benri] bequem, praktisch [Add to Longdo]
俗語[ぞくご, zokugo] Umgangssprache [Add to Longdo]
修業[しゅうぎょう, shuugyou] Praktikum, Lehre, Ausbildung [Add to Longdo]
[ぼく, boku] -ICH (MAENNERSPRACHE), DIENER [Add to Longdo]
僕ら[ぼくら, bokura] -wir (Maennersprache) [Add to Longdo]
先例[せんれい, senrei] Praezedenzfall, Beispiel [Add to Longdo]
出雲大社[いずもたいしゃ, izumotaisha] Izumo-Tempel (i.d.Praef.Shimane) [Add to Longdo]
前提[ぜんてい, zentei] Voraussetzung, Praemisse [Add to Longdo]
千葉[ちば, chiba] (Praefektur_oestlich_von_Tokyo) [Add to Longdo]
噴霧器[ふんむき, funmuki] Zerstaeuber, Spray [Add to Longdo]
大統領[だいとうりょう, daitouryou] Praesident [Add to Longdo]
宇都宮[うつのみや, utsunomiya] (Hauptstadt der Praefektur Tochigi) [Add to Longdo]
実用[じつよう, jitsuyou] praktischer_Gebrauch, praktischer_Nutzen [Add to Longdo]
実践[じっせん, jissen] Praxis [Add to Longdo]
実践理性批判[じっせんりせいひはん, jissenriseihihan] Kritik_der_praktischen_Vernunft [Add to Longdo]
実践的[じっせんてき, jissenteki] praktisch [Add to Longdo]
宮城県[みやぎけん, miyagiken] Praefektur_Miyagi [Add to Longdo]
宰相[さいしょう, saishou] Ministerpraesident, Premierminister [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] Gespraech, Dialog [Add to Longdo]
対談[たいだん, taidan] Gespraech, Unterhaltung [Add to Longdo]
山口県[やまぐちけん, yamaguchiken] Yamaguchiken (Praefektur im Suedwesten Honshus) [Add to Longdo]
廃藩置県[はいはんちけん, haihanchiken] Abschaffung des Feudalsystems und Errichtung der Praefekturen [Add to Longdo]
[べん, ben] SPRACHE, DIALEKT, UNTERSCHEIDUNG, BLATT [Add to Longdo]
[へい, hei] UEBEL, SCHLECHT, MISSBRAUCHEN, (BESCHEIDENES_PRAEFIX) [Add to Longdo]
式辞[しきじ, shikiji] Ansprache, Festrede [Add to Longdo]
弾む[はずむ, hazumu] zurueckprallen;, angeregt_sein;, freigebig_sein [Add to Longdo]
[おん, on] (honoratives Praefix) [Add to Longdo]
[てい, tei] PRAESENTIEREN, VORLEGEN [Add to Longdo]
改鋳[かいちゅう, kaichuu] Umpraegung, Umguss [Add to Longdo]
文語[ぶんご, bungo] Schriftsprache [Add to Longdo]
新潟県[にいがたけん, niigataken] (Praefektur an der Westkueste Honshus) [Add to Longdo]
新田郡[にったぐん, nittagun] Landkreis Nitta (in der Praefektur Gunma) [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]
正確[せいかく, seikaku] Genauigkeit, Praezision, Richtigkeit [Add to Longdo]
死語[しご, shigo] tote_Sprache [Add to Longdo]
母国語[ぼこくご, bokokugo] Muttersprache [Add to Longdo]
比較言語学[ひかくげんごがく, hikakugengogaku] vergleichende_Sprachwissenschaft [Add to Longdo]
滋賀県[しがけん, shigaken] (Praefektur nordoestlich von Kyoto) [Add to Longdo]
演説[えんぜつ, enzetsu] Rede, Vortrag, Ansprache [Add to Longdo]
現在[げんざい, genzai] Gegenwart, Praesenz, Praesens [Add to Longdo]
用語[ようご, yougo] Ausdruck, Fachausdruck, Wortschatz, Sprache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top