Search result for

präferenz

(42 entries)
(0.1524 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -präferenz-, *präferenz*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา präferenz มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *präferenz*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A typical male chauvinist pig attitude.Die typische Präferenz des männlichen Geschlechts. Nightmare City (1980)
She's playing favorites again.Sie setzt Präferenzen. Spiderweb (1985)
Any preference?- Irgendwelche Präferenzen? The Resurrected (1991)
Come on. Yeah. Pete's Pets?All die Jahre verbirgst du deine Teepräferenzen und dann plapperst du sie in meiner TV-Show aus? Sisters and Brothers (1995)
I don't have a preference.Ich habe keine PräferenzThe One Where Chandler Crosses the Line (1997)
Sexual preference and frequency shouldn't be a matter of life and death, should it?Sexuelle Präferenzen und die Häufigkeit... sollten nicht über Leben oder Tod bestimmen, oder? Taboo (2002)
The city council in St. Paul, Minnesota passed a law guaranteeing, among other things, equal rights in housing, employment and education, regardless of sexual preference.Die Stadträte von St. Paul, Minnesota, verabschiedeten ein Gesetz, das allen gleiche Rechte bei der Wohnung und am Arbeitsplatz garantiert, unabhängig von der sexuellen PräferenzMilk (2008)
Look, i will not base my personal life on your preferences.Ich kann mein Leben doch nicht von deinen Präferenzen abhängig machen. School Lies (2008)
(3) Bisexual with no preference.3 ist bisexuell ohne Präferenzen. Heartbeats (2010)
Because I, too, know absolutely nothing about Priya's preferences in male companionship.Denn ich weiß auch absolut nichts über Priyas Präferenzen bei der männlichen Partnerwahl. The Irish Pub Formulation (2010)
Does anybody have a preference?Hat jemand eine PräferenzThe End of a Beautiful Friendship (2010)
Anybody have a preference? - Uh...Hat irgendjemand Präferenzen? As You Were (2010)
That's certainly not my preference.Natürlich wäre das nicht meine PräferenzKent (2011)
First preference is: no prisoners.Erste Präferenz ist: keine Gefangenen. Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden (2012)
Mr. Minson... what is your sexual preference?Abgewiesen. Mr. Minson... was ist Ihre sexuelle PräferenzDon't Haze Me, Bro (2012)
I have no preference, My Lord.- Wir haben keine Präferenzen. Closed Circuit (2013)
But if I may say so you're also very slow. Not to say expensive given the number funerals you choose to organize as opposed to cremations.Zweifelsohne sind Sie sehr gründlich, aber auch sehr langsam und teuer, angesichts Ihrer Präferenz für Erd- statt Feuerbestattungen. Still Life (2013)
I think maybe I have to take another look at that whole "kept woman" thing.Ich denke, ich sollte vielleicht meine Präferenzen überdenken. Snow Angels (2013)
Is there any particular song or style you would like, because...Verzeihung, haben Sie stilistisch irgendwelche besonderen Präferenzen? And So It Goes (2014)
You select your preferences.Sie wählen ihre Präferenzen aus. The Cyprus Agency (No. 64) (2014)
Kitty is her strong preference, so...Kitty ist ihre starke Präferenz, also... Enough Nemesis to Go Around (2014)
When he was first ingested, I tweaked the time preferences, made it seam like five years from his perspective.Als er das erste Mal aufgenommen wurde, habe ich die Zeitpräferenz umgestellt, damit es aus seiner Perspektive wie fünf Jahre erscheint. White Christmas (2014)
Time for Ric to get a new reference library.Für Ric ist es an der Zeit, sich eine neue Präferenzbibliothek zuzulegen. Christmas Through Your Eyes (2014)
- No preference?Keine Präferenzen? Secret in Their Eyes (2015)
- There's no preference, as long as she's smart.Keine Präferenzen, nur klug sollte sie sein. Secret in Their Eyes (2015)
For guy like Geoghan, he goes after boys, not because he prefers them... but because they are more ashamed, less likely to talk.Typen wie Geoghan wollen Jungs nicht aus Präferenz, sondern weil die sich mehr schämen. Kleineres Risiko, dass sie auspacken. Spotlight (2015)
- Sexual preference?- Sexuelle PräferenzThe Lobster (2015)
Any preference on how you'd like to die?Irgendwelche Präferenzen, wie du gerne sterben würdest? Revenge of the Rogues (2015)
I have way too much studying to do before pref day.Ich habe vor dem Präferenztag noch viel zu viel zu lernen. The Player's Choice (2015)
Welcome to pref day.Willkommen zum Präferenztag. The Player's Choice (2015)
At the end, you'll rank your top three in order of preference.Am Ende werdet ihr eure Top drei in der Reihenfolge eurer Präferenz aufschreiben. The Player's Choice (2015)
Stephanie: Okay, it's time to write down your preferences.Okay, es ist Zeit, dass ihr eure Präferenzen aufschreibt. The Player's Choice (2015)
Let me just set up the user preferences here, and... you can't detain us unless we're under arrest.Ich richte nur schnell die Benutzerpräferenzen ein und... Sie müssten uns schon verhaften! BoJack Kills (2016)
I'm stating a preference.Ich stelle eine PräferenzAlways Bet Black (2016)
You are aware that Lulu has no language preference? She's a machine.Es tut mir leid, aber Lulu hat keine sprachpräferenzen, sie ist eine Maschine. Teleios (2017)
Actually, historians are still debating the sexuality of a number of our founding fathers.Die Historiker sind sich uneinig über die sexuellen Präferenzen einiger Gründerväter. The Other Vibrator (2017)
I re-initialised the entire command structure, retaining all programmed abilities but deleting the supplementary preference architecture.Ich habe die komplette Kommando-Struktur neu initiiert, behalte alle programmierten Fähigkeiten, aber lösche die ergänzende Präferenzarchitektur. Smile (2017)
I mean, lately it has been recommending the Fray based on artists I like, which is, uh, a little unsettling.Sie schlagen The Fray vor, basierend auf anderen Präferenzen, das ist leicht verstörend. Like Riding a Vagina Bike (2017)
Unsub doesn't appear to have a gender preference.Der Täter scheint keine geschlechtsspezifische Präferenz zu haben. Unforgettable (2017)
- No preference.- Keine PräferenzMe and the Colonel (1958)
There is no political prejudice here.Hier gibt es keine politische PräferenzCasino Royale (1967)
I love the way the hierarchy works.Eure Präferenzenskala ist einmalig. ...and justice for all. (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top