Search result for

postens

(89 entries)
(1.8065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postens-, *postens*, posten
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา postens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *postens*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postencephalitic-ภายหลังสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will do.Auf eure PostenThe Gold Rush (1966)
I'm growing impatient waiting for the Galactican fleet to lead us to the last outpost of humanity.Ich werde ungeduldig, während ich auf die Flotte der Galactica warte, uns zu dem Vorposten der Menschheit zu führen. Space Croppers (1980)
And soon we shall summon our brothers to the last outpost of human civilization.Und gleich werden wir unsere Brüder zum letzten Vorposten menschlicher Zivilisation rufen. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
- Colonel, sir.POSTEN-HAUPTQUARTIER The Remembrance (1980)
Sergeant what do you think about Lapinsky for one of those DI openings?Sergeant, was halten Sie von Lapinsky für einen der AusbilderpostenThe Unthinkable (1980)
Kenneth, isn't he on the young side for a Cabinet post?Kenneth, ist er nicht ein bisschen jung für einen KabinettspostenOpen Government (1980)
You wanted to take over my late father's postDu wolltest den Posten meines Adoptivvaters übernehmen. Two Champions of Death (1980)
Maybe the factory union leader. Is that what you do?Man bot Ihnen einen Posten in der Gewerkschaft an. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
When the woman has a larger salary or a position of superiority, the marriage can't work.Wenn die Frau mehr verdient oder höheren Posten bekleidet, dann ist es keine Familie. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Tell all dispatchers to remain at the post.Sagen Sie allen Dispatchers, sie sollen auf ihrem Posten bleiben. Airplane! (1980)
"Whose tenure is hanging by a thread?""Wessen Posten wackelt?" Altered States (1980)
And the rotten money that will buy you a position as deputy?Und das Drecksgeld, das dir einen Abgeordnetenposten kaufen wird? The Lady Banker (1980)
Is there a job for me too in your farm?Haben sie nicht vielleicht auch für mich einen kleinen Posten auf ihrem großen Gut? The Taming of the Scoundrel (1980)
The lookout post.Der BeobachtungspostenLa Cage aux Folles II (1980)
I'll be up at the lookout post.Ich bin auf dem BeobachtungspostenLa Cage aux Folles II (1980)
One attacked a guard, and was killedEr hat den Posten angegriffen, wir haben ihn erschossen. City of Women (1980)
Not as well as I'd like. We're a small outpost and not very self-sufficient.Wir sind ein kleiner Außenposten und wirtschaftlich nicht unabhängig. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
His greatest source of pride was being secretary of the Abersoch Audubon Ornithological Society and his rented beach house at Cappis Sand housed sick seabirds, incompetent efforts at taxidermy and eccentric systems of bird classification of his own invention.Am meisten war er auf seinen Posten als Sekretär bei der Audubon- Gesellschaft von Abersoch stolz, und in seinem gemieteten Strandhaus in Cappis Sand hatte er kranke Vögel, tierpräparatorische Versuche und exzentrische Systeme der Vogelklassifizierung untergebracht. The Falls (1980)
Fallthuis, in acknowledgement of his VUE disabilities, took a job giving him time to travel with his wife on her singing tours of Europe.In Anbetracht seiner GUE-Behinderung übernahm Fallthuis einen Posten, der es ihm erlaubte, seine Frau auf Tourneen durch Europa zu begleiten. The Falls (1980)
Hawkmen, to your posts!Falkenmänner, auf eure PostenFlash Gordon (1980)
Don't get nervous, Nate. I'm goin' right back to watch the place now.Keine Sorge, Nate. Ich geh gleich wieder auf PostenHeaven's Gate (1980)
The good news is I'm putting your friend Joe Cutter in your place.Joe Cutter bekommt Ihren Posten. Joe Cutter ist ein guter Mann. Hopscotch (1980)
Must have been a military outpost during the war.War sicher ein militärischer Außenposten im Krieg. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
That bloody Harris is a liability.Dieser verfluchte Harris ist ein echter PassivpostenThe Long Good Friday (1980)
It breaks my little old heart to have to bust up our winning team but I have been assigned to a new post.Es bricht mir das Herz dass ich unsere Siegermannschaft auflösen muss aber mir wurde ein neuer Posten zugeteilt. Private Benjamin (1980)
A good post!Ein guter PostenPrivate Benjamin (1980)
I have been assigned to a new post.Deswegen wurde mir ein neuer Posten zugeteilt. Private Benjamin (1980)
Good post!Guter PostenPrivate Benjamin (1980)
On Monday you will receive your advanced individual training assignments.Am Montag wird man Ihnen Ihre verschiedenen Posten anweisen. Private Benjamin (1980)
With luck, I may still have a shot at security guard at the museum.Mit etwas Glück habe ich eine Chance auf den Posten eines Wachmanns. Seems Like Old Times (1980)
I attacked and captured the enemy's post and held our position until 13:00 hours.Ich habe den feindlichen Posten erobert und die Position bis 13.00 Uhr gehalten. The Medal (1980)
We'll set up guards but they must refrain from firing their guns. And don't set any fires.Wir platzieren Wachposten, doch sie dürfen nicht schießen. The Medal (1980)
--whether all the relay runners are ready, and the track referees are in position.... mal um, ob alle Wechsel-Leute auf dem Posten sind, ob die Bahnrichter zur Stelle sind. Die Erwartung im Publikum ... Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
What's gonna happen when that guard wakes up?Was passiert, wenn der Wachtposten aufwacht? The Pursuit (1981)
Or was the post coming up anyway?Oder hat das nichts zu tun mit ihm und der Posten wird sowieso frei? The Devil You Know (1981)
What does the job involve?Was beinhaltet dieser PostenThe Devil You Know (1981)
It's nothing to do with the rumour of you being offered a post in Brussels?- Es hat also nichts zu tun mit dem Gerücht, dass man Ihnen einen Posten in Brüssel angeboten hat? The Devil You Know (1981)
They've never bribed anybody.Oh, ich bitte Sie, Wally die haben nie jemanden bestochen. Wollen Sie einen Aufsichtsratsposten, den Ritterschlag oder die Pius-Würde haben? The Greasy Pole (1981)
Orhe's trying for a knighthood orvice-chancellorship.Oder er wird sich um den Ritterstand oder einen Aufsichtsrat oder Rektorenposten bemühen. The Greasy Pole (1981)
Humphrey, can we manage a CBE for Henderson?Humphrey, haben wir für Professor Henderson nicht einen Orden, Rektorenposten oder so was? The Greasy Pole (1981)
Our finest Ministers are cast aside like cheap trinkets, all because they refused to be dominated, they would not cede to Rasputin's dissolute demands!Viele Staatsmänner scheitern täglich, weil sie Rasputin nicht nachgeben wollen. Sie sind zwar stark und mächtig, müssen aber ihre Posten verlassen! Rasputin (1981)
- Harbour stations, men.- An die Posten, Männer. Das Boot (1981)
- Man your stations.- Posten halten. Das Boot (1981)
The director's had these attacks often since losing his job.Dem Direktor passiert es, seitdem er seinen Posten nicht mehr hat. Man of Iron (1981)
They're fighting for positions.Ein gewöhnlicher Kampf um PostenMan of Iron (1981)
Two inspectors are watching it. I don't believe he'll come back.Zwei Inspektoren haben Posten bezogen. Diva (1981)
No news, but two inspectors are watching his place 'round the clock.Es gibt nichts Neues. Zwei Inspektoren haben vor seinem Haus Posten bezogen. Diva (1981)
This is Gotham 4, North Bay, Station 17.Posten 4, North Bay, Sektor 17. Escape from New York (1981)
Wall guard, do not fire on prisoners.Wachposten: Nicht schießen! Escape from New York (1981)
In the skies, the young men of the RAF are struggling against the Nazi forces which only a year ago invaded Poland, swept through France, and left this country standing alone in a conflict which, if lost, could destroy the Free World.In der Luft kämpfen die jungen Männer der RAF gegen die Nazi-Truppen, die vor einem Jahr Polen angriffen, Frankreich überrollten, und uns auf einsamen Posten zwangen in einem Krieg, der die Freie Welt vernichten könnte. Eye of the Needle (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTEN    P OW1 S T AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivposten {m}asset item [Add to Longdo]
Auflösung von Rechnungsabgrenzungspostenamortization of accruals and deferrals [Add to Longdo]
Ausgleichsposten {m}adjustment item [Add to Longdo]
Ausgleichsposten aus der Konsolidierungadjustment resulting from consolidation [Add to Longdo]
Beobachtungsposten {m}observation post [Add to Longdo]
Berichtigungsposten {m} zum Eigenkapitaladjustments to catipal account [Add to Longdo]
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]
Debitposten {m}debit item [Add to Longdo]
Einzelposten {m}single item [Add to Longdo]
Flaggenposten {m}flag post [Add to Longdo]
Grenzposten {m}border guard [Add to Longdo]
Gruppe {f}; Partie {f}; Posten {m}; Menge {f}; Haufen {m}lot [Add to Longdo]
Nachrücker {m}; Nachrückerin {f} (auf Posten)successor [Add to Longdo]
Passivposten {m}debit item [Add to Longdo]
Posten {m}; Stelle {f}; Post {f}post [Add to Longdo]
Posten, der durch Wahl besetzt wirdelective post [Add to Longdo]
Posten {m}; Job {m}billet [Add to Longdo]
Postenkette {f}; Absperrkette {f}cordon [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzungsposten {m}accrued item [Add to Longdo]
Rehposten {m}buckshot [Add to Longdo]
Restposten {m} der Zahlungsbilanzaccommodating items [Add to Longdo]
Ruheposten {m}sinecure [Add to Longdo]
Schuldposten {m}; Lastposten {m}; Debet {n}debit [Add to Longdo]
Stellung {f} (Posten)situation; job; post; position [Add to Longdo]
Stellung {f}; Posten {m}assignment [Am.] [Add to Longdo]
Streikposten {m} | Streikposten aufstellenpicket | to picket [Add to Longdo]
Streikpostendienst {m} | Streikposten seinpicket duty | to be on picket duty [Add to Longdo]
Streikpostenkette {f}picket line [Add to Longdo]
Vermögenswert {m}; Aktivposten {m}; Anlagengegenstand {m}asset [Add to Longdo]
Vorposten {m} [mil.]forward post [Add to Longdo]
Vorposten {m}; Außenposten {m}outpost [Add to Longdo]
Wachposten {m}sentry [Add to Longdo]
absperren; abriegeln (mit Posten)to cordon off [Add to Longdo]
(einen Posten) umbuchento reverse (an item) [Add to Longdo]
jdn. vorsehen für (einen Posten usw.)to have someone in mind for [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
部署[ぶしょ, busho] (Dienst)Posten [Add to Longdo]
関所[せきしょ, sekisho] Grenzposten, Grenzwache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top