หรือคุณหมายถึง poße?
Search result for

posse

(130 entries)
(0.074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posse-, *posse*
Possible hiragana form: ぽっせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
posse[N] กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย, Syn. armed band, police force, vigilantes
possess[VT] เป็นเจ้าของ, See also: ครอบครอง, ถือครอง, Syn. hold, occupy, own
possess[VT] มีความสามารถ, See also: บันดาลใจ
possesor[N] ผู้ครอบครอง
possessed[ADJ] ถูกครอบงำทางจิตใจ, See also: โดนผีสิง, Syn. compulsive, single-minded, obsessed
possessed[ADJ] ซึ่งเป็นเจ้าของ, See also: ซึ่งครอบครอง, Syn. owned, kept
possessor[N] ผู้เป็นเจ้าของ, See also: เจ้าของ, Syn. owner, holder, inheritor, occupant
possess of[PHRV] มีความสามารถ
possession[N] ความเป็นเจ้าของ, Syn. ownership, rights, proprietary
possession[N] สิ่งที่ครอบครองอยู่, See also: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง, Syn. personal property, real estate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
posse(โพส'ซี) n. กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย,
possess(พะเซส') vt. มี,ครอบครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ยึดกุม,ข่มอารมณ์,คุมสติ,ดลใจ,สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ,ทำให้หลงเสน่ห์., See also: possessor n., Syn. have,own
possessed(พะเซสทฺ') adj. ถูกครอบงำทางจิตใจ,ถูกผีเข้า,เสียสติ,ข่มใจ., See also: possessed of มีครอบครอง.
possession(พะเซส'เชิน) n. การมี,การครอบครอง,การเข้ายึดเอา,ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,การควบคุม,การครอบงำความคิด,ความคิด,ที่ดินในครอบครอง,อาณานิคม
possessive(พะเซส'ซิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) สัมพันธการก,รูปแบบแห่งการครองครอง., See also: possessiveness n.
disposses(ดิสพะเซส') vt. ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์,ปลด,ชิง,ขับออก., See also: dispossession n. dispossesor n. dispossessory adj., Syn. dismiss
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก,ถูกริบหรือยึดทรัพย์,ถูกพลัดพราก
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised

English-Thai: Nontri Dictionary
possess(vt) มี,ครอบครอง,เป็นเจ้าของ,ยึดกุม,ควบคุม,ครอบงำ,ดลใจ
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
possessive(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ,ซึ่งครอบงำ,อยู่ในความครอบครอง
possessor(n) เจ้าของ,ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้ควบคุม
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possessionการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession of housebreaking implementsการนำเครื่องมือเพื่อลักทรัพย์เข้าไปในเคหสถาน (ของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession vaut titre (Fr.)การครอบครองก็เสมือนกับมีกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, actualการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, adverse; possession, hostileการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, chose inทรัพย์ในครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, civilการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, derivativeการครอบครองโดยรับสิทธิจากผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possession (Law)การครอบครอง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Possessivesแสดงความเป็นเจ้าของ [TU Subject Heading]
Possessory liensสิทธิยึดหน่วง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I don't really want to date someone who has a posse.และฉันไม่รู้จริงๆว่าต้องการจะเดทกับใครหรือเปล่า ใครมีกองทัพละ There Might be Blood (2008)
A posse?กองทัพ? There Might be Blood (2008)
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด Dying Changes Everything (2008)
If it is magic, it is more powerful magic than I possess.ถ้ามันเป็นเวทมนตร์ มันคงเป็นเวทมนตร์ที่ทรงพลังมากกว่าของผม The Labyrinth of Gedref (2008)
What possessed you not to erase that droid's memory?อะไรทำให้เจ้าไม่ลบความจำของดรอยด์นั่น หือ? Downfall of a Droid (2008)
Well,this kid's also in the system for possession with intent to sell.เด็กคนนี้มีเอี่ยวมรดกทั้งหมด ที่อาจจะถูกขายทอดตลาด And How Does That Make You Kill? (2008)
It was in my safety deposit box, and I think we can safely assume... it's now in the possession of the robbers.มันอยู่ในตู้ฝากนิรภัยของผม และผมคิดว่า เราสรุปได้ค่อนข้างแน่ว่า.. ตอนนี้ มันอยู่ในมือของพวกโจร The Bank Job (2008)
And how exactly did this come into your possession?แล้วคุณไปได้มันมาเป็นเจ้าของได้ยังไง The Bank Job (2008)
Should the chieftains or our people know you possess this sword, wouldn't they acknowledge you as their King?หัวหน้าเผ่าและประชาชนของพวกเราควรจะรู้ว่าท่านเป็นผู้ครอบครองดาบเล่มนี้, พวกเขาจะไม่ยอมรับท่านเป็นกษัตริย์ของเรา? The Kingdom of the Winds (2008)
I'm a superb chef, madame it follows that I should possesed a truly superb nose.ฉันคือสุดยอดพ่อครัวนะ มาดาม.. อย่างที่ว่าฉันย่อมมีจมูกที่วิเศษไง The Secret of Moonacre (2008)
I don't have much to leave, few possessions, no money really.ผมไม่มีอะไรทิ้งไว้มากนัก ของไม่กี่ชิ้น และไม่มีเงินเหลือเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You know, while you've been doing the prancing pony with your new posse,นายรู้มั้ย ตอนที่นายออกไปข้างนอกสนุกกับเพื่อนใหม่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
posseAll his possessions are contained in that box.
posseAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
posseBe possessed of both wit and humor.
posseDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
posseHappiness does not consist of how much you possess.
posseHe always possesses good health.
posseHe is in possession of this land.
posseHe is possessed by an unusual idea.
posseHe is possessed of a strong fighting instinct.
posseHe is possessed of a wide landed property.
posseHe is possessed of intelligence.
posseHe is possessed with the ambition to rule over the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือครอง[V] own, See also: possess, hold, have, Syn. ถือสิทธิ์, ครอง, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ, Example: หลายฝ่ายต่างคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยได้, Thai definition: ถือสิทธิเป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์[N] property, See also: possession, estate, Example: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ, Thai definition: ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
มีกรรมสิทธิ์[V] have a proprietary right, See also: possess, have possession, own, Syn. มีสิทธิ์, มีสิทธิ, Example: ชาวนามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเต็มที่ที่จะสร้างความเจริญมั่งคั่งได้, Thai definition: มีสิทธิหรือเป็นเจ้าของอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น
อ้างสิทธิ์[V] claim, See also: possess, Syn. ถือสิทธิ์, Example: รัฐอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้, Thai definition: ถือเอาว่าเป็นสิทธิ์ของตนในการกระทำต่างๆ
เข้าสิง[V] possess, See also: haunt, Syn. สิง, Example: ปีศาจเข้าสิงเขาได้ เพราะเขามีจิตใจอ่อนแอ, Thai definition: เข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์
พัสถาน[N] property, See also: possession, belongings, Syn. สมบัติพัสถาน, Example: เจ้าอาวาสวัดนี้เป็นผู้มีวิชาอาคมขลัง รักสันโดษ และไม่สะสมสมบัติพัสถานใด ๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: หลักฐานที่เป็นสิ่งยึดถือไว้
เป็นเจ้าของ[V] possess, See also: own, have, occupy, Example: ผู้ชนะจะเป็นเจ้าของเงินรางวัลมหาศาล
อาวาส[N] possessor, See also: owner, Syn. ผู้ครอบครอง, เจ้าของ
สิทธิ์ขาด[N] ownership, See also: possession, Syn. กรรมสิทธิ์, Example: ลูกชายเขามีสิทธิ์ขาดในที่ดินแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน
สิทธิครอบครอง[N] possessory right, Example: ฉันมีสิทธิครอบครองที่ดินผืนนี้ตามกฎหมายมรดก, Thai definition: สิทธิของบุคคลที่จะยึดทรัพย์สินไว้โดยเจตนาจะยึดเพื่อตน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวง[v.] (hūang) EN: be grudge ; be possessive   FR: être possessif ; être jaloux
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress   FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m]
การครอบครอง[n.] (kān khrøpkhrøng) EN: possession   FR: possession [f]
การมี[n.] (kān mī) EN: possess ; having   FR: possession [f]
การมีอาวุธปืน[n. exp.] (kān mī āwut peūn) FR: possession d'armes à feu [f] ; détention d'arme [f]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
การยึดคืน[n. exp.] (kān yeut kheūn) EN: repossession   
ขี้หึง[adj.] (khīheung) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious   FR: jaloux
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand   FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir

CMU English Pronouncing Dictionary
POSSE    P AA1 S IY0
POSSES    P AA1 S IY0 Z
POSSEHL    P AA1 S AH0 L
POSSESS    P AH0 Z EH1 S
POSSESSES    P AH0 Z EH1 S AH0 Z
POSSESSED    P AH0 Z EH1 S T
POSSESSOR    P AH0 Z EH1 S ER0
POSSESSING    P AH0 Z EH1 S IH0 NG
POSSESSION    P AH0 Z EH1 SH AH0 N
POSSESSIVE    P AH0 Z EH1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posse    (n) (p o1 s ii)
posses    (n) (p o1 s i z)
posset    (n) (p o1 s i t)
possess    (v) (p @1 z e1 s)
possets    (n) (p o1 s i t s)
possessed    (v) (p @1 z e1 s t)
possesses    (v) (p @1 z e1 s i z)
possessor    (n) (p @1 z e1 s @ r)
possessing    (v) (p @1 z e1 s i ng)
possession    (n) (p @1 z e1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landsturm {m}posse comitatus [Add to Longdo]
Polizeiaufgebot {n}posse [Am.] [Add to Longdo]
Polizeiaufgebot {n}posse of constables [Add to Longdo]
Posse {f}buffoonery [Add to Longdo]
Posse {f} | Possen {pl}farce | farces [Add to Longdo]
Possen {m} (eines Clowns) | Possen {pl}; Gekasper {n}antic (of a clown) | antics [Add to Longdo]
Possenreißer {m} | Possenreißer {pl}buffoon | buffoons [Add to Longdo]
Possenreißer {m} | Possenreißer {pl}mome | momes [Add to Longdo]
Possessivpronomen {n}; besitzanzeigendes Fürwortpossessive pronoun [Add to Longdo]
possenhaftfarcical [Add to Longdo]
possenhaft {adv}farcically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
英領[えいりょう, eiryou] (n) British territory (possession) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
家蔵[かぞう, kazou] (n,vs) household possessions [Add to Longdo]
我物;我が物[わがもの, wagamono] (n) one's own property; possessions [Add to Longdo]
海外領土[かいがいりょうど, kaigairyoudo] (n) overseas territory; overseas possession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posse \Pos"se\, n.
   See {Posse comitatus}.
   [1913 Webster]
 
   {In posse}. See {In posse} in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posse
   n 1: a temporary police force [syn: {posse}, {posse comitatus}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 posse
   be possible
   be able to
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Posse [pɔsə] (n) , s.(f )
   buffoonery; burlesque; farce
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top