Search result for

pose

(122 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pose-, *pose*
Possible hiragana form: ぽせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pose[VI] วางท่า, See also: ทำท่าทาง, Syn. model, posture
pose[VT] วางท่า, See also: ทำท่าทาง
pose[VI] เลียนแบบผู้อื่น
pose[VT] ถาม
pose[N] ท่าทาง, Syn. artificial position, mannerism, posture
poser[N] ผู้วางท่า, See also: ผู้ตั้งท่า, ผู้แสร้งทำ, ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ, Syn. pretender, hypocrite, mimic
poser[N] ปัญหาที่ท้าทาย, See also: สิ่งลึกลับ, ปริศนา, Syn. mystery, puzzle, problem, riddle, secret
poseur[N] ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ, Syn. hypocrite, masquerader
pose as[PHRV] แสร้งทำเป็น, See also: แกล้งทำเป็น, Syn. masquerade as
pose for[PHRV] วางท่า, See also: ตั้งท่า, จัดท่า, Syn. sit for, sit to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
poseur(โพเซอ') n. ผู้แสร้ง,ผู้วางท่า
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
appose(อะโพซ') vt. ใส่หรือวางชิดกับ,ใส่หรือวางใกล้กับ. -apposer n., Syn. juxtapose)
compose(คัมโพซ') {composed,composing,composes} vt.ประกอบด้วย,ก่อตัวเป็น,แต่ง,ทำเป็น,สำรวมใจ,ตั้งสติ,เรียงพิมพ์ vi. แต่ง,เรียบเรียง, Syn. make,form
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm,cool
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
contraposevt. วางตรงกันข้าม, See also: contraposition n. ดูcontrapose
decompose(ดีคัมโพซ') vt. สลายตัว adj. เน่าเปื่อย., See also: decomposability n. ดูdecompose decomposer n. ดูdecompose decomposition n. ดูdecompose, Syn. crumble

English-Thai: Nontri Dictionary
pose(n) การวางท่า,การตั้งท่า,การวางมาด
pose(vi) แสดงท่าทาง,ตั้งท่า,วางมาด
pose(vt) วาง,จัดทำ,แจ้ง,กำหนด,ตั้ง
compose(vi,vt) แต่งขึ้น,ประกอบ,เรียง,เรียบเรียง,ก่อตัวเป็น
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posetโพเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pose (vt) เป็นต้นเหตุของ (คำถาม, ปัญหา)
See also: S. ิbe cause of,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even as it promises answers to some of our oldest questions it poses still others even more fundamental.แม้ในขณะที่มันสัญญาคำตอบ บางคำถามที่เก่าแก่ที่สุดของเรา มันส่อเค้ายังคนอื่น ๆ Contact (1997)
We pose no threat to them.เราเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขา Contact (1997)
And yet another pose.ลองท่าใหม่ซิ As Good as It Gets (1997)
Wait until I say to hold that pose, then just try to hold it.จนกว่าผมจะบอกให้หยุด แล้วคุณก็ตั้งท่านั้นไว้ As Good as It Gets (1997)
So she used to pose nude for me.แกเป็นแบบเปลือยให้ผมวาด As Good as It Gets (1997)
What pose would you like?จะเอาท่าไหนดี? Christmas in August (1998)
But you, you were only my friend... after my brother Rob... posed as a student... and told you to like me.But you, you were onIy my friend... after my brother Rob... posed as a student... Never Been Kissed (1999)
Poser!อ่าเสแสร้ง All About Lily Chou-Chou (2001)
Who's a poser?ใครเสแสร้ง All About Lily Chou-Chou (2001)
Just a pose.นอกจากถ่ายหนังโป๊ Platonic Sex (2001)
I even practiced a pose.ฉันต้องฝึกเลียนแบบคนอื่นบ้าง My Tutor Friend (2003)
As the petrochemical era grew and grew warning signs emerged that some of these chemicals could pose hazards.เมื่อยุคปิโตรเคมีเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมีสัญญาณเตือนว่า สารเคมีบางอย่างอาจเป็นอันตราย The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poseThe couple posed for the photograph.
poseHe posed as a dentist at that bar.
poseHe posed as my close friend.
poseThis generous offer may be a mere pose.
poseExaminations pose a big problem.
poseIt must have been something really big for him to strike a triumphant pose like that.
poseShe looked puzzled at the abrupt question posed by a reporter.
poseShe posed for a drawing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งคำถาม[V] pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
ยิงคำถาม[V] ask a question, See also: pose a question, Syn. ถามคำถาม, ป้อนคำถาม, ถาม, Ant. ตอบคำถาม, Example: ผมขอฝากเพื่อนๆ อุดมการณ์เดียวกันช่วยยิงคำถามถามผู้ชี้แจงหน่อย, Thai definition: พูดเพื่อให้ได้ข้อมูล
จัดท่า[V] pose, Syn. จัดท่าทาง, จัดท่าจัดทาง, Example: ช่างกล้องจัดท่าให้นางแบบมือใหม่เสียนานก่อนจะเริ่มถ่ายได้, Thai definition: กำหนดลักษณะท่าทางของร่างกายให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆ
ทำมือทำไม้[V] gesture, See also: pose, act, Syn. ทำท่าทำทาง, Example: คนใบ้ทำมือทำไม้เพื่อบอกว่าต้องการอะไร, Thai definition: แสดงกิริยาสื่อความหมายด้วยมือ
ตั้งตัว[V] pose, See also: set oneself up, Syn. ยกย่องตัว, สถาปนาตัว, Example: เขาตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มทั้งๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เขาเป็น
ท่า[N] posture, See also: pose, manner, Syn. ท่าทาง, ท่วงท่า, อริยาบท, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่าที, อากัปกิริยา, Example: เขานั่งอยู่ในท่านั้นเป็นเวลานาน, Count unit: ท่า, Thai definition: ลักษณะท่วงทีของร่างกายที่อยู่นิ่งๆ ในบางอิริยาบถ, การแสดงกิริยายกมือยกเท้าเป็นต้น ตามกำหนดเป็นวิธีไว้
ก้อร่อ[V] pose, See also: affect, strike on attitude, flirt with, coquette with, Syn. ก้อร่อก้อติก, Example: ยามที่ว่างงานเขาก้อร่อผู้หญิงไปทั่วตามประสาผู้ชายเจ้าชู้, Thai definition: แสดงอาการเจ้าชู้
ก้อร่อก้อติก[V] pose, See also: affect, strike on attitude, flirt with, coquette with, Syn. ก้อร่อ, Example: เขาเป็นหนุ่มสำอางเจ้าชู้ วันๆ ก้อร่อก้อติกกับสาวไปทั่ว, Thai definition: แสดงอาการเจ้าชู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate   FR: dicter ; imposer
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line)   FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSE    P OW1 Z
POSED    P OW1 Z D
POSEN    P OW1 Z AH0 N
POSER    P OW1 Z ER0
POSES    P OW1 Z AH0 Z
POSEY    P OW1 Z IY0
POSEIDON    P AH0 S AY1 D AH0 N
POSEIDON'S    P AH0 S AY1 D AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pose    (v) (p ou1 z)
posed    (v) (p ou1 z d)
poser    (n) (p ou1 z @ r)
poses    (v) (p ou1 z i z)
posers    (n) (p ou1 z @ z)
poseur    (n) (p ou1 z @@1 r)
poseurs    (n) (p ou1 z @@1 z)
poseuse    (n) (p ou1 z @@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波塞冬[Bō sāi dōng, ㄅㄛ ㄙㄞ ㄉㄨㄥ, ] Poseidon, God of the sea in Greek mythology [Add to Longdo]
身态[shēn tài, ㄕㄣ ㄊㄞˋ, / ] pose; figure; attitude [Add to Longdo]
身法[shēn fǎ, ㄕㄣ ㄈㄚˇ, ] pose or motion of one's body in martial arts [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pose {f}pose; air; act [Add to Longdo]
posen; posieren | posend; posierendto pose | posing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
すかす[, sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix) [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line) [Add to Longdo]
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]
試験目的[しけんもくてき, shikenmokuteki] test purpose [Add to Longdo]
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession [Add to Longdo]
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, v. i.
   To assume and maintain a studied attitude, with studied
   arrangement of drapery; to strike an attitude; to
   attitudinize; figuratively, to assume or affect a certain
   character; as, she poses as a prude.
   [1913 Webster]
 
      He . . . posed before her as a hero.   --Thackeray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pos'e \Po`s['e]"\, a. [F., placed, posed.] (Her.)
   Standing still, with all the feet on the ground; -- said of
   the attitude of a lion, horse, or other beast.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, n. [AS. gepose; of uncertain origin; cf. W. pas a
   cough, Skr. k[=a]s to cough, and E. wheeze.]
   A cold in the head; catarrh. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, n. [F. pose, fr. poser. See {Pose}, v. t.]
   The attitude or position of a person; the position of the
   body or of any member of the body; especially, a position
   formally assumed for the sake of effect; an artificial
   position; as, the pose of an actor; the pose of an artist's
   model or of a statue.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, v. t. [imp. & p. p. {Posed}; p. pr. & vb. n.
   {Posing}.] [F. poser to place, to put, L. pausare to pause,
   in LL. also, to place, put, fr. L. pausa a pause, Gr. ?, fr.
   ? to make to cease, prob. akin to E. few. In compounds, this
   word appears corresponding to L. ponere to put, place, the
   substitution in French having been probably due to confusion
   of this word with L. positio position, fr. ponere. See {Few},
   and cf. {Appose}, {Dispose}, {Oppose}, {Pause}, {Repose},
   {Position}.]
   To place in an attitude or fixed position, for the sake of
   effect; to arrange the posture and drapery of (a person) in a
   studied manner; as, to pose a model for a picture; to pose a
   sitter for a portrait.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pose \Pose\, v. t. [Shortened from appose, for oppose. See 2d
   {Appose}, {Oppose}.]
   1. To interrogate; to question. [Obs.] "She . . . posed him
    and sifted him." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To question with a view to puzzling; to embarrass by
    questioning or scrutiny; to bring to a stand.
    [1913 Webster]
 
       A question wherewith a learned Pharisee thought to
       pose and puzzle him.         --Barrow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pose
   n 1: affected manners intended to impress others; "don't put on
      airs with me" [syn: {airs}, {pose}]
   2: a posture assumed by models for photographic or artistic
     purposes
   3: a deliberate pretense or exaggerated display [syn:
     {affectation}, {mannerism}, {pose}, {affectedness}]
   v 1: introduce; "This poses an interesting question" [syn:
      {present}, {pose}]
   2: assume a posture as for artistic purposes; "We don't know the
     woman who posed for Leonardo so often" [syn: {model}, {pose},
     {sit}, {posture}]
   3: pretend to be someone you are not; sometimes with fraudulent
     intentions; "She posed as the Czar's daughter" [syn: {pose},
     {impersonate}, {personate}]
   4: behave affectedly or unnaturally in order to impress others;
     "Don't pay any attention to him--he is always posing to
     impress his peers!"; "She postured and made a total fool of
     herself" [syn: {pose}, {posture}]
   5: put into a certain place or abstract location; "Put your
     things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent
     of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
     [syn: {put}, {set}, {place}, {pose}, {position}, {lay}]
   6: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 POSE
     Palm Operating System Emulator (Palm)
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 pose
  1. aplomb; self-assurance
  2. pose

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pose /poːzə/ 
  act; air; pose

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 pose /pozə/
  pose

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top