Search result for

porti

(116 entries)
(0.1811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porti-, *porti*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portico[N] หน้ามุข, Syn. arcade, colonnade
portion[N] ส่วนแบ่งของอาหาร (สำหรับหนึ่งคน), Syn. share, part, serving
portion[N] บางส่วน, See also: ส่วนหนึ่ง
portion[N] ชะตา, See also: เคราะห์, Syn. fate, destiny
portion[N] มรดก
portion[N] สินเดิมของหญิงก่อนสมรส
portion[VT] แบ่งส่วน, See also: จัดการ, แบ่งสรร
portiere[N] ม่านประตู, Syn. curtain
portion to[PHRV] แบ่งให้, See also: แบ่งส่วนให้
portion out[PHRV] แบ่งออกเป็นส่วน, See also: แบ่งเป็นกลุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portico(พอร์'ทิโค) n. ระเบียงทางเข้าที่มีหลังคาและเสากลม., See also: porticoed adj. pl. porticoes,porticos, Syn. porch
portiere(พอร์แทร์') n. ม่านประตู., See also: portiered adj.
portion(พอร์'เชิน) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,กอง,ส่วนของมรดก,สินเดิมของหญิง,ชะตา,เคราะห์ vt. แบ่งออกเป็นส่วน, Syn. section
apportion(อะพอร์'เชิน) vt. แบ่งปัน,แบ่งสรร -apportioner n., Syn. dispense,allot)
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
disproportionn. ความไม่ได้สัดส่วน
disproportionateadj. ไม่ได้สัดส่วน,ไม่สมส่วน
proportion(พระพอร์'เชิน) n. สัดส่วน,อัตราส่วน,ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ,ขนาดที่สัมพันธ์กัน, proportionsขนาดสัดส่วน มิติ,บัญญัติไตรยางค์,ความสมดุลกัน,การได้สัด-ส่วน,ความสมมาตร. vt. ทำให้เป็นสัดส่วน., See also: proportionment n.
proportional(พระพอ'เชินเนิล) adj. ได้สัด-ส่วน,พอเหมาะ,พอสมน้ำสมเนื้อ,สมควร., See also: proportionality n., Syn. proportionate
proportional pitchช่องไฟปรับสัดส่วนหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สามารถกำหนดให้ตัวอักขระแต่ละตัวใช้เนื้อที่ตามสัดส่วน เป็นต้นว่า ตัว i ย่อมจะไม่ใช้เนื้อที่มากเท่ากับตัว m หรือตัว w

English-Thai: Nontri Dictionary
portico(n) หลังคาทางเดิน
portion(n) ชิ้น,กอง,ห่อ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,เคราะห์,สินเดิม
portion(vt) แบ่งส่วน,แยกส่วน
apportion(vt) แบ่งปัน,แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร
disproportion(n) ความไม่สมส่วน
disproportionate(adj) ไม่สมส่วน
proportion(n) สัดส่วน,ปฏิภาค,การแบ่งสันปันส่วน,อัตราส่วน
sportive(adj) ร่าเริง,ขี้เล่น,ชอบสนุกสนาน,เกี่ยวกับกีฬา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
portingการปรับแต่งช่องไอดีไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
portionส่วน, ส่วนแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's eat Koichi's portion too.กินส่วนของพ่อด้วย Ponyo (2008)
A significant portion of the pathogen will escape into the station's ventilation system, which will circulate it for us.ระดับปริมาณเชื้อโรคที่มากพอ จะหลุด เข้าไปในระบบระบายอากาศของสถานี ทำให้เกิดการแพร่กระจาย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Well, actually, I'm gonna use a good portion of the money to fund a foundation to fight hunger in new york city.อืม,จริงๆแล้ว ฉันจะเอาเงินส่วนหนึ่ง ตั้งกองทุน เพื่อผู้ยากไร้ในนิวยอร์ก I Lied, Too. (2009)
Too much dna. This portion of the garcia show Will be brought to you By the letter "i" for icky.ห้องแล็บพบตัวอย่างดีเอ็นเอมากกว่า 100 ตัวอย่าง Conflicted (2009)
Dumplings, large portion!บะหมี่ ใหญ่พิเศษ! Gokusen: The Movie (2009)
No large portions. No roasted pork.ไม่เอาถ้วยใหญ่ ไม่เอาหมูย่าง Gokusen: The Movie (2009)
Colonel, so far I've only managed to access portions of Destiny's database.ผู้การ ผมเพียงแค่ต้องการเข้าไปจัดการ บางส่วนของฐานข้อมูลยาน Life (2009)
I don't need any portion, thank you.ข้าไม่ต้องการมันอีกแล้ว ขอบคุณ The Nightmare Begins (2009)
When a portion of the is driver's door handleเมื่อมือจับประตูด้านคนขับ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Yes, but we had no idea that portions of our white zones were crosswired with that building.และที่ไม่ใช่ความซ้ำซ้อน. คริสตจักรจะไม่หลงวัน. ต้องอพยพที่วาติกัน. Angels & Demons (2009)
Everyone's gonna love these new portion sizes.ทุกคนต้องชอบอาหารที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้แน่ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Bigger portion sizes.ใหญ่ขึ้น.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
portiChinese food was served in small portions which did not require cutting with a knife or fork.
portiLand occupies the minor portion of the earth's surface.
portiPortia tempered justice with mercy.
portiThe debt-servicing cost on bonds will take up major portion of the budget.
portiThe Middle East supplies a major portion of the oil that Japan consumes.
portiTom got a small portion of pie.
portiWastes have polluted portions of our water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งปัน[V] portion out, See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide, Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน, Example: ที่ดินถูกแบ่งปันให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว, Thai definition: แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน
แบ่งสรร[V] portion out, See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide, Syn. แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน, Example: ที่ดินแบ่งสรรไปโดยยุติธรรม
เศษเหลือ[N] portion, Syn. เศษ, Example: เศษเหลือจากการหารด้วย 4 นำมาแปลงเป็นไบนารีบิตที่ 3
ส่วนบุญ[N] portion of merit, See also: portion of virtue, Example: เขาได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญไปให้ญาติที่เสียไปแล้ว, Thai definition: ส่วนของบุญ, ผลบุญที่อุทิศให้
ตอน[N] part, See also: portion, section, passage, paragraph, Syn. ส่วน, Example: ข้อความเชิงอรรถจะปรากฏอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าหรืออยู่ที่บรรทัดล่างสุดของหน้ากระดาษแต่ละหน้า, Thai definition: ส่วนหนึ่งๆ ที่แบ่งออกจากส่วนใหญ่
กระบิ[N] piece, See also: portion, fragment, Syn. แท่ง, แผ่น, Example: เปลือกไม้หลุดออกมาเป็นกระบิ จากต้นไม้ที่ตายแล้ว
ตระ[N] a piece (used in reference to land), See also: portion, plot, Syn. แถบ, แปลง (ใช้แก่ที่)
ส่วน[N] part, See also: portion, component, Syn. แผนก, ตอน, ท่อน, Example: การคิดไตร่ตรองมนุษย์ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่มีเหตุผล (rational) และส่วนที่ไร้เหตุผล (irrational), Thai definition: ส่วนที่แบ่งจากสิ่งรวม
ส่วนย่อย[N] portion, See also: small part/section/cut/piece/segment, Ant. ส่วนรวม, Example: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมักจะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ มากมาย
มุข[N] balcony, See also: portico, porch, terrace, veranda, Example: ูเจือทองเลี้ยวรถเข้าบ้าน จอดกริบตรงใต้ชายคามุข, Thai definition: ส่วนของตึกหรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ อยู่ด้านหน้า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpansuan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute   
แบ่งส่วน[v.] (baengsuan) EN: portion out   
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division   FR: section [f] ; portion [f]
ชาร์เลอรัว[v. exp.] (Chāloērūa) EN: Charleroi   FR: Sporting de Charleroi [m] ; Charleroi

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTIA    P AO1 R SH AH0
PORTIS    P AO1 R T IH2 S
PORTICO    P AO1 R T AH0 K OW2
PORTIER    P AO1 R T IY0 ER0
PORTING    P AO1 R T IH0 NG
PORTION    P AO1 R SH AH0 N
PORTILLA    P AO2 R T IH1 L AH0
PORTILLO    P AO2 R T IH1 L OW0
PORTIONS    P AO1 R SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portico    (n) (p oo1 t i k ou)
porting    (v) (p oo1 t i ng)
portion    (v) (p oo1 sh @ n)
porticos    (n) (p oo1 t i k ou z)
portions    (v) (p oo1 sh @ n z)
porti`ere    (n) (p oo2 t i e@1 r)
porticoes    (n) (p oo1 t ii k ou z)
portioned    (v) (p oo1 sh @ n d)
Portishead    (n) (p oo1 t i z h e d)
porti`eres    (n) (p oo2 t i e@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Portierung {f} (eines Computerprogrammes)porting; transferring (of sourcecode) [Add to Longdo]
Portier {m} | Portiers {pl}doorman | doormen [Add to Longdo]
Portier {m} | Portiers {pl}janitor | janitors [Add to Longdo]
Portier {m}; Portiersfrau {f}porter [Add to Longdo]
Portion {f} (beim Essen) | Portionen {pl}portion; helping | portions [Add to Longdo]
Portion {f} | Portionen {pl}serving | servings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
に准じて;に準じて[にじゅんじて, nijunjite] (exp) in proportion (to) [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
イベント報告[イベントほうこく, ibento houkoku] (n) {comp} event reporting [Add to Longdo]
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC [Add to Longdo]
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC [Add to Longdo]
シーズン[, shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) [Add to Longdo]
ストア(P);ストアー[, sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P) [Add to Longdo]
スポーツ新聞[スポーツしんぶん, supo-tsu shinbun] (n) sporting newspaper; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一部分[yī bù fèn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] portion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロポーショナルスペーシング[ぷろぽーしょなるすぺーしんぐ, puropo-shonarusupe-shingu] proportional spacing [Add to Longdo]
プロポーション[ぷろぽーしょん, puropo-shon] proportionate width [Add to Longdo]
欧文ピッチ処理[おうぶんピッチしょり, oubun picchi shori] proportional spacing [Add to Longdo]
共通内容部[きょうつうないようぶ, kyoutsuunaiyoubu] generic content portion [Add to Longdo]
共通内容部記述部[きょうつうないようぶきじゅつぶ, kyoutsuunaiyoubukijutsubu] generic content portion description [Add to Longdo]
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant [Add to Longdo]
内容部[ないようぶ, naiyoubu] content portion [Add to Longdo]
内容部記述部[ないようぶきじゅつぶ, naiyoubukijutsubu] content portion description [Add to Longdo]
部分領域[ぶぶんりょういき, bubunryouiki] portion [Add to Longdo]
比例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top