Search result for

pore

(79 entries)
(0.0331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pore-, *pore*
Possible hiragana form: ぽれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pore[N] รูขุมขน, See also: รูเปิด
pore[VI] เพ่ง, See also: จดจ่อหรือมีสมาธิกับบางสิ่ง
pore[N] รูขุมขน, See also: รูขน, รูเปิดเล็กๆ, Syn. opening, orifice, vesicle
pore over[PHRV] เอาใจใส่, See also: สนใจใกล้ชิดมาก
pore on: pore upon[PHRV] ไตร่ตรอง, See also: ครุ่นคิดถึง, Syn. think about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pore(พอร์) n. รูเล็ก ๆ ,รูขน,ขุมขน vi. ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,พินิจ,อ่านอย่างตั้งใจ,ศึกษาอย่างตั้งใจ
archespore(อาร์'คีสพอร์) n. เซลล์แรกเริ่มอันเป็นที่มาของเซลล์สปอร์., Syn. archeosporium. -archeosporial adj.
ascospore(แอสโคสพอร์') สปอร์จากภายในถุง (ascus) . -ascosporic, ascosporous adj. (spore formed within an ascus)
camporee(แคมพะรี') n. ค่ายเล็ก ๆ ของลูกเสือ
corporeal(คอร์โพ'เรียล) adj. เกี่ยวกับร่างกาย,ซึ่งมีตัวตน,เกี่ยวกับวัตถุ, See also: corpoeality n. corporealness n. ดู corporalcy n. ดูcorporal corporalship n. ดูcorporal, Syn. material,substantial -Conf. corporal
extempore(อิคซเทม'พะรี) adv. เฉพาะหน้า,ว่ากลอนสด,ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, (เพลง) ซึ่งแต่งขึ้นสด ๆ adj. extemporaneous
millepore(มิล'ละพอร์,-โพ) n. hydrozoan (ดู) จำพวกหนึ่งที่มีผิวหน้าเรียบและมีรูมาก
oospore(โอ'อะสพอร์) n. ไข่ที่รับเชื้อแล้วที่อยู่ภายใน oogonium (ดู)
spore(สพอร์) n. สปอร์,เซลล์สืบพันธุ์ของพืชหรือโปรโตซัวหรือเชื้อราหรือสาหร่ายทะเลบางชนิด., See also: sporal adj. sporoid adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pore(n) รูขุมขน
pore(vi) พิจารณา,เพ่ง,ง่วน,เอาใจใส่
corporeal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับรูปธรรม,ซึ่งมีตัวตน,เกี่ยวกับวัตถุ
extempore(adv) โดยฉับพลัน,เฉพาะหน้า,ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน
incorporeal(adj) เกี่ยวกับนามธรรม,ไม่มีตัวตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poreรูเล็ก, รูฝอย [มีความหมายเหมือนกับ porosity ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poreรู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
porencephalia; perencephaly; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porencephaly; perencephaly; porencephalia; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pore pressurepore pressure, ความดันน้ำระหว่างเม็ดดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
pore spacepore space, ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง The Cement Garden (1993)
- My hairline is so weird. - My pores are huge.ผมชั้นดูแปลกๆ รูขุมขนชั้นกว้างมาก Mean Girls (2004)
- Will this minimize my pores? - No.มันจะทำให้รูขุมขนฉันเล็กลงหรอ/ไม่ แคธี Mean Girls (2004)
The greasy, dirty oil from the pores of the nose.สปาเก็ตตี้ที่เต็มไปด้วยหนอนดิ้นกระแด่วๆ First Cup (2007)
I'm kind of hot and steamy, but it really opened up my pores, you know?ผมทั้งร้องทั้ง เหงื่อออก มัน เปิดรูเหงื่อผมจริง ๆ คุณรู้เป่า Surf's Up (2007)
You got poison oozing out your pores.ร่างกายของเธอมียาพิษ ไหลเวียนทุกรูขุมขน I Don't Wanna Know (2008)
Pore.- รูขุมขน There's No 'I' in Team (2008)
Guy's bleeding out of his pores.คนไข้เลือดออก จากรูขุมขน Joy (2008)
BETRAYAL OOZES OUT OF HIM AT EVERY PORE."ซิกมุนด์ ฟรอยด์ Soul Mates (2009)
YOU, IT SEEPS OUT OF EVERY SINGLE PORE.ติดตราประทับที่หัวไหล่ ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากมาย Soul Mates (2009)
And your poreless skin and get out!แล้วก็ผิวไร้รูขุมขนของเธอออกไปได้แล้ว Reversals of Fortune (2009)
Can't you just feel the vitamin D soaking up in your pores?ลูกต้องคิดถึงที่นี้แน่ รู้สึกไหมว่า วิตามินดี, ซึมซาบเข้ารูขุมขน. The Twilight Saga: Eclipse (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poreIf it continues to be stimulated the skin's protective function causes thickening and it becomes stiff and hard with pores that stand out.
poreIncluding Reponses up to 'It bothers me a bit' over 70% of respondents said that they were concerned about their pores and skin texture.
poreWitch hazel tightens pores without drying skin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูขุมขน[N] pore, Example: นางโมโหจนแทบระงับอารมณ์ไม่อยู่ ปล่อยให้เหงื่อเม็ดโป้งผุดไหลออกจากรูขุมขน, Thai definition: หลุมเล็กๆ บนผิวหนัง
ขุมขน[N] pore, Syn. รูขุมขน, Example: บนใบหน้าของเขามีรูขุมขนที่ใหญ่มากจนเห็นได้ชัดเจน, Thai definition: รูหรือช่องของสิ่งที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังคนและสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวสิงคโปร์[n. prop.] (Chāo Singkhapō) EN: Singaporean   FR: Singapourien [m]
ดัชนีมวลร่างกาย[n. prop.] (datchanī mūan rāngkāi) EN: Body Mass Index (BMI)   FR: indice de masse corporelle [m]
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree   
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng dān rāngkāi) FR: transformation corporelle [f]
การตรวจที่ร่างกาย[n. exp.] (kān trūat thī rāngkāi) EN: body search   FR: fouille corporelle [f]
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer
ขุมขน[n.] (khumkhon) EN: pore   FR: pore [m]
เกี่ยวกับเวลา[adj.] (kīokap wēlā) EN: temporal   FR: temporel
กลายเป็นไอ[v. exp.] (klāi pen ai) FR: s'évaporer

CMU English Pronouncing Dictionary
PORE    P AO1 R
PORED    P AO1 R D
PORES    P AO1 R Z
POREMBA    P AO0 R EH1 M B AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pore    (v) (p oo1 r)
pored    (v) (p oo1 d)
pores    (v) (p oo1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pore {f} | Poren {pl}pore | pores [Add to Longdo]
Porengummi {m}sponge rubber [Add to Longdo]
Porenkoralle {f} (Goniopora spp.) [zool.]flower pot coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっぽれ[, kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance) [Add to Longdo]
エバポレーテッドミルク[, ebapore-teddomiruku] (n) evaporated milk [Add to Longdo]
エポレット[, eporetto] (n) epaulette (fre [Add to Longdo]
コーポレーション[, ko-pore-shon] (n) corporation; (P) [Add to Longdo]
コーポレート[, ko-pore-to] (adj-f) corporate [Add to Longdo]
コーポレートアイデンティティー[, ko-pore-toaidenteitei-] (n) corporate identity; (P) [Add to Longdo]
コーポレートガバナンス[, ko-pore-togabanansu] (n) corporate governance [Add to Longdo]
コーポレートバンキング[, ko-pore-tobankingu] (n) corporate banking [Add to Longdo]
コーポレートライセンス[, ko-pore-toraisensu] (n) {comp} corporate license [Add to Longdo]
シンガポール・スリング;シンガポールスリング[, shingapo-ru . suringu ; shingapo-rusuringu] (n) Singapore sling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛孔[máo kǒng, ㄇㄠˊ ㄎㄨㄥˇ, ] pore, #11,008 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンガポールテレコム[しんがぽーるてれこむ, shingapo-ruterekomu] Singapore Telecom [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
気孔[きこう, kikou] Pore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pore \Pore\, n. [F., fr. L. porus, Gr. ? a passage, a pore. See
   {Fare}, v.]
   1. One of the minute orifices in an animal or vegetable
    membrane, for transpiration, absorption, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A minute opening or passageway; an interstice between the
    constituent particles or molecules of a body; as, the
    pores of stones.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pore \Pore\, v. i. [imp. & p. p. {Pored}; p. pr. & vb. n.
   {Poring}.] [OE. poren, of uncertain origin; cf. D. porren to
   poke, thrust, Gael. purr.]
   To look or gaze steadily in reading or studying; to fix the
   attention; to be absorbed; -- often with on or upon, and now
   usually with over."Painfully to pore upon a book." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The eye grows weary with poring perpetually on the same
      thing.                  --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pore
   n 1: any tiny hole admitting passage of a liquid (fluid or gas)
   2: any small opening in the skin or outer surface of an animal
   3: a minute epidermal pore in a leaf or stem through which gases
     and water vapor can pass [syn: {stoma}, {stomate}, {pore}]
   v 1: direct one's attention on something; "Please focus on your
      studies and not on your hobbies" [syn: {concentrate},
      {focus}, {center}, {centre}, {pore}, {rivet}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pore [poːrə] (n) , s.(f )
   pore
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top