Search result for

pony

(49 entries)
(0.0809 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pony-, *pony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pony[N] ม้าพันธุ์เล็ก, Syn. bronco, cayuse
pony[N] เหล้าแก้วเล็ก
pony[N] เครื่องดื่มขวดเล็ก
pony[SL] 25 ฟรังค์
pony up[PHRV] จ่ายหนี้, See also: จ่ายเงิน
ponytail[N] ผมทรงหางม้าของเด็กผู้หญิง, Syn. pony tail
pony up for[PHRV] ขอ, See also: ร้องขอ, Syn. be in for, put in for
pony and trap[SL] อึ, See also: อุจจาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pony(โพ'นี) n. ม้าขนาดเล็ก,ม้าพันธุ์เล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
pony(n) ลูกม้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, while you've been doing the prancing pony with your new posse,นายรู้มั้ย ตอนที่นายออกไปข้างนอกสนุกกับเพื่อนใหม่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Ponyo on the CliffPonyo On The Cliff By The Sea Ponyo (2008)
Risa, Ponyo likes to eat ham.ลิซ่า ปองโย่ชอบกินแฮมล่ะ! Ponyo (2008)
Ponyo, we arrived.ปองโย่ เรามาถึงแล้วนะ Ponyo (2008)
Ponyo!โปเนียว Ponyo (2008)
Its not a goldfish, Ponyo.ไม่ใช่ปลาทองนะ นี่ปองโย่ Ponyo (2008)
Ponyo?โปเนียวเหรอ Ponyo (2008)
Ponyo.ปองโย่! Ponyo (2008)
Her name is Ponyo.มันชื่อปองโย่ครับ Ponyo (2008)
I must ask Ponyo then.ต้องถามปองโย่ดูก่อนครับ Ponyo (2008)
Ponyo.โซซึเกะ! ปองโย่! Ponyo (2008)
Ponyo...ปองโย่... Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ponyThe way she flips her ponytail will charm you before you realise it.
ponyI used a ribbon to tie my hair into a ponytail.

CMU English Pronouncing Dictionary
PONY    P OW1 N IY0
PONYTAIL    P OW1 N IY0 T EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pony    (n) (p ou1 n ii)
ponytail    (n) (p ou1 n i t ei l)
ponytails    (n) (p ou1 n i t ei l z)
pony-trekking    (n) - (p ou1 n i - t r e k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pony {m}fringe; bangs [Am.] [Add to Longdo]
Ponyfrisur {f}fringe [Add to Longdo]
Pony {n} (kleines Pferd) [zool.]pony [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽにょぽにょ;ポニョポニョ[, ponyoponyo ; ponyoponyo] (exp) (See ポニョる) to be fat [Add to Longdo]
エポニム[, eponimu] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person) [Add to Longdo]
シェトランドポニー[, shietorandoponi-] (n) Shetland pony [Add to Longdo]
ポニー[, poni-] (n) pony [Add to Longdo]
ポニーテール[, poni-te-ru] (n) ponytail; (P) [Add to Longdo]
ポニョる[, ponyo ru] (v5r) (col) (fam) (See ポニョポニョ) to be fat [Add to Longdo]
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent [Add to Longdo]
一本指[いっぽんゆび, ipponyubi] (n) finger; one's finger [Add to Longdo]
下げ髪[さげがみ, sagegami] (n) pigtail; ponytail; hair (hanging down the back) [Add to Longdo]
冠名[かんめい;かんむりめい, kanmei ; kanmurimei] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horse \Horse\ (h[^o]rs), n. [AS. hors; akin to OS. hros, D. &
   OHG. ros, G. ross, Icel. hross; and perh. to L. currere to
   run, E. course, current Cf. {Walrus}.]
   1. (Zool.) A hoofed quadruped of the genus {Equus};
    especially, the domestic horse ({Equus caballus}), which
    was domesticated in Egypt and Asia at a very early period.
    It has six broad molars, on each side of each jaw, with
    six incisors, and two canine teeth, both above and below.
    The mares usually have the canine teeth rudimentary or
    wanting. The horse differs from the true asses, in having
    a long, flowing mane, and the tail bushy to the base.
    Unlike the asses it has callosities, or chestnuts, on all
    its legs. The horse excels in strength, speed, docility,
    courage, and nobleness of character, and is used for
    drawing, carrying, bearing a rider, and like purposes.
    [1913 Webster]
 
   Note: Many varieties, differing in form, size, color, gait,
      speed, etc., are known, but all are believed to have
      been derived from the same original species. It is
      supposed to have been a native of the plains of Central
      Asia, but the wild species from which it was derived is
      not certainly known. The feral horses of America are
      domestic horses that have run wild; and it is probably
      true that most of those of Asia have a similar origin.
      Some of the true wild Asiatic horses do, however,
      approach the domestic horse in several characteristics.
      Several species of fossil ({Equus}) are known from the
      later Tertiary formations of Europe and America. The
      fossil species of other genera of the family
      {Equid[ae]} are also often called horses, in general
      sense.
      [1913 Webster]
 
   2. The male of the genus {Equus}, in distinction from the
    female or male; usually, a castrated male.
    [1913 Webster]
 
   3. Mounted soldiery; cavalry; -- used without the plural
    termination; as, a regiment of horse; -- distinguished
    from {foot}.
    [1913 Webster]
 
       The armies were appointed, consisting of twenty-five
       thousand horse and foot.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A frame with legs, used to support something; as, a
    clotheshorse, a sawhorse, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. A frame of timber, shaped like a horse, on which soldiers
    were made to ride for punishment.
    [1913 Webster]
 
   6. Anything, actual or figurative, on which one rides as on a
    horse; a hobby.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mining) A mass of earthy matter, or rock of the same
    character as the wall rock, occurring in the course of a
    vein, as of coal or ore; hence, to take horse -- said of a
    vein -- is to divide into branches for a distance.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.)
    (a) See {Footrope}, a.
    (b) A breastband for a leadsman.
    (c) An iron bar for a sheet traveler to slide upon.
    (d) A jackstay. --W. C. Russell. --Totten.
      [1913 Webster]
 
   9. (Student Slang)
    (a) A translation or other illegitimate aid in study or
      examination; -- called also {trot}, {pony}, {Dobbin}.
    (b) Horseplay; tomfoolery.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. {heroin}. [slang]
     [PJC]
 
   11. {horsepower}. [Colloq. contraction]
     [PJC]
 
   Note: Horse is much used adjectively and in composition to
      signify of, or having to do with, a horse or horses,
      like a horse, etc.; as, horse collar, horse dealer or
      horse?dealer, horsehoe, horse jockey; and hence, often
      in the sense of strong, loud, coarse, etc.; as,
      horselaugh, horse nettle or horse-nettle, horseplay,
      horse ant, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Black horse}, {Blood horse}, etc. See under {Black}, etc.
 
   {Horse aloes}, caballine aloes.
 
   {Horse ant} (Zool.), a large ant ({Formica rufa}); -- called
    also {horse emmet}.
 
   {Horse artillery}, that portion of the artillery in which the
    cannoneers are mounted, and which usually serves with the
    cavalry; flying artillery.
 
   {Horse balm} (Bot.), a strong-scented labiate plant
    ({Collinsonia Canadensis}), having large leaves and
    yellowish flowers.
 
   {Horse bean} (Bot.), a variety of the English or Windsor bean
    ({Faba vulgaris}), grown for feeding horses.
 
   {Horse boat}, a boat for conveying horses and cattle, or a
    boat propelled by horses.
 
   {Horse bot}. (Zool.) See {Botfly}, and {Bots}.
 
   {Horse box}, a railroad car for transporting valuable horses,
    as hunters. [Eng.]
 
   {Horse breaker} or {Horse trainer}, one employed in subduing
    or training horses for use.
 
   {Horse car}.
     (a) A railroad car drawn by horses. See under {Car}.
     (b) A car fitted for transporting horses.
 
   {Horse cassia} (Bot.), a leguminous plant ({Cassia
    Javanica}), bearing long pods, which contain a black,
    catharic pulp, much used in the East Indies as a horse
    medicine.
 
   {Horse cloth}, a cloth to cover a horse.
 
   {Horse conch} (Zool.), a large, spiral, marine shell of the
    genus Triton. See {Triton}.
 
   {Horse courser}.
     (a) One that runs horses, or keeps horses for racing.
       --Johnson.
     (b) A dealer in horses. [Obs.] --Wiseman.
 
   {Horse crab} (Zool.), the Limulus; -- called also
    {horsefoot}, {horsehoe crab}, and {king crab}.
 
   {Horse crevall['e]} (Zool.), the cavally.
 
   {Horse emmet} (Zool.), the horse ant.
 
   {Horse finch} (Zool.), the chaffinch. [Prov. Eng.]
 
   {Horse gentian} (Bot.), fever root.
 
   {Horse iron} (Naut.), a large calking iron.
 
   {Horse latitudes}, a space in the North Atlantic famous for
    calms and baffling winds, being between the westerly winds
    of higher latitudes and the trade winds. --Ham. Nav.
    Encyc.
 
   {Horse mackrel}. (Zool.)
     (a) The common tunny ({Orcynus thunnus}), found on the
       Atlantic coast of Europe and America, and in the
       Mediterranean.
     (b) The bluefish ({Pomatomus saltatrix}).
     (c) The scad.
     (d) The name is locally applied to various other fishes,
       as the California hake, the black candlefish, the
       jurel, the bluefish, etc.
 
   {Horse marine} (Naut.), an awkward, lubbery person; one of a
    mythical body of marine cavalry. [Slang]
 
   {Horse mussel} (Zool.), a large, marine mussel ({Modiola
    modiolus}), found on the northern shores of Europe and
    America.
 
   {Horse nettle} (Bot.), a coarse, prickly, American herb, the
    {Solanum Carolinense}.
 
   {Horse parsley}. (Bot.) See {Alexanders}.
 
   {Horse purslain} (Bot.), a coarse fleshy weed of tropical
    America ({Trianthema monogymnum}).
 
   {Horse race}, a race by horses; a match of horses in running
    or trotting.
 
   {Horse racing}, the practice of racing with horses.
 
   {Horse railroad}, a railroad on which the cars are drawn by
    horses; -- in England, and sometimes in the United States,
    called a {tramway}.
 
   {Horse run} (Civil Engin.), a device for drawing loaded
    wheelbarrows up an inclined plane by horse power.
 
   {Horse sense}, strong common sense. [Colloq. U.S.]
 
   {Horse soldier}, a cavalryman.
 
   {Horse sponge} (Zool.), a large, coarse, commercial sponge
    ({Spongia equina}).
 
   {Horse stinger} (Zool.), a large dragon fly. [Prov. Eng.]
 
   {Horse sugar} (Bot.), a shrub of the southern part of the
    United States ({Symplocos tinctoria}), whose leaves are
    sweet, and good for fodder.
 
   {Horse tick} (Zool.), a winged, dipterous insect ({Hippobosca
    equina}), which troubles horses by biting them, and
    sucking their blood; -- called also {horsefly}, {horse
    louse}, and {forest fly}.
 
   {Horse vetch} (Bot.), a plant of the genus {Hippocrepis}
    ({Hippocrepis comosa}), cultivated for the beauty of its
    flowers; -- called also {horsehoe vetch}, from the
    peculiar shape of its pods.
 
   {Iron horse}, a locomotive. [Colloq.]
 
   {Salt horse}, the sailor's name for salt beef.
 
   {To look a gift horse in the mouth}, to examine the mouth of
    a horse which has been received as a gift, in order to
    ascertain his age; -- hence, to accept favors in a
    critical and thankless spirit. --Lowell.
 
   {To take horse}.
     (a) To set out on horseback. --Macaulay.
     (b) To be covered, as a mare.
     (c) See definition 7 (above).
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pony \Po"ny\, n.; pl. {Ponies}. [Written also {poney}.] [Gael.
   ponaidh.]
   1. A small horse.
    [1913 Webster]
 
   2. Twenty-five pounds sterling. [Slang, Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A translation or a key used to avoid study in getting
    lessons; a crib; a trot. [College Cant]
    [1913 Webster]
 
   4. A small glass of beer. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {Pony chaise}, a light, low chaise, drawn by a pony or a pair
    of ponies.
 
   {Pony engine}, a small locomotive for switching cars from one
    track to another. [U.S.]
 
   {Pony truck} (Locomotive Engine), a truck which has only two
    wheels.
 
   {Pony truss} (Bridge Building), a truss which has so little
    height that overhead bracing can not be used.
    [1913 Webster] poop
    poopoo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pony
   n 1: a range horse of the western United States
   2: an informal term for a racehorse; "he liked to bet on the
     ponies"
   3: a literal translation used in studying a foreign language
     (often used illicitly) [syn: {pony}, {trot}, {crib}]
   4: a small glass adequate to hold a single swallow of whiskey
     [syn: {shot glass}, {jigger}, {pony}]
   5: any of various breeds of small gentle horses usually less
     than five feet high at the shoulder

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 pony
   pony
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pony [pɔni]
   pony
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pony [pɔniː] (n) , s.(m )
   bangs [Am.]; fringe
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top