Search result for

pomp

(80 entries)
(0.0983 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pomp-, *pomp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pomp[N] พิธีเอิกเกริก, Syn. ceremony
pomp[N] การแสดงโอ้อวด, Syn. manificence, pageantry
Pompeii[N] เมืองในอิตาลีที่เคยถูกทำลายภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด
pompous[ADJ] ขี้โอ่, See also: คุยโต, พูดเกินจริง, Syn. haughty, snobby, elitist, Ant. humble
pompous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา
pompadour[N] แบบทรงผลของสตรีและบุรุษที่ม้วนตรงขึ้นจากหน้าผาก, Syn. haircut
pomposity[N] การวางมาด, See also: การคุยโว, การโอ้อวด, Syn. balderdash, bombast
pompously[ADV] อย่างคุยโม้โอ้อวด, Syn. boastfully, conceitedly, pretentiously, Ant. humbly, modestly
pompously[ADV] อย่างหรูหรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor
pompeii(พอมเพ'อี) n. ชื่อเมืองโบราณในอิตาลีเป็นเมืองที่เคยถูกภูเขาไฟระเบิดทับในปี ค.ศ.79, See also: Pompeian,Pompeiian adj.,n.
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pomp(n) ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,การวางท่า,ความผึ่งผาย
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought he was pompous and arrogant. Nothing's changed there!ข้าคิดว่าเขาจะขี้โม้ขี้อวด ไม่มีอะไรเปลี่ยนเขาได้ The Moment of Truth (2008)
Because I speak of the pompatus of loveเพราะผมพูดถึงอานุำภาพแห่งความรัก The Love Guru (2008)
That's correct. So, pompejana, Thiobacillus, Deinococcus.ถูกต้อง แล้วพอมพาจานา ไทโอบาซิลลัส หรือเดโนคอคคัส The Day the Earth Stood Still (2008)
Pompous person I've ever met.โอ้อวด ทะนงตนเป็นที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอมา The Age of Dissonance (2009)
They were young, pompous and seemed to rule the world.พวกเขาทั้งหนุ่ม อลังการ จนเหมือนจะครองโลกนี้ได้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Who needs pomp and circumstance when you have paparazzi? Ever since Gossip Girl broke my arrest, it's everywhere.ใครจะต้องการพิธีใหญ่โต และ โชคชะตากัน ในเมื่อเธอมี ปาปารัสซี่แล้ว ? The Goodbye Gossip Girl (2009)
- oh, shut your pompous vortex of overlapping fangs!หุบปากไปเลยไอ้ขี้โอ่ฟันซ้อน! Advanced Criminal Law (2009)
So pick up your pompoms, pierce,ดังนั้น หยิบพู่ปอมปอมขึ้นมา เพียร์ซ Advanced Criminal Law (2009)
Pompeii.ปอมเปอี Abandon All Hope (2009)
Ladies and gentlemen, the maiden voyage of our newest flagship deserves more pompon circumstance that we can afford today.ลูกเรือทุกท่าน ภารกิจแรกของเรา ที่จริงสมควรจัดพิธีฉลองให้สมเกียรติมากกว่าที่จัดในวันนี้ Star Trek (2009)
We didn't think was a pompous son of a bitch....นายเป็นหมอคนเดียวในโรงพยาบาลของเรา... You Don't Know Jack (2010)
Pompous, arrogant, roman boy-lover!วางท่า หยิ่งยะโส ไอ้เด็กโรมันเอ๊ย The Red Serpent (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pompDespite being no big deal it's unnecessarily pompous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้นปึ่ง[ADJ] pompous, Syn. เฉยเมย, Example: เขายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าด้วยท่าทางปั้นปึ่งมองดูผมด้วยสายตาเย็นชา, Thai definition: วางท่าเฉยอยู่ไม่พูดจา (ให้เห็นเป็นว่าเย่อหยิ่ง ไม่พอใจ หรือไม่ไยดีด้วย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดับเพลิง[n.] (khon dapphloēng) EN: fireman   FR: pompier [m]
เครื่องสูบลม[n. exp.] (khreūang sūp lom) EN: pump   FR: pompe à vélo [f] ; pompe à air [m]
เครื่องสูบน้ำ[n. exp.] (khreūang sūp nām) EN: water pump ; pump   FR: pompe à eau [f]
กองดับเพลิง[n. exp.] (kong dapphloēng) FR: sapeurs-pompiers [mpl] ; service d'incendie [m]
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre
นกเปล้าหน้าเหลือง [n. exp.] (nok plao nā leūang) EN: Pompadour Green Pigeon   FR: Colombar pompadour [m]
ปั๊ม[n.] (pam) EN: pump ; filling station ; water pump   FR: pompe [f]
ปั๊ม[v.] (pam) EN: pump   FR: pomper

CMU English Pronouncing Dictionary
POMP    P AA1 M P
POMPA    P AA1 M P AH0
POMPEY    P AA1 M P IY0
POMPER    P AA1 M P ER0
POMPEO    P OW1 M P IY0 OW0
POMPON    P AA1 M P AA2 N
POMPANO    P AA1 M P AH0 N OW2
POMPONS    P AA1 M P AA2 N Z
POMPOUS    P AA1 M P AH0 S
POMPLUN    P AA1 M P L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pomp    (n) (p o1 m p)
pompon    (n) (p o1 m p o n)
pompons    (n) (p o1 m p o n z)
pompous    (j) (p o1 m p @ s)
pomposity    (n) (p o1 m p o1 s i t ii)
pompously    (a) (p o1 m p @ s l ii)
pomposities    (n) (p o1 m p o1 s i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pomp {m}; Prunk {m}pomp [Add to Longdo]
Pomp {m}pageant [Add to Longdo]
Pompadourfrisur {f}pompadour [Add to Longdo]
Pomphaftigkeit {f}pompousness [Add to Longdo]
Pompadourtaube {f} [ornith.]Pompadour Green Pigeon [Add to Longdo]
Pompadoursittich {m} [ornith.]Red Shining Parrot [Add to Longdo]
Pompadourkotinga [ornith.]Pompadour Cotinga [Add to Longdo]
Pompeji {n}Pompeii [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]
ポンポンダリア[, ponpondaria] (n) pompon dahlia [Add to Longdo]
リーゼント[, ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
鯵(P);鰺[あじ(P);アジ, aji (P); aji] (n) (uk) horse mackerel (Carangidae spp., esp. the Japanese horse mackerel, Trachurus japonicus); jack mackerel; pompano; scad; (P) [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
俺様;己様[おれさま, oresama] (pn,adj-no) I, myself (pompously) [Add to Longdo]
華美[かび, kabi] (adj-na,n) pomp; splendor; splendour; gaudiness; (P) [Add to Longdo]
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] Pomponia maculatiocollis [Add to Longdo]
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, / ] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pomp \Pomp\, n. [OE. pompe, F. pompe, L. pompa, fr. Gr. ? a
   sending, a solemn procession, pomp, fr. ? to send. Cf. {Pump}
   a shoe.]
   1. A procession distinguished by ostentation and splendor; a
    pageant. "All the pomps of a Roman triumph." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Show of magnificence; parade; display; power.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Display; parade; pageant; pageantry; splendor; state;
     magnificence; ostentation; grandeur; pride.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pomp \Pomp\, v. i.
   To make a pompons display; to conduct. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pomp
   n 1: cheap or pretentious or vain display [syn: {gaudery},
      {pomp}]
   2: ceremonial elegance and splendor; "entered with much eclat in
     a coach drawn by eight white horses" [syn: {pomp}, {eclat}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pomp [pɔmp]
   pump
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pomp [pɔmp] (n) , s.(m )
   pageant
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top