Search result for

policen

(51 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -policen-, *policen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา policen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *policen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Purcell, get me all the contracts and insurance policies on that roof.Purcell, ich will alle Verträge und Versicherungspolicen für das Dach. Brubaker (1980)
I've got some insurance policies for you to look at.Ich habe hier ein paar Versicherungspolicen für deinen Alkohol. Local Hero (1983)
Once- proud financial giants lay in ruins their assets stripped their policies in tatters.Einst stolze Finanzriesen lagen in Trümmern... ihrer Anlagen entblößt, ihre Policen ruiniert. The Meaning of Life (1983)
Give me a rundown on Mac Thomas' insurance policies.Gib mir 'ne Liste der Versicherungspolicen von Mac Thomas. Knight Racer (1985)
All I got from those records is that... they made up fake policies on those eight people after they moved out of Los Angeles.Ich hab daraus nur abgelesen, dass sie diesen Leuten falsche Policen ausstellten, nachdem sie aus L.A. weggezogen waren. Premium Steele (1985)
Perennial then sold the policies to these other companies.Danach hat Perennial die Policen weiterverkauft. Premium Steele (1985)
So, Perennial made up bogus policies... sold them and then killed off the policyholders by using forged documents? That's right.Perennial hat also falsche Policen ausgestellt, sie verkauft und dann die Begünstigten 'umgebracht', indem sie Totenscheine fälschten? Premium Steele (1985)
The other insurance companies then paid death benefits to Perennial... expecting them to pass them along to the proper beneficiaries... but Perennial just pocketed the money themselves.Die anderen Versicherungen haben Perennial dann die Policen ausgezahlt. Im Glauben, dass sie an die Begünstigten weitergeleitet werden. Aber Perennial hat das Geld einfach behalten. Premium Steele (1985)
They can track those names through my policy lists.Die Namen können sie zu meiner Policenliste führen. The Pharoah's Engineer (1986)
we...Na ja, so aus dem Stegreif weiß ich mehrere Policen, die Dachschäden abdecken. Try to Remember: Part 1 (1987)
Cross-reference it with inter-state policy owners of quarter-of-a-million or more.Vergleich die Namen mit unseren Versicherungspolicen ab einer Viertelmillion oder mehr. The Last Seduction (1994)
I did a little creative key-punching and cross-referenced our list parameters with policy holders at Third Mutual.Wenn du etwas an der Tastatur herumspielst dann kann man unsere Versicherungspolicen mit denen anderer Gesellschaften vergleichen. The Last Seduction (1994)
Several policies.Mehrere PolicenThe House of Luthor (1994)
The bill, which attaches small-business health plans to those of larger corporations is receiving initial support from a number of key Republican leaders.Das Gesetz würde die Policen der Kleinunternehmen an größere Unternehmen binden und wird von führenden Republikanern unterstützt. The Game (1997)
The policy is sold door-to-door in the poorer neighbourhoods. Paid in cash, each week.Die Policen... werden in den ärmeren Gegenden an der Tür verkauft und jede Woche in bar bezahlt. The Rainmaker (1997)
How many policies did Great Benefit have in effect in the year 1995?Mr. Keeley, wie viele Policen hatte Great Benefit im Jahr 1995? The Rainmaker (1997)
Now, of these policies, how many claims were filed?Und wie viele Anträge erhielten Sie aus diesen PolicenThe Rainmaker (1997)
Their investors won't let them buy any new policies.Die Investoren kaufen keine neuen Policen mehr. Out of Time (2003)
- The new insurance policies you ordered.- Das sind die angeforderten PolicenI Solemnly Swear (2003)
I'm afraid that gender reassignment surgery isn't yet included on any insurance policy.Ich befürchte, dass Geschlechtsumwandlungen bis jetzt noch nicht in Versicherungspolicen enthalten sind. Es wird als Wahlleistung angesehen. Latecomer (2006)
Does Sookie know how much the inn has appreciated?Ich muss mir Policen ansehen. You've Been Gilmored (2006)
Inrance forms.VersicherungspolicenWhere the Boys Are (2006)
So you've got like, eleven different policies you can buy.Man kann etwa elf verschiedene Policen kaufen. Bounty (2007)
We researched the insurance policies on the municipal buildings.Wir haben die Versicherungspolicen der kommunalen Gebäude untersucht. The Whole Blah Damn Thing (2008)
We researched the insurance policies on the municipal buildings.Wir haben die Versicherungspolicen der kommunalen Gebäude untersucht. The Three Coolers (2008)
YOUR OLD INSURANCE COMPANY HOLDS THE POLICY ON FOSS' HORSES.Deiner alten alten Versicherungsfirma gehören die Policen zu Foss´ Pferden. The Two-Horse Job (2008)
Before you are six of your most valuable associates, the ones who find errors in policies.Vor Ihnen sitzen sechs Ihrer wertvollsten Mitarbeiter. Sie finden die Fehler in den PolicenSaw VI (2009)
Traffic rules, contract papers insurance policies, EMI schemes global warming.Verkehrsregeln, Verträge, Versicherungspolicen, Klimawandel. Love Aaj Kal (2009)
Now, by cross-referencing them, I've created a short list, right here, of people with fat policies that are all gonna die within six months.Jetzt nachdem die Querverweise erstellt wurden, habe ich eine kurze Liste von Leuten mit einer fetten Versicherungspolicen zusammengestellt. Sie werden alle innerhalb von sechs Monaten sterben. The Snow Job (2009)
Nate has already a select number of investors, but with your contribution he can buy up even more policies.Nate hat eine ausgewählte Anzahl von Investoren, aber mit Ihrer Beteiligung, könnte er noch viel mehr Policen aufkaufen. The Snow Job (2009)
Men are like policiesMänner sind wie PolicenAmphetamine (2010)
Now, insurance policies are giving us three potential targets.Die Versicherungspolicen bieten uns drei potenzielle Ziele an. Point Blank (2010)
I was just swinging by to drop off some of these policy forms for you to sign.Ich wollte ein paar Policen zum Unterschreiben reinbringen. Thin Ice (2011)
auto policies.Ich wollte nur schnell diese KFZ-Policen reinbringen. Thin Ice (2011)
You know, rates are high as it is... and I'm not exactly Mr. Popularity around here.Die Policen sind teuer, und ich bin nicht der beliebteste in der Gegend. Red State (2011)
All accounted for, sir, except one thing.Sie wollten Ihre VersicherungspolicenThe Weight of One Man's Heart (2013)
If I didn't increase my coverage, the insurance company wouldn't tell me who the beneficiary of the victims' insurance policies was.Ein erheblicher! Hätte ich den Vertrag nicht abgeschlossen, hätte die Versicherungsgesellschaft mir nicht gesagt, an wen das Geld aus den Policen der Verstorbenen fließt. Badges of Fury (2013)
Matching insurance policies on St. John and his wife.Versicherungspolicen auf St. John und seine Frau." Taken 3 (2014)
Wahid Davi, Dee Torres, and Danny Moss had life-insurance applications canceled by the same insurance agency, Green Glades.Wahid Davi, Dee Torres und Danny Moss hatten alle Lebensversicherungen oder Versicherungspolicen beantragt, die von derselben Versicherungsagentur, Green Glades, abgelehnt wurden. Milton Bobbit (No. 135) (2014)
So we're looking for the policy files for a Wahid Davi, a Dee Torres, and a Danny Moss.Wir suchen speziell nach den Policen für Wahid Davi, Dee Torres und Danny Moss. Milton Bobbit (No. 135) (2014)
He's where all policies go to die.- Bobbit. Bei ihm landen alle zum sterben verurteilen PolicenMilton Bobbit (No. 135) (2014)
These government agencies have huge insurance policies.Diese staatlichen Behörden haben riesige VersicherungspolicenStand Your Ground (2014)
Dalton Foster was a con man who somehow convinced terminally ill people to sign over their insurance policies.Dalton Foster war ein Betrüger, der irgendwie sterbenskranke Leute überzeugen konnte, ihre Versicherungspolicen zu überschreiben. Two in the Knees (2014)
".. instead of wasting my life trying to become the king of insurance policies."König der Versicherungs-Policen zu werden." Youth (2015)
Manitowoc County and the sheriff and the district attorney are arguably covered by insurance policies, and there's a good half dozen insurance policies.Manitowoc County, der Sheriff und der Bezirksstaatsanwalt sind natürlich durch Versicherungspolicen abgesichert. Durch ein halbes Dutzend VersicherungspolicenTurning the Tables (2015)
I can't picture you being surrounded by policies...Ich sehe dich nicht umgeben von Versicherungspolicen... His Girl Friday (1940)
I'd been out to Glendale to deliver a policy on some dairy trucks.Ich lieferte in Glendale Policen für Milchlieferwagen ab. Double Indemnity (1944)
About those policies, Mrs. Dietrichson, I hate to take up your time, but...Wegen der Policen... Ich halte Sie ungern auf. Double Indemnity (1944)
Or in auto renewals, or in Mr. Dietrichson and his daughter Lola.Auch nicht die Policen oder Dietrichsons Tochter Lola, sondern die Dame auf der Treppe und wie sie mich angesehen hatte. Double Indemnity (1944)
We've been handling this insurance for Mr. Dietrichson for three years... and we'd hate to see the policies lapse.Mr. Dietrichson ist seit drei Jahren bei uns versichert und wir möchten die Policen erneuern. Double Indemnity (1944)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versicherungspolice {f} | Versicherungspolicen {pl}insurance policy | insurance policies [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top