Search result for

polanski

(53 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polanski-, *polanski*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา polanski มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *polanski*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like polanski's in town.ดูเหมือนว่า โพลานสกี้ อยู่ในเมือง The Grandfather (2009)
Rudy polanski.Rudy polanskiUsed Cars (1980)
He looks like Gregory Peck in that blue flannel suit.Niedlich, er sieht aus wie Roman Polanski auf 'nem Klo. The Cannonball Run (1981)
I'm Reverend Polanski from the Amerasian Children's Mission in Vietnam.Ich bin Pastor Polanski... von der amerikanischen Kindermission in Vietnam. Braddock: Missing in Action III (1988)
You just met with a Reverend Polanksi.Sie haben sich gerade mit Pastor Polanski getroffen. Braddock: Missing in Action III (1988)
When I received the report that a strange-looking boat had outrun my gunboats and heading towards Ho Chi Minh City, I took the privilege of assuming it was you, Colonel Braddock, since Reverend Polanski had just returned from your country.Als ich den Bericht erhalten habe... dass ein seltsam aussehendes Boot meinen Kanonenbooten davongefahren ist... und auf Ho Chi Minh Stadt zusteuert... habe ich mir erlaubt... anzunehmen, dass es Sie sind, Colonel Braddock... auch da Pastor Polanski gerade erst... aus Ihrem Land zurückgekehrt ist... aber jetzt... Braddock: Missing in Action III (1988)
- Roman Polanski.- Roman PolanskiBeautiful Girls (1996)
He died right in the middle of Polanski Boulevard.Er starb direkt in der Mitte vom Polanski Boulevard. A Game of Checkers (1997)
That was Polanski.Das war PolanskiExposure (2004)
I'm...Ich bin Dr. PolanskiMr. Monk and the Leper (2006)
Dr. Polanski? No.Dr. PolanskiMr. Monk and the Leper (2006)
Aaron Polanski?- Nein. - Aaron PolanskiMr. Monk and the Leper (2006)
There were a lot of similarities between Judge Rittenband and Roman Polanski.Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen Richter Rittenband und Roman PolanskiRoman Polanski: Wanted and Desired (2008)
The Los Angeles police department today announced the arrest of Raymond Polanski as a result of a complaint filed by the mother of a 13-year-old female.Sodomie Das Los Angeles Police Departement gibt heute die Verhaftung von Raymond Polanski bekannt, als Ergebnis einer Anklage der Mutter einer 13jährigen weiblichen Person. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
And I came into work and had a crime report on my desk of a-a rape that had been reported, and Roman Polanski was the named suspect in it.Und ich komme zur Arbeit und habe einen Tatbericht auf meinem Schreibtisch, eine Vergewaltigung, die gemeldet wurde, und Roman Polanski war der darin genannte Verdächtige. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
It was for Jack Nicholson's house, where the crime occurred, and also for Polanski's suite on the second floor of the Beverly Wilshire Hotel.für Jack Nicholsons Haus, in dem das Verbrechen begangen wurde, und auch für Polanskis Suite im 2. Stock des Beverly Wilshire Hotel. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
So we said, "Mr. Polanski, LAPD.Und wir sagten: "Mr. Polanski, LAPD. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Polanski was nervous.Polanski war nervös. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
I'm not so sure that Mr. Polanski was aware of what being arrested in America meant.Ich bin mir nicht sicher, dass Mr. Polanski wusste, was eine Verhaftung in Amerika bedeutet. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
The European reporters looked on Polanski as this tragic, brilliant, historic figure.Die europäischen Reporter sahen Polanski als eine tragische, brillante, historische Figur. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Roman Polanski is 32.Roman Polanski ist 32 Jahre alt. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Roman Polanski was born in France of Polish parents.Roman Polanski wurde in Frankreich als Sohn polnischer Eltern geboren. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
The fact of Polanski leaving the country and so forth seems to have eclipsed the really important part of this case about what actually happened to the system of justice.Die Tatsache, dass Polanski das Land verlassen hat und so weiter scheint den wirklich wichtigen Teil dieses Falles verdeckt zu haben. nämlich was gerade mit dem Justiz-System geschah. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Mr. Polanski will stay here, and you can get your shot.Mr. Polanski stellt sich hierhin, und Sie können ihr Foto machen. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Because another trial in the same courtroom is taking much longer than expected, the rape trial of Roman Polanski has been delayed until August 9th, exactly eight years to the day his late wife, actress Sharon Tate, was brutally murdered.Weil ein anderes Gerichtsverfahren im selben Gerichtssaal länger als erwartet dauert, wurde das Vergewaltigungs-Verfahren von Roman Polanski auf den 9. August verschoben, exakt acht Jahre nach dem Tag, an dem seine frühere Frau, die Schauspielerin Sharon Tate brutal ermordet wurde. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
No one does it to you like Roman Polanski.Niemand zeigt es ihnen so wie Roman PolanskiRoman Polanski: Wanted and Desired (2008)
I wanted to find more out about Mr. Polanski, and luck have it, the Nuart Theater right down the street on Santa Monica Boulevard had a Polanski film festival right after the indictment and before trial.Ich wollte mehr über Mr. Polanski herausfinden, und hatte Glück. Im Nuart Theater die Straße runter am Santa Monica Boulevard gab es ein Polanski-Film-Festival direkt nach der Anklage aber vor dem Prozess. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Every Roman Polanski movie has a theme, corruption meeting innocence over water.Jeder Polanski-Film hat ein Thema, Die Korruption trifft die Unschuld auf dem Wasser. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
"corruption, Roman Polanski, "meeting innocence, a 13-year-old girl, over water, meaning the Jacuzzi. ""Die Korruption, Roman Polanski, trifft die Unschuld, ein 13 Jahre altes Mädchen, auf dem Wasser, hier der Whirlpool." Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
This is the very beautiful Sharon Tate, who I'm sure you've seen in films, and her husband, very talented Roman Polanski, best known for his original film,Das hier ist die unglaublich schöne Sharon Tate, die Sie bestimmt schon in Filmen gesehen habt, und ihr Mann, der ausserordentlich talentierte Roman Polanski, bekannt für seinen Film Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
This was at the home of movie director Roman Polanski.Das war das Haus von Filmregisseur Roman PolanskiRoman Polanski: Wanted and Desired (2008)
He was living out in Malibu, and the neighbors were all, like, horrified, because somehow, if he was in the house next door, there was gonna be another mass murder.Er wohnte in Malibu, und die Nachbarn waren alle irgendwie verängstigt, sie dachten, mit Polanski gleich nebenan... würde es bestimmt einen weiteren Massenmord geben. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Polanski, after Chinatown, was not only a real star; he was the Roman Polanski, a big name.Nach CHINATOWN war Polanski nicht nur ein echter Star, er war DER Roman Polanski, ein grosser Name. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
She wouldn't mind being discovered by a man like Roman Polanski.Sie hätte nichts dagegen gehabt, von einem Mann wie Polanski entdeckt zu werden. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
After all, she had seen in the French Vogue pictures of Nastassia Kinski, who was 15 when she started her affair with Roman Polanski, or Roman started it with her.Immerhin hatte sie in der französischen VOGUE... Bilder von Nastassja Kinski gesehen, die gerade 15 gewesen war, als sie mit Polanski eine Affäre begonnen hatte, oder Roman mit ihr. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
And everybody had the opinion, if Polanski wouldn't have done this photo layout with Nastassia, she would have never become such a well-known young star.Und alle waren der Meinung, hätte Polanski nicht... diese Fotos von Nastassja gemacht, wäre sie nie so schnell berühmt geworden. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
"Sure, have my pictures taken by Roman Polanski."Klar, meine Bilder wurden von Polanski gemacht. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Susie Gailey, the mother of the alleged victim, introduced herself as an actress to Polanski.Susie Gailey, die Mutter des angeblichen Opfers, hat sie selber Polanski als Schauspielerin vorgestellt. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Why would her mother allow her to be alone with Polanski?Warum sollte ihre Mutter ihr erlauben, mit Polanski alleine zu sein? Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
"You're saying how I felt, "what happened, how you feel about Polanski."Sie wissen, wie ich mich gefühlt habe, was passiert ist, wie ich über Polanski gedacht habe." Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
I realized that now Polanski had an interest, that the stain in the panties was gonna be brutal evidence for them.in diesem Moment... wurde mir klar, dass Polanski ein Interesse dran hatte, dass die Flecken in der Unterhose... in ihren Augen ein starkes Beweisstück waren. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
The prosecution had loaded Polanski up with multiple charges.Die Anklage hatte für Polanski... mehrere Anklagepunkte vorbereitet.. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
The agreement was that Polanski would plead guilty to the one count, that he would be sentenced based upon a probation report and the argument of counsel.Die Abmachung sah vor, dass Polanski in dem Punkt auf schuldig plädierte, und dass er basierend auf einem Bewährungsbericht... und der Beweisführung des Rechtsbeistands verurteilt würde. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
I checked, and there hadn't been anyone sent to prison for a conviction of this offense in the year preceding Roman Polanski's case.Ich habe das überprüft, und es ist niemand ins Gefängnis geschickt worden nach einem Schuldspruch für dieses Vergehen. Nicht im Jahr des Prozesses gegen PolanskiRoman Polanski: Wanted and Desired (2008)
I thought it was a very good disposition for the reason that it vindicated the family and the girl, and it exposed Mr. Polanski to significant time in custody based upon a probation report.Ich dachte, es wäre eine sehr gute Ausgangslage, weil es die Familie und das Mädchen vertrat, und Mr. Polanski auf Grund des Bewährungsberichts... einer erheblichen Haftzeit aussetzte. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
By entering his guilty plea, Polanski avoided going to trial, a trial that was to have begun tomorrow, the eighth anniversary of his wife's death at the hands of the Charles Manson family.Durch das Einreichen seines Schuldeingeständnisses vermied Polanski einen Prozess, welcher morgen hätte beginnen sollen, dem achten Todestag seiner Frau... durch die Hand der Charles Manson Family. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Standing with his lawyer Douglas Dalton, Polanski was asked by Deputy District Attorney Roger Gunson to what count he pleaded guilty.Begleitet von seinem Anwalt Douglas Dalton wurde Polanski vom Bezirksstaatsanwalt Roger Gunson gefragt, in welchem Punkt er sich schuldig bekenne. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Polanski: "I had intercourse with a female person, not my wife, who was under 18 years of age. "Polanski sagte: "Ich hatte (sexuellen) Verkehr mit einer weiblichen Person, nicht meine Frau, die weniger als 18 Jahre alt war." Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Polanski:Polanski sagte: Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)
Judge Rittenband, in accepting the guilty plea, ordered Polanski to be examined by two psychiatrists.Richter Rittenband akzeptierte die Einigung und... ordnete eine Untersuchung Polanskis durch zwei Psychiater an. Roman Polanski: Wanted and Desired (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
POLANSKI    P AH0 L AE1 N S K IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top