หรือคุณหมายถึง pöten?
Search result for

poeten

(50 entries)
(0.9241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poeten-, *poeten*
Possible hiragana form: ぽえてん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poeten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poeten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some of us drink because we're not poets.Manche von uns trinken, weil wir keine Poeten sind. Arthur (1981)
If I thought you sought mor e teaching, cultivate a poet fond of pr eaching.Ich dächt, ihr ließet Euch belehren. Assoziiert Euch mit einem PoetenMephisto (1981)
We are animated by no other desire than to take the works of the greatest poet-dramatist who has ever lived to every corner of our beloved island!Kein anderer Wunsch treibt uns an... als der, die Werke des größten Poeten und Dramatikers... der je gelebt hat... in jeden Winkel unserer geliebten Insel zu tragen! The Dresser (1983)
With all the poets and the dancers coming over here...Es kommen so viele Poeten und Tänzer von dort. Du könntest dir We're Off to See the Wizard (1985)
Love is for poets.Liebe ist etwas für PoetenHighlander (1986)
You who have the heart of an explorer and the soul of a poet...Sie haben das Herz eines Entdeckers, die Seele eines PoetenSkin of Evil (1988)
You want poets? Yes, we do!Ihr wollt PoetenCocktail (1988)
- You want poets? - Yeah!Ihr wollt PoetenCocktail (1988)
We have a poet on board.Wir haben einen PoetenMemphis Belle (1990)
We're a poetic couple.Wir sind ein Poeten-Pärchen. My New Partner at the Races (1990)
Cakemaker to poets!Pastetenkoch der PoetenCyrano de Bergerac (1990)
Silence the God within you, Ragueneau.Erstick in dir den schwärmenden Poeten, Ragueneau. Cyrano de Bergerac (1990)
A tempting challenge for a poet.Das ist ein verlockendes Spiel für einen PoetenCyrano de Bergerac (1990)
You have the heart of a poet, Ben.Du hast das Herz eines Poeten, Ben. It (1990)
If we would speak of poetry... then let us first speak of poets lives.Meint Ihr? Aber wenn wir von Poesie sprechen, laßt uns zuerst vom Leben der Poeten sprechen. Orlando (1992)
But Mr. Greene surely your work is widely admired by all the young poets?Aber, Mr. Greene, Euer Werk wird doch sicherlich von allen jungen Poeten bewundert. Orlando (1992)
A lot of the Beat poets used to go there.Hippie-Poeten trieben sich da früher rum. So I Married an Axe Murderer (1993)
(Hassan) These are the children of artists, of poets.Doch das hier sind Kinder von Künstlern, von PoetenTreasure of the Mind (1993)
A great terraformer needs the green thumb of a gardener, the eye of a painter and the soul of a poet.Ein großer Terraformer braucht den grünen Daumen eines Gärtners, das Auge eines Malers und die Seele eines PoetenSecond Sight (1993)
Are you familiar with the Klingon poet G'Trok?Kennen Sie vielleicht den klingonischen Poeten G'Trok? Second Sight (1993)
So when I get paid, I'll go to Naples... and show all the girls... that I'm a friend of Neruda, the poet of love!Und wenn ich mein Geld bekomme, fahre ich nach Neapel und zeige allen Mädchen, dass ich ein Freund von Neruda bin dem Poeten der Liebe. The Postman (Il Postino) (1994)
The poet of the people! Of the people...- Dem Poeten des Volkes. The Postman (Il Postino) (1994)
So... I bought a copy of the book.Schau her, ich habe dieses Buch des Poeten gekauft. The Postman (Il Postino) (1994)
We poets are all fat.Wir Poeten sind alle zu dick. The Postman (Il Postino) (1994)
When it comes to bed, there's no difference... between a poet, a priest or even a communist!Wenn sie in dein Bett wollen, gibt es keinen Unterschied zwischen Poeten, Priestern oder sogar Kommunisten. The Postman (Il Postino) (1994)
Thank you.Ich habe noch einen Poeten entdeckt, der über Beatrice geschrieben hat. The Postman (Il Postino) (1994)
But remember, poets can do a lot of damage to people.Vergiss nicht, Poeten richten auch Schaden bei den Menschen an. The Postman (Il Postino) (1994)
Here is our comrade Mario Ruoppolo, who will read you a poemUnter uns ist Mario Ruoppolo. Er wird ein Gedicht vortragen welches dem großen Poeten gewidmet ist, den wir alle kennen: The Postman (Il Postino) (1994)
You went from being afraid to open the box to thinking this guy was Longfellow in a matter of 30 seconds.Eben hattest du noch Angst, die Schachtel zu öffnen, und innerhalb von 30 Sekunden hältst du den Typen für einen PoetenThe Prankster (1994)
I prefer the serialist poets from the First Republic, like Iloja of Prim.Ich ziehe die serialistischen Poeten aus der Ersten Republik vor. Wie Iloja von Prim. Destiny (1995)
When Tagore, the poet, visited Japan, his assistant taught me a genuine recipe.Ich habe es von einem Assistenten von Tagore, dem Poeten, gelernt als er nach Japan kam. Ihatôbu gensô, Kenji no haru (1996)
But once the Cleansing Ritual is over you'll restore everyone's salary, right?Sie sind einer von Bajors größten PoetenBar Association (1996)
Because he has the courage of a berserker cat and he has the heart of a poet.Weil er den Mut einer Berserkerkatze und das Herz eines Poeten hat. Let He Who Is Without Sin... (1996)
..am a poet.- einen Poeten stehen." Lolita (1997)
She needs a poet...Sie braucht einen PoetenThe Saint (1997)
A poet of the keyboard. A prince of tenderness.Einen Poeten des Klaviers einen Prinzen des Gefühls einen Zauberer Fedora (1997)
For I thought you the highest poet of my esteem... and a writer of plays that capture my heart.Denn ich hielt Euch für den grössten aller Poeten, der mein Herz in Bann schlägt wie niemand sonst. Shakespeare in Love (1998)
The poets and philosophers, the artists, the leaders.Poeten und Philosophen, Künstler, die Anführer. Babylon 5: The River of Souls (1998)
An exquisite race of poets and dreamers and philosophers and leaders.Eine auserlesene Rasse von Poeten, Träumern, Philosophen und Anführern. Babylon 5: The River of Souls (1998)
My father was a revolutionary nationalist poet.Mein Vater war einer der Poeten unseres Volkes. The Terrorist (1998)
Um, most of you know me as beer-drinking, dart-playing, slightly-mysterious Doug.Heute Abend seht ihr "den nachdenklichen Poeten mit Botschaft" Class Struggle (2000)
All the strange events sung by the ancient poets.Die ganzen seltsamen Ereignisse, die die alten Poeten besungen haben. Muse (2000)
We have to support each other, we poets.Wir müssen auf einander aufpassen, wir PoetenMuse (2000)
I don't know how things are done across the Eastern Sea, but here, poets have become lazy.Ich weiß nicht, wie es im Osten ist, aber hier sind die Poeten faul geworden. Muse (2000)
It's perfectly natural that we poets go to meetings!Es ist absolut natürlich, daß wir Poeten zu treffen gehen! Elling (2001)
No one knows it yet, but the city has a new poet:Es weiß noch keiner, aber die Stadt hat einen neuen PoetenElling (2001)
The Sauerkraut Poet.Den Sauerkraut PoetenElling (2001)
-Notice "The Sauerkraut Poet"?- Hast du den "Sauerkraut Poeten" gesehen? Elling (2001)
Poets drank it for inspiration.Von diesem Stoff haben sich Poeten inspirieren lassen. Murder by Numbers (2002)
Poets would call her "the only one".Das Mädchen meiner Träume. Poeten nennen es More Ants in the Pants (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top