หรือคุณหมายถึง plaqü?
Search result for

plaque

(29 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaque-, *plaque*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaque    [N] แผ่นเหล็กหรือหินสลัก, Syn. plate, slab, tablet
plaque    [N] คราบแบ็กทีเรียบนผิวฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaqueดวง, แผ่น, จุดแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaqueคราบจุลินทรีย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plaqueI think I have a lot of plaque build up.
plaqueThe plaque has to be removed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaque(เพลค,พลาค) n. แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ,สารสะสมบนผิวหน้าซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่แบคทีเรียเจริญได้หรือเกิดหินปูนขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
plaque(n) แผ่นโลหะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างชุบ[n.] (chang chup) EN: electroplater ; plater   FR: plaqueur [m]
ชุบ[v.] (chup) EN: plate ; gold ; gild   FR: plaquer ; argenter ; dorer
ชุบเงิน[adj.] (chup ngoen) EN: silver-plated   FR: plaqué argent ; argenté
ชุบทอง[adj.] (chup thøng) FR: doré ; plaqué or
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
เกล็ดเลือด[n. exp.] (klet leūat) EN: platelet ; bood platelet   FR: plaquette de sang [f]
ไม้อัด[n.] (māi at) EN: plywood   FR: contreplaqué [m]
มะพลับ[n.] (maphlap) EN: persimmon ; date plum   FR: kaki [m] ; plaquemine [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายชื่อ [n. exp.] (pāi cheū) EN: door plate   FR: plaque adresse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAQUE    P L AE1 K
PLAQUES    P L AE1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaque    (n) (p l aa1 k)
plaques    (n) (p l aa1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
懸仏[かけぼとけ, kakebotoke] (n) round plaque carrying the image of a Buddha (usually hammered from behind) used in temples and shrines [Add to Longdo]
歯垢[しこう, shikou] (n) (dental) plaque [Add to Longdo]
歯糞;歯屎;歯くそ[はくそ, hakuso] (n) (See 歯垢) (dental) plaque [Add to Longdo]
歯滓;歯かす[はかす, hakasu] (n) (obsc) (See 歯垢) (dental) plaque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaque \Plaque\, n. [F. Cf. {Plack}, and see {Placard}.]
   Any flat, thin piece of metal, clay, ivory, or the like, used
   for ornament, or for painting pictures upon, as a slab,
   plate, dish, or the like, hung upon a wall; also, a smaller
   decoration worn on the person, as a brooch.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaque
   n 1: (pathology) a small abnormal patch on or inside the body
   2: a memorial made of brass [syn: {brass}, {memorial tablet},
     {plaque}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 plaque [plak]
   plate; sheet; slab
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top