Search result for

pisas

(69 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pisas-, *pisas*, pisa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pisas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pisas*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leaning tower (Pisa, Italy)หอเอนเมืองปีซ่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, she's nervous. Kim Pisano's checking us in.- ฉันแค่อยากให้เข้าเข้าใจ Reunion (2013)
Kim Pisano.เขาเป็นบีสต์ นายใช้เหตุผลคุยกับเขาไม่ได้หรอก Reunion (2013)
- Could be British tourists abroad.Und die britischen Touristen in PisaThe Whisky Priest (1982)
We met again at Pisa University.Wir trafen uns wieder an der Universität in PisaCinema Paradiso (1988)
Is the Leaning Tower of Pizza just a statue?Und der schiefe Turm von PisaThe Telltale Head (1990)
Pisa.PisaVoyager (1991)
Pizza?-PisaVoyager (1991)
The Leaning Tower of Pisa.Der schiefe Turm von PisaForever Jung (1992)
And now, Leaning Tower of Pisa, Eat your heart out and move over.Schiefer Turm von Pisa, du bist offiziell abgelöst. Marge Gets a Job (1992)
No, the Grimaldis' daughter died in a convent in PisaNein, Amelia Grimaldi verstarb in einem Nonnenkloster in Pisa Simon Boccanegra (1995)
The lowly roof of a poor woman sheltered me as an orphan where Pisa rises near the sea ln Pisa, you?Eine Alte in armer Hütte hat voll Güte mich aufgezogen wo umspielt von Meereswogen aufsteigt Pisa Aus Pisa, du? Simon Boccanegra (1995)
I put Richard... on the train to Pisa.Richard ist im Zug nach PisaStealing Beauty (1996)
Tower of Pisa.- Turm von PisaFair Game (2000)
It's a star forming in the Orpisay nebula.Das ist ein Stern im Orpisay-Nebel. Child's Play (2000)
And I loved your work in Pisa.Ja, und ich bewundere Ihr Werk in PisaLike Mother, Like Daughter (2001)
- In a chicken coop, outside Pisa.-Von einem Bauerhof bei PisaRipley's Game (2002)
I'm not a crack jumper, lady.Ich bin keine Lücken-Springerin, meine Dame. (Pisa: schlechter Schnitt) Wound-up Penguin (2004)
Leaning Tower of Pisa, here we come!Schiefer Turm von Pisa. Wir kommen! Show Ghouls (2005)
We've been staking' out the Palazzo Pisani for days, like you told us.Wir haben den Palazzo Pisani seit Tagen ausgespäht, wie wir sollten. The Thief Lord (2006)
Heidi Campisano,25... though this picture's three years old.Heidi Campisano, 25. Allerdings ist dieses Bild drei Jahre alt. Family (2007)
Heidi Campisano.Heidi Campisano. Family (2007)
This is a check to Heidi Campisano from Adrian Nelson's account.Dies ist ein Scheck an Heidi Campisano von Adrian Nelsons Konto. Family (2007)
- Heidi Campisano seduced Adrian Nelson.- Heidi Campisano verführte Adrian Nelson. Family (2007)
Heidi Campisano?Heidi Campisano? Family (2007)
The Nelsons hired Heidi Campisano as their surrogate.Die Nelsons heuerten Heidi Campisano als ihre Leihmutter an. Family (2007)
That is why they hired Heidi Campisano as a surrogate.Deshalb heuerten sie Heidi Campisano als Leihmutter an. Family (2007)
He killed Heidi Campisano.Er tötete Heidi Campisano. Family (2007)
You're under arrest for the murder of Heidi Campisano.Sie sind verhaftet wegen des Mordes an Heidi Campisano. Family (2007)
Of course it is a positive trend, Our children will be comparatively Better in school. But at what price?Natürlich ist es eine positive Entwicklung, wenn unsere Kinder bei der PISA-Studie besser abschneiden, aber zu welchem Preis! Free Rainer (2007)
Think of Germany's test results.Genau! Und wie soll Deutschland bei PISA gut abschneiden? Silly's Sweet Summer (2007)
There's a foundation in Rome, the Carlo Pisacane Foundation, that pays universitytuition for a deserving student.In Rom gibt es eine Stiftung namens Carlo Pisacane. Sie vergibt Stipendien an gute Schüler. Marcello Marcello (2008)
Now,I found microphytobenthos algae, epipsammic and epipelic diatoms, as well as a Chironomus riparius,or midge fly, all of which were on the clothing shreds they sent me.Also, ich habe benthische Mikroalgen gefunden, episammische und epipelische Kieselalgen, ebenso wie eine Chironimus riparius oder Mücken, welche alle auf den Kleidungsfetzen waren, die sie mir geschickt haben. The Yanks in the U.K.: Parts 1 and 2 (2008)
The Tower of Peas, for example- Kennst du Pisa? Den Turm da? Asterix at the Olympic Games (2008)
What a Schnappisaster.So ein Schnappisaster. Everyone Else (2009)
- Huggucio of Pisa states:Ugutio von Pisa schreibt, The Assassin (2011)
Uncle, Pedro Luis is dead.Reite sofort nach Pisa und hol deinen Bruder Cesare heim. 1492 (2011)
You must go back to Pisa and focus on God, and your priestly vows, poverty, obedience, celibacy.Unsere Ziele sollten für einen angehenden Priester unwichtig sein. Du musst wieder zurück nach Pisa und dich nur Gott und deinen Gelübden widmen. 1492 (2011)
You have had Juan made Duke of Gandia, and foster grand plans for his future.Du kehrst zurück an die Universität von Pisa und studierst weiter für das Priesteramt. 1492 (2011)
You will return to the University of Pisa and continue your studies for the priesthood.Wir hatten das schon besprochen. Erlaube mir wenigstens, im Seminar in Rom zu studieren. Warum nicht Pisa1492 (2011)
It was handed me by Rodrigo, who insists that I return to Pisa and complete my study.Sie wurde mir von Rodrigo gewährt. Er will, dass ich nach Pisa gehe und zu Ende studiere. 1492 (2011)
If I do I will be destroyed.Ehre deinen Vater und gehe nach Pisa1492 (2011)
That's why hiding you in this room high above the Sistine is so smart. You can hear every utterance.Darum breche ich nach Gandía auf, Cesare kehrt nach Pisa zurück. A Sacred Vow (2011)
You will be impacting history, Giovanni, while Alessandro and I will merely be studying it.Zum Wohle unserer Seele. Ja, Exzellenz. Ihr reitet nach PisaA Sacred Vow (2011)
Of course. I mean, Saint Peter was martyred as well.Falls Pisa der Himmel wäre, hätten wir Flügel. A Sacred Vow (2011)
I was afraid you had forgotten me.Dann hätte er dich nicht nach Pisa zurückgeschickt. A Sacred Vow (2011)
I would not be able to endorse any candidate who does not support Costa's mandate. NARRATOR: And della Rovere.Ich breche nach Gandía auf, Cesare kehrt zum Studium zurück nach Pisa, und Lucretia wird aufs Land gehen. Wisdom of the Holy Spirit (2011)
Better to be here, hoping for release from suffering, than there, in perpetual torment.Und ich kann nicht nach Pisa zurück. Pisa ist die Hölle. The Bonds of Matrimony (2011)
In time, they will.Aber mein lieber Sohn ist in PisaThe Bonds of Matrimony (2011)
Huggucio of Pisa states:Huggucio von Pisa berichtet: The Poisoned Chalice (2011)
I'm like t-the Joe Pisarcik of greeting-card execs, dropping the ball so Herm Edwards can run it back for the win.Ich bin wie Joe Pisarcik der Grußkarten Führungskräfte, lasse den Ball fallen, damit Herm Edwards mit ihm zurück zum Sieg laufen kann. The Office Job (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำซำ[N] Lepisanthes rubiginosa Leenh., Syn. ต้นมะหวด, ต้นกำซำ, ต้นกำชำ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดย่อมชนิด Lepisanthes rubiginosa Leenh. ในวงศ์ Sapindaceae ผลออกเป็นช่อ สุกสีเหมือนลูกหว้า กินได้ รสหวานปะแล่มๆ, Notes: (ถิ่นใต้)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอเอนเมืองปิซา[n. prop.] (Hø Ēn Meūang Pisā) EN: Leaning Tower of Pisa   FR: la tour de Pise [f] ; La tour penchée de Pise [f]
กล้วยหอมเขียว[n. exp.] (klūay høm khīo) EN: Cavendish banana ; hom khio banana ; pisang masak hijau   FR: banane Cavendish [f] ; banane hom khio [f] ; pisang masak hijau
กล้วยไข่[n. exp.] (klūay khai) EN: kluay khai banana ; Kluay Khai ; dainty banana ; pisang mas   FR: banane kluai khai [f] ; pisang mas
กล้วยน้ำว้า[n. exp.] (klūay nāmwā) EN: “namwa” banana ; pisang awak   FR: banane “namwa” [f] ; pisang awak
ปิซา[n. prop.] (Pisā) EN: Pisa   FR: Pise

CMU English Pronouncing Dictionary
PISA    P IY1 S AH0
PISANI    P IY0 S AA1 N IY0
PISANO    P IY0 S AA1 N OW0
SPISAK    S P IH1 S AH0 K
PISAREK    P IH1 S ER0 EH0 K
PISARSKI    P IH2 S AA1 R S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pisa    (n) (p ii1 z @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pisaccasteißhuhn {n} [ornith.]Ornate Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピサ[, pisa] (n) Pisa; (P) [Add to Longdo]
ピサの斜塔[ピサのしゃとう, pisa noshatou] (n) Leaning Tower of Pisa [Add to Longdo]
水魚[みずうお;ミズウオ, mizuuo ; mizuuo] (n) (uk) long snouted lancetfish (Alepisaurus ferox) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比萨[bǐ sà, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ, / ] pizza; Pisa, town in Toscana, Italy, #31,300 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top